• Tartalom

45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

2022.09.02.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A szakképzési tankönyvvé nyilvánítással, annak módosításával és meghosszabbításával összefüggő eljárás igazgatási szolgáltatási díja

a) 102 300 forint alapdíjból és

b) a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 301. §-a szerinti szerzői mű után az Szkr. 4/B. melléklete szerint megállapított szakértői díjból mint mozgódíjból

áll.

(2) A szakképzési tankönyvvé nyilvánításnak a könyvkiadást, illetve a digitális tananyagfejlesztést folytató személy kérelmére történő megszüntetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja az (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő alapdíj.

2. § (1)1 Az igazgatási szolgáltatási díjat a szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, KIM Igazgatás 10032000-01425190-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megindítását megelőzően átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel megfizetni az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését, a szakképzési tankönyvvé nyilvánítás alapjául szolgáló tankönyv megnevezését és az érintett tankönyv kiadói kódját.

(2) A szakképzésért felelős miniszter túlfizetés esetén az igazgatási szolgáltatási díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétől számított tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség fennállása és keletkezése,

b) 31. §-át az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az illetéken igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére