• Tartalom

4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról1

2021.02.08.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat (a továbbiakban: települési önkormányzat) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.

(2) A támogatást a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 6.3. pontjától eltérően a Kvtv. 3. melléklet 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím terhére kell teljesíteni.

(3) A támogatás összege a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a szerinti – kizárólag a Korm. rendelet 1. §-ára tekintettel benyújtott kérelem alapján megállapított – adóelőleg-csökkentés összege, növelve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást választó adózó adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatást két egyenlő részletben – a szükséges támogatási összeg ismeretében –, legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kell folyósítani.

(5) A Kvtv. rendelkezéseitől eltérően a (2) bekezdés szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(6) A támogatást az adózó által a 2021. évben végződő – a Korm. rendelet 3. §-a szerinti adózó esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről benyújtott bevallás alapján, a bevallás benyújtásának határidejét követő negyedik hónapban kell elszámolni.

(7) Ha a (6) bekezdés szerint elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a (3) bekezdés szerint igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §2

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2020. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 62. pontja alapján a 2021. január 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2020. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 61. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig. A rendeletet a 285/2021. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2021. május 28. napjával.

2

A 3. § a 27/2020. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 62. pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére