• Tartalom

505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól

2024.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 53/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az állami viszontgarancia fennállásának feltételei

1. § (1) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Kezes) által vállalt kezesség érvényesítéséből a Kezest terhelő fizetési kötelezettség tekintetében állami viszontgarancia (a továbbiakban: viszontgarancia) áll fenn a következő feltételek teljesülése esetén:

a) a Kezes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. §-a szerinti kezességet vállal;

b)1 a Kezes által vállalt kezesség és az annak alapjául szolgáló hitel-, kölcsön- és kötvényügylet, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalás a jogszabályoknak megfelel;

c) a Kezes által vállalt kezesség megfelel az éves költségvetési törvényekben meghatározott feltételeknek;

d) a Kezes kezességvállalása az éves költségvetési törvényekben meghatározott állományi keretösszegen belül marad;

e) a Kezes kezességvállalási tevékenységét piaci módon végzi, az nem tartalmaz az európai uniós szabályozás szerinti állami támogatást; és

f)2 a Kezes által vállalt kezesség alapjául szolgáló hitel-, kölcsön- és kötvényügylethez, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállaláshoz más állami kezesség, garancia, viszontgarancia vagy állami többségi tulajdonú gazdasági társaság által vállalt kezesség nem kapcsolódik.

g)3 a Kezes által vállalt kezesség alapjául szolgáló hitel-, kölcsön- és kötvényügylet nem lehet folyószámlához kapcsolódó hitelszerződés, valamint az egyéb pénzügyi kötelezettségvállalás nem lehet költségvetési támogatás megszerzése vagy egyéb költségvetési forrás felhasználása érdekében állami vagy állam nevében, illetve javára eljáró szervezet részére nyújtandó biztosíték.

(2) Nem köthető készfizető kezességvállalási szerződés olyan vállalkozás kötelezettségére,

a) amelynek korábbi állami kezesség, állami garancia, illetve viszontgarancia beváltásából az állammal, továbbá a Kezessel szemben fennálló tartozása van, és

b) amely csőd-, felszámolási, adósságrendezési eljárás vagy végelszámolás alatt áll.

(3) A Kezes a kezességvállalásról szóló döntést megelőzően saját belső nyilvántartása, a nyilvánosan elérhető cégadatok, valamint az ügyfél nyilatkozata alapján ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesülését.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételeknek a kezességvállalási szerződés megkötésekor, és az erre irányuló kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesülnie.

(5) A viszontgarancia a kamatra, díjakra és egyéb járulékokra csak abban az esetben terjed ki, ha azok összege a kezességvállalásról szóló döntés időpontjában pontosan meghatározott.

(6) A kötvényügylethez kapcsolódó kezesség esetén a Kezest terhelő fizetési kötelezettség több jogosult (kötvénytulajdonos) irányába, és egymástól időben elkülönülve is fennállhat.

(7) Az éves költségvetési törvényekben meghatározott állományi keretösszegnek való megfelelés szempontjából a Kezes devizában vállalt kötelezettségeinek forintra történő átszámításánál a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

A viszontgarancia érvényesítése és folyósítása

2. § (1) A Kezes a viszontgarancia érvényesítését a Pénzügyminisztériumnál kezdeményezheti.

(2) A viszontgarancia érvényesítésének feltétele, hogy

a) a Kezes által megkötött – jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő – kezességvállalási szerződésből eredő fizetési kötelezettségének a Kezes jogszerűen eleget tett, és

b) a Kezes a 4. § (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét időben teljesítette, és az érintett ügylet a Kezes által – korábban teljesített – adatszolgáltatásokban szerepel.

(3) A Kezes a kezességvállalási szerződésből eredő kötelezettségének teljesítéséről a kifizetést követően a 6. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium által meghatározott igénybejelentés és dokumentumok benyújtásával tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot. A Pénzügyminisztérium indokolt esetben – szükség szerint több alkalommal is – hiánypótlást rendelhet el, illetve kiegészítő adatokat kérhet.

(4) A Pénzügyminisztérium legkésőbb a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás vagy hiánypótlás esetén annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül rendelkezik a Kezes által kifizetett összeg éves költségvetési törvényben a kezességvállalás időpontjára meghatározott százalékának megfelelő összegnek a Kezes számlájára történő átutalásáról.

A követelések behajtása

3. § (1) Az állammal szemben érvényesített viszontgarancia alapján az államra átszállt követelések behajtása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a Kezes feladata.

(2) A Kezes az általa vállalt kezesség érvényesítése esetén köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a kezességvállalásával biztosított alapjogviszony kötelezettjeivel szemben fennálló, reá átszálló, illetve a megtérítési igénye alapján az állam javára keletkező követelés behajtására.

(3) A Kezes jogosult a követelés átruházására, ha ilyen módon a követelés behajtása kapcsán becsült költségek figyelembevételével kedvezőbb vagy biztosabb megtérülés várható.

(4) A követelés átruházása során a Kezes pályázat útján dönt az átruházásról, kivéve, ha a Kezes követelésének átruházására a hitelező pénzügyi intézménynek adott megbízás keretében a pénzügyi intézmény követelésével együtt – a pénzügyi intézmény szabályai alapján – kerül sor. A Kezes a követelést a legkedvezőbb ajánlatot tevőre ruházza át.

(5) Az (1) bekezdés szerinti követelések behajtása során befolyt összegből először a Kezesnél ténylegesen felmerült – az adott követelés behajtásával közvetlenül összefüggő, igazolt – behajtási költségeket kell elszámolni.

(6) A behajtás során befolyt összegből az államot megillető összeget a Kezes 15 munkanapon belül utalja át a 10032000-01907034 Kincstár Állami kezességbeváltás folyósítási számla javára.

(7) A Kezes a követelés behajtásáról elszámolást készít, amelyben feltünteti a behajtás során befolyt összeget, a ténylegesen felmerült és elszámolt behajtási költségeket és az átutalandó összeget. Az elszámolást az átutalás időpontjában meg kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak.

(8) A viszontgarancia érvényesítésétől számított három év elteltével – de legkésőbb a behajtás befejezését követő 15 napon belül – minden ügyben teljes körű elszámolást kell készíteni a Pénzügyminisztérium részére. Az elszámolás során a Kezes részletes kimutatást készít az adóstól behajtott követelésekről, az államnak átutalt összegekről, az elszámolt behajtási költségekről, valamint a behajtási tevékenység módjáról és a megtérülés mértékéről.

(9) A Pénzügyminisztérium a (8) bekezdés szerinti elszámolást követő 15 munkanapon belül értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, amennyiben a Kezesnek az Áht. 92. § (2) bekezdése alapján állammal szembeni, adók módjára behajtandó tartozása keletkezik. Az értesítésnek tartalmaznia kell a Kezes azonosító adatait, a központi költségvetést megillető, a Kezes által behajtott, de az államnak be nem fizetett összeget és a megfizetés esedékességét.

A rendszeres adatszolgáltatás általános szabályai

4. § (1)4 A Kezes a vállalt kezességvállalási szerződésből eredő kötelezettségeiről negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig a 6. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium által meghatározott módon beszámolót készít a Pénzügyminisztérium részére. A Kezes e beszámolót az államot terhelő viszontgarancia állomány nyilvántartása céljából a negyedévet követő hó 20. napjáig megküldi a Magyar Államkincstár, valamint tájékoztatásul a nemzetgazdasági miniszter részére is.

(2) A Kezes a beváltott kezességvállalásokról, valamint a követelések behajtásáról a 6. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium által meghatározott módon negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig összesítést készít a Pénzügyminisztérium részére.

5. § (1) A Kezes a központi költségvetést terhelő, viszontgarancia érvényesítésből származó kifizetések adott költségvetési évben várható alakulásának havi ütemezéséről negyedévenként elektronikus úton adatot szolgáltat a Pénzügyminisztériumnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az első negyedévre január hó 5. munkanapjáig, ezt követően a negyedév utolsó hónapjának 25. napjáig kell teljesíteni.

Egyéb rendelkezések

6. § (1) A Kezes és a Pénzügyminisztérium a viszontgarancia érvényesítésére, folyósítására vonatkozó technikai feltételekről, a késedelmes fizetés jogkövetkezményeiről, az ellenőrzési jog gyakorlásáról, valamint az adatszolgáltatás tartalmáról és módjáról – e rendeletben meghatározott feltételek között – szerződésben állapodik meg.

(2) A Kezes a nyilvántartásait olyan módon vezeti, hogy abból megállapítható, egyedileg azonosítható a viszontgaranciával érintett kezesi kötelezettségekkel kapcsolatos kifizetés, viszontgarancia érvényesítés, behajtási jogcselekmény, a behajtással közvetlenül összefüggő kiadás, valamint az e rendeletben foglalt feltételeket igazoló dokumentum.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 277/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés f) pontja a 277/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés g) pontját a 277/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 4. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 214. §-a, az 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére