• Tartalom

568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról1

2021.10.08.

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján a 2021. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni.

(2) Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

(3) Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy a 2021 novemberében meghal, a nyugdíjprémium a nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel.

2. § A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám a 2021. évben 4.

3. § 2021 novemberében egyszeri juttatásra jogosult – Magyarország gazdaságának 2021. évi kiemelkedő teljesítményére tekintettel – az a személy, aki 2021 novemberében

1. nyugdíjprémiumra jogosító, 80 000 forintnál alacsonyabb összegű nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
2. nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
3. korhatár előtti ellátásban,
4. szolgálati járandóságban,
5. átmeneti bányászjáradékban,
6. táncművészeti életjáradékban,
7. rokkantsági ellátásban,
8. rehabilitációs ellátásban,
9. baleseti járadékban,
10. bányászok egészségkárosodási járadékában,
11. fogyatékossági támogatásban,
12. vakok személyi járadékában,
13. rokkantsági járadékban,
14. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
15. polgármesterek közszolgálati járadékában,
16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
17. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
18. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
19. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,
20. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben,
21. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
22. házastársi pótlékban vagy
23. házastárs után járó jövedelempótlékban
részesül.

4. § (1) Az egyszeri juttatásra – a 3. §-ban, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az egyszeri juttatás összege – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 80 000 forint.

(3) Ha az egyszeri juttatásra jogosult személy nyugdíjprémiumra is jogosult, a (2) bekezdés szerinti összegből le kell vonni a jogosultnak járó nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani.

5. § (1) A központi költségvetés megtéríti

a) a Magyar Államkincstárnak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból nem finanszírozható, a b) pontban nem említett,

b) a Hadigondozottak Közalapítványának a 3. § 19. pontja szerinti ellátások után járó

egyszeri juttatás fedezetét és azok végrehajtási költségeit.

(2) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak a 3. § 19. pontja szerinti ellátások után járó egyszeri juttatás fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(3) Ha a jogosultnak járó 3. § szerinti ellátások együttes havi összege nem éri el a 4. § (2) bekezdése szerinti összeget, az egyszeri juttatás fennmaradó részét a jogosultnak járó – több ellátás esetén a 3. §-ban meghatározott sorrendben előbb álló – ellátásnak megfelelően kell a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, a Hadigondozottak Közalapítványából vagy a központi költségvetésből biztosítani.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §2

1

A rendeletet a 376/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 6. napjával.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére