• Tartalom

44/2021. (XI. 29.) AM rendelet

a fipronillal szennyezett állatgyógyászati készítmények felhasználása miatt kárt szenvedett méhészek támogatásának részletes szabályairól

2021.12.02.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) támogatást vehet igénybe a fipronil hatóanyaggal szennyezett Oxxovar 5%-os oldat és Destruktor 3,2%-os koncentrátum (a továbbiakban: káreseményt okozó állatgyógyászati készítmény) 2016. január 1. és 2019. december 31. között történő felhasználása miatt – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § 2. pontja szerinti – méhcsaládokban bekövetkezett elhullásból (a továbbiakban: káresemény) eredő kárigényre vonatkozó követeléseknek a 2. § szerinti engedményezővel kötött követelés-átruházási és engedményezési szerződés (a továbbiakban: engedményezési szerződés) útján történő megszerzése érdekében.

(2) Az OMME az (1) bekezdés szerinti engedményezési szerződést köteles megkötni, ha az engedményező megfelel a 2. § szerinti feltételeknek.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: agrárminiszter) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Mezőgazdasági feladatok alcím, 2. Mezőgazdasági szakmai feladatok jogcímcsoport terhére támogatási okiratot állít ki az OMME részére. Az OMME jogosult támogatási előleg igénybevételére.

2. § Az OMME a támogatást azon – legkésőbb 2022. június 30-ig teljesített – engedményezési szerződés után veheti igénybe, ahol az engedményező

a) a káresemény időpontjában méhészeti tevékenységet folytatott,

b) által felhasznált, a káreseményt okozó állatgyógyászati készítmények valamelyikében, illetve az káreseményt okozó állatgyógyászati készítménnyel kezelt és károsodott méhcsaládokból vett mintákban laborvizsgálattal igazoltan kimutatható a fipronil jelenléte,

c) által a káreseményt okozó állatgyógyászati készítménnyel kezelt méhcsaládokban a kezelés legalább 50%-os elhullást okozott,

d) a kárigényéről nem mondott le, vagy azt másra nem engedményezte, és

e) az engedményezési szerződéssel a teljes kárigényét az OMME-ra ruházza át.

3. § (1) A 2. §-ban foglaltakon túl a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az OMME az engedményezési szerződés alapján a (2) bekezdés szerinti adatokról nyilvántartást vezessen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

a) az engedményező azonosító adatai,

b) a káreseménnyel érintett méhészet tartási hely azonosítója és tenyészetkódja,

c) a káresemény észlelésének első időpontja,

d) a káresemény bekövetkezésének helyszíne,

e) a károsodott méhcsalád száma (darab).

(3) Az engedményezési szerződésben az engedményező nyilatkozik arról, hogy a káresemény vonatkozásában felmerült kárigényéről korábban nem mondott le, azt másra nem engedményezte, és teljes egészében az OMME-ra kívánja engedményezni, és csatolja a káreseményt okozó állatgyógyászati készítmény valamelyikében, illetve a károsodott méhcsaládokból vett mintában a fipronil hatóanyag jelenlétét igazoló laborvizsgálati eredményről szóló dokumentumot.

4. § Az OMME támogatásként károsodott méhcsaládonként húszezer forint összeg igénybevételére, továbbá az engedményezési szerződés megkötésével és annak teljesítésével kapcsolatban felmerült igazolt költségek megtérítésére jogosult.

5. § (1) Az OMME a megelőlegezett támogatás felhasználásáról naprakész, elkülönített nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a követelés-átruházással összefüggésben kifizetett ellenértéket engedményezőnként.

(2) Az OMME a támogatás felhasználásáról 2022. augusztus 31-ig tételes elszámolás keretében tájékoztatja az agrárminisztert, amely tájékoztatást egyidejűleg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére is megküld.

(3) Az OMME az előlegként megkapott és a 4. § szerint járó támogatás különbözetét 2022. augusztus 31-ig visszautalja az Agrárminisztérium részére.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére