• Tartalom

45/2021. (XII. 22.) KKM rendelet

45/2021. (XII. 22.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

2021.12.23.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 17. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) a következő 13/B. §-sal egészül ki:

13/B. § E rendeletnek a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról szóló 45/2021. (XII. 22.) KKM rendelettel (a továbbiakban: Módr.1) módosított 9. § f) pontja szerinti rendelkezése azon pályázatok esetében alkalmazható, ahol a Módr.1 hatálybalépését megelőzően a támogatói okiratban előírt beszámoló nem került benyújtásra, és a 2022. április 30-i beruházás befejezési határidő alkalmazása érdekében a pályázó a bázislétszám fenntartási kötelezettség vonatkozásában legkésőbb 2022. január 31-ig egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz, a lebonyolító szerv honlapján közzétett nyilatkozat alapulvételével, amelyet az adott támogatói okirat módosításának kell tekinteni.”

2. § A KKM rendelet 9. § f) pontjában a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. április 30-ig” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére