• Tartalom

447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2021.09.02.

A Kormány
az 1. alcím, a 6. §, a 8. § és a 9. § rendelkezései tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 5. § és a 10. § c) pont tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § és a 2. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § a) pont tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § b) pont tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásával összefüggésben a szükséges felelősségbiztosítás mértékének megállapítása, valamint az ipari és kereskedelmi szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezések

1. § (1) Az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek esetében az adott tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnek jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adott tevékenység tekintetében – függetlenül a szakmagyakorlók számától – éves összes káreseményre legalább 5 000 000 forint összegű éves, továbbá egyedi káreseményre legalább 1 000 000 forint összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltak szerint határon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző szolgáltatók esetében.

2. § A munkavállaló akkor is jogosult a Kormány rendeletében meghatározott garantált bérminimumra, ha a munkakörére vonatkozóan vagy annak részeként valamely tevékenység gyakorlásához az e rendelet hatálybalépésének napját megelőző napon

a) külön jogszabály legalább középfokú iskolai végzettség vagy középfokú szakképzettség meglétét írta elő, és a munkavállaló az ennek megfelelő végzettséggel vagy szakképzettséggel rendelkezik, és jogszabály legalább középfokú iskolai végzettség vagy középfokú szakképzettség meglétét már nem írja elő; vagy

b) szabályozott szakma gyakorlására való jogosultságát a korábban hatályban lévő jogszabályok alapján megszerzett, legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget tanúsító bizonyítvány alapozza meg.

2. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. §1

6. §2

7. §3

8. §4

9. §5

10. §6

1. melléklet a 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Felelősségbiztosítás mellett végezhető tevékenységek

1. Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése. Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése [TEÁOR'08 42.22]

2. Szerszámgyártás [TEÁOR'08 25.73]

3. Vegyianyag gyártása [TEÁOR'08 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60]

4. Nyomástartó berendezés javítása, karbantartása [TEÁOR'08 33.11]

5. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása [TEÁOR'08 33.11]

2. melléklet a 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelethez7

1

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére