• Tartalom

49/2021. (XII. 28.) AM rendelet

49/2021. (XII. 28.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2021.12.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

1. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

o) sertés: az ex 0103921900 vámtarifaszámú, legalább 70 kg élősúlyú vágósertés vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer szerinti tenyészsertés.”

2. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. §-a a következő (8d) bekezdéssel egészül ki:

„(8d) Sertéstenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági vállalkozás esetében az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet hatálybalépését követő nap és 2022. június 30. között – a határnapokat is beleértve – hatályba lépett hitelszerződés esetén a támogatás mértéke
a) minden megkezdett egész állategység után számított, állategységenként legfeljebb ötszázezer forint összegű hitelkeret alapján megállapított hitelkeretből igénybe vett folyószámlahitel esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás és 100% kezelési költség támogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os támogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után
aa) a kamattámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,
ab) a kezelési költség támogatás nem vehető igénybe;
b) minden megkezdett egész állategység után számított, állategységenként legfeljebb ötszázezer forint összegű hitelkeret alapján megállapított hitelkeretre eső kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés b) pontjában foglalt mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe;
c) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri szerződéskötési díj, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj együttes összege szerinti 100% költségtámogatás.”

3. § (1) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]

e) a Széchenyi Kártya Programba tartozó olyan termékkel, amely kizárja új, az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókba tartozó termék igénylését
ea) nem rendelkezik, vagy
eb) rendelkezik és az Üzletszabályzat lehetővé teszi, akkor vállalja, hogy az újonnan igényelt Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókba tartozó termékből a korábbi Széchenyi Kártya Programba tartozó termékből fennálló tartozását maradéktalanul megfizeti;”

(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]

f) a 2. § (8d) bekezdésében foglalt támogatások igénybevételének jogosultságát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által üzemeltetett, ügyfélkapun keresztül elérhető webENAR felületen közzétett és onnan letölthető, a mezőgazdasági vállalkozás saját tenyészetére vonatkozó – az 1. melléklet szerinti számítási módszertan alapján meghatározott, átlagos állategységben kifejezett sertésállományról szóló – dokumentum nyomtatott és a mezőgazdasági vállalkozás által aláírt példányának az igénylőlaphoz történő csatolásával igazolja a KAVOSZ Zrt. számára.”

4. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1d) A 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában, továbbá a (8d) bekezdés c) pontjában foglalt kezelési költségen kívüli támogatások igénybevételéhez a mezőgazdasági vállalkozás évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon támogatási kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági vállalkozás által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát, azzal, hogy a benyújtott számlákon és számviteli bizonylatokon az ellenérték teljesítésének időpontja legfeljebb tizenkét hónappal lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál. A Kincstár a támogatási kérelemről döntést hoz, és támogatás megállapítása esetén gondoskodik a költségtámogatás folyósításáról a mezőgazdasági vállalkozás részére.”

a) 2. § (8) bekezdésében a „(8a) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(8a) és (8d) bekezdésben” szöveg,

b) 2. § (9) bekezdésében az „ügylet támogatástartalmának kimutatásakor a támogatás összegének euróra történő átszámításakor” szövegrész helyébe az „ügylet támogatástartalmának kimutatásakor a kamat-, kezelési költség, kezességi díj támogatás összegének euróra történő átszámításakor” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt,” szövegrész helyébe az „a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, a c) pont cc) alpontjában, valamint a (8d) bekezdés c) pontjában foglalt,” szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében a „2. § (8) bekezdés szerinti támogatásokat.” szövegrész helyébe a „2. § (8) bekezdése és a 2. § (8d) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatásokat.” szöveg

lép.

2. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

7. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:

„(4d) Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet hatálybalépését követő nap és 2022. június 30. között – a határnapokat is beleértve – hatályba lépett, minden megkezdett egész állategység után számított, állategységenként legfeljebb ötszázezer forint összegű, sertéstenyésztés felhasználási célú hitel kezességi díjai tekintetében a támogatás mértéke 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére, azzal hogy hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

3. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

8. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. §-a a következő 13. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„13. sertés: az ex 0103921900 vámtarifaszámú, legalább 70 kg élősúlyú vágósertés vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer szerinti tenyészsertés.”

9. § (1) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás mértékét a 3. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

g) az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet hatálybalépését követő nap és 2022. június 30. között – határnapokat is beleértve – hatályba lépett, sertéstenyésztés felhasználási célú hitelszerződés esetén a támogatás mértéke minden megkezdett egész állategység után számított, állategységenként legfeljebb ötszázezer forint összegű hitel kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.
„(2a) A (2) bekezdés g) pontja alkalmazásában amennyiben a hitel összege meghaladja a 100%-os kamattámogatásban részesíthető hitel összegét és a hitelhez az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége kapcsolódik, akkor a 100%-os kamattámogatásban részesíthető hitelösszegen felüli hitelre külön hitelszerződést kell kötni.”

10. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamattámogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amely)

d) csatolja a kamattámogatási kérelméhez a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat, valamint
da) a 2. § (2) bekezdés d) vagy e) pontjában foglalt támogatás igénylése esetén a Kincstár honlapján elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosításra vonatkozó, valamint az egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján „ültetvény” besorolású terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjait vagy a biztosítási díjtámogatás adatlapját, továbbá fóliás termesztés esetén az egységes kérelem fóliás termesztéssel érintett terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjait, vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás másolati példányát,
db) a 2. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt támogatás igénylése esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által üzemeltetett, ügyfélkapun keresztül elérhető webENAR felületen közzétett és onnan letölthető, a vállalkozás saját tenyészetére vonatkozó – a 3. melléklet szerinti számítási módszertan alapján meghatározott, átlagos állategységben kifejezett sertésállományról szóló – dokumentum nyomtatott és a vállalkozás által aláírt példányát, és”

12. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 7/A. § (1) bekezdésében az „a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kamattámogatás” szövegrész helyébe az „a 2. § (2) bekezdés b) és g) pontjai szerinti kamattámogatás” szöveg lép.

4. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

13. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. § 6. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

vállalkozás: az a hitelfelvevő, aki)

c) az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020-ban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel és az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet [a továbbiakban: 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet] hatálybalépését követő nap és 2022. június 30. között – határnapokat is beleértve – megkötött, sertéstenyésztés felhasználási célú hitelszerződéssel rendelkezik.”

14. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet alapján)

f) az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020-ban a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet hatálybalépését követő nap és 2022. június 30. között – a határnapokat is beleértve – megkötött, sertéstenyésztés felhasználási célú hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.”

5. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

15. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] a következő 16/D. §-sal egészül ki:

16/D. § (1) A 14. § (7) bekezdésétől eltérően a 2020. támogatási év IV. negyedévére vonatkozóan benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek alapján a Kincstár által kiadott és véglegessé vált döntésben jóváhagyott, továbbá kizárólag a 14. § (7) bekezdése szerinti keretösszeg kimerülése miatt elutasított támogatási összeg háromszorosára jogosult az igénylő azzal, hogy a részére megállapított támogatás összege nem haladhatja meg a rendelkezésére álló szabad átmeneti keretét.
(2) A 14. § (7a) bekezdésétől eltérően a 2021. támogatási év I. negyedévére, valamint II. negyedévére vonatkozóan benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek alapján a Kincstár által kiadott és véglegessé vált döntésben jóváhagyott támogatási összeg háromszorosára jogosult az igénylő, azzal, hogy a részére megállapított támogatás összege nem haladhatja meg a rendelkezésére álló szabad átmeneti keretét.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint támogatásokra – a már a 14. § (7) és (7a) bekezdése szerint kifizetett támogatási összegeken felül – legfeljebb 3 milliárd forint használható fel.
(4) A Kincstár az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatási összegeket az érintett negyedévek időbeli sorrendjét figyelembe véve állapítja meg. Amennyiben a kifizethető támogatások összege meghaladja a 3 milliárd forintot, úgy a Kincstár az érintett negyedévben a rendelkezésre álló keret és a jóváhagyott támogatás összegének hányadosával számított értékkel növeli a támogatások összegét, azzal, hogy a hányados értéke az egyes negyedévekben legfeljebb hárommal lehet egyenlő.”

16. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelettel megállapított 16/D. §-át a 2020. támogatási év IV. negyedévére, valamint a 2021. támogatási év I. negyedévére és 2021. támogatási év II. negyedévére vonatkozóan benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.”

6. A koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet módosítása

17. § A koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 5. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A támogatást nyújtó – az agrárpolitikáért felelős miniszter tájékoztatása mellett – az átmeneti támogatások Atr. 6. melléklete szerinti adatait)

c) a 2022. június 30-ig odaítélt támogatások vonatkozásában legkésőbb 2022. augusztus 1-jéig”

(szolgáltatja az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság adatbázisában való közzététel céljából.)

18. § A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet a következő 6/B. §-sal egészül ki:

6/B. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés a)–c) pontját 2021. november 18. napjától kezdődően kell alkalmazni.”

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „225 000 eurónak” szövegrész helyébe a „290 000 eurónak” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 800 000 eurónak” szövegrész helyébe a „2 300 000 eurónak” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „270 000 eurónak” szövegrész helyébe a „345 000 eurónak” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a „legkésőbb 2021. december 31-éig” szövegrész helyébe a „legkésőbb 2022. június 30-áig” szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

1. melléklet a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelethez


A sertéstenyészetekben megállapítható átlagos állategység számítási módszertana
SZÁE: az e rendelet alapján számított átlagos állategység
t: adott termelő
Hi: a sertés Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (a továbbiakban: ENAR) hiánytalan adatszolgáltatással lejelentett és berögzített, a vizsgált időszakban havonta kiszállított hízólétszám
K: a sertés ENAR-ba hiánytalan adatszolgáltatással bejelentett és élőként nyilvántartott, jelölt tenyészsertés létszám 2021. szeptember 30. napjára vonatkozóan
Vizsgált időszak: 2020. október 1. és 2021. szeptember 30. közötti időszak (i = 1–12)

2. melléklet a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelethez


A sertéstenyészetekben megállapítható átlagos állategység számítási módszertana
SZÁE: az e rendelet alapján számított átlagos állategység
t: adott termelő
Hi: a sertés Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (a továbbiakban: ENAR) hiánytalan adatszolgáltatással lejelentett és berögzített, a vizsgált időszakban havonta kiszállított hízólétszám
K: a sertés ENAR-ba hiánytalan adatszolgáltatással bejelentett és élőként nyilvántartott, jelölt tenyészsertés létszám 2021. szeptember 30. napjára vonatkozóan
Vizsgált időszak: 2020. október 1. és 2021. szeptember 30. közötti időszak (i = 1–12)
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére