• Tartalom

5/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

5/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

2021.01.15.

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §1 A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §2 (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet az 5/2021. (I. 14.) Korm. rendelethez3

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2014–2021-ES IDŐSZAKÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, mely létrejött egyrészről IZLAND, a LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG, a NORVÉG KIRÁLYSÁG a továbbiakban: „Donor országok” és MAGYARORSZÁG a továbbiakban: „Kedvezményezett ország” a továbbiakban együttesen: „Felek” között,
A Felek,
tekintettel arra, hogy az EGT Megállapodás 38c jegyzőkönyve, melyet az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság között létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakáról szóló Megállapodás az EGT Megállapodás körébe emel, létrehoz egy finanszírozási mechanizmust (a továbbiakban: EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka), melynek keretében a Donor országok hozzájárulnak a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez az Európai Gazdasági Térségben, figyelembe véve az Európai Unió kohéziós politikájának bármely lényeges változását is, amennyiben releváns;
tekintettel arra, hogy az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának célja, hogy erősítse a Donor országok és a Kedvezményezett ország közötti kapcsolatokat a kölcsönös előnyök érdekében;
tekintettel arra, hogy az EFTA országok Állandó Bizottságának 2016. június 2. napján kelt 2/2016/SC számú döntése értelmében a Donor országok a 2004. június 3. napján kelt 4/2004/SC számú Állandó Bizottsági döntéssel létrehozott Finanszírozási Mechanizmus Bizottságot bízták meg EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának irányításával;
tekintettel arra, hogy a Donor országok és a Kedvezményezett ország közötti fokozott együttműködés hozzájárul a jó kormányzáson, demokratikus intézményeken, jogbiztonságon, az emberi jogok tiszteletén és a fenntartható fejlődés elvein alapuló stabil, békés és sikeres Európa biztosításához, az EGT-megállapodás 38c. jegyzőkönyvének általános elveivel összhangban, az Európai Tanács 2020. december 10-i és 11-i ülésén levont következtetésekkel, valamint az Európai Parlament által 2020. december 16-án és az Európai Tanács által 2020. december 17-én elfogadott, az Uniós költségvetés védelmének feltételrendszeréről szóló rendeletben kihirdetett elvekkel összhangban;
tekintettel arra, hogy a Felek egyetértenek abban, hogy létrehozzák a hatékony végrehajtást biztosító együttműködés kereteit az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es és a Norvég Finanszírozás Mechanizmus 2014–2021 időszakára vonatkozóan;
megállapodtak a következőkben:
1. cikk
Célkitűzések
1. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez az Európai Gazdasági Térségben, és erősítse a Donor országok és a Kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatokat a második bekezdésben felsorolt kiemelt területeken nyújtott pénzügyi hozzájárulás segítségével. Ennek megfelelően, a jelen Együttműködési Megállapodást aláíró Felek olyan programok kiválasztásra és támogatásra törekednek, amelyek hozzájárulnak e célok eléréséhez.
2. A pénzügyi hozzájárulás az alábbi kiemelt területeken bocsátható rendelkezésre:
(a) Innováció, kutatás, oktatás és versenyképesség;
(b) Társadalmi felzárkóztatás, fiatalok foglalkoztatása és a szegénység csökkentése;
(c) Környezet, energia, éghajlatváltozás és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság;
(d) Kultúra, civil társadalom, jó kormányzás, alapvető jogok és szabadságok; és
(e) Bel- és igazságügy.
2. cikk
Jogszabályi keretek
Jelen Együttműködési Megállapodás az alábbi dokumentumokkal összefüggésben értelmezendő, melyek jelen Együttműködési Megállapodással együttesen képezik az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának jogszabályi kereteit:
(a) Az EGT Megállapodás 38c jegyzőkönyve az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakáról;
(b) a 38c jegyzőkönyv 10.5. cikkének értelmében a Donor országok által kibocsátott Szabályzat az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról (a továbbiakban: Szabályzat);
(c) az egyes programok vonatkozásában megkötésre kerülő program megállapodások; és
(d) a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság által elfogadott iránymutatások a Szabályzattal összhangban.
3. cikk
Pénzügyi keretek
1. A 38c jegyzőkönyv 2.1. cikkének értelmében a pénzügyi hozzájárulás teljes összege 1548,1 millió euró, évente 221,16 millió eurós részletekben a 2014. május 1. – 2021. április 30. közötti időszakban, melyet a Szabályzatban meghatározott határidőkkel összhangban kell felhasználni.
2. A 38c jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően, mindösszesen 108.900.000 euró bocsátható a Kedvezményezett ország rendelkezésére az 1. bekezdésben meghatározott időszak során.
Az Együttműködési Megállapodás hatályba lépését követően, a Kedvezményezett ország részére az összeg rendelkezésre állását biztosítottnak kell tekinteni az 1. pontban rögzített időszakon belül, feltéve, hogy a Civil Társadalom program vonatkozásában kiválasztásra kerül egy Civil Alapkezelő az Együttműködési Megállapodás hatályba lépését követő hét hónapon belül. A Donor országok a B. mellékletben leírt programokat az 1. pontban rögzített időszakot követően is jóváhagyhatják.
3. A 38c jegyzőkönyv 3.2. cikkének b) pontjának megfelelően, a 2. pontjának értelmében a teljes összeg 10%-át a Civil Alapra kell elkülöníteni.
4. A 38c jegyzőkönyv 10.4. cikkének és a Szabályzat 1.9. cikkének megfelelően a Donor országok menedzsment költségei a fent említett teljes összegből fedezendők. Ezzel kapcsolatosan további rendelkezések a Szabályzatban találhatók. A Kedvezményezett ország által igénybe vehető juttatás nettó összege 100.732.500 euró.
4. cikk
Feladatok és kötelezettségek
1. A Donor országok a támogatást a 38c jegyzőkönyv 3.1. cikkében felsorolt kiemelt területeken, valamint a 38.c jegyzőkönyv mellékletben felsorolt programterületeken belüli jogosult programok részére bocsátják rendelkezésre, melyeket a Kedvezményezett ország javasol, és a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság jóváhagy. A Donor országok és a Kedvezményezett ország együttműködnek az egyes programok szakmai tartalmát és a tervezett eredményeit meghatározó koncepció elkészítése során.
2. A Kedvezményezett ország biztosítja az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka keretében támogatásban részesülő programok teljes társfinanszírozását a B mellékletben és a program megállapodásokban foglaltaknak megfelelően.
3. A Finanszírozási Mechanizmus Bizottság feladata az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának irányítása és a pénzügyi támogatás nyújtásáról szóló döntések meghozatala a Szabályzattal összhangban.
4. A Finanszírozási Mechanizmus Bizottságot feladatai ellátásában a Finanszírozási Mechanizmus Iroda (a továbbiakban: FMI) támogatja. Az FMI felelős az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakával kapcsolatos napi szintű feladatok ellátásáért és egyben kapcsolattartóként működik.
5. cikk
Hatóságok kijelölése
A Kedvezményezett ország Nemzeti Kapcsolattartót jelöl ki, hogy nevében eljárjon. A Nemzeti Kapcsolattartó teljes körű felelősséggel tartozik az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka célkitűzéseinek eléréséért, valamint azért, hogy az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtása a Kedvezményezett országban a Szabályzat előírásainak megfelelően történjen. A Szabályzat 5.2. cikkének értelmében a Nemzeti Kapcsolattartó, az Igazoló Hatóság, az Audit Hatóság és a Szabálytalansági Hatóság az A mellékletben kerülnek kijelölésre.
6. cikk
Többéves Programozási Keret
1. A Szabályzat 2.5. cikkének értelmében, a Felek az alábbi pénzügyi és tartalmi elemeket magában foglaló végrehajtási keretrendszerben állapodtak meg:
(a) az elfogadott programok listája és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának programonkénti pénzügyi hozzájárulása;
(b) a programok célkitűzéseik, fő feladataik beazonosítása, amennyiben szükséges, a programok támogatási intenzitása, a kétoldalú célkitűzések, illetve a célcsoportokkal, földrajzi területekkel és egyéb vonatkozásokkal kapcsolatos különös rendelkezések megfogalmazása;
(c) a program operátorok beazonosítása, amennyiben releváns;
(d) a Donor Program Partnerek beazonosítása, amennyiben releváns;
(e) a Nemzetközi Programszervezetek beazonosítása, amennyiben releváns;
(f) a vonatkozó programok nevesített projektjeinek beazonosítása.
2. A végrehajtási keretrendszert a B melléklet tartalmazza. A programokat a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság jóváhagyásával kell végrehajtani a Szabályzat 6.3. cikkével összhangban, és a Civil Társadalom program Civil Alapkezelőjének kijelölését követően.
7. cikk
Kétoldalú Kapcsolatok Alapja
A Szabályzat 4.6. cikkének értelmében a Kedvezményezett országnak alapot kell képeznie a Donor országok és a Kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése céljából. A Nemzeti Kapcsolattartó feladata az alap felhasználásának kezelése és a Kétoldalú Kapcsolatok Közös Bizottságának létrehozása a Szabályzat 4.2. pontjának megfelelően. Az Együttműködési Megállapodás keretében az egyes programokra felosztott kétoldalú kapcsolatokra elkülönített forrásokra a B. mellékletben meghatározott jogosultsági korlátozások vonatkoznak.
8. cikk
Éves ülések
A Szabályzat 2.7. cikkének értelmében a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és a Nemzeti Kapcsolattartó részvételével éves ülésekre kerül sor. Az éves ülés lehetőséget biztosít a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és a Nemzeti Kapcsolattartó számára, hogy megvizsgálják a megelőző jelentéstételi időszakban elért előrehaladást, és megállapodjanak az esetlegesen szükséges intézkedésekről. Az éves ülés fórumot biztosít a kétoldalú érdekeket érintő ügyek megtárgyalására.
9. cikk
Mellékletek módosítása
Az A melléklet és a B melléklet a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és a Nemzeti Kapcsolattartó közötti levélváltással módosítható.
10. cikk
Ellenőrzés és információhoz való hozzáférés
A Finanszírozási Mechanizmus Bizottság, az EFTA Könyvvizsgáló Bizottság és képviselői jogosultak a programok és projektek tervezésének, végrehajtásának, nyomon követésének, valamint a támogatások felhasználásának ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt bármilyen szakmai vagy pénzügyi jellegű látogatás, illetve felülvizsgálat lebonyolítására. A Kedvezményezett ország köteles ehhez minden szükséges segítséget, információt és dokumentációt rendelkezésre bocsátani.
11. cikk
Szabályozó elvek
1. Jelen Együttműködési Megállapodás végrehajtását minden tekintetben a Szabályzat, valamint annak jövőbeni módosításai szabályozzák.
2. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak célkitűzéseinek elérése érdekében a Donor országok és a Kedvezményezett ország szorosan együttműködnek. A Felek egyetértenek abban, hogy az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának minden végrehajtási szakasza során a legmagasabb fokú átláthatóságot, elszámolhatóságot és költséghatékonyságot biztosítják, csakúgy, mint a jó kormányzás, a partnerség és a többszintű kormányzás, a fenntartható fejlődés, a nők és férfiak közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség elveit.
3. A Kedvezményezett ország köteles kezdeményezően fellépni annak érdekében, hogy ezen elvek az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásában érintett minden szinten érvényesüljenek.
4. A Felek jelen Együttműködési Megállapodásban felülvizsgálják az Együttműködési Megállapodás végrehajtásának előrehaladását, amelyet követően indokolt esetben megállapodnak a programokon belüli és azok közötti átcsoportosításokról legkésőbb 2022. december 31. napjáig. A Szabályzat 1.11. cikkének értelmében a donor országok eltekinthetnek a tartalékkeretre vonatkozó követelménytől.
12. cikk
Hatálybalépés
Jelen Együttműködési Megállapodás az utolsó aláírás napját követő napon lép hatályba.
********
Jelen Együttműködési Megállapodás négy eredeti példányban, angol nyelven kerül aláírásra.
Kelt és aláírásra került Brüsszelben, Kelt és aláírásra került Budapesten,
2020. december 17. napján 2020. december 21. napján
Izland részéről Magyarország részéről
Kelt és aláírásra került Brüsszelben, Kelt és aláírásra került Budapesten,
2020. december 17. napján 2020. december 21. napján
a Liechtensteini Hercegség részéről a Norvég Királyság részéről
A melléklet
Nemzeti irányítási és ellenőrzési rendszer
1. Nemzeti Kapcsolattartó
A Nemzeti Kapcsolattartó szerepét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tölti be.
Az ITM felelős a kormányzati tevékenységek koordinációjáért és harmonizációjáért, beleértve a kohéziós politikát és az európai uniós, illetve más nemzeti és nemzetközi alapok hatékony felhasználásának felügyeletét. Ezen tevékenység keretében az ITM felelős a magyar nemzeti költségvetés tervezéséért és az erőforrás gazdálkodásért az európai uniós és nemzetközi források tekintetében.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt jelöli ki a Nemzeti Kapcsolattartó vezetőjének.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatainak ellátásáért Fejlesztéspolitikai Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárságon belül a Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály felelős.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.3. cikke határozza meg.
2. Igazoló Hatóság
Az Igazoló Hatóság szerepét a Magyar Államkincstár (Kincstár) tölti be.
A Kincstár jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. A Kincstár felelős a költségvetési törvény végrehajtásának nyomon-követéséért és egyben pénzügyi felügyeletet is gyakorol.
Az Igazoló Hatóság vezetőjének szerepét a Kincstár pénzügyi elnökhelyettese tölti be. A Kincstáron belül, a pénzügyi elnökhelyettes irányítása alatt működő EU Támogatások Szabályossági Főosztálya és az EU Támogatások Elszámolási Főosztálya felelős az Igazoló Hatóság feladatainak ellátásért.
A Kincstár pénzügyi elnökhelyettese általánosságban a Kincstár elnökének tartozik beszámolási kötelezettséggel, de az igazoló hatósági szerepkörében függetlenül jár el, a Kincstár elnöke nem utasíthatja.
A Kincstár a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkárának alárendelt közigazgatási egysége, de az igazoló hatósági szerepkörében nem utasítható.
Az Igazoló Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.4. cikke határozza meg.
3. Audit Hatóság
Az Audit Hatóság szerepét az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be.
Az EUTAF jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv.
Az EUTAF audit hatósági feladatokat lát el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások kapcsán, valamint a Kormány által meghatározott további ellenőrzési feladatokat végez egyéb Európai Uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan, ideértve az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusokat is. Az Audit Hatóság feladatait a nemzetközi ellenőrzési standardokkal és a vonatkozó európai jogszabályokkal összhangban látja el.
Az Audit Hatóság vezetőjének szerepét az EUTAF főigazgatója tölti be. Az EUTAF önállóan működő központi költségvetési szerv, amely a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkárának alárendelt közigazgatási egysége, de az audit hatósági szerepkörében nem utasítható.
Az Audit Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.5. cikke határozza meg.
Az Audit Hatóság funkcionálisan független a Nemzeti Kapcsolattartótól és az Igazoló Hatóságtól.
4. A Szabálytalansági Hatóság
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felelős a szabálytalansági jelentések elkészítéséért és benyújtásáért.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt (FTJÜFHÁT) jelöli ki a Szabálytalansági Hatóság vezetőjének.
A FTJÜFHÁT látja el az ITM jogi képviseletét. Ezenkívül, a FTJÜFHÁT felelős a fejlesztéspolitikai panaszkezelési mechanizmusokért, valamint a törvényszerűségi és jogorvoslati menedzsmentért. A Szabálytalansági Hatóság feladatainak ellátásáért a FTJÜFHÁT-on belül a Fejlesztéspolitikai Ellenőrzési Főosztály felelős.
A Szabálytalansági Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 12.3. cikke határozza meg.
A Szabálytalansági Hatóság funkcionálisan független a Nemzeti Kapcsolattartótól.
5. A Végrehajtó Ügynökség szerepe
A Nemzeti Kapcsolattartó a Program Operátor Szabályzat szerinti feladatait részben egy Végrehajtó Ügynökségre ruházza át.
A Program Operátor feladatainak átruházása a program megállapodásban kerül rögzítésre, és a program végrehajtási megállapodásban részletes kifejtésre, amelynek a Végrehajtó Ügynökség szerződő fele. A Végrehajtó Ügynökség feladatköre nem érintheti a Program Operátornak a program megvalósításával kapcsolatos felelősségét. Az egyes programok átlátható, költséghatékony, és összehangolt irányítási és ellenőrzési rendszerének biztosítása érdekében, a Nemzeti Kapcsolattartó törekszik arra, hogy a Végrehajtó Ügynökségre átruházott feladatok minden program esetében megegyezzenek.
A Végrehajtó Ügynökségnek az átruházott programszintű feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeit a Szabályzat 8.1. cikke szerinti program menedzsment költségek fedezik, a program megállapodással összhangban. A Végrehajtó Ügynökség által teljesített feladatok és a költségek egyértelműen ahhoz a programhoz kell, hogy hozzárendelhetők legyenek, melyhez kapcsolódóan felmerültek.
A Nemzeti Kapcsolattartó a Végrehajtó Ügynökséget versenyeztetés útján választja ki a nemzeti és európai uniós joggal összhangban. A kiválasztás eredményét a Finanszírozási Mechanizmus Bizottságnak jóvá kell hagynia.
A Végrehajtó Ügynökség a Nemzeti Kapcsolattartót támogathatja az adminisztratív jellegű feladataiban. A Végrehajtó Ügynökség feladatköre nem érinti a Nemzeti Kapcsolattartót felelősségét.
6. Stratégiai jelentés és éves ülések
A Szabályzat 2.6. cikkének értelmében, a Nemzeti Kapcsolattartó évente stratégiai jelentést nyújt be a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság részére az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának a Kedvezményezett országban történő végrehajtásáról. A stratégiai jelentést, eltérő megállapodás hiányában, legalább két hónappal az éves ülést megelőzően kell benyújtani a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság részére.
7. Szervezeti ábra
B melléklet
Végrehajtási keretrendszer
A Szabályzat 2.5. cikke értelmében a Felek a jelen mellékletében felvázolt végrehajtási keretrendszerben állapodtak meg.
1. A Végrehajtási keretrendszer pénzügyi jellemzői

 

Magyarország

EGT FM hozzájárulás

Nemzeti hozzájárulás

 

Programok

1.

Oktatás és ösztöndíjak

€ 4.500.000

€ 794.118

2.

Klímaváltozás és energia

€ 50.000.000

€ 8.823.529

3.

Kultúra

€ 17.000.000

€ 3.000.000

4.

Civil Alap

€ 10.890.000

N.r.

5.

Roma integráció

€ 14.531.000

€ 2.564.294

 

További juttatások

 

 

 

Technikai segítségnyújtás a kedvezményezett ország részére (1.10. cikk)

€ 1.633.500

N.r.

 

Tartalék (1.11. cikk)

N.r.

N.r.

 

Tartalék az FM 2009–2014-es időszak projektjeinek befejezéséhez (1.12. cikk)

N.r.

N.r.

 

Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja (4.6.1. cikk)

€ 2.178.000

N.r.

 

Nettó juttatás Magyarország számára

€ 100.732.500

€ 15.181.941

2. Különös rendelkezések
A Donor országok és Magyarország közti kétoldalú kapcsolatok erősítésének célja a hosszú távú együttműködések kialakításának ösztönzése és fejlesztése, a 38c jegyzőkönyv mellékletében felsorolt valamennyi területen. Cél továbbá a kétoldalú együttműködés megerősítése politikai és európai szinten a közös érdekeltségű területeken.
3. A végrehajtási keretrendszer tartalmi jellemzői
A Civil Társadalom program Civil Alapkezelőjének kinevezését követően az alábbiakban leírt programokat a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság jóváhagyásával kell végrehajtani, a Szabályzat 6.3. cikkével összhangban.

A. Program: Oktatás és ösztöndíjak

 

Program célkitűzés:

A fokozott értékteremtés és a fenntartható növekedés.

Program támogatás:

€ 4.500.000

Program társfinanszírozás:

€ 794.118

Program Operátor:

Tempus Közalapítvány

Donor program partner(ek):

Felsőoktatásban Való Nemzetközi Együttműködésért és Minőségfejlesztésért Felelős Norvég Ügynökség (DIKU),
Nemzetközi Oktatási Ügyekért Felelős Nemzeti Ügynökség, Liechtenstein (AIBA),
Izlandi Kutatóközpont (RANNIS).

Programterület(ek):

Oktatás, ösztöndíjak, Gyakornoki és ifjúsági vállalkozói tevékenység

Különös rendelkezések:

A program hangsúlyozza az intézményi együttműködést és a kapacitásépítést.
A program a befogadó oktatásra irányul, és hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a roma népesség helyzetének javításához.
A program a demokrácia és az állampolgári ismeretek oktatására, és az azokhoz kapcsolódó témákra irányul.

Kétoldalú törekvések:

A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 200.000 eurót kell elkülöníteni a programra, amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a Program Megállapodás jóváhagyása előtt.
Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki azt, hogy a Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson a programra.

 

B. Program: Klímaváltozás és energia

 

Program célkitűzés:

A klímaváltozás hatásainak mérséklése és a klímaváltozással szembeni sérülékenység csökkentése.

Program támogatás:

€ 50.000.000

Program társfinanszírozás:

€ 8.823.529

Programme Operator:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Donor program partner(ek):

Norvég Vízügyi és Energia Hatóság (NVE),
Izlandi Nemzeti Energiahatóság (OS) (a geotermális komponensnél).

Programterület(ek):

Klímaváltozás hatásainak mérséklése és alkalmazkodás, Megújuló energia, Energiahatékonyság, Energiabiztonság

Különös rendelkezések:

A teljes felhasználható költségvetés körülbelül 60%-a a „Klímaváltozás hatásainak mérséklése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás” programterületet támogatja. A teljes felhasználható költségvetés körülbelül 40%-a a Megújuló Energia, Energiahatékonyság, Energiabiztonság programterületet támogatja.
Különös figyelemmel kell lenni a geotermális energiára, mint megújuló energiaforrásra. A geotermális komponens (kb. 10.000.000 euró) megvalósítása előre nevesített projekteken és nyílt pályáztatáson keresztül történik, amely a geotermális energiára fókuszál, ideértve a távfűtést.
A program hozzájárul a klímaváltozásról és annak hatásairól szóló tudatosságfejlesztéshez. A programnak egy vagy több csekély támogatást nyújtó alapot kell tartalmaznia, amelyek az oktatási szektorral együttműködve a civil szervezeteket célozzák.
A Norvég Polgári Védelmi Igazgatóság (DSB) aktívan részt vesz a program megvalósításában. A DSB további bevonása is lehetséges a programkoncepció kidolgozásakor.

Kétoldalú törekvések:

A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 300.000 eurót kell elkülöníteni a programra, amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a Program Megállapodás jóváhagyása előtt.
Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki azt, hogy a Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson a programra

 

C. Program: Kultúra

 

Program célkitűzés:

A társadalmi és gazdasági fejlődés megerősödése a kulturális együttműködés, a kulturális vállalkozói szellem és a kulturális örökség kezelése révén.

Program támogatás:

€ 17.000.000

Program társfinanszírozás:

€ 3.000.000

Program Operátor:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Donor program partner(ek):

Kulturális Örökség Norvégiai Igazgatósága (RA),
Norvég Művészeti Tanács (ACN)
Izlandi Kutatóközpont (RANNIS)

Programterület(ek):

Kulturális vállalkozói tevékenység, Kulturális örökség és Kulturális együttműködés,

Különös rendelkezések:

A program tartalmazza a kulturális örökség kezelését és a kulturális együttműködést/cserét. A program a művészet, a kultúra és a kulturális örökség társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdításában rejlő lehetőségeire összpontosít. A program összes támogatható költségének legfeljebb 60%-a áll rendelkezésre az infrastrukturális beruházások számára.
A program hozzájárul a kulturális sokszínűséggel kapcsolatos nagyobb tudatossághoz a társadalmi, etnikai és kulturális kisebbségek láthatóságának elősegítésén keresztül.
A program hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok (pl. romák) társadalmi befogadásához azáltal, hogy javítja a kultúrához való hozzáférésüket és elősegíti a romák és nem romák közötti közös tevékenységeket és a párbeszédet.
A program tartalmaz a művészet és a kultúra területén működő független kulturális szereplőknek és a civil társadalmi szervezeteknek szóló egyedi módszereket.
A program teljes elszámolható költségének legalább 25%-át el kell különíteni kortárs művészetre és kulturális tevékenységekre, beleértve a donor országok és Magyarország közötti együttműködés és tapasztalatcsere elősegítését is.

Kétoldalú törekvések:

A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 200.000 eurót kell elkülöníteni a programra, amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a Program Megállapodás jóváhagyása előtt.
Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki azt, hogy a Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson a programra.

 

D. Program: Civil társadalom

 

Program célkitűzés:

A civil társadalom és az aktív állampolgárság és a társadalmilag kiszolgáltatott csoportok megerősítése

Program támogatás:

€ 10.890.000

Program társfinanszírozás:

Nem releváns

Program Operátor:

A Finanszírozási Mechanizmus Iroda a Szabályzatok 6.13. cikkének megfelelően

Programterület(ek):

Civil társadalom

Különös rendelkezések:

Magyarországon a Civil Alap keretében alapkezeléssel és/ vagy tevékenységeket végrehajtóásával foglalkozó szervezetek és személyek – kizárólag a Civil Alap forrásából végzett tevékenységükre vonatkozóan – nem alanyai a bevándorlási különadónak a bevándorlás előmozdítására irányuló tevékenységekre vonatkozó, valamint a külföldről támogatott szervezetekről szóló jogszabályoknak és azok jövőbeli módosításainak, valamint az azonos tartalommal bíró, új jogszabályoknak. A kivétel tényét az EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló Együttműködési Megállapodásban a felek rögzítik annak érdekében, hogy a Civil Alap magyarországi végrehajtása a Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak jogszabályi keretei alapján történjenek.

Kétoldalú törekvések:

Nem releváns.

 

E. Program: Roma integráció

 

Program célkitűzés:

Romák fokozottabb befogadása és társadalmi szerepvállalása.

Program támogatás:

€ 14.531.000

Program társfinanszírozás:

€ 2.564.294

Program Operátor:

Belügyminisztérium

Nemzetközi Partnerszervezet(ek):

Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Programterület(ek):

Romák befogadása és szerepvállalásuk

Különös rendelkezések:

A program a következő két szempontot célozza: a romák társadalmi szerepvállalásának erősítése, valamint az érintett intézmények és irányelvek befogadóbbá tétele.
Minden intézkedésnek a részvétel és a befogadó megközelítés elvein kell alapulnia, és összhangban kell lennie a romák társadalmi befogadásának 10 közös, a romák befogadásáról szóló, 2009. június 8-i tanácsi következtetések alapelvével, az EU 2020–2030-as időszakának, a romák egyenlőségéről és befogadásáról szóló kezdeményezésével és a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával.
A program a roma gyermekeket, fiatalokat és nőket is célozza.
A program tartalmaz egy vagy több csekély összegű támogatást nyújtó alapot, amelyek roma, illetve a romák társadalmi befogadásán dolgozó civil társadalmi szervezeteket segítik.
A romák befogadásáért és társadalmi szerepvállalásáért felelős magyarországi roma kapcsolattartó pont aktívan részt vesz a program előkészítésében és végrehajtásában, beleértve, ha lehetséges, az Együttműködési Bizottság tagjaként.
A program összes támogatható költségének legfeljebb 60%-a áll rendelkezésre az infrastrukturális elemek számára.

Kétoldalú törekvések:

A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 100.000 eurót kell elkülöníteni a programra, amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a Program Megállapodás jóváhagyása előtt.
Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki azt, hogy a Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson a programra.

A program a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak keretében végrehajtott Roma integráció programmal együtt kerül végrehajtásra.

2. melléklet az 5/2021. (I. 14.) Korm. rendelethez4

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE IMPLEMENTATION OF THE EEA FINANCIAL MECHANISM 2014–2021 between ICELAND, THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN, THE KINGDOM OF NORWAY, hereinafter referred to as the “Donor States” and HUNGARY, hereinafter referred to as the “Beneficiary State” together hereinafter referred to as the “Parties”,
WHEREAS Protocol 38c to the EEA Agreement, incorporated into the EEA Agreement by the Agreement between the European Union, Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway on the EEA Financial Mechanism 2014–2021, establishes a financial mechanism (hereinafter referred to as the “EEA Financial Mechanism 2014–2021”) through which the Donor States will contribute to the reduction of economic and social disparities in the European Economic Area, also taking into account any relevant changes in the European Union's cohesion policy, as appropriate;
WHEREAS the EEA Financial Mechanism 2014–2021 aims to strengthen relations between the Donor States and the Beneficiary State to the mutual benefit of their peoples;
WHEREAS by decision of the Standing Committee of the EFTA States No. 2/2016/SC of 2 June 2016 the Donor States have given the Financial Mechanism Committee, established by a decision of the Standing Committee of the EFTA States No. 4/2004/SC of 3 June 2004, a mandate to manage the EEA Financial Mechanism 2014–2021;
WHEREAS the enhanced co-operation between the Donor States and the Beneficiary State will contribute to securing a stable, peaceful and prosperous Europe, based on good governance, democratic institutions, the rule of law, respect for human rights and sustainable development, in accordance with the general principles in Protocol 38c to the EEA Agreement, the conclusions of the European Council in its meeting on 10 and 11 December 2020 and in compliance with the principles enounced in the Regulation adopted by the European Parliament on 16 December 2020 and by the European Council on 17 December 2020 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget;
WHEREAS the Parties agree to establish a framework for cooperation in order to ensure the effective implementation of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 in conjunction with the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021;
HAVE AGREED on the following:
Article 1
Objectives
1. The overall objectives of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 are to contribute to the reduction of economic and social disparities in the European Economic Area and to the strengthening of bilateral relations between the Donor States and the Beneficiary States through financial contributions in the priority sectors listed in paragraph 2. Accordingly, the Parties to this Memorandum of Understanding shall endeavour to select for funding programmes that contribute to the achievement of these objectives.
2. The financial contributions shall be available in the following priority sectors:
(a) Innovation, research, education and competitiveness;
(b) Social inclusion, youth employment and poverty reduction;
(c) Environment, energy, climate change and low carbon economy;
(d) Culture, civil society, good governance, fundamental rights and freedoms; and
(e) Justice and home affairs.
Article 2
Legal Framework
This Memorandum of Understanding shall be read in conjunction with the following documents which, together with this Memorandum of Understanding, constitute the legal framework of the EEA Financial Mechanism 2014–2021:
(a) Protocol 38c to the EEA Agreement on the EEA Financial Mechanism 2014–2021;
(b) the Regulation on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 (hereinafter referred to as the “Regulation”) issued by the Donor States in accordance with Article 10.5 of Protocol 38c;
(c) the programme agreements that will be concluded for each programme; and
(d) any guidelines adopted by the Financial Mechanism Committee in accordance with the Regulation.
Article 3
Financial Framework
1. In accordance with Article 2.1 of Protocol 38c, the total amount of the financial contribution is Ç 1548.1 million in annual tranches of Ç 221.16 million over the period running from 1 May 2014 to 30 April 2021, inclusive, to be implemented in line with the deadlines set in the Regulation.
2. In accordance with Article 6 of Protocol 38c, a total of Ç 108,900,000 shall be made available to the Beneficiary State over the period referred to in Paragraph 1. Following the entry into force of this Memorandum of Understanding, the amount is considered as made available to the Beneficiary State within the period referred to in Paragraph 1, provided that a Fund Operator is appointed for the programme for Civil Society no later than seven months after entry into force of this Memorandum of Understanding. The programmes described in Annex B may be approved by the Donor States after the period referred to in Paragraph 1.
3. In accordance with Article 3.2.b) of Protocol 38c, 10% of the total amount referred to in paragraph 2 shall be set aside for a fund for civil society.
4. In accordance with Article 10.4 of Protocol 38c and Article 1.9 of the Regulation, the management costs of the Donor States shall be covered by the overall amount referred to above. Further provisions to this effect are set out in the Regulation. The net amount of the allocation to be made available to the Beneficiary State is Ç 100,732,500.
Article 4
Roles and responsibilities
1. The Donor States shall make funds available in support of eligible programmes proposed by the Beneficiary State and agreed on by the Financial Mechanism Committee within the priority sectors listed in Article 3.1 of Protocol 38c and the programme areas listed in the Annex to Protocol 38c. The Donor States and the Beneficiary State shall cooperate on the preparation of concept notes defining the scope and planned results for each programme.
2. The Beneficiary State shall assure the full co-financing of programmes that benefit from support from the EEA Financial Mechanism 2014–2021 in accordance with Annex B and the programme agreements.
3. The Financial Mechanism Committee shall manage the EEA Financial Mechanism 2014–2021 and take decisions on the granting of financial assistance in accordance with the Regulation.
4. The Committee shall be assisted by the Financial Mechanism Office (hereinafter referred to as the “FMO”). The FMO shall be responsible for the day-to-day operations of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 and shall serve as a contact point.
Article 5
Designation of authorities
The Beneficiary State has authorised a National Focal Point to act on its behalf. The National Focal Point shall have the overall responsibility for reaching the objectives of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 as well as for the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 in the Beneficiary State in accordance with the Regulation. In accordance with Article 5.2 of the Regulation, the National Focal Point, the Certifying Authority, the Audit Authority, and the Irregularities Authority are designated in Annex A.
Article 6
Multi-annual Programming Framework
1. In accordance with Article 2.5 of the Regulation, the Parties have agreed on an implementation framework consisting of the following financial and substantive parameters:
(a) a list of agreed programmes and the financial contribution from the EEA Financial Mechanism 2014–2021 by programme;
(b) identification of programmes, their objective, their main focus, as appropriate, the grant rate by programme, the bilateral ambitions as well as any specific concerns relating to target groups, geographical areas or other issues;
(c) identification of programme operators, as appropriate;
(d) identification of Donor Programme Partners, as appropriate;
(e) identification of International Partner Organisations, as appropriate;
(f) identification of pre-defined projects to be included in relevant programmes.
2. The implementation framework is outlined in Annex B. The programmes are to be implemented subject to the approval of the FMC in accordance with Article 6.3 of the Regulation and following the appointment of a Fund Operator for the programme for Civil Society.
Article 7
Fund for bilateral relations
In accordance with Article 4.6 of the Regulation the Beneficiary State shall set aside funds to strengthen bilateral relations between the Donor States and the Beneficiary State. The National Focal Point shall manage the use of the fund for bilateral relations and shall establish a Joint Committee for Bilateral Funds in accordance with Article 4.2 of the Regulation. Funds for bilateral relations allocated to programmes within this Memorandum of Understanding, are subject to the limitations on eligibility set in Annex B.
Article 8
Annual meetings
In accordance with Article 2.7 of the Regulation an annual meeting shall be held between the FMC and the National Focal Point. The annual meeting shall allow the FMC and the National Focal Point to examine progress achieved over the previous reporting period and agree on any necessary measures to be taken. The annual meeting shall provide a forum for discussion of issues of bilateral interest.
Article 9
Modification of the annexes
Annex A and B may be amended through an exchange of letters between the FMC and the National Focal Point.
Article 10
Control and Access to Information
The Financial Mechanism Committee, the EFTA Board of Auditors and their representatives have the right to carry out any technical or financial mission or review they consider necessary to follow the planning, implementation and monitoring of programmes and projects as well as the use of funds. The Beneficiary State shall provide all necessary assistance, information and documentation.
Article 11
Governing Principles
1. The implementation of this Memorandum of Understanding shall in all aspects be governed by the Regulation and subsequent amendments thereof.
2. The objectives of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 shall be pursued in the framework of close co-operation between the Donor States and the Beneficiary State. The Parties agree to apply the highest degree of transparency, accountability and cost efficiency as well as the principles of good governance, partnership and multi-level governance, sustainable development, gender equality and equal opportunities in all implementation phases of the EEA Financial Mechanism 2014–2021.
3. The Beneficiary State shall take proactive steps in order to ensure adherence to these principles at all levels involved in the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014–2021.
4. No later than 31 December 2022, the Parties to this Memorandum of Understanding shall review progress in the implementation of this Memorandum of Understanding and thereafter agree on reallocations within and between the programmes, where appropriate. Pursuant to Article 1.11 of the Regulation, the Donor States waive the requirement for a reserve.
Article 12
Entry into Force
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the day after the date of its last signature.
********
This Memorandum of Understanding is signed in four originals in the English Language.
Signed in Brussels on 17/12/20 Signed in Budapest on 21/12/20
For Iceland For Hungary
Signed in Brussels on 17/12/20 Signed in Budapest on 21/12/20
For the Principality of Liechtenstein For the Kingdom of Norway
ANNEX A
National management and control structures
1. National Focal Point
The Ministry of Innovation and Technology (MIT) shall act as the National Focal Point.
The MIT is responsible for coordination and harmonization of government activities, including the cohesion policy and supervision of the effective utilization of EU and other national and international funds, in the frame of this activity the MIT is in charge of the supervision of the planning and resource management of the Hungarian central budget in respect of EU and other international resources.
The Minister of MIT appoints the Deputy State Secretary for Development Policy Services as the Head of the National Focal Point.
The Department for Implementation of International Cooperation Programmes, within the Deputy State Secretariat for Development Policy Services shall be responsible for implementing the tasks of the National Focal Point.
The roles and responsibilities of the National Focal Point are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.3 thereof.
2. Certifying Authority
The Hungarian State Treasury (Treasury) shall act as the Certifying Authority.
The Treasury is an independent legal entity within the central state administration, established by Legal Act. The Treasury is responsible for keeping a register of the implementation of the State Budget Act and exercises financial control.
The Financial Vice President of the Treasury shall act as the Head of the Certifying Authority. Within the Treasury, the Compliance Department and the Financial Department operating under the supervision of the Financial Vice President of the Treasury shall be responsible for implementing the tasks of the Certifying Authority.
The Financial Vice President of the Treasury in general reports to the President of the Treasury, but in connection with the task of the Certifying Authority shall act independently and cannot be instructed by the President of the Treasury.
The Treasury is administratively subordinated to the Deputy State Secretary Responsible for Public Finances, Human Resources and Local Government Budget in the Ministry of Finance but cannot be instructed in its role as Certifying Authority.
The roles and responsibilities of the Certifying Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.4 thereof.
3. Audit Authority
The Directorate General for Audit of European Funds (DGAEF) shall act as the Audit Authority.
The DGAEF is an independent legal entity within the central state administration, established by Legal Act.
The DGAEF's activities include the performance of audit authority tasks regarding the support from the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, and also the audit tasks defined by the Government regarding other European Union and international funds, including the EEA and Norwegian Financial Mechanisms. The Audit Authority performs its tasks in line with international audit standards and relevant provisions of European legislation.
The Director General of the DGAEF shall act as the head of the Audit Authority. The DGAEF is an autonomously operating central budgetary organisation administratively subordinated to the Deputy State Secretary Responsible for Public Finances, Human Resources and Local Government Budget in the Ministry of Finance but cannot be instructed in its role as Audit Authority.
The roles and responsibilities of the Audit Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.5 thereof.
The Audit Authority shall be functionally independent of the National Focal Point and the Certifying Authority.
4. Irregularities Authority
The Ministry of Innovation and Technology (MIT) shall be responsible for the preparation and submission of irregularities reports.
The Minister of MIT appoints the Deputy State Secretary for Development Policy Strategy and Legal Affairs (DSSDPSLA) as the Head of the Irregularities Authority.
DSSDPSLA is responsible for the representation of the MIT in legal affairs. In addition, the DSSDPSLA is responsible for the complaint mechanism of the development policy and for the management of remedy and legality actions. Within the DSSDPSLA the Audit Department for Development Policy is responsible for the tasks of the Irregularities Authority.
The roles and responsibilities of the Irregularities Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 12.3 thereof.
The Irregularities Authority shall be functionally independent of the National Focal Point.
5. Implementing Agency
The National Focal Point shall assign certain tasks given to the Programme Operator under the Regulation to a single Implementing Agency.
The assignment of Programme Operator tasks shall be stipulated in the programme agreement and be detailed in the programme implementation agreement, to which the Implementing Agency shall be a party. The role of the Implementing Agency shall not affect the responsibilities of the Programme Operator related to the implementation of the programme. In order to establish transparent, cost-efficient and harmonized management and control systems of the different programmes, the National Focal Point will endeavour to ensure that tasks assigned to the Implementing Agency are identical for all programmes.
The expenditures incurred by the Implementing Agency related to the implementation of the assigned programme level tasks shall be covered from the respective programme's management cost referred to in Article 8.1 of the Regulation, in accordance with the programme agreement. Activities fulfilled and expenditures incurred by the Implementing Agency shall be clearly attributable to the programme to which they relate.
The National Focal Point shall select the Implementing Agency through a competitive tender procedure in line with relevant national and EU legislation. Result of the selection shall be subject to approval by the FMC.
The Implementing Agency may also support the National Focal Point in the administrative tasks of the National Focal Point. The role of the Implementing Agency shall not affect the responsibilities of the National Focal Point.
6. Strategic Report
In accordance with Article 2.6 of the Regulation, the National Focal Point shall annually submit to the FMC a Strategic Report on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 in the Beneficiary State. The Strategic Report shall be submitted to the FMC at least two months before the annual meeting unless otherwise agreed.
7. Organigram
ANNEX B
Implementation framework
In accordance with Article 2.5 of the Regulation, the Parties to this Memorandum of Understanding have agreed on an implementation framework outlined in this annex.
1. Financial parameters of the implementation framework

 

Hungary

EEA FM contribution

National contribution

 

Programmes

1

Education and Scholarships

€ 4,500,000

€ 794,118

2

Climate Change and Energy

€ 50,000,000

€ 8,823,529

3

Culture

€ 17,000,000

€ 3,000,000

4

Civil Society

€ 10,890,000

N/A

5

Roma Inclusion and Empowerment

€ 14,531,000

€ 2,564,294

 

Other allocations

 

 

 

Technical assistance to the Beneficiary State (Art. 1.10)

€ 1,633,500

N/A

 

Reserve (Art. 1.11)

N/A

N/A

 

Reserve for completion of projects under FM 2009-14 (Art. 1.12)

N/A

N/A

 

Fund for bilateral relations (Art. 4.6.1)

€ 2,178,000

N/A

 

Net allocation to Hungary

€ 100,732,500

€ 15,181,941

2. Specific concerns
Bilateral relations between the Donor States and Hungary shall be strengthened with the aim of stimulating and developing long-term cooperation within all areas listed in the Annex to Protocol 38c. It is also an ambition to strengthen bilateral cooperation at political level and European level in areas of common interest.
3. Substantive parameters of the implementation framework
Following the appointment of a Fund Operator for the programme for Civil Society, the programmes described below are to be implemented subject to the approval of the FMC, in accordance with Article 6.3 of the Regulation.

A. Programme: Education and Scholarships

 

Programme objective:

Enhanced human capital and knowledge base

Programme grant:

€ 4,500,000

Programme co-financing:

€ 794,118

Programme Operator:

Tempus Public Foundation

Donor programme partner(s):

The Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (DIKU)
Liechtenstein National Agency for International Education (AIBA)
The Icelandic Centre for Research (Rannis)

Programme area(s):

Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship

Special concerns:

The programme shall emphasise institutional cooperation and capacity building. The programme shall address inclusive education and contribute to the improvement of the situation of disadvantaged groups, including the Roma population.
The programme shall address democracy and citizenship education and related topics.

Bilateral ambitions:

€ 200,000 shall be allocated to the programme from the fund for bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the approval of the programme agreement.
The allocation made in this Memorandum of Understanding does not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating additional funds to the programme.

 

B. Programme: Climate Change and Energy

 

Programme objective:

Climate change mitigated and vulnerability to climate change reduced

Programme grant:

€ 50,000,000

Programme co-financing:

€ 8,823,529

Programme Operator:

Ministry of Innovation and Technology

Donor programme partner(s):

Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), The Icelandic National Energy Authority (OS) (for the geothermal component).

Programme area(s):

Climate Change Mitigation and Adaptation. Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Security.

Special concerns:

Approximately 60% of the total eligible expenditure of the programme shall be allocated to Programme Area ′Climate Change Mitigation and Adaptation’. Approximately 40% of the total eligible expenditure of the programme shall be allocated to Programme Area ′Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Security′.
Special concern shall be given to geothermal energy as a source of renewable energy. The geothermal component (approximately € 10,000,000 of the programme grant) shall be implemented through predefined projects with a focus on geothermal energy, including district heating, and open calls.
The programme shall contribute to increased public awareness of climate change and its impact. The programme shall contain one or more small grant scheme(s) targeting civil society and including cooperation with the education sector.
The Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB) shall be actively involved in the development of the programme. Further involvement shall be considered when developing the concept note.

Bilateral ambitions:

€ 300,000 shall be allocated to the programme from the fund for bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the approval of the programme agreement.
The allocation made in this Memorandum of Understanding does not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating additional funds to the programme.

 

C. Culture

 

Programme objective:

Social and economic development strengthened through cultural cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage management.

Programme grant:

€ 17,000,000

Programme co-financing:

€ 3,000,000

Programme Operator:

Ministry of Human Capacities

Donor programme partner(s):

Norwegian Arts Council (ACN)
Directorate for Cultural Heritage (RA)
The Icelandic Centre for Research (Rannis)

Programme area(s):

Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation

Special concerns:

The programme shall consist of both cultural heritage management and cultural cooperation/exchange. The programme shall focus on the potential of art, culture and cultural heritage in promoting social and economic development. No more than 60% of the total eligible expenditure of the programme shall be available for infrastructure (hard measures).
The programme shall contribute to a greater awareness about cultural diversity by promoting the visibility of social, ethnic and cultural minorities.
The programme shall contribute to the social inclusion of disadvantaged groups (such as Roma) by improving their access to culture and by promoting joint activities and dialogue between Roma and non-Roma.
The programme shall include specific modalities targeting independent cultural actors and civil society organisations in the field of art and culture.
At least 25% of the total eligible expenditure of the programme shall be set aside for contemporary arts and culture, including the promotion of cooperation and exchange between the Donor States and Hungary.

Bilateral ambitions:

€ 200,000 shall be allocated to the programme from the fund for bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the approval of the programme agreement.
The allocation made in this Memorandum of Understanding does not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating additional funds to the programme.

 

D. Programme: Civil Society

 

Programme objective:

Civil society and active citizenship strengthened and vulnerable groups empowered

Programme grant:

€ 10,890,000

Programme co-financing:

Not applicable

Programme Operator:

Financial Mechanism Office in accordance with Article 6.13. of the Regulation

Programme area(s):

Civil Society

Special concerns:

In Hungary, entities and persons managing funds and/or implementing activities under the Active Citizens Fund – exclusively for their activities from the Active Citizens Fund resources – are not subjects of legislation to the special immigration tax regarding activities to promote immigration; as well as of legislation to foreign-supported organizations and their future amendments or new regulatory instruments to the same effect, in order to ensure implementation of the Active Citizens Fund in Hungary in line with the principles set in the legal framework of the Financial Mechanisms 2014–2021

Bilateral ambitions:

Not applicable

 

E. Roma Inclusion and Empowerment

 

Programme objective:

Enhanced inclusion and empowerment of Roma

Programme grant:

€ 14,531,000

Programme co-financing:

€ 2,564,294

Programme Operator:

Ministry of Interior

International Partner organisation(s):

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Programme area(s):

Roma Inclusion and Empowerment

Special concerns:

The programme shall address the following two aspects: empowerment of Roma and rendering institutions and policies more inclusive.
All measures should be based on the principles of participation and inclusive approaches and be in line with the 10 Common Basic Principles of Roma Inclusion as stated in the Council Conclusions on the Inclusion of Roma from 8 June 2009; the EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation for 2020–2030; and the Hungarian national social inclusion strategy.
The programme shall also target Roma children, youth and women.
The programme shall include one or more small grant scheme(s) supporting Roma civil society organisations and civil society organisations working on social inclusion of Roma.
The national Roma Contact Point in Hungary responsible for Roma Inclusion and Empowerment shall be actively involved in the preparation and implementation of the programme, including, when feasible, as member(s) of the Cooperation Committee.
No more than 60% of the total eligible expenditure of the programme shall be available for infrastructure (hard measures).

Bilateral ambitions:

€ 100,000 shall be allocated to the programme from the fund for bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the approval of the programme agreement.
The allocation made in this Memorandum of Understanding does not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating additional funds to the programme.

 

The programme will be implemented in conjunction with the programme Roma Inclusion and Empowerment implemented under the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021.

1

A 2. § a 4. § (2) bekezdése alapján a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 22/2021. (II. 26.) KKM közelény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. január 15.

2

A 3. § a 4. § (2) bekezdése alapján a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 22/2021. (II. 26.) KKM közelény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. január 15.

3

Az 1. melléklet a 4. § (2) bekezdése alapján a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 22/2021. (II. 26.) KKM közelény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. január 15.

4

A 2. melléklet a 4. § (2) bekezdése alapján a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 22/2021. (II. 26.) KKM közelény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. január 15.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére