• Tartalom

51/2021. (XII. 29.) AM rendelet

51/2021. (XII. 29.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról

2022.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendeletet az FMR. 3. § (1) bekezdésében felsoroltak mellett alkalmazni kell
a) a kötelezettségvállalás, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában előre nem látható, költségvetési szervekre, állami tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó, a gazdasági növekedés érdekében szükségessé vált fejlesztéspolitikai kormányzati intézkedésre,
b) a Kr. szerinti támogatási felhívásban meghatározott rendkívüli körülmény, cselekmény vagy esemény (a továbbiakban együtt: esemény) igazolására, vis maiorként történő elismerésére,
c) azon kedvezményezettek esetében, akik a támogatási jogviszony fenntartási időszakára vállalt állatlétszám szinten tartási kötelezettségüknek önhibájukon kívül nem tudnak eleget tenni, és hitelt érdemlően bizonyítják, hogy a kieső mennyiségre termékértékesítési szerződéssel rendelkeznek, de a kedvezőtlen piaci viszonyokra való hivatkozással a felvásárlók, illetve feldolgozók legalább 30%-os mértékben a szerződésben meghatározott mennyiség átvételétől elálltak.”

2. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a bejelentés az FMR. 3. § (1) bekezdés e), g), h) vagy i) pontjában meghatározott eseményre vonatkozik – az FMR. 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetkörön belüli tűzeset kivételével –, akkor a Kincstár állásfoglalás céljából megkeresi a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott végrehajtásban közreműködő szervet, amelynek az esemény bekövetkeztére vonatkozó állásfoglalását a vis maior elismerésére vonatkozó döntés meghozatala során köteles figyelembe venni.”

3. § Az R. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról szóló 51/2021. (XII. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban: 51/2021. (XII. 29.) AM rendelet] megállapított 2. § (1) bekezdését az 51/2021. (XII. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. § Hatályát veszti az R.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére