• Tartalom

406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról1

2021.07.23.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyorsított ágazati vizsgálat

1. § (1) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 43/D. § (1) bekezdése szerinti ágazati vizsgálatra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül a Gazdasági Versenyhivatal, ha valamely ágazat sajátosságai, egyedi jellemzőinek összessége vagy szerkezeti struktúrája alapján megalapozottan feltehető, hogy az ágazathoz tartozó valamely piacon a verseny torzul vagy korlátozódik, és ezen piaci problémák feltárása és kezelése érdekében sürgős beavatkozás indokolt, a piaci folyamatok feltárása és értékelése céljából végzéssel gyorsított ágazati vizsgálatot indít.

(2) A gyorsított ágazati vizsgálatot elrendelő végzés indokolásában meg kell jelölni, hogy mely piaci jellemzőkre tekintettel szükséges a gyorsított ágazati vizsgálat megindítása. A gyorsított ágazati vizsgálatra a Tpvt. ágazati vizsgálatra vonatkozó szabályait a (3)–(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A gyorsított ágazati vizsgálatot elrendelő végzést hirdetményi úton kell közölni.

(4) A Gazdasági Versenyhivatal a gyorsított ágazati vizsgálat eredményéről egy hónapon belül jelentés tervezetet készít. A gyorsított ágazati vizsgálati jelentés elkészítésének határidejét a Gazdasági Versenyhivatal elnöke két alkalommal, egyenként legfeljebb egy hónappal meghosszabbíthatja.

(5) A gyorsított ágazati vizsgálat során a Tpvt. 43/D. § (3) bekezdése szerinti eljárási bírság végrehajtására irányuló eljárásban hozott döntéssel szemben indított közigazgatási perben a bíróság tizenöt napon belül határoz.

(6) A gyorsított ágazati vizsgálatra a Tpvt. 61. § (1a), (5) és (6) bekezdését, 64/F. §-át, 65. §-át, 65/A. §-át, 65/B. §-át és 84/C. §-át is alkalmazni kell.

(7) A gyorsított ágazati vizsgálat során a Tpvt. 65/A. § (4) bekezdésétől eltérően a bíróság a kérelmezett helyszíni kutatást akkor engedélyezi, ha a Gazdasági Versenyhivatal a kérelmében valószínűsíti, hogy a gyorsított ágazati vizsgálat céljával és tárgykörével kapcsolatos bizonyítási eszköz az indítvány szerinti helyen észszerű megalapozottsággal fellelhető.

(8) A Tpvt. 43/E. § (2) bekezdése szerinti észrevételek megtételére gyorsított ágazati vizsgálat esetén nyolc nap áll az ágazatban működő vállalkozások rendelkezésre azzal, hogy a Tpvt. 55. § (1) és (3) bekezdése szerinti iratbetekintésre jogosult a gyorsított ágazati vizsgálat irataiba csak a vizsgálat befejezését követően tekinthet be.

2. A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásának általános szabályai, a tényállás tisztázása

2. § A Gazdasági Versenyhivatal Tpvt. 65/A. § (3) bekezdése szerinti helyszíni kutatás előzetes bírói engedélye iránti kérelméről a Fővárosi Törvényszék a kérelem beérkezésétől számított huszonnégy órán belül közigazgatási nemperes eljárásban, a Tpvt.-ben meghatározott szabályok szerint dönt.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére