• Tartalom

44/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

44/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél történő végrehajtásáról

2021.09.10.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 5., 14. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 4. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél (a továbbiakban: KIFÜ) foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.

[A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (2) bekezdés e) pontjához]

2. § Nem kötelező pályázat kiírása az 1. mellékletben foglalt munkakörök vonatkozásában.

[A Kjt. 22. § (4) bekezdéséhez]

3. § (1) A KIFÜ alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek az alábbi munkakörök:

1. adminisztratív munkatárs,

2. alkalmazásgazda,

3. asszisztens,

4. csoportvezető,

5. fejlesztő,

6. felügyelő mérnök,

7. főkönyvelő,

8. HR munkatárs,

9. igazgatásszervező,

10. informatikus,

11. irodavezető,

12. jogtanácsos,

13. kiemelt szakértő,

14. kontroller,

15. koordinátor,

16. könyvelési munkatárs,

17. közbeszerzési referens,

18. menedzser,

19. mentor,

20. mentor koordinátor,

21. operátor,

22. pénzügyi munkatárs,

23. projektigazgató,

24. projektkoordinátor,

25. projektmentor,

26. projektvezető,

27. referens (munkakör megjelölésével),

28. rendszergazda,

29. szakértő,

30. szakmai felelős,

31. szakmai koordinátor,

32. szakmai munkatárs,

33. szakmai vezető,

34. tanácsadó,

35. tesztelő,

36. ügyfélszolgálati munkatárs,

37. üzemeltető,

38. üzemeltető mérnök.

(2) A nem szakmai területen szereplő – esetlegesen azonos elnevezésű – munkakörök nem tartoznak az alaptevékenységgel összefüggő munkakörök közé.

[A Kjt. 23. § (1) és (2) bekezdéséhez]

4. § (1) Magasabb vezetői megbízásnak minősül

a) az elnöki,

b) az elnökhelyettesi, valamint

c) a gazdasági elnökhelyettesi

megbízás.

(2) Vezetői megbízásnak minősül a főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi megbízás.

(3) A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel és szakirányú szakképesítéssel, legalább hároméves szakmai gyakorlattal, valamint legalább egy év vezetői tapasztalattal rendelkezzen.

(4) A vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy legalább középiskolai végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel vagy legalább középiskolai végzettséggel és felsőfokú szakképesítéssel, valamint egy év vezetői tapasztalattal rendelkezzen.

[A Kjt. 39. § (4) bekezdéséhez]

5. § (1) A Kjt. 39. § (3) bekezdésében meghatározott címek annak a közalkalmazottnak adományozhatók – ide nem értve az áthelyezés következtében munkáltatói döntés alapján megmaradó címet –, aki legalább egy éve áll a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban, és tartósan magas színvonalú a munkavégzése.

(2) Cím adományozására a nemzeti és állami ünnepek (március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a), továbbá a KIFÜ alapítási évfordulója – október 1-je – alkalmával kerülhet sor.

(3) Cím odaítélését az elnökhelyettes és a vezető javasolhatja az irányítása alá tartozó közalkalmazott tekintetében. A javaslatot a (2) bekezdés szerinti időpontok előtt legalább 30 nappal írásban az elnök számára kell benyújtani.

(4) Nem adományozható a Kjt. 39. § (3) bekezdése szerinti újabb cím annak a közalkalmazottnak, aki egy évnél rövidebb ideje visel címet.

[A Kjt. 61. §-ához, 66. §-ához és 70. § (3) bekezdéséhez]

6. § (1) A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolását és a munkakörök elnevezését a Kjt. 63. § (1) bekezdésének figyelembevételével az 1. melléklet határozza meg. A magasabb vezető és vezető megbízású közalkalmazottak vezetői pótlékának mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a főkönyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgáló

képzés elvégzésének igazolását.

(3) A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni a jogi szakvizsgát, mérlegképes könyvelő szakképesítést vagy ezzel egyenértékű képesítést, okleveles könyvvizsgálói képesítést, doktori fokozatot (PhD, DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozatot.

7. § (1) A KIFÜ vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott munkakörök betöltéséhez előírt képesítési követelmények alól abban az esetben adható felmentés, ha

a) a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy

b) nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű – személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne, és a kinevezendő közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a képesítési követelmény alóli felmentés – a képesítés megszerzésének időtartamára – a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik.

(3) A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjában meghatározott „G” és „I” fizetési osztályba történő besorolhatóság feltételét képező, a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékű, a főiskolai, egyetemi alapképzést elismerő oklevél birtokában szerzett vizsgát igazoló oklevelek

a) a főiskolai vagy egyetemi szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél,

b) a felsőoktatási intézményben szerzett szakirányú szakosító oklevelek (szaküzemmérnök, szakmérnök, szaküzemgazdász, szakközgazdász, mérnök-közgazdász stb.).

[A Kjt. 75. §-ához]

8. § (1) A kinevezése alapján érték- vagy pénzkezelést végző közalkalmazottat, valamint a pénztárost értékkezelési pótlék illeti meg.

(2) A pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §1

1. melléklet a 44/2021. (IX. 8.) ITM rendelethez

A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolása és a munkakörök elnevezése

 

A

B

1.

Munkakör megnevezése

Közalkalmazotti osztályok

2.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3.

adatvédelmi tisztviselő

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

4.

adminisztratív munkatárs

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

alkalmazásgazda

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

6.

asszisztens

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7.

belső ellenőrzési vezető

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

8.

csoportvezető

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

fejlesztő

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

felügyelő mérnök

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

11.

HR munkatárs

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.

igazgatásszervező

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

13.

informatikus

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14.

irodavezető

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15.

jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

16.

kiemelt szakértő

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

17.

kontroller

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

18.

koordinátor

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

könyvelési munkatárs

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.

közbeszerzési referens

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

menedzser

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

mentor

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

mentor koordinátor

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

operátor

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

pénzügyi munkatárs

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26.

projektigazgató

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27.

projektkoordinátor

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28.

projektmentor

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

projektvezető

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

referens

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31.

rendszergazda

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32.

szakértő

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

33.

szakmai felelős

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34.

szakmai koordinátor

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35.

szakmai munkatárs

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36.

szakmai vezető

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

tanácsadó

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38.

tesztelő

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

39.

ügyfélszolgálati munkatárs

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40.

üzemeltető

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41.

üzemeltető mérnök

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

2. melléklet a 44/2021. (IX. 8.) ITM rendelethez

Az egyes vezetői megbízások és a hozzájuk tartozó vezetői pótlékok mértéke

 

A

B

1.

Vezetői megbízás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke (%)

2.

I. Magasabb vezető

 

3.

elnök

400

4.

elnökhelyettes

350

5.

gazdasági elnökhelyettes

350

6.

II. Vezető

 

7.

főosztályvezető

250

8.

főosztályvezető-helyettes

150

1

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére