• Tartalom

374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj éves változásáról és a megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

2022.01.02.

A Kormány a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) rezsióradíj: a vagyonvédelmet ellátó vállalkozás által vagyonvédelmi feladat elvégzéséhez szükséges, egy munkaórára vetített minimális költség,

b) vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenység: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek szervezésével és irányításával összefüggő tevékenység.

2. A rezsióradíj tárgyévre vonatkozó összege

2. § (1) A rezsióradíj tárgyévre számított összege – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a 2022. évtől minden évben az előző évben irányadó rezsióradíjnak a tárgyévi garantált bérminimum órabér alkalmazására irányadó összegének előző évhez viszonyított növekménye arányában növelt összege.

(2) A tárgyévre irányadó rezsióradíj összege az előző évihez képest nem csökkenhet.

(3) A tárgyévre irányadó rezsióradíj (1) bekezdés szerinti összegéről az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Magyar Közlönyben közleményt tesz közzé.

3. § A Kormány rendeletében a rezsióradíj tárgyévi összegét – a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a továbbiakban: Kamara) a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsággal (a továbbiakban: MBÁPB) közösen, a 3. alcím szerint kialakított javaslatának elfogadása esetén, a miniszter előterjesztése alapján – a 2. § (1) bekezdésétől eltérő mértékben is meghatározhatja.

3. A Kamara és az MBÁPB javaslattételének rendje

4. § (1) Ha a rezsióradíj tárgyévi összegét – a Kamara álláspontja szerint – a 2. § (1) bekezdése szerint számított összegnél magasabb összegben indokolt megállapítani, a Kamara az MBÁPB-val közösen tárgyév február 1-jéig együttes javaslatot (a továbbiakban: javaslat) tesz a 3. § szerinti kormányrendelet előkészítésére a miniszter részére.

(2) A javaslat elkészítése során nem vehető figyelembe

a) a feladat ellátásához szükséges eszközök, felszerelések, ruházat költsége,

b) a működési engedélyhez kapcsolódó díj, valamint

c) a felelősségbiztosítással járó költség.

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell

a) a vállalkozások tényadataiból egy munkaórára számított értéket, amely magába foglalja

aa) az alapbért,

ab) a műszakpótlékot,

ac) a távolléti díjat,

ad) a foglalkoztatói járulékot,

ae) az aa)–ad) alpontban foglaltak adminisztrációs költségeit,

b) szöveges indokolást.

5. § (1) Ha a miniszter egyetért a javaslatban foglaltakkal, előterjesztést készít a Kormány részére a 3. § szerinti kormányrendelet megalkotása érdekében, amelynek előkészítése során figyelembe veszi a javaslatban foglaltakat, további egyeztetéseket nem kezdeményez.

(2) Ha a miniszter nem ért egyet a javaslatban foglaltakkal, úgy az észrevételeivel ellátott javaslatot átdolgozásra megküldi a Kamara és az MBÁPB részére.

(3) A Kamara és az MBÁPB közösen a (2) bekezdésben meghatározott észrevételek alapján a javaslatot módosíthatják. A módosított javaslatot közösen 5 napon belül ismételten felterjesztik a miniszter részére.

(4) Ha a Kamara és az MBÁPB egyeztetése nem vezet eredményre, akkor a saját módosító javaslatukat külön-külön, 5 napon belül felterjesztik a miniszternek azzal a tájékoztatással, hogy mely indokok alapján nem támogatják egymás javaslatát.

6. § (1) Ha a Kamara és az MBÁPB határidőben nem terjeszt fel közös javaslatot vagy közös módosított javaslatot, vagy a közös módosított javaslatban vagy a külön felterjesztett saját javaslatban foglaltakkal a miniszter nem ért egyet, egyeztetést kezdeményezhet. Az egyeztetési folyamatot tárgyév április 1-jéig le kell zárni.

(2) Ha a vélemények eltérése miatt az egyeztetés nem célravezető, vagy az nem vezet eredményre, a miniszter a javaslat figyelembe nem vételéről a Kamarát és az MBÁPB-t tájékoztatja.

(3) Ha az egyeztetési folyamat eredményes, az egyeztetési eljárás lezárását követően a miniszter a Kormány elé terjeszti a kormányrendelet tervezetét.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. §1

9. §2

1

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére