• Tartalom
Oldalmenü

42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

2021.10.14.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet:

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

b) az emberi erőforrások minisztere által irányított vagy felügyelt központi kormányzati igazgatási szerv és

c) az emberi erőforrások minisztere által irányított vagy felügyelt, központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) álláshely vagy munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszony

az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden álláshely vagy munkakör, valamint a belső ellenőri feladatok ellátása és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységhez tartozó álláshelyen történő feladatellátás,

b) az integritás tanácsadó álláshely vagy munkakör, valamint az integritás tanácsadói feladatok ellátása,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti feladatok ellátása,

d) a biztonsági vezető, a biztonsági vezető helyettese,

e) a rendszerbiztonsági felügyelői feladatok ellátása,

f) a rendszeradminisztrátori feladatok ellátása,

g) a titkos ügykezelői feladatok ellátása,

h) a rejtjelfelügyelői és a rejtjelezői feladatok ellátása,

i) az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása

az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha

a) a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszonyban álló személy a feladatellátásával összefüggésben fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek, vagy

b) a jogviszonyban álló személyt külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyban álló személyek körét.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 7. § és a 2. melléklet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.

(3) A 7. § és a 2. melléklet hatálybalépésének időpontját az emberi erőforrások minisztere annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

7. §1

8. §2

1. melléklet a 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatali szervezete

1.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában

1.1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi álláshelye,

1.1.2. a politikai felsővezető titkárságának valamennyi álláshelye,

1.1.3. a szakmai felsővezető titkárságának valamennyi álláshelye,

1.1.4. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult álláshely,

1.1.5. a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető,

1.1.6. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó,

1.1.7. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatok ellátását szolgáló álláshely,

1.1.8. a védelmi és biztonsági szakterülettel kapcsolatos feladat ellátását szolgáló álláshely,

1.1.9. az elektronikus információs rendszer biztonsági feladatainak ellátását szolgáló álláshely,

1.1.10. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló álláshely,

1.1.11. a szerződés, megállapodás felülvizsgálatára és ellenjegyzésére jogosultsággal rendelkező álláshely,

1.1.12. a minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység álláshelye,

1.1.13. a minősített iratok továbbításában közreműködő személy,

1.1.14. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő, döntéshozó feladatok ellátását szolgáló álláshely,

1.1.15. a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely,

1.1.16. a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatok ellátását szolgáló álláshely,

1.1.17. az ágazati kijelölt védelmi referensi feladatok ellátásában közreműködő személy,

1.1.18. kormányzati döntés-előkészítő fórumok ülésein való tárca részvétellel kapcsolatos szervezési feladatokat ellátó álláshely.

2. Központi hivatalok

2.1. Az Oktatási Hivatalnál

2.1.1. a minősített érettségi vizsgadokumentumok kezelését ellátó álláshely,

2.1.2. a közbeszerzési eljárásban részt vevő álláshely,

2.1.3. a projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős vezetői álláshely,

2.1.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős álláshely.

2.2. A Klebelsberg Központnál

2.2.1. az elnöki kabinet valamennyi álláshelye,

2.2.2. a főosztályvezető,

2.2.3. a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető,

2.2.4. a beszerzési és közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,

2.2.5. a projektmenedzser álláshely,

2.2.6. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.

2.3. A Nemzeti Népegészségügyi Központnál

2.3.1. a gyorsreagálási, a humánpolitikai, az igazgatási és a járványügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,

2.3.2. a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,

2.3.3. a Nemzeti Biztonsági Laboratórium BSL3-as és BSL4-es kockázati csoportba sorolt területein önálló munkavégzésre jogosult személy,

2.3.4. az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat feladatainak ellátását szolgáló álláshely,

2.3.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.

2.4. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél

2.4.1. a főosztályvezető,

2.4.2. a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely,

2.4.3. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.

2.5. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél

2.5.1. a Gyógyszer-engedélyezési és Módszertani Főigazgatóság valamennyi főosztályvezetője,

2.5.2. az Ellenőrzési Főigazgatóság valamennyi főosztályvezetője,

2.5.3. a Laboratóriumi Főosztály vezetője,

2.5.4. a Gyógyszerkémiai és Technológiai Laboratórium valamennyi álláshelye,

2.5.5. a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység vezetője, valamint a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely,

2.5.6. a pályázatkezelő, projektkezelő feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,

2.5.7. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.

2.6. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál

2.6.1. az igazgató,

2.6.2. a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység vezetője,

2.6.3. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.

3. Központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv

3.1. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél

3.1.1. a főigazgató, a főigazgató-helyettes,

3.1.2. a gazdasági vezető,

3.1.3. az igazgató, az igazgatóhelyettes,

3.1.4. a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely,

3.1.5. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.

3.2. Az Országos Mentőszolgálatnál

3.2.1. a főigazgató,

3.2.2. a főigazgatói titkárság vezetője,

3.2.3. az igazgató,

3.2.4. a főigazgató személyi titkára, vezetői asszisztense,

3.2.5. a főosztályvezető,

3.2.6. a regionális mentőszervezet regionális igazgatója,

3.2.7. a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység vezetője,

3.2.8. a projektigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,

3.2.9. az Operatív Szervezési Osztály vezetője,

3.2.10. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős álláshely.

3.3. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál

3.3.1. a főigazgató, a főigazgató-helyettes,

3.3.2. a gazdasági vezető,

3.3.3. a szervkoordinációs iroda vezetője,

3.3.4. a közbeszerzési eljárásban részt vevő álláshely,

3.3.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.

3.4. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárnál

3.4.1. a főigazgató, a főigazgató-helyettes,

3.4.2. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős álláshely.

3.5. A Magyar Nemzeti Levéltárnál

3.5.1. a főigazgató, a főigazgató-helyettes,

3.5.2. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős álláshely.

2. melléklet a 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelethez3

1

A 7. § a 6. § (2) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.

2

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 6. § (2) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás