• Tartalom

2021. évi L. törvény

2021. évi L. törvény

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról1

2023.06.26.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

2. § (1)3

(2)4

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. § (1)5

(2)6

(3)7

(4)8

(5)9

(6)10

(7)11

(8)12

(9)13

(10)14

(11)15

(12)16

(13)17

(14)18

(15)19

4. §20

5. §21

4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

6. § (1)22

(2)23

5. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

7. § (1)24

(2)25

(3)26

(4)27

8. §28

6. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

9. § (1)29

(2)30

10. §31

7. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

11. § (1)32

(2)33

(3)34

(4)35

(5)36

(6)37

(7)38

(8)39

(9)40

(10)41

(11)42

(12)43

12. §44

8. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

13. § (1)45

(2)46

(3)47

(4)48

(5)49

(6)50

(7)51

(8)52

(9)53

14. §54

15. §55

9. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

16. §56

10. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

17. §57

18. §58

11. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

19. §59

12. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

20. §60

13. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

21. § (1)61

(2)62

22. §63

14. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

23. §64

15. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

24. §65

16. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

25. §66

17. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

26. § (1)67

(2)68

(3)69

18. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

27. §70

19. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

28. § (1)71

(2)72

(3)73

(4)74

(5)75

(6)76

(7)77

(8)78

(9)79

(10)80

20. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

29. §81

21. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

30. § (1)82

(2)83

(3)84

(4)85

22. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

31. §86

23. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

32. §87

33. §88

24. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

34. §89

25. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

35. §90

26. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

36. §91

27. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

37. § (1)92

(2)93

(3)94

(4)95

(5)96

28. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

38. §97

29. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

39. § (1)98

(2)99

(3)100

(4)101

30. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

40. §102

31. Az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2020. évi CXXI. törvény módosítása

41. § (1)103

(2)104

(3)105

(4)106

32. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

42. §107

33. A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII. törvény módosítása

43. §108

34. Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény módosítása

44. §109

35. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 3. § (1)–(5) és (15) bekezdése, és a 11. § (9) bekezdése 2021. szeptember 11-én lép hatályba.

(5) A 13. § (6) bekezdése és a 44. § a) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

(6)110 A 11. § (2) bekezdése és a 21. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 6. § (2) bekezdése 2023. június 25-én lép hatályba.

46. § (1) Ez a törvény

a) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek, valamint

b) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 28-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanács rendelet, valamint

c) a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2021. évi L. törvényhez111

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 27. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 27. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 3. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 3. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 3. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 3. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 3. § (14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 3. § (15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 7. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 7. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 11. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 11. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 11. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 11. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 11. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 11. § (8) bekezdése a 2022. évi L. törvény 221. §-a alapján nem lép hatályba.

40

A 11. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 11. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 11. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 11. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 13. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 13. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 13. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 13. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 13. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 13. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 21. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 26. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 26. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 26. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 28. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 28. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 28. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 28. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 28. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 28. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 28. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 28. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 30. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 30. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 37. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 37. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 37. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 37. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 39. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 39. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 39. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 39. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 41. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 41. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 41. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 41. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 45. § (6) bekezdése a 2022. évi L. törvény 220. §-a szerint módosított szöveg.

111

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére