• Tartalom

42/2021. (XII. 9.) BM rendelet

42/2021. (XII. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2022. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról1

2022.01.02.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A 2022. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározottak szerint – a 6. §-ban foglalt kivétellel – természetbeni ellátást kell kiadni

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya, valamint

d) a terrorizmust elhárító szervhez vezényelt hivatásos állomány

részére.

2. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a (2) bekezdésben, valamint a 6. §-ban foglalt kivétellel – a következő cikkekből áll: teniszing, sötétkék, 2 db.

(2) A Készenléti Rendőrség egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll: KR köznapi teniszing, sötétkék, 2 db.

3. § A büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll: teniszing, sötétkék, 2 db.

4. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása – a (2) bekezdés hatálya alá tartozó állomány és a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll: teniszing, sötétkék, 2 db.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, készenléti jellegű szolgálatot ellátó állományának természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll: gyakorló póló, sötétkék, 2 db.

5. § (1) A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkből áll: téli bakancs/TEK, 1 pár.

(2) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Ügyeleti Főosztályán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkekből áll:

a) félcipő/TEK Ügyelet, 1 pár,

b) polár pulóver, fekete/TEK, 1 db.

(3) A Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztályán vagy Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Támogató Osztályán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása – a 6. §-ban foglaltak kivételével – a következő cikkből áll: polár pulóver, fekete/TEK, 1 db.

6. § Nem részesül természetbeni ellátásban

1. a tábornoki alapellátási normába sorolt állomány,

2. a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány,

3. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állománya,

4. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szenior alapellátási normába sorolt állománya,

5. a Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

6. az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya,

7. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,

8. a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

9. a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt hivatásos állomány,

10. a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány,

11. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány, valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,

12. a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

13. az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hivatásos állománya,

14. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány, kivéve

a) a Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, a büntetés-végrehajtási szakirányon tanulmányokat folytató hallgatói állomány, valamint

b) a Katasztrófavédelmi Intézethez vezényelt hivatásos állomány,

15. a rendvédelmi technikumhoz vezényelt hivatásos állomány,

16. a tárgyévben hat hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

17. az, aki a tárgyévben alapellátás-kiegészítésben részesül,

18. az, aki a tárgyévben megkezdi – legalább hat hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,

19. a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)–k) pontja alapján rendelkezési állományban lévő személy,

20. az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,

21. az, aki felmentési idejét tölti, valamint

22. az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel 2022. december 31. napjáig megszűnik.

7. § A 2–5. § szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen – annak együttes összegének mértékéig – a jóváírt 2022. évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a tartható vissza.

8. § (1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.

(2) A méretek pontos besorolásáért az igényjogosult a felelős.

(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok a felelős.

(4) A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az igénylő szervezeti egység állományilletékes parancsnokát terheli.

(5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni kell az egyenruházati cikkek áráról.

9. § A ruházati termékek és felszerelési cikkek e rendeletben alkalmazott megnevezései alatt a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet szerinti ruházati termékeket és felszerelési cikkeket kell érteni.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

11. §2

12. §3

1. melléklet a 42/2021. (XII. 9.) BM rendelethez


A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 8b. sorral egészül ki:

[A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

termék megnevezése

menny. egység

csökken-
tett alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma (női)

egyen- ruhás alap- ellátási norma (férfi)

vegyes ruhás alap- ellátási norma (női)

vegyes ruhás alap- ellátási norma (férfi)

vegyes ruhás alap- ellátási norma (vezetői, női)

vegyes ruhás alap- ellátási norma (vezetői, férfi)

tábor- noki alap- ellátási norma (női)

tábor- noki alap- ellátási norma (férfi)]

8b

Teniszing, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2. melléklet a 42/2021. (XII. 9.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

termék megnevezése

menny. egység

csökken- tett alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

vegyes ruhás alap- ellátási norma

vegyes ruhás alap- ellátási norma

tábornoki alap- ellátási norma

tábornoki alap- ellátási norma)

5

Gyakorló póló, sötétkék

db

4

2

2

4

2

2

2

2

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 5a sorral egészül ki:

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

termék megnevezése

menny. egység

csökken- tett alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

vegyes ruhás alap- ellátási norma

vegyes ruhás alap- ellátási norma

tábornoki alap- ellátási norma

tábornoki alap- ellátási norma)

5a

Teniszing, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

termék megnevezése

menny. egység

csökken- tett alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

vegyes ruhás alap- ellátási norma

vegyes ruhás alap- ellátási norma

tábornoki alap- ellátási norma

tábornoki alap- ellátási norma)

37

Társasági/szolgálati nyakkendő, sötétkék

db

1

1

1

1

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a) pontjában a „mentési tevékenységet végző, beavatkozó” szövegrész helyébe a „műszaki mentési tevékenységet végző, készenléti jellegű szolgálatot ellátó” szöveg lép.

5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat b) pont bd) alpontjában a „beavatkozó” szövegrész helyébe a „készenléti jellegű szolgálatot ellátó” szöveg lép.

1

A rendeletet a 31/2022. (IX. 14.) BM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére