• Tartalom

444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról

2024.03.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rozsdaövezeti akcióterületek fejlesztésének elősegítése érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatásként adó-visszatérítési támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 3. számú melléklet I. rész 59. pontja szerinti lakás (a továbbiakban: lakás) vásárlása esetén.

(2) A támogatás költségvetési fedezetét a központi költségvetés „Lakástámogatások” előirányzata biztosítja.

(3) A támogatás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) A támogatás igénylése, a támogató döntése, a támogatás folyósítása és a támogatói döntésről, a támogatási kérelem elutasításáról szóló tájékoztatás tekintetében nem kell alkalmazni az Ávr. 69. §-át, 70. § (1) és (2) bekezdését, 75–76. §-át, 81. §-át, 86. §-át, 87. §-át, 89–99. §-át, valamint 102/D. §-át és 102/F. §-át.

(5) A támogatás tekintetében nem kell kikötni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-a szerinti biztosítékot.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) A támogatást az e rendeletben foglalt feltételek alapján az 1. § (1) bekezdése szerinti lakást vásárló

a) magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,

c)1 harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak szerint huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezik,

d)2 hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

(a továbbiakban együtt: igénylő) igényelheti.

(2) Ha a lakásban az igénylő a vásárlással résztulajdont szerez, a támogatást az igénylő az őt megillető tulajdoni hányad arányában önállóan igényelheti.

(3) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

a) az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása,

b) a lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel feltüntetésre került és

c) az igénylő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése megtörtént.

(4) A támogatás olyan lakás vásárlása esetén igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épített vagy építtetett, és az igénylő részére értékesített.

3. A támogatás mértéke

3. § A támogatás összege megegyezik a lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett, 5%-os általános forgalmi adó összegével.

4. § Az adásvételt igazoló számlaként

a) az igénylő mint vevő nevére szóló,

b) a lakás értékesítéséről kiállított,

c) az Áfatv. 82. § (2) bekezdése alapján 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított és

d) az adásvételi szerződés szerinti, a szerződéskötés időpontjában és a számla kiállításának időpontjában a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában szereplő belföldi adóalany vállalkozó által kiállított

számla fogadható el.

4. A támogatás igénylése

5. § (1) A támogatás az adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár kiegyenlítését követően

a) az igénylő tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és

b) a lakás teljes vételáráról kiállított számla vagy a vételár utolsó részletéről kiállított részszámla megfizetésének

évét követő naptári év szeptember 30. napjáig igényelhető, mely határidő jogvesztő. Ha az a) és b) pont szerinti időpontok eltérő naptári évre esnek, az igénylési határidő számításánál a legutolsó időpontot kell figyelembe venni.

(2) A támogatás a lakás elhelyezkedése szerinti rozsdaövezeti akcióterületet lehatároló kormányrendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.

6. § (1) A támogatás iránti kérelem a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával

a) – az igénylő elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti módokon,

b) postai úton vagy

c) személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat:

a) adásvételi szerződés,

b) a lakás elhelyezkedése szerinti rozsdaövezeti akcióterületet lehatároló kormányrendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően kiállított és teljesített, a lakás teljes vételárát és az 5%-os általános forgalmi adót tartalmazó számla vagy részszámlák,

c) a teljes vételár kiegyenlítésének igazolására az eladó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata és

d) végleges használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a lakóépület megépültét igazoló hatósági bizonyítvány.

(3) A kérelem benyújtása napjának a kérelem és valamennyi melléklete

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus beküldésének (feltöltésének),

b) postára adásának vagy

c) a kormányablak általi átvételének

napja minősül.

(4) Elektronikus benyújtás esetén a kérelem beérkezéséről és a beérkezett mellékletek számáról elektronikus úton visszaigazolást kell küldeni az igénylő részére. A visszaigazolás tartalmazza az elbíráláshoz szükséges, feltöltött mellékletek számát is. Kormányablaknál történő benyújtás esetén a kormányablak a kérelem és annak mellékletei átvételéről az igénylő részére igazolást állít ki.

7. § (1) A támogatás iránti kérelmeket – a beérkezés sorrendjében – a Kincstár a beérkezést követő 30 napon belül bírálja el. A Kincstár a támogatás iránti kérelmek érdemi elbírálásának megkezdéséről az igénylőt nem tájékoztatja.

(2) A kérelem elbírálása során a Kincstár ellenőrzi a támogatás e rendelet szerinti igénybevételi feltételeinek meglétét, a kérelemhez csatolt dokumentumok teljességét, és a feltételek fennállása esetén megállapítja a támogatás összegét.

(3) A Kincstár megkeresi az állami adó- és vámhatóságot az igénylő 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti köztartozás-mentességének, valamint az eladó gazdálkodó szervezet 4. § d) pontja szerinti belföldi jogalanyiságának ellenőrzése céljából.

(4) Ha az igénylő támogatás iránt benyújtott kérelme hibás vagy hiányos, a kérelem elbírálása során a hiánypótlásra az Ávr. 70. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hibák, hiányosságok pótlására a Kincstár legfeljebb harminc napos határidőt biztosíthat. Hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő a támogatási kérelem elbírálásának határidejébe nem számít bele.

8. § (1) Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, a megítélt támogatás összegétől függetlenül támogatói okiratot állít ki.

(2) A támogatói okirat tartalmazza

a) az igénylő alábbi adatait:

aa) családi és utónév,

ab) születési családi és utónév,

ac) anyja születési családi és utóneve,

ad) születési hely és idő,

ae) lakóhely és

af) adóazonosító jel,

b) a támogatással érintett lakás címét, helyrajzi számát,

c) az igénylő belföldi pénzügyi intézménynél vezetett fizetési számlájának számát, valamint

d) a megítélt támogatás összegét.

(3) A Kincstár a támogatói okiratot a támogatási kérelem 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti benyújtása esetén – az ügyfél kérelmének megfelelően – elektronikus vagy postai úton, a 6. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti benyújtása esetén postai úton megküldi az igénylő részére.

(4) A Kincstár a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylő belföldi fizetési számlájára.

9. § (1) Ha az igénylő a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek nem felel meg, akkor a Kincstár a támogatási kérelem 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti benyújtása esetén – az ügyfél kérelmének megfelelően – elektronikus vagy postai úton, a 6. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti benyújtása esetén postai úton tájékoztatja az igénylőt a kérelem elutasításáról és annak indokáról.

(2) A kérelem elutasítása ellen kifogás benyújtásának nincs helye.

5. Adatkezelés

10. § (1) A támogatás igénylésekor az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából az állami adó- és vámhatóságtól a szükséges adatokat beszerezze és az abban foglalt személyes adatokat kezelje.

(2) Az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár az igénylő 8. § (2) bekezdése szerinti adatait a támogatási kérelem elbírálása, a támogatás folyósítása céljából kezelje.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 337. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 337. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére