• Tartalom

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

2022.08.06.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15., 16., 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya az 1. mellékletben meghatározott gép kezelőjének képzésére és vizsgáztatására, továbbá a gép kezeléséhez a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 19.§ (5) bekezdése alapján szükséges szakmai képesítés megszerzését tanúsító igazolvány (a továbbiakban: gépkezelői jogosítvány) kiadására terjed ki.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a hivatásos tűzoltóság és a Magyar Honvédség által üzemeltetett gépek, továbbá az egyes technológiai műveletekben részfeladatokat ellátó, stabil kivitelezésű – telepített – gépsorok részét képező gépeket működtető gépkezelők képzésére és vizsgáztatására.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. anyakönyvi szám: a vizsgajegyzőkönyvön szereplő, a tanulót azonosító sorszámból, a vizsga évszámából és a vizsgajegyzőkönyv számából képzett egyedi azonosító,

2. gépcsoport: az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzői alapján kialakított, négyjegyű számkóddal azonosított csoport,

3. gépfőcsoport: a munkavégzés szakmai irányán belüli, kétjegyű számkóddal azonosított csoport,

4. gépkategória: a munkavégzés szakmai irányának és a gép konstrukciója által meghatározott munkavégző képességének megfelelő, egyjegyű számkóddal azonosított csoport.

2. A szaktanfolyami képzés és a gépkezelői vizsga megszervezése

3. § (1) A képző szerv az lehet, amely igazolja, hogy

a) arra a gépcsoportra, amelyre a szaktanfolyami képzés irányul, működőképes és jogszabályban előírt műszaki ellenőrzés alapján érvényes igazolással rendelkező gépet,

b) olyan gyakorlóterületet, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a gép kezelésének és a hibaelhárításnak a gyakorlása – ideértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését is –,

c) a gép kezeléséhez, karbantartásához és tartozékcseréjéhez előírt munka- és védőruhát, valamint

d) az elméleti tantárgyak tanítására olyan oktatót, aki megfelel – az adott képzésre vonatkozóan – jogszabályban és a tantervi és vizsgakövetelményben meghatározott személyi feltételeknek,

biztosít.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 20–31. sora, 33., 63. és 68. sora szerinti géphez tartozó képzést a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

4. § (1) A képzés elméleti és gyakorlati oktatási részből áll, amelyben a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott tartalommal

a) az elméleti oktatási rész keretében

aa) általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismereteket,

ab) általános üzemeltetési és technológiai ismereteket és

ac) szakirányú gépspecifikus ismereteket,

b) a gyakorlati oktatási rész keretében

ba) gépkezelési gyakorlatot és

bb) munka- és balesetvédelmi ismereteket

kell oktatni.

(2) A képzés

a) elméleti oktatási részébe tartozó tantárgyat az oktathatja, aki legalább középfokú végzettséggel és az adott tantárgy szakmai tartalmához igazodó, a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott szakképesítéssel rendelkezik, továbbá

b) gyakorlati oktatási részébe tartozó tantárgyat az oktathatja, aki a gépcsoportba tartozó gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvánnyal és legalább kétéves időtartamú gépkezelési gyakorlattal rendelkezik.

5. § A gépkezelői vizsga a 4. § (1) bekezdésében meghatározott ismeretek szintjének felmérését biztosító elméleti és gyakorlati vizsgafeladatból áll, amelynek keretében a vizsgázó a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint ad számot az általános és a gépcsoportra vonatkozó ismereteiről.

6. § (1) Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, mentesül a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól.

(2) A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó, az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett könnyű- vagy nehézgépkezelői vagy az Országos Képzési Jegyzékben foglalt építő- és anyagmozgató szakképesítéssel rendelkezik.

(3) A külföldön megszerzett gépkezelői jogosítvány esetén a közlekedési hatóság az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzőivel megfeleltethető képesítése figyelembevételével határozatban határozza meg, hogy a 4. és 5. §-ban előírt kötelezettségek közül melyek teljesítését követően adható ki gépkezelői jogosítvány.

3. A gépkezelői jogosítvány kiadása és nyilvántartása

7. § (1) A vizsgázó a számára meghatározott valamennyi vizsgakötelezettség teljesítése esetén az adott gépcsoportra érvényes gépkezelői jogosítványt kap.

(2) A gépkezelői jogosítványra a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendelet gépjárművezetői képesítési igazolvány kiadására és nyilvántartására vonatkozó szabályait kell alkalmazni az e §-ban meghatározott eltéréssel. A gépkezelői jogosítvány kiadása, pótlása, cseréje, visszavonása és nyilvántartása a Kkt. szerinti vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) feladata.

(3) A gépkezelői jogosítvány tartalmazza

a) a gépkezelői jogosítvány sorszámát,

b) a kiállító szerv megnevezését,

c) a jogosult természetes személyazonosító adatait és arcképének másolatát,

d) a gépkezelői vizsga dátumát és az anyakönyvi számot,

e) a gépkezelői jogosítvánnyal érintett gépcsoport e rendelet szerinti kódszámát,

f) a gépkezelői jogosítvány kiállításának helyszínét és időpontját,

g) a gépkezelői jogosítvány kiállítójának aláírását és a kiállító szerv bélyegzőlenyomatát, valamint

h) az orvosi alkalmassággal kapcsolatos, (4) bekezdés szerinti adatokat.

(4) A gépkezelői jogosítványba az előzetes orvosi alkalmasságot a vizsgaközpont, az időszakos orvosi alkalmasságot a vizsgálatot végző orvos jegyzi be. A bejegyzés tartalmazza

a) a gépkezeléshez szükséges egészségügyi feltételnek való megfelelés tényét és záró időpontját,

b) a bejegyzés keltét,

c) az időszakos orvosi alkalmasság bejegyzése esetén az alkalmasságot megállapító orvos nevét és orvosi pecsétszámát, valamint

d) a bejegyzést végző aláírását és bélyegzőlenyomatát.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

9. § (1) E rendelet hatálybalépése nem érinti az azt megelőzően a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján megszerzett vagy elismert gépkezelői jogosítványban meghatározott gépcsoport kezelésére vonatkozó jogosultságot.

(2)1 Az R. 6. §-a szerinti gépkezelői vizsgabizottság elnökének és tagjának 2022. december 31-éig az is jelölhető, akit az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló miniszteri rendelet alapján kiadott közlekedési országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben az építő- és anyagmozgató gép kezelője vizsgáztatási szakterületre nyilvántartásba vettek.

(3) E rendelet hatálybalépése nem érinti az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett, de a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. mellékletében nem szabályozott géptípusok, gépcsoportok tekintetében megszerzett kezelői jogosultságokat.

(4) A képzés gyakorlati oktatási részébe tartozó tantárgyat az e rendelet hatálybalépését követő egy év leteltéig az is oktathatja, aki az adott gépkategória bármely gépcsoportjába tartozó gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvánnyal és legalább kétéves időtartamú gépkezelési gyakorlattal rendelkezik.

(5) Az „alapozás, közmű- és fenntartási gépek” gépkategóriába tartozó gépcsoportok esetén a képzés gyakorlati oktatási részébe tartozó tantárgyat a jelen rendelet hatálybalépését követő egy év leteltéig az is oktathatja, aki az adott gépcsoportba tartozó gép kezelésében legalább kétéves időtartamú gyakorlattal rendelkezik.

5. Egyes miniszteri rendeletek módosítása és hatályon kívül helyezése

10. §2

11. §3

12. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelethez4

Gépkezelői jogosítvány alapján kezelhető gépek

 

A

B

C

D

1.

Kódszám

Gépkategória

Gépfőcsoport

Gépcsoport

2.

1

Földmunkagépek

3.

11

 

Univerzális földmunkagépek

4.

1111

 

 

1 Traktor alapú univerzális földmunkagép

5.

12

 

Kotrógépek

6.

1212

 

 

Gumikerekes kotró

7.

1222

 

 

Lánctalpas kotró

8.

1223

 

 

Teleszkópos kotró

9.

1311

 

 

Vedersoros kotró és árokásó

10.

14

 

Földtolók (dózerek)

11.

1412

 

 

Földtoló

12.

15

 

Földgyaluk (gréderek)

13.

1522

 

 

Földgyalu

14.

16

 

Földnyesők (szkréperek)

15.

1612

 

 

Földnyeső

16.

17

 

Tömörítőgépek

17.

1712

 

 

Statikus henger

18.

1722

 

 

Vibrációs henger

19.

1732

 

 

Gumihenger

20.

2

Alapozás, közmű- és fenntartási gépek

21.

21

 

Alapozás gépei

22.

2131

 

 

Kőzet- és talajfúró berendezés

23.

2132

 

 

Cölöp és szádfal verő berendezés

24.

22

 

Közműépítés gépei

25.

2218

 

 

Talajvízszint süllyesztő aggregát

26.

2222

 

 

Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés

27.

2243

 

 

Csősajtoló berendezés

28.

2244

 

 

Alagcsövező gép

29.

26

 

Fenntartás gépei

30.

2632

 

 

Földmű fenntartó gép

31.

2655

 

 

Nyesedékaprító berendezés

32.

2654

 

 

Önjáró fűnyíró és fűkasza

33.

2684

 

 

Csatornavizsgáló és tisztító
berendezés

34.

3

Targoncák és szállítógépek

35.

33

 

Targoncák

36.

3312

 

 

Gyalogkíséretű targoncák

37.

3313

 

 

Vezetőállásos targoncák

38.

3324

 

 

Vezetőüléses targoncák

39.

3327

 

 

Vontató targoncák

40.

3336

 

 

Autonóm komissiózó targoncák

41.

34

 

Dömperek

42.

3411

 

 

Dömper (kerekes anyagszállító)

43.

3412

 

 

Önrakodó dömperek

44.

36

 

Szivattyúk és folyadékszállító gépek

45.

3624

 

 

Betonszállító mixer gépkocsi

46.

3626

 

 

Betonszállító mixer gépkocsi
betonszivattyúval

47.

3627

 

 

Kényszertömörítésű szilárd
hulladékgyűjtő és szállító gépek

48.

3628

 

 

Szennyvízszállító és szippantó
járművek

49.

3652

 

 

Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú

50.

3681

 

 

Beton-, bitumen, habarcsszivattyú
és szivattyú aggregát

51.

4

Emelő- és rakodógépek (kivéve targonca)

52.

41

 

Emelőszerkezetek

53.

4111

 

 

Járműemelő

54.

4121

 

 

Emelő asztal és felrakógép

55.

4141

 

 

Parkoló emelő

56.

4191

 

 

Szintkülönbség kiegyenlítő

57.

42

 

Személyemelők és szerelőállványok

58.

4211

 

 

Ollós emelőállvány

59.

4213

 

 

Gépjármű emelő-hátfalak

60.

4221

 

 

Mobil szerelő állvány

61.

4223

 

 

Mobil szerelő kosár

62.

4224

 

 

Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
és utánfutó

63.

4225

 

 

Hídvizsgáló

64.

4226

 

 

Építési személy- és teherfelvonók

65.

4227

 

 

Függesztett rendszerű, mozgó
munkahíd

66.

4228

 

 

Emelőállvány, oszlopos kúszó
munkaállvány

67.

43

 

Járműves emelőszerkezetek, berendezések

68.

4329

 

 

Reptéri catering jármű

69.

4374

 

 

Konténer emelő

70.

44

 

Járműves daruk

71.

4411

 

 

Autódaru

72.

4412

 

 

Emelve szállító gépjárművek

73.

4431

 

 

Lánctalpas daru

74.

4451

 

 

Járműre szerelt daru

75.

43

 

Toronydaruk és kötöttpályás daruk

76.

4341

 

 

Toronydaru

77.

4351

 

 

Árbócdaru

78.

4371

 

 

Bakdaru

79.

4372

 

 

Forgódaru

80.

4391

 

 

Födémdaru

81.

4361

 

 

Híddaru, futódaru

82.

4362

 

 

Portáldaru

83.

4373

 

 

Ablakdaru

84.

4375

 

 

Konzoldaru

85.

45

 

Rakodógépek

86.

4511

 

 

Hidraulikus rakodók, homlokrakodók,
forgórakodók, teleszkópos rakodó

87.

4572

 

 

Kompaktor

88.

4593

 

 

Vagonkirakó

89.

5

Útépítő- és karbantartógép

90.

53

 

Útépítő gépek

91.

5316

 

 

Talajstabilizátor

92.

5323

 

 

Betonbedolgozó finischer

93.

5339

 

 

Aszfalt újrahasznosító berendezés

94.

5341

 

 

Aszfaltbedolgozó finischer

95.

5344

 

 

Aszfaltburkolat maró

96.

5361

 

 

Emulziószóró berendezés

97.

55

 

Alagútépítés gépei

98.

5599

 

 

Alagútépítő gépek

99.

56

 

Útburkolat javító gépek és karbantartó gépek

100.

5623

 

 

Hómaró és hótoló gépek

101.

5625

 

 

Só- és homokszóró gép

102.

5631

 

 

Útfenntartó- és karbantartó gépek

103.

5633

 

 

Önjáró útburkolati jelfestő

104.

5636

 

 

Kátyúzó gép

105.

5643

 

 

Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép

106.

5652

 

 

Ároktisztító-maró munkagép

107.

5672

 

 

Önjáró seprőgép

108.

5680

 

 

Aszfalt- és betonburkolat bontó és vágó gép

109.

5681

 

 

Útkorona átfúró berendezés

1

A 9. § (2) bekezdése a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 71. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére