• Tartalom
Oldalmenü

2021. évi XLIX. törvény

a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról1

2021.07.02.

Az Országgyűlés
tekintettel arra, hogy az Európai Bíróság ítéletében megerősítette, hogy egyes civil szervezetek az általuk követett célokra és a rendelkezésre álló eszközökre tekintettel jelentős befolyást gyakorolhatnak a közéletre és a nyilvános vitára,
figyelemmel továbbá az ilyen szervezeteknek nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos alkotmányos és nemzetközi elvárásokra
a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed mindazon egyesületre és alapítványra, amelynek tárgyévi mérlegfőösszege eléri a 20 millió forintot.

(2) Nem terjed ki e törvény hatálya

a) arra az egyesületre és alapítványra, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint nem minősül civil szervezetnek,

b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre,

c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti vallási közösségre,

d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre, valamint az alapító okirata szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó alapítványra.

2. § Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott módon évente összefoglaló jelentést tesz közzé az e törvény hatálya alá tartozó egyesületekről és alapítványokról.

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. Hatályba léptető rendelkezés

3. § Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.

3. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

4. § A 2. § és az 5. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

4. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

5. §2

6. §3

7. §4

8. §5

9. §6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 27.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás