• Tartalom

388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

2021.07.02.

(A Jegyzőkönyv C Függeléke Melléklete Magyarország vonatkozásában 2021. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv C Függeléke, „A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat” (a továbbiakban: RID) Melléklete kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a RID Mellékletének szövegét e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A RID Mellékletének hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A RID Mellékletének hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A RID Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi vasúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat (RID) nemzetközi jogilag már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát elismerő jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak.

5. § A RID Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § A rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik a 3. mellékletben meghatározott feladatmegosztás szerint.

8. § (1) A rendelettel kihirdetett RID Melléklet rendelkezéseit 2021. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) 2021. június 30. napjáig a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet] e rendelet hatályba lépése előtti napon hatályos szövege alkalmazható.

9. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §1

1. mellékletek a 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

2. mellékletek a 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A RID Mellékletében foglalt egyes feladatok megosztása

1. A közlekedésért felelős miniszter

a) részt vesz a RID-del kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot – az illetékes miniszterekkel egyetértésben – kialakítja,

b) más Szerződő Államok illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat – a RID Melléklet 7 osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével – ideiglenesen a RID Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az OTIF Titkárságát.

c) ha a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá, ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a javasolt intézkedésekről, gondoskodik a Bizottság által engedélyezett intézkedéseknek az engedélyezett időn belüli végrehajtásáról.

2. Az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter a RID 1.5 fejezet alapján más Szerződő Államok illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos, radioaktív anyagokat érintő szállításokat ideiglenesen a RID Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az OTIF Titkárságát.

3. A közlekedési hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

b) a veszélyes árukat szállító vasúti kocsik típusjóváhagyásával és időszakos vizsgálatával;

c) a nem a RID 1 osztályába tartozó, csomagolatlan, nagyméretű, robusztus tárgyak szállításának engedélyezésével

kapcsolatos hatósági feladatokat.

4. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

5. Az atomenergia-felügyeleti szerv ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a radioaktív anyagokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és értesítési hatósági feladatokat.

6. A bányafelügyelet ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a RID Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; és

b) a szerves peroxidok, az önreaktív anyagok és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

7. A katasztrófavédelmi hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén a jelentésen túlmenően kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében;

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartályok, – a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével – a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartányok, a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

8. A műszaki biztonsági hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, – a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével – a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartányok jóváhagyásával, az időszakos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal és

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, – a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével – a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartányok, a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek időszakos vizsgálatával;

c) az aeroszolcsomagolásokkal és

d) a hegesztéssel

kapcsolatos hatósági feladatokat.

9. A megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetet kijelölő hatóság ellátja a veszélyes áruk szállítására használt szállítható nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek engedélyezésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.

10. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellátja a RID Mellékletében meghatározott, bizonyítottan fertőzött vagy fertőzésre gyanús élő állatok és az állati eredetű anyagok belföldi szállításával, valamint az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközeinek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

1

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére