• Tartalom

5/2021. (I. 21.) BVOP utasítás

a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozásáról

2022.03.31.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kötelezettségvállalási, pénzügyi és jogi ellenjegyzési, utalványozási, továbbá érvényesítési és teljesítésigazolási rendjének meghatározására – az alábbi utasítást adom ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP) és a BVOP által vállalt fizetési vagy más teljesítési kötelezettségre (kötelezettségvállalás), a pénzügyi teljesíthetőségre (pénzügyi ellenjegyzés), a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítésére (teljesítésigazolás), a teljesítés elrendelése előtt a kiadás jogosultságának, összegszerűségének, a fedezet meglétének, az előírt alaki követelmények betartásának érvényesítésére (érvényesítés), a kiadás teljesítésének elrendelésére (utalványozás) terjed ki.

2. Az utasítás alkalmazásában kötelezettségvállalás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 15. pontja alapján a BVOP költségvetésében rendelkezésre álló kiadási előirányzatok terhére írásban tett jognyilatkozat.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Az igény felmerülése

3.1 A BVOP szervezeti elemeinek vezetői (a továbbiakban: kezdeményező) a szakmai feladatellátásukhoz, illetve a működésükhöz kapcsolódó, költségvetési kihatással járó beszerzési igényeiket – a szolgálati út betartásával – az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesénél (a továbbiakban: OPGIH) a BVOP mindenkor hatályos beszerzési szabályzata (a továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) rendelkezéseinek megfelelően terjesztik elő.

4.2 Az igényt az OPGIH – szükség esetén a BVOP feladat- és hatáskör szerint érintett szervezeti eleme (a továbbiakban: szakmai előkészítő) bevonásával – áttekinti, és annak eredményétől függően rendelkezik az igény elutasításáról vagy teljesítéséről.

2. A fedezetigazolás kiadása

5.3 A beszerzés jóváhagyása esetén a Közgazdasági Főosztály vezetője a Beszerzési Szabályzatban meghatározottak szerint a beszerzés lebonyolítása érdekében fedezetigazolást állít ki. A fedezetigazolás kiadása előtt a pénzügyi ellenjegyzőnek azonos módon kell eljárni, mint a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése előtt.

6.4 Amennyiben a beszerzési eljárás meghiúsul, a Közgazdasági Főosztályt tájékoztatni kell, mely alapján a Közgazdasági Főosztály intézkedik a 2. melléklet szerint a rendelkezésre álló fedezet visszavonása érdekében. Amennyiben az eljárás során pótfedezet igény merül fel, a szakmai indoklással ellátott pótfedezet igényt meg kell küldeni az OPGIH részére, aki dönt arról. A pótfedezet jóváhagyása esetén a Közgazdasági Főosztály a 3. melléklet szerint intézkedik a pót-fedezetigazolás kiállítása iránt.

7.5 A fedezetigazolások nyilvántartása a Forrás.Net integrált ügyviteli rendszerben, a fedezetigazolás menüpontban történik. A nyilvántartást negyedévente egyezteti a Közgazdasági Főosztály a szakmai előterjesztő szervezeti elemekkel, a 4. melléklet alapján.

3. A kötelezettségvállalási dokumentum szakmai előkészítése

8.6 Kötelezettségvállalásra a Beszerzési Szabályzatban, illetve a BVOP mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzatában meghatározott beszerzési vagy közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség.

9.7

10.8 A bruttó 200 ezer Ft-ot, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek esetében pedig a 100 ezer Ft-ot el nem érő beszerzés történhet szóbeli megrendeléssel, melyhez az 5. melléklet szerinti előterjesztés alkalmazása szükséges a Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint.

11. A bruttó 200 ezer Ft és nettó 1 millió Ft közötti beszerzés végrehajtása történhet megrendeléssel vagy szerződéskötéssel.

12.9 A nettó 1 millió Ft-os értékhatár felett kötelező a beszerzést szerződésbe foglalni. A szerződésnek legalább az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. §-ában előírtakat kell tartalmaznia. A szerződéseket az átláthatóságot igazoló nyilatkozattal együtt legalább 4 példányban kell elkészíteni (1. Szerződő fél, 2. Közgazdasági Főosztály, 3. Kezdeményező szervezeti egység, 4. Irattár), melyet jogi ellenőrzésre a Jogi és Adatkezelési Főosztályra kell eljuttatni. Ezt követően kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétel és pénzügyi ellenjegyzés céljából a Közgazdasági Főosztály részére kell megküldeni. Az előzetes ellenjegyzések és kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétel megtörténte után jogosult a kötelezettségvállalásra jogosult személy (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) a szerződést aláírni. A kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétel számát a szerződés első lapjának jobb felső sarkába fel kell vezetni.

13. A szerződésben, a megállapodásban, a visszaigazolt megrendelésen fel kell tüntetni:
a) a szerződés típusának megfelelő megjelölést,
b) a szerződő felek (a továbbiakban: felek) pontos megjelölését, így
ba) természetes személy esetén a nevét, lakcímét, telefonszámát, telefaxszámát, adóazonosító jelét, egyéni vállalkozói igazolvány számát és adószámát, valamint pénzforgalmi számlaszámát, a pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet nevét, címét és elérhetőségét,
bb) jogi személy esetén a nevét, székhelyét, levelezési címét, cégjegyzékszámát, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, a pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet nevét, címét és elérhetőségét, továbbá a képviseletére jogosult személy nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail-címét,
c) a felek – szerződéstípusnak megfelelő – megnevezését,
d) közbeszerzés esetén a közbeszerzés végrehajtásának módját,
e) a szerződés tárgyát – így különösen fajta, típus, mennyiség, minőség, egyéb jellemzők megjelölésével – részletesen,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
g) a felek nevében nyilatkozattételre jogosult képviselők nevét, beosztását, telefonszámát,
h) a szerződés teljesítésének igazolására jogosult személy nevét és beosztását,
i) a teljesítés határidejét és a teljesítés helyét,
j) a pénzügyi ellenszolgáltatást, a részösszegeket, illetve ezek összesítését, továbbá a fizetés módját, határidejét olyan módon, hogy a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kifizetések teljesítéséhez, valamint az azt megelőzően szükséges feladatok végrehajtásához megfelelő idő rendelkezésre álljon,
k) a kötbér, kamat mértékét,
l) a szerződés hatályát, a felmondás, az elállás feltételeit, valamint a szerződésszegés és a kártérítés feltételeit,
m) az egyes szerződéstípusok jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeit,
n) a szerződéskötés helyét és időpontját, az aláíró személyek nevét és beosztását,
o) a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében irányadó jogszabályok, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök megjelölését,
p) annak a szervezeti elemnek, illetve ügyintézőnek, kapcsolattartónak a nevét, aki, illetve amely a szakmai előkészítést végezte.

4. Előzetes jogi ellenőrzés, jogi ellenjegyzés

14.10 Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma szerződés, akkor az előzetes jogi ellenőrzés (a továbbiakban: előzetes jogi ellenőrzés) kötelező. Az előzetes jogi ellenőrzés tanúsítja, hogy a szerződés nem ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal.

15. Előzetes jogi ellenőrzésre a BVOP által kezelt előirányzat esetében a Jogi és Adatkezelési Főosztály személyi állományából kijelölt kamarai jogtanácsos vagy ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó (a továbbiakban: jogi előadó) jogosult.

16. A kamarai jogtanácsos, illetve a jogi előadó az előzetes jogi ellenőrzés megtétele útján tanúsítja, hogy a kötelezettségvállalási dokumentum a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseinek megfelel, a BVOP érdekeivel nem ellentétes, továbbá alkalmas a kívánt joghatás kiváltására. Az előzetes jogi ellenőrzés megtörténtét a kamarai jogtanácsos, illetve a jogi előadó a kötelezettségvállalás dokumentumán:
a) a „Jogi szempontból ellenőrizve” szövegezéssel,
b) az aláírásával, valamint
c) a jogi ellenőrzés megtörténtének dátumával igazolja, és a kötelezettségvállalás dokumentumának 1 eredeti példányának valamennyi oldalát kézjegyével
látja el.

17. A kötelezettségvállalás dokumentumának az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ügyvédi törvény) 25. alcíme szerinti okirati ellenjegyzése (a továbbiakban: jogi ellenjegyzés) akkor kötelező, ha jogszabály ezt az okirat érvényességi kellékeként előírja. A BVOP által kötött szerződés jogi ellenjegyzését a felek megállapodása alapján végezheti a szerződő partner ügyvédje vagy kamarai jogtanácsosa is, de a szerződés végleges szövegének előzetes jogi ellenőrzését a BVOP részéről ilyen esetben is tanúsítani kell.

18. Jogi ellenjegyzésre a BVOP által kezelt előirányzat esetében a Jogi és Adatkezelési Főosztály személyi állományából kijelölt kamarai jogtanácsos jogosult.

19. A kamarai jogtanácsos a jogi ellenjegyzéssel tanúsítja az Ügyvédi törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottakat.

20. A kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét az utasítás 6. alcíme szerinti, rendelkezésre álló előzményiratokkal és a kitöltött 6. melléklettel (Átláthatósági nyilatkozat) együtt – a szolgálati út és az iratkezelési szabályok betartása mellett – át kell adni az előzetes jogi ellenőrzést, illetve a jogi ellenjegyzést végző részére, aki az általa tanúsítottan ellenőrzött, illetve ellenjegyzett kötelezettségvállalási dokumentum valamennyi példányát haladéktalanul továbbítja a pénzügyi ellenjegyző részére pénzügyi ellenjegyzés céljából.

5. Fedezetvizsgálat, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése

21. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult – a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően – köteles meggyőződni arról, hogy:
a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja a fedezetet,
b) a BVOP költségvetésében a kötelezettségvállaláshoz szükséges pénzügyi fedezet a kifizetés időpontjában rendelkezésre áll,
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
d) a kötelezettségvállalási dokumentumon – aláíróként – a kötelezettségvállalásra jogosult neve szerepel,
e) a kötelezettségvállalás indokolt, az – a szakmai és gazdasági követelményeket szem előtt tartva – hatékonynak, gazdaságosnak, szabályszerűnek minősül.

22. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult a szerződéssel, megállapodással, visszaigazolt megrendeléssel kapcsolatos pénzügyi fedezet meglétét a Forrás.Net integrált ügyviteli rendszerben megvizsgálja, illetve nyilvántartásba veszi, majd ezt követően gondoskodik a pénzügyi ellenjegyzésről. Mivel a pénzügyi ellenjegyző és a kötelezettségvállaló aláírásával is ellátja ezeket, úgy a Forrás.Net integrált ügyviteli rendszer által generált kötelezettségvállalási bizonylatot nem kell ismételten aláírni.

23. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony iratai, a rendszeres vagy nem rendszeres juttatások, támogatások, költségtérítések, hozzájárulások, valamint az átcsoportosított előirányzat felhasználására vonatkozó intézkedés dokumentuma és a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, pályázati kiírás kötelezettségvállalási dokumentum esetén a pénzügyi fedezet vizsgálatához és a pénzügyi ellenjegyzéshez egyéb nyilvántartás is használható.

24. A pénzügyi ellenjegyzés megtörténtét a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult a kötelezettségvállalás dokumentumán
a) az aláírásával,
b) a pénzügyi ellenjegyzés dátumával, valamint
c) a „Pénzügyi ellenjegyzés” szövegezéssel
igazolja.

25. A BVOP által kezelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek pénzügyi ellenjegyzésére jogosult:
a) az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese,
b) a Közgazdasági Főosztály vezetője,
c) a Költségvetési Osztály vezetője,
d) a Számviteli Osztály vezetője,
e) az Illetmény-számfejtési Osztály vezetője, valamint
f) a Közgazdasági Főosztály állományából kijelölt személy.

26. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosultak névjegyzékét és aláírásmintáját a Közgazdasági Főosztály tartja nyilván.

6. A kötelezettségvállalás

27.11 A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. Kötelezettséget vállalni csak írásban, kinevezési okmányok esetében fokozott biztonságú elektronikus aláírással, pénzügyi ellenjegyzést követően, a teljesítés esedékességét megelőzően lehet. A kötelezettségvállaló – amennyiben nem azonos a kezdeményezővel, úgy a kezdeményezővel együtt – aláírásával felelősséget vállal azért, hogy a kötelezettségvállalás
a) során betartották a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb belső normák előírásait,
b) szakmailag indokolt,
c) előzetes írásbeli pénzügyi fedezetigazoláson és jogi ellenjegyzésen alapul.

27/A.12 A kinevezési okmányok fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő pénzügyi ellenjegyzésére csak a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által kibocsátott azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítő-tanúsítvánnyal rendelkező személy jogosult.

27/B.13 A dokumentumhitelesítő-tanúsítvány igénylésekor – a jogszabályi előírásokra tekintettel – rögzítésre és ellenőrzésre kerülnek az igénybe vevő személyes adatai, továbbá a szolgáltatáshoz az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó PIN-kód kerül biztosításra.

27/C.14 A BVOP nevében a rendelkezésre álló személyi juttatások előirányzat terhére pénzügyi ellenjegyzésre jogosult a teljes személyi állományra vonatkozóan:
a) az országos parancsnok,
b) az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese,
c) a Közgazdasági Főosztály vezetője,
d) az Illetmény-számfejtési Osztály vezetője,
e) a Költségvetési Osztály vezetője.

28. A kötelezettségvállalási folyamatot (jogi, pénzügyi ellenjegyzés és kötelezettségvállalás) megelőzően kontroll tevékenység végrehajtása szükséges. Ennek keretén belül a költségvetésben jóváhagyott működési és felhalmozási előirányzat, valamint az EFOP projekt forrásainak felhasználása során az alábbi kontrollpontok kerülnek bevezetésre:
a) nettó 10 millió Ft – nettó 100 millió Ft között a Belső Ellenőrzési Főosztály kontrollja és támogató záradéka szükséges (7. melléklet),
b) nettó 100 millió Ft felett a Belső Ellenőrzési Főosztály kontrollja, támogató záradéka és az országos parancsok (akadályoztatása esetén a biztonsági és fogvatartási helyettes) jóváhagyása szükséges (8. melléklet).

29. A 28. pontban meghatározottak végrehajtása során a kontroll tevékenység kiterjed az adott, megkötni kívánt szerződés teljes háttér-dokumentációjára, gazdaságossági számításaira (pl. árajánlatok, bírálati jegyzőkönyvek). Minden olyan dokumentációt, háttéranyagot, számítást továbbítani szükséges, amelyek elősegítik a szerződés gazdasági, pénzügyi tárgyú véleményezését, kontrollját.

30. A BVOP nevében a BVOP részére rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pénzügyi ellenjegyzést követően, írásban jogosult kötelezettséget vállalni
a) értékhatár nélkül:
aa) az országos parancsnok,
ab) az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese,
ac) a Közgazdasági Főosztály vezetője;
b) nettó 50 millió forint értékhatárig, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesének, valamint a Közgazdasági Főosztály vezetőjének távollétében:
ba) az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese;
c) nettó 10 millió forint értékhatárig, szakterületére vonatkozóan:
ca) a Műszaki és Ellátási Főosztály vezetője,
cb) az Informatikai Főosztály vezetője;
d) nettó 5 millió forint értékhatárig:
da) a Közgazdasági Főosztály Költségvetési Osztály vezetője,
db) a Közgazdasági Főosztály Számviteli Osztály vezetője;
e) nettó 1 millió forint értékhatárig, szakterületére vonatkozóan:
ea) a Hivatal vezetője.

31. A BVOP nevében az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektben rendelkezésre álló előirányzat erejéig, értékhatár nélkül – a pénzügyi fedezet igazolását, illetve a pénzügyi ellenjegyzést követően, írásban – jogosult kötelezettséget vállalni:
a) az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese,
b) az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese,
c) a Közgazdasági Főosztály vezetője az a)–b) alpontban meghatározott személyek távollétében,
d) az EFOP Projektiroda vezetője.

32. A BVOP nevében a rendelkezésre álló személyi juttatások előirányzat terhére – a pénzügyi fedezet igazolását, illetve a kinevezésre vonatkozó előterjesztés pénzügyi ellenjegyzését követően – kötelezettségvállalásra jogosult:
a) az országos parancsnok a teljes személyi állományra vonatkozóan,
b) az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese az alárendeltségébe tartozó személyi állományra vonatkozóan,
c) az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese az alárendeltségébe tartozó személyi állományra vonatkozóan.

33. Nem forintban vállalt kötelezettségvállalások esetén a forintérték megállapítása során a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a kötelezettségvállalás napján érvényes, hivatalos devizaárfolyam irányadó.

34. A szerződés, megállapodás és a visszaigazolt megrendelés (a továbbiakban: kötelezettségvállalási dokumentum) külső szerződő féllel történő aláíratásáról, illetve a megrendelés visszaigazoltatásról a szakmai előkészítő legalább három eredeti példányban gondoskodik. A kötelezettségvállalási dokumentum három eredeti példánya közül a szakmai előkészítő:
a) legalább egy példányt a külső szerződő félnek átad,
b) a második példányt irattári példányként az alapirathoz csatolja,
c) a harmadik példányt – amelyet pénzügyi példányként kell kezelni – három munkanapon belül a Közgazdasági Főosztály részére megküldi.

35. A kötelezettségvállalásra jogosultak névjegyzékét és aláírásmintáját a Közgazdasági Főosztály tartja nyilván.

36. A BVOP kötelezettségvállalásainak nyilvántartását a Közgazdasági Főosztály Költségvetési Osztálya vezeti a Forrás.Net integrált ügyviteli rendszerben. A nyilvántartást negyedévente egyezteti a Közgazdasági Főosztály az igénylő szervezeti elemekkel, a 4. melléklet alapján.

37. Ha a teljesítés összege a kötelezettségvállalás összegét 10%-kal, de legalább bruttó 50 000 forinttal meghaladja, úgy a kötelezettségvállalást a kötelezettségvállalás rendjének megfelelően módosítani szükséges, illetve pót-kötelezettségvállalást kell kezdeményezni. Az eltérés okát az érintett szakterületnek írásban, részletesen indokolnia kell. Az indokolást a kötelezettségvállalás dokumentumaihoz csatolni kell.

7. A teljesítés igazolása

38. A teljesítés igazolására jogosultnak az érvényesítés előtt ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a teljesítés a kötelezettségvállalási dokumentumban foglaltaknak megfelelően történt.

39. A bevételek teljesítésének igazolására kizárólag a BVOP által kibocsátott számlák esetében van szükség, amely a vevőanalitikával történő egyeztetésen túl kiterjed:
a) az összegszerűség helyességének és
b) a számlakiegyenlítés jogalapja meglétének
ellenőrzésére is.

40. A BVOP költségvetési előirányzatainak terhére vállalt kötelezettségek teljesítésének igazolására – állandó jelleggel, a kötelezettségvállalás meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – jogosult:
a) az országos parancsnok,
b) az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese,
c) az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese,
d) a Hivatal vezetője,
e) a Jogi és Adatkezelési Főosztály vezetője,
ea) a Jogi Osztály vezetője,
eb) a Helyi Biztonsági Felügyelet vezetője,
f) a Koordinációs Főosztály vezetője,
fa) az Ügykezelési Osztály vezetője,
g) a Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály vezetője,
h) a Humán Szolgálat vezetője,
ha) a Személyügyi Főosztály vezetője,
hb) az Oktatási és Szociális Osztály vezetője,
hc)15 a Vizsgaközpont vezetője,
i) a Belső Ellenőrzési Főosztály vezetője,
j) a Biztonsági Szolgálat vezetője,
ja) a Biztonsági Főosztály vezetője,
jb) az Ügyeleti és Védelmi Osztály vezetője,
jc) a Központi Támogató Főosztály vezetője,
jca) a Műveleti Osztály vezetője,
jcb) a Készenléti Osztály vezetője,
k) a Fogvatartási Ügyek Szolgálata vezetője,
ka) a Reintegrációs és Módszertani Főosztály vezetője,
kb) a Pártfogó Felügyelői Osztály vezetője,
l) a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály vezetője,
la) a Nyilvántartási Osztály vezetője,
lb) a Felhívási Osztály vezetője,
m) az Egészségügyi Főosztály vezetője és főosztályvezető-helyettese,
n) a Közgazdasági Főosztály vezetője,
na) a Költségvetési Osztály vezetője,
nb) a Számviteli Osztály vezetője,
nc) az Illetmény-számfejtési Osztály vezetője,
o) a Műszaki és Ellátási Főosztály vezetője,
oa) a Műszaki és Beruházási Osztály vezetője,
ob) az Ellátási Osztály vezetője,
oba) a ruházati kiemelt főreferens,
obb) az élelmezési kiemelt főreferens,
obc) a gépjármű kiemelt főreferensek,
oc) a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,
oca) az ingatlangazdálkodási főelőadó,
ocb) a KAR felügyelő kiemelt főreferens,
od) az Üzemeltetési és Fenntartási Osztály vezetője,
oda) az üzemeltetési kiemelt főreferens,
oe) az országos munkavédelmi főfelügyelő,
of) a tűzvédelmi vezető,
og) az energetikai- és környezetvédelmi vezető,
p) az Informatikai Főosztály vezetője,
pa) a Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetője,
pb) az Infrastruktúra és Üzemeltetési Osztály vezetője,
q) a Gazdasági Társaságok Főosztályának vezetője,
r) a Kommunikációs Főosztály vezetője,
ra) a Kommunikációs Főosztály szóvivője,
s) az Ellenőrzési Szolgálat vezetője,
sa) a Szakmai Ellenőrzési Főosztály vezetője,
sb) a Mobil Ellenőrzési Osztály vezetője,
sc) a Vezetői Ellenőrzési Osztály vezetője,
t) a Központi Ellátási Főosztály vezetője és főosztályvezető-helyettese,
u) az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettesének titkárságvezetője,
v) az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének titkárságvezetője,
w) a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet vezetője és osztályvezetője,
x) a Közbeszerzési és Projekt Főosztály vezetője,
xa) a Közbeszerzési Osztály vezetője,
xb) a Pályázati Osztály vezetője,
y) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék vezetője,
z) a Bv. Holding Kft. állományába vezényelt munkavállalókkal kapcsolatos költségtérítések bizonylataira a Bv. Holding Kft. ügyvezető igazgatója és igazgató-helyettese,
zs) az EFOP Projektiroda vezetője.

41. A teljesítés igazolására jogosultak névjegyzékét és aláírásmintáját a Közgazdasági Főosztály tartja nyilván.

42. A kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalási dokumentumban a teljesítésigazolásra a 40. pontban meghatározottakon kívül írásban más személyt is kijelölhet azzal, hogy ebben az esetben a kijelölt teljesítésigazoló aláírásmintáját a Közgazdasági Főosztály részére – nyilvántartásba vétel céljából – meg kell küldeni.

43. A teljesítésigazolás kiállítása előtt a teljesítésigazolásra jogosult köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés olyan érvényes megrendelésen, szerződésen vagy keretszerződésen alapuló megrendelés szerint történt, amely a felek aláírását, valamint a jogi és pénzügyi ellenjegyzést tartalmazza.

44. A 43. pont szerinti ellenőrzés dokumentálására a 9. melléklet szerinti ellenőrző lapot kell kiállítani. Az ellenőrző lapot – a hozzá kapcsolódó szerződés vagy keretszerződés iktatószámán – önálló alszámra kell iktatni, és a szerződéssel együtt az ügyiratban kell tárolni.

45. Amennyiben a teljesítés igazolására többen együttesen jogosultak, úgy az ellenőrzést egymástól függetlenül, önállóan kell elvégezniük, és annak megtörténtét külön-külön ellenőrző lap kitöltésével szükséges dokumentálni.

46. A teljesítésigazolás kiállítására a 43–45. pontban foglalt ellenőrzés dokumentálását követően kerülhet sor.

8. Az érvényesítés

47. Az érvényesítőnek – az utalványozás előtt, a teljesítés igazolását követően – a kiadások teljesítésekor, illetve a bevételek beszedésekor ellenőriznie kell:
a) az összegszerűséget,
b) a pénzügyi fedezet meglétét, továbbá
c) a tartalmi és formai követelmények, valamint a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső normákban foglaltak megtartását.

48. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell:
a) az „Érvényesítve” megjelölést,
b) az érvényesített összeget,
c) a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot,
d) az egységes rovatazonosító kódot,
e) az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.

49. Az érvényesítő – az érvényesítést megelőzően – köteles meggyőződni arról, hogy
a) a kötelezettségvállaló, a pénzügyi ellenjegyző és a teljesítést igazoló arra jogosult személy volt-e,
b) a követelés jogos-e,
c) az anyag, áru, szolgáltatás vagy munka átvétele és a szükséges bevételezés megtörtént-e,
d) a kiadás teljesítésének jogalapját igazoló dokumentumok rendelkezésre állnak-e,
e) a számla megfelel-e a tartalmi és formai követelményeknek,
f) bevételek esetében a befizetés jogcímének és jogszerűségének ellenőrzése alapján az összeg a költségvetési szervet illeti-e meg.

50. Az érvényesítésre jogosult személyek körének kijelölésénél az Ávr. 55. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni, és figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenségi szabályokra is. Az érvényesítő személy az lehet, aki a pénzügyi ellenjegyzőre irányadó képzettségi feltételekkel rendelkezik.

9. Az utalványozás

51. A BVOP költségvetését érintően utalványozási feladatokat az országos parancsnok írásbeli megbízása alapján
a) az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese,
b) a Közgazdasági Főosztály vezetője,
c) a Költségvetési Osztály vezetője,
d) a Számviteli Osztály vezetője,
e) az Illetmény-számfejtési Osztály vezetője, valamint
f) a Közgazdasági Főosztály állományából kijelölt személy
végezhet.

52. Az utalványozást külön írásbeli rendelkezésen (a továbbiakban: utalvány) kell elvégezni, amelyet a Forrás.Net integrált ügyviteli rendszerben, illetve annak meghibásodása esetén az abban létrehozott irattal azonos adattartalmú kézi utalvány formájában kell előállítani.

10. Az utalvány ellenjegyzése

53. Az utalvány pénzügyi ellenjegyzéssel érvényes, amelynek során az ellenjegyzőnek meg kell győződnie
a) a bevételek beszedésének, illetve a kifizetések teljesítésének jogi és pénzügyi feltételei fennállásáról,
b) a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörténtéről,
c) a kötelezettségvállaló és az utalványozó jogosultságáról, valamint
d) arról, hogy a kötelezettségvállalás a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat nem sérti-e.

54. A BVOP által kezelt előirányzatokkal kapcsolatos utalvány pénzügyi ellenjegyzésére – az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese írásbeli megbízása alapján – összeghatárra tekintet nélkül az alábbi személyek jogosultak:
a) a Közgazdasági Főosztály vezetője,
b) a Közgazdasági Főosztály Költségvetési Osztály vezetője,
c) a Közgazdasági Főosztály Számviteli Osztály vezetője,
d) a Közgazdasági Főosztály Illetmény-számfejtési Osztály vezetője,
e) a Közgazdasági Főosztály állományából kijelölt személy.

11. Az aláírási jogosultságok nyilvántartása

55. A kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási jogosultságok gyakorlásához szükséges írásbeli megbízást az országos parancsnok, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzéséhez és utalvány-ellenjegyzéshez szükséges írásbeli megbízást az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese a 10. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltése útján adja ki.

56. Az aláírásra jogosultak megbízása a munkaviszony megszűnésével, áthelyezéssel, átrendeléssel, vezényléssel, rendelkezési állományba helyezéssel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Egyéb esetben (pl. szolgálati beosztás változás) a megbízást az országos parancsnok, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzéséhez szükséges írásbeli megbízást pedig az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese a 11. melléklet szerinti formanyomtatványon vonja vissza.

57. Az aláírásra jogosultak megbízásának egy eredeti példányát – nyilvántartásba vétel céljából – a Közgazdasági Főosztály részére meg kell küldeni.

58. A kötelezettségvállalási, kötelezettségvállalás-ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési, utalvány-, illetve utalványozás-ellenjegyzési jogosultságok gyakorlásához szükséges új megbízást, a megbízások módosítását, azok szükség szerinti visszavonását a Közgazdasági Főosztály útján kell kezdeményezni.

59. Az utasítás alapján kiadott megbízások naprakész nyilvántartásának vezetéséért a Közgazdasági Főosztály Költségvetési Osztály vezetője, illetve az általa kijelölt személy a felelős.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

60. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

61.16

1. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz


Szám: ……………/20… ált.

FEDEZETIGAZOLÁS

Igazolom, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 20… évi költségvetésében ………………………fedezetére

K……… kiadások

K…………………………. beszerzése
K ………………………………………………… beszerzése    ………. Ft

K………………… előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K ……………………………… felszámított általános forgalmi adó    ……… Ft

mindösszesen …………. Ft

előirányzat rendelkezésre áll.

Az igazolást …………… közbeszerzési/beszerzési eljárás megindításához adtam ki.

Budapest, 20… (év) …………… (hó) …… (nap)


Tisztelettel:

………………………….…………
(név, rendfokozat, beosztás)


A Közgazdasági Főosztály tölti ki.

A Forrás.Net integrált ügyviteli rendszerben rögzített előzetes kötelezettségvállalás száma: ________________
A rögzítő olvasható aláírása: ______________________


Záradék

A fedezetigazolás 1 eredeti példányát átvettem.

Budapest, 20… (év) …………… (hó) …… (nap) ………………………. (olvasható aláírás)Készült: 3 példányban
1 pld. Közbeszerzési és Projekt Főosztály
1 pld. Közgazdasági Főosztály
1 pld. kezdeményező

2. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz


Szám: ……………/20… ált.


FEDEZETIGAZOLÁS VISSZAVONÁSA


A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 20… évi költségvetési keretének terhére a ……………/20… ált. …………… számú, „…………………………” tárgyban kiadott, mindösszesen ……………… Ft összegről szóló fedezetigazolást visszavonom.
Budapest, 20… (év)………….… (hó) …… (nap)


Tisztelettel:

………………………………
(név, rendfokozat, beosztás)Készült: 3 példányban
1 pld. Közbeszerzési és Projekt Főosztály
1 pld. Közgazdasági Főosztály
1 pld. kezdeményező

3. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz


Szám: ……………/20… ált.

PÓT-FEDEZETIGAZOLÁS

Igazolom, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 20... évi költségvetésében „………………………” fedezetére

K……… kiadások

K…………………………. beszerzése
K……………………………………………… beszerzése    ………. Ft

K………………… előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K……………………………… felszámított általános forgalmi adó    ……… Ft

mindösszesen …………. Ft

előirányzat rendelkezésre áll.

Az igazolást ………… számú közbeszerzési/beszerzési eljárás pótfedezeteként adtam ki.

Budapest, 20… (év) …………… (hó) …… (nap)
Tisztelettel:

……………………………………
(név, rendfokozat, beosztás)


A Közgazdasági Főosztály tölti ki.

A Forrás.Net integrált ügyviteli rendszerben rögzített előzetes kötelezettségvállalás száma: ________________
A rögzítő olvasható aláírása: ______________________


Záradék

A fedezetigazolás 1 eredeti példányát átvettem.

Budapest, 20… (év) ……………… (hó) …… (nap) ………………………. (olvasható aláírás)

Készült: 3 példányban
1 pld. Közbeszerzési és Projekt Főosztály
1 pld. Közgazdasági Főosztály
1 pld. kezdeményező

4. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz

Fedezetigazolást igénylő szervezeti elem:

Közgazdasági Főosztály tölti ki

Fedezetigazolás száma

RZS iktatószáma

tárgya

összege bruttó

szerződés/megrendelés
várható aláírása

folyamatban?

megjegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kelt: ………………………………

5. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz17

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐTERJESZTÉS
Kis összegű, bruttó 200 000 Ft-ot el nem érő beszerzésekhez

Beszerzést, szolgáltatás megrendelést előterjesztő szakterület megnevezése:

Beszerzés, megrendelés tárgya:

Beszerzés, megrendelés indoklása:

Partner neve1:

A beszerzés nettó összege:

A beszerzés bruttó összege: (max. br. 200 000 Ft/év)

Kifizetés módja2: készpénz / bankkártyás / banki átutalás
………………………………………
szakterület vezetőjének aláírása


A szükséges fedezet rendelkezésre áll:
………………………………………
pénzügyi ellenjegyző


A Közbeszerzési és Projekt Főosztály nevében jóváhagyom:
.………………………………………
KPFO főosztályvezető


A beszerzést engedélyezem:
………………………………………
kötelezettségvállalóKapja:
1 pld. Közgazdasági Főosztály
1 pld. Közbeszerzési és Projekt Főosztály
1 pld. kezdeményező____________________________
1 Amennyiben ismert.
2 A megfelelő rész aláhúzandó.

6. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek


Alulírott (név)
mint a(z) (cég)név
………………………………… (adószám) ……………………………… (beosztás/tisztség megnevezése) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerint (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

1. egyházi jogi személy,

2. olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

helyi önkormányzat neve:

3. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

állam neve:

4. társulás,

a) társulás tagja,


ezért átlátható szervezetnek minősül.
………………………………………… (helység), ………………………………… (dátum)……………………………………… cégszerű aláírás, bélyegző
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

II. Az I. Fejezet alá nem tartozó jogi személyek vagy gazdálkodó szervezetek

1. Nyilatkozat az átláthatóságról


Alulírott (név)

mint a(z) (cég)név

…………………………………… (adószám) …………………………… (tisztség, beosztás megnevezése) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és

ab) az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában (OECD) / olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van (a megfelelő szöveg aláhúzandó), és ez az ország: ………………………………, és

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, és

ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, gazdálkodó szervezet tekintetében az aa)–ac) alpontok szerinti feltételek fennállnak, amellyel kapcsolatban a 2. pont b) és c) alpontjában nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról


Az általam képviselt szervezetnek a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

a) Tényleges tulajdonos(ok)

Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:


Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:


Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:

b) Nyilatkozat a szervezetben közvetve vagy közvetlenül több, mint 25%-os részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyről vagy gazdálkodó szervezetről:


Nincs ilyen jogi személy vagy gazdálkodó szervezet.


Az alábbi szervezeteket nevezem meg:

Név (cégnév):

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:

Adóilletősége (állam):


Név (cégnév):

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:

Adóilletősége (állam):


Név (cégnév):

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:

Adóilletősége (állam):

c) A b) alpontban megnevezett szervezet(ek) tényleges tulajdonosainak az Áht. 55. § b) pont bc) alpontjában megjelölt adatai:


Érintett szervezet neve [a b) alpontban megjelölt szervezet]:

Tényleges tulajdonos neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:


Érintett szervezet neve [a b) alpontban megjelölt szervezet]:

Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:


Érintett szervezet neve [a b) alpontban megjelölt szervezet]:

Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:

3. Nyilatkozat az 1. pontban megjelölt szervezet külföldi jogállásának megítéléséhez szükséges adatokról (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

a) a képviselt szervezet külföldi személy/az üzletvezetés helye szerint külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság); és

az üzletvezetés helye (ha a külföldi illetőség az üzletvezetés helyén alapul) (ország, helység, cím, postacím):

b) a külföldi társaságban adóéve napjaiban többségében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti belföldi illetőségű tényleges tulajdonosa (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező személy) van; vagy

a belföldi illetőségű részesedéssel rendelkező személy neve:

a külföldi társaságra vonatkozó adóév időtartama:

c) a külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak; vagy

a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adó-visszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának [csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és adó-visszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának] hányadosa százalékban kifejezve nem éri el a 10%-ot, vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizetett (fizet) társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív (a megfelelő szöveg aláhúzandó); nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában van / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában (OECD) van / olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír;

d) az előbbiekkel ellentétben a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, mert a szervezet székhelye/illetősége az Európai Unió tagállamában / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában (OECD) / olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye áll fenn a kettős adózás elkerülése érdekében, és ebben az államban a szervezet valódi gazdasági tevékenységet végez.


A szervezet székhelye/illetősége szerinti állam megnevezése:


Tudomásul veszem, hogy a fent megadott adatokat az Áht. 56. §-ában foglaltak szerint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a honlapján közzéteheti.


Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.……………………………………… (helység), ………………………………… (dátum)


…………………………………
cégszerű aláírás, bélyegző
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

III. Civil szervezetek, vízi társulatok

1. Nyilatkozat az átláthatóságról:


Alulírott ………………………………………………………… (név)

mint a(z) …………………………………………………… (civil szervezet, vízitársulat neve)

(adószám: ……………………) ………………………………… (beosztás/tisztség neve)

törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

a) A szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, a vezető tisztségviselők nevéről és más természetes személyazonosító adatairól az alábbi 2. pontban nyilatkozom.

b) Az általam képviselt szervezet, valamint vezető tisztségviselője nem rendelkezik 25%-ot meghaladó tulajdoni résszel nem átlátható szervezetben. A szervezet, illetve vezető tisztségviselője 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet nevét, a szervezetben fennálló tulajdoni részesedés megjelölése mellett az alábbi 3. pontban közlöm. Az utóbbi szervezet(ek) tényleges tulajdonosának/tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét, valamint az átláthatóság megállapításához szükséges egyéb személyazonosító adatait az alábbi 4. pontban, e szervezetek átláthatóságának vizsgálatához szükséges adatokat az 5. pontban adom meg.

c) Az általam képviselt szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában (OECD) / olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről szóló, hatályos egyezménye áll fenn (a megfelelő szöveg aláhúzandó), és ez az ország: …………………………

A szervezet székhelyének pontos címe:

2. A szervezet vezető tisztségviselőinek természetes személyazonosító adatai:


Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:


Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:


Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

3. A szervezet, illetve vezető tisztségviselője 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet(ek) megnevezése:

Érintett neve:

Szervezet neve:

Szervezet típusa:

Érintett személy tulajdoni részesedésének mértéke:


Érintett neve:

Szervezet neve:

Szervezet típusa:

Érintett személy tulajdoni részesedésének mértéke:

Érintett neve:

Szervezet neve:

Szervezet típusa:

Érintett személy tulajdoni részesedésének mértéke:

4. A 3. pontban megjelölt szervezet(ek) tényleges tulajdonosának (tulajdonosainak) az Áht. 55. § c) pont cd) alpontja szerinti adatai:


Érintett szervezet neve (a 3. pontban megjelölt szervezet):

Tényleges tulajdonos neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:


Érintett szervezet neve (a 3. pontban megjelölt szervezet):

Tényleges tulajdonos neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:


Érintett szervezet neve (a 3. pontban megjelölt szervezet):

Tényleges tulajdonos neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:

5. A 3. pontban megjelölt szervezet átláthatóságának vizsgálatához szükséges egyéb adatok:


Érintett szervezet neve:

a) A szervezet az I. számú nyilatkozat szerint a törvény erejénél fogva átlátható szervezet (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

aa) egyházi jogi személy,

ab) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

a helyi önkormányzat neve:

ac) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

állam neve:

ad) költségvetési szerv,

ae) köztestület,

af) helyi önkormányzat,

ag) nemzetiségi önkormányzat,

ah) társulás,

aha) társulás tagja.

b) A szervezet a II. számú nyilatkozatban foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbi adatok alapján:

ba) Olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

baa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 4. pontban nyilatkoztam, és

bab) az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában (OECD) / olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van (a megfelelő szöveg aláhúzandó), és ez az ország: ……………….…………………, és

bac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a bb) alpontban nyilatkozom, és

bad) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, gazdálkodó szervezet tekintetében a baa)–bac) alpontok szerinti feltételek fennállnak, amellyel kapcsolatban a bc) és bd) alpontban nyilatkozom.

bb) Az érintett szervezet külföldi személy/az üzletvezetés helye szerint külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság); és az üzletvezetés helye (ha a külföldi illetőség az üzletvezetés helyén alapul) (ország, helység, cím, postacím):

bba) a külföldi társaságban adóéve napjaiban többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező személy) van; vagy

a belföldi illetőségű részesedéssel rendelkező személy neve:

a külföldi társaságra vonatkozó adóév időtartama:

bbb) a külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak; vagy

bbc) a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adó-visszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának [csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és adó-visszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának] hányadosa százalékban kifejezve nem éri el a 10%-ot, vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizetett (fizet) társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív (a megfelelő szöveg aláhúzandó); nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában van / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában (OECD) van / olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír;

bbd) az előbbiekkel ellentétben, a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, mert a szervezet székhelye/illetősége az Európai Unió tagállamában / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában (OECD) / olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye áll fenn a kettős adózás elkerülése érdekében, és ebben az államban a szervezet valódi gazdasági tevékenységet végez. A szervezet székhelye/illetősége szerinti állam megnevezése:

bc) A 3. pontban megnevezett érintett szervezetben 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai:

Nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.


Az alábbi szervezeteket nevezem meg:

Név (cégnév):

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:

Adóilletősége (állam):


Név (cégnév):

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:

Adóilletősége (állam):


Név (cégnév):

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:

Adóilletősége (állam):

bd) A bc) alpontban megjelölt szervezetek tényleges tulajdonosainak az Áht. 55. § b) pont bc) alpontja szerinti adatai:


Érintett szervezet neve [a bc) alpontban megjelölt szervezet]:

Tényleges tulajdonos neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:


Érintett szervezet neve [a bc) alpontban megjelölt szervezet]:

Tényleges tulajdonos neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:


Érintett szervezet neve [a bc) alpontban megjelölt szervezet]:

Tényleges tulajdonos neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Tulajdoni hányad:

Befolyás/szavazati jog mértéke:


Tudomásul veszem, hogy a fent megadott adatokat az Áht. 56. §-ában foglaltak szerint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a honlapján közzéteheti.


Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
………………………………………… (helység), ……………………………………(dátum)


……………………………………
cégszerű aláírás, bélyegző

7. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz


BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
BELSŐ ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY


Záradék

Az utasítás 28. pont a) alpontja alapján a nettó 10 millió Ft – nettó 100 millió Ft közötti működési és felhalmozási előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek vonatkozásában.

Szerződéstervezet azonosítója:


A szerződéstervezettel kapcsolatos, tanácsadás keretében tett megállapítások:
Fentiek alapján a szerződés megkötését támogatom / nem támogatom.*


Budapest, ………………………………

…………………………………
főosztályvezető
____________________
* A megfelelő rész aláhúzandó.

8. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz


BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
BELSŐ ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY


Jóváhagyom:
országos parancsnok


Záradék

Az utasítás 28. pont b) alpontja alapján a nettó 100 millió Ft feletti működési és felhalmozási előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek vonatkozásában.

Szerződéstervezet azonosítója:


A szerződéstervezettel kapcsolatos, tanácsadás keretében tett megállapítások:Fentiek alapján a szerződés megkötését támogatom / nem támogatom.*
Budapest, ………………………………

…………………………………
főosztályvezető

__________________
* A megfelelő rész aláhúzandó.

9. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz

Iktatószám:


Ellenőrző lap teljesítésigazoláshoz

1. A teljesítésigazolás alapjául szolgáló (keret)szerződés

a) Iktatószáma:

b) Felek megnevezése:

c) Tárgya:

d) Összege:

e) Időbeli hatálya (keretszerződésnél):

f) Teljesítési határidő:

g) Kelte:

2. A Keretszerződés alapján kiállított megrendelés

a) Iktatószáma:

b) Megrendelő neve, beosztása:

c) Tárgya:

d) Összege:

e) Teljesítési határidő:

f) Kelte:

g) Expediálás dátuma, módja: (e-mail, fax, levél, egyéb)

3. Az 1. pontban ismertetett szerződés / a 2. pontban ismertetett megrendelés teljesítésének dátuma: ………… év ……………… hónap …… nap.

Az 1. pontban ismertetett szerződés ………… pontja szerint a teljesítésigazolásra jogosult személy neve, beosztása: ……………………………………………

Az 1. pontban ismertetett szerződés ………… pontja(i) szerint a teljesítésigazoláshoz szükséges:


Megnevezés    Rendelkezésre áll (igen/nem)

4. A rendelkezésre álló iratok alapján a(z) …………………………………………… (szerződéses partner megnevezése) az 1. pontban nevesített szerződés / a 2. pontban nevesített megrendelésben foglaltakat teljesítette.

A rendelkezésre álló iratok alapján a(z) …………………………………………… (szerződéses partner megnevezése) az 1. pontban nevesített szerződés / a 2. pontban nevesített megrendelésben foglaltakat nem/hibásan teljesítette, mert:
A hibás teljesítés miatt az 1. pontban nevesített szerződés alapján alkalmazható szankció(k):

Megnevezése:

Szerződés pontja:

Az ellenőrző lapot készítő

 

Neve:

 

Beosztása:

 

Telefonszáma:

 

E-mail-címe:

 

Aláírása:

……………………………………………

Dátum:

a teljesítésigazolásra jogosult aláírása

10. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz


Iktatószám:

MEGBÍZÁS

………………………………… jogosultság gyakorlására

Alulírott a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága – mint gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv – vezetője/az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese az Ávr. alapján a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága rendelkezésére álló előirányzatok vonatkozásában

összeghatár megkötése nélkül/.…………… Ft összeghatárig

…………………………………… jogosultsággal bízom meg:

…………………………………………… (név)

…………………………………………… (szervezeti elem)

…………………………………………… (beosztás).

Jelen megbízás …… év ………… hó …… napjától …… év ………… hó …… napjáig/visszavonásig érvényes.

Budapest, …… év ………… hó …… nap
…………………………………
megbízó aláírása


A Kötelezettségvállalási Szabályzatban foglaltakat megismertem, a megbízást elfogadom:

Budapest, …… év ………… hó …… nap
…………………………………
megbízott aláírásaA bizonylatokon használt aláírás és kézjegy (szignó):
…………………………………
aláírás, kézjegy (szignó)

Készült: 3 eredeti példányban
1 pld. jogosult
1 pld. irattár
1 pld. munkaköri leíráshoz

11. melléklet az 5/2021. (I. 21.) BVOP utasításhoz


Iktatószám:


MEGBÍZÁS VISSZAVONÁSA


………………………… jogosultság gyakorlásától

Alulírott a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága – mint gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv – vezetője/országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese

…………………………………………… (név)

…………………………………………… (szervezeti elem)

…………………………………………… (beosztás)

részére …………………………………………… jogosultság gyakorlására ………………………………… napján …………………………………………… iktatószámon adott megbízást ………………………………… napjával visszavonom.


Budapest, …… év ………… hó …… nap
…………………………………
aláírás


Készült: 3 eredeti példányban
1 pld. jogosult
1 pld. irattár
1 pld. munkaköri leíráshoz
1

A 3. pont az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 1. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

2

A 4. pont az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 1. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

3

Az 5. pont az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 2. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

4

A 6. pont az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 2. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

5

A 7. pont az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 2. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

6

A 8. pont az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 2. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

7

A 9. pontot az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 8. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

8

A 10. pont az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 3. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

9

A 12. pont az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 4. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

10

A 14. pont az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 5. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

11

A 27. pont a 30/2021. (V. 19.) BVOP utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

12

A 27/A. pontot a 30/2021. (V. 19.) BVOP utasítás 2. pontja iktatta be.

13

A 27/B. pontot a 30/2021. (V. 19.) BVOP utasítás 2. pontja iktatta be.

14

A 27/C. pontot a 30/2021. (V. 19.) BVOP utasítás 2. pontja iktatta be.

15

A 40. pont h) alpont hc) pontját az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 6. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

16

A 61. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 5. melléklet az 5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás 7. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 27. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére