• Tartalom

54/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

54/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról1

2021.02.10.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Puskás Aréna (a továbbiakban: létesítmény) üzemeltetése és működtetése tekintetében 2021. december 31-éig a Nemzeti Sportközpontok felett – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9/A. § (4) bekezdése alapján – az Áht. 9. § g)–i) pontjában foglalt irányítási hatásköröket a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) gyakorolja.

(2) A kormánybiztos a létesítmény üzemeltetése és működtetése tekintetében figyelemmel kíséri az üzemeltetési, szakmai sztenderdek alkalmazását, és az üzemeltetőt felhívja a szükséges intézkedések megtételére.

(3) A kormánybiztos – az (1) bekezdés szerinti irányítási jogkörében – előzetes jóváhagyásával hozható döntés az alábbi ügyekben:

a) az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság és egyéb labdarúgó-mérkőzések megrendezésével összefüggő szerződések megkötése,

b) az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság és egyéb labdarúgó-mérkőzések megrendezésével, valamint a létesítmény működtetésével összefüggésben a közvélemény tájékoztatása, sajtókommunikáció kibocsátása,

c) a létesítmény hasznosítására vonatkozó szabályzat elfogadása,

d) a létesítményt vagy annak közvetlen környezetét érintő szerződések jóváhagyása.

2. § A kormánybiztost a létesítmény üzemeltetése és működtetése során megilletik az alábbi jogok:

a) kérésére bármely, a létesítmény működtetésével összefüggő tevékenység során keletkezett dokumentumot a rendelkezésére kell bocsátani,

b) a létesítmény üzemeltetése és működtetése tekintetében információt kérhet,

c) a létesítmény üzemeltetésével és működtetésével összefüggésben keletkezett pénzügyi adatokba, nyilvántartásokba betekinthet és tájékoztatást kérhet.

3. § A Nemzeti Sportközpontok a létesítmény 1. § (1) bekezdése szerinti időpontig történő üzemeltetése és működtetése vonatkozásában készített és a kormánybiztos által jóváhagyott részletes megvalósítási terv végrehajtásáról és a labdarúgó-mérkőzések megrendezése érdekében tett intézkedésekről, a felmerült problémákról és azok kezeléséről havonta, a tárgyhó utolsó napját követő öt napon belül írásbeli jelentést küld a kormánybiztosnak, továbbá hetente vagy a kormánybiztos által meghatározott gyakorisággal a kormánybiztost szóban tájékoztatja.

4. § A kormánybiztos az e rendelet szerinti irányítási hatáskörök gyakorlása során együttműködik az emberi erőforrások miniszterével. A kormánybiztos az e rendelet szerinti tevékenységéről félévente írásban tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2022. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére