• Tartalom

477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet

477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

2023.01.02.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3–6. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. és 9. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere kötelező igénybevételének megszüntetésével kapcsolatos feladatátadással összefüggő rendelkezések

1. § (1) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által 2021. december 31. napjáig végzett, a kormányzati ügyiratkezelő érkeztető rendszer igénybevételére kötelezett átvevő szervekhez (a továbbiakban: átvevő szervek) átkerülő feladatok ellátásában érintett szervezeti egységeinél vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási jogviszonya – a feladat átkerülésének időpontját követő hónap első napjától – a feladatátadás miatt bekövetkező jogállásváltozásra tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/F. § (1) bekezdése alapján az átvevő szervnél foglalkoztatottakra irányadó jogállási törvény szerinti jogviszonnyá alakul át az Áht. 11/F. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(2) A munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében a tanulmányi szerződés, valamint a munkabérelőleg vonatkozásában a jogok és kötelezettségek az átvevő szervekre szállnak át.

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. § (1)–(3) és (5) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 9. § és a 10. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § és a 11. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1)1

(2)2

(3)3

(4)4

(5)5

4. §6

5. §7

6. §8

7. §9

8. §10

9. §11

10. §12

11. §13

1

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére