• Tartalom

575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről

2022.07.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) Ezt a rendeletet kell alkalmazni a beruházásokkal kapcsolatos

a) Országos Beruházás Monitoring Rendszer (a továbbiakban: OBMR) működtetésére és szükség szerinti továbbfejlesztésére, az ahhoz történő csatlakozásra és annak használatára;

b) adatok nyilvántartására;

c) adatok alapján a források pénzügyi felhasználásának, valamint a beavatkozások eredményeinek és a kitűzött célokhoz viszonyított teljesítményének átfogó, különösen hatékonysági, eredményességi és célszerűségi szempontokra kiterjedő, rendszeres jelleggel történő vizsgálatára (a továbbiakban: monitoring).

(2) Ezt a rendeletet kell alkalmazni a Kormányzati Beruházás-monitoring Iroda (a továbbiakban: Monitoring Iroda) eljárásrendjére és működésére.

(3) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő beruházásokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. beruházás: központi költségvetési, valamint európai uniós forrásból – ideértve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és a többéves pénzügyi keret (MFF) keretösszegéből megvalósuló építési beruházást is – a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság vagy a fent megnevezett forrásokból kedvezményezett önkormányzat, egyház, civil szervezet irányítása, felügyelete mentén megvalósuló, 10 millió forintot meghaladó összköltséggel rendelkező építési beruházás;

2. beruházás-felelős: a beruházás felelőseként a beruházásról szóló kormányhatározatban kijelölt jogi személy, vagy természetes személy kijelölése esetén az irányítása alá tartozó jogi személy, kormányhatározat hiányában a támogatói döntést hozó természetes személy irányítása alá tartozó szervezeti egység, ami az európai uniós forrásból megvalósuló beruházás esetén az operatív programot felügyelő szakpolitikai államtitkárság;

3. OBMR: a beruházások adatainak bejelentésére és nyilvántartására szolgáló, egyedi azonosítást lehetővé tevő, elektronikus felülettel rendelkező, országos monitoring rendszer.

3. 1 A kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos feladatai

3. §2 A kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos)

a) irányítja és felügyeli a Miniszterelnökség önálló szervezeti egységeként működő Monitoring Iroda tevékenységét;

b) összehangolja a beruházás-monitoring tevékenységet;

c) meghatározza a beruházás-monitoring szervezetrendszer működésének szabályait és célrendszerét;

d) a Monitoring Irodán és az OBMR-en keresztül folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházások előrehaladását, szükség esetén a beruházás előrehaladását segítő intézkedéseket kezdeményez;

e) negyedévente elkészíti és benyújtja a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Kormány részére a Monitoring Iroda tevékenységéről, valamint az OBMR működéséről és a beruházások előrehaladásáról szóló beszámolót.

4. A Monitoring Iroda feladatai

4. § (1)3 Az OBMR működtetéséről a kormánybiztos a Monitoring Iroda és a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodik.

(2) A Monitoring Iroda a működtetés keretében

a) folyamatosan aktualizálja a beruházások kapcsán nyilvántartott adatok körét;

b) ellenőrzi a beruházás-felelős által megadott adatokat;

c) hiányosság, hiba észlelése esetén felhívja a beruházás-felelőst az adatok soron kívüli pótlására, javítására;

d) tájékoztatja az arra jogosult szervezetet és a beruházások előkészítési és megvalósítási szakaszában érintett minisztert a beruházás előrehaladásáról, előkészítésének és megvalósításának helyzetéről;

e) figyelemmel kíséri a beruházások előkészítése és megvalósítása érdekében lebonyolított eljárásokat;

f) pénzügyi monitoring tevékenységének keretében vizsgálja a rendelkezésre álló források felhasználását;

g) szakmai monitoring tevékenységének keretében nyomon követi a beruházások eredményes előkészítését és megvalósítását, különösen a beruházás ütemtervnek való megfelelésére vonatkozó követelményeket;

h)4 tájékoztatja a kormánybiztost az ütemtervtől való eltérésről, a beruházások előkészítése és megvalósítása érdekében intézkedési javaslatokat készít elő;

i) biztosítja az OBMR-t támogató informatikai infrastruktúrához és alkalmazáshoz (a továbbiakban együtt: informatikai rendszer) történő hozzáférési jogosultságot;

j) együttműködik a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti monitoring felelőssel az adatminőség javítása érdekében;

k) pénzügyi monitoring tevékenységének ellátása során együttműködik az államháztartásért felelős miniszter munkaszervezetével, ennek érdekében információt biztosít a beruházások előrehaladásáról.

(3) A Monitoring Iroda gondoskodik az OBMR-rel kapcsolatos adatkezelői feladatok ellátásáról. Ennek keretében

a) aktualizálja a beruházások kapcsán nyilvántartott adatok körét;

b) meghatározza azon egyéb adatok körét, amelyek felsővezetői döntés megalapozásához szükségesek;

c) eseti adatbekéréseket kezdeményezhet;

d) koordinálja a beruházás-felelős által történő adatszolgáltatást;

e) felhasználja a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszerben rögzített, 1. melléklet szerinti adatokat;

f) elemzést, értékelést készít a beérkezett adatok alapján;

g) negyedévente vagy szükség szerint jelentést készít a Kormány részére a beruházások előrehaladásáról.

(4) A beruházásokat a Monitoring Iroda folyamatosan figyelemmel kíséri, és a beérkezett információk alapján ajánlásokat tehet a hatáskörrel rendelkező kormányzati döntés-előkészítő vagy döntéshozó fórum számára a beruházás kapcsán felmerülő többletforrás igény indokoltságával kapcsolatban, különös tekintettel az ütemezett forrásigényre.

5. A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai

5. § A Monitoring Iroda az informatikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodik. Ennek keretében a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

a) előkészíti, aktualizálja és hozzáférhetővé teszi az OBMR honlapján a beruházások tekintetében kijelölt beruházás-felelős által kitöltendő adatgyűjtő sablont;

b) a Monitoring Iroda által jelzett, újonnan felmerülő igényeknek megfelelően módosítja, kiegészíti az adatgyűjtő sablont, továbbfejleszti az OBMR-t;

c) elkészíti és közzéteszi az OBMR honlapján az OBMR-hez kapcsolódó informatikai szabályzatokat, amelyek betartása a beruházás-felelős számára kötelező;

d) ellátja az informatikai rendszerhez történő hozzáférési jogosultságok kezelésével kapcsolatos feladatokat;

e) gondoskodik az informatikai rendszer szakmai felügyeletéről, folyamatos és biztonságos üzemeltetéséről, továbbfejlesztéséről;

f) biztosítja az alkalmazás-üzemeltetéshez szükséges beállítások elvégzését és a kapcsolódó feladatok ellátását;

g) irányítja a nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat, ennek keretében gondoskodik a jogosultságkezelésről, jelentéskészítésről, az információbiztonsági és adatbiztonsági feladatok ellátásáról.

6. A beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás rendje

6. § (1) A beruházás-felelős a felelősségi körébe tartozó új beruházásra vonatkozó, különösen az 1. melléklet szerinti adatokat a beruházás tudomásra jutásától, de legkésőbb a beruházást érintő első kormányhatározat megjelenésétől vagy az azt megalapozó támogatói döntés aláírásától számított 5 munkanapon belül felvezeti az OBMR-be.

(2) A beruházás-felelős a felelősségi körébe tartozó beruházásra vonatkozó, különösen az 1. melléklet szerinti adatokat első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanapig, majd naptári negyedévente teljesíti a negyedévet követő hónap 5. munkanapjáig az OBMR-ben.

(3) A beruházás-felelős az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton, az OBMR webes felületén keresztül, az 5. § a) pontja szerinti adatgyűjtő sablon kitöltésével teljesíti.

(4) A beruházás-felelős az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítésére az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervet vagy az állam többségi befolyása és a beruházás-felelős tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságot is kijelölhet. Amennyiben a beruházással érintett, állami többségi befolyás alatt álló gazdasági társaság nem a beruházás-felelős tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, a beruházás-felelős felhívja a beruházással érintett gazdasági társaságot az 1. melléklet szerinti adatszolgáltatásra, mely felhívásnak a gazdasági társaság köteles eleget tenni.

(5) A beruházás-felelős az egyes, felelősségi körébe tartozó beruházások különösen az 1. melléklet szerinti adatairól a Monitoring Iroda megkeresésére soron kívül tájékoztatást ad.

(6) A beruházás-felelős az általa szolgáltatott adatok tartalmának időszerűsége, hitelessége, valamint azok pontossága és ellenőrizhetősége érdekében köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni. A beruházás-felelős adatszolgáltatásra kijelölt munkatársát a saját felelősségi körében felmerülő hibás adatszolgáltatásért fegyelmi felelősség terheli.

(7) A beruházás-felelős – a (6) bekezdés szerinti követelmények teljesítése érdekében –

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházások előkészítésének és megvalósításának folyamatát, különösen az e rendelet 1. melléklete szerinti adatokban történt változást;

b) gyűjti a beruházásokkal kapcsolatos valamennyi adatot, így különösen támogatás odaítélése, támogatás kifizetése, felhasználásának ellenőrzése és monitoringja során keletkező összes olyan adatot, amely a támogatások naprakész nyilvántartásához szükséges;

c) tájékoztatást kérhet a beruházások előkészítésében és megvalósításában érintett szervezettől;

d) az OBMR-en keresztül tájékoztatja a Monitoring Irodát a beruházások kapcsán felmerülő többletforrás igényről, a beruházások előrehaladásának kockázatáról, késedelméről;

e) negyedévente vagy a Monitoring Iroda (5) bekezdés szerinti megkeresésére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül adatokat szolgáltat.

(8) A beruházás-felelős és a Monitoring Iroda e rendeletben meghatározott feladatai teljesítése érdekében

a) a szükséges adatokat a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszere továbbítja az OBMR részére;

b) közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerhez.

(9) A beruházás-felelős a beruházások kapcsán felmerülő többletforrás igényről, a beruházások előrehaladásának kockázatáról, késedelméről haladéktalanul, de legkésőbb az információ tudomásra jutásától számított 5 munkanapon belül az OBMR-en keresztül tájékoztatja a Monitoring Irodát.

(10) A (9) bekezdés szerinti tájékoztatást követően a beruházás-felelős felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel rendelkező döntéshozó fórummal a többletforrás igénnyel kapcsolatos egyeztetés érdekében.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelethez

Az OBMR-ben megjelenítendő adatok köre

 

A

B

1.

Főbb adatkörök

Adatok

2.

Alapadatok

Beruházás azonosítója (beruházás kódja)

3.

Beruházás megnevezése

4.

Beruházás fő rendeltetése

5.

Beruházás rövid leírása

6.

Beruházás aktuális státusza

7.

Beruházás helyszíne – cím

8.

Település

9.

Megye

10.

Beruházások várható bruttó értéke (millió forint)

11.

2021-ben várható költségvetési forrás (millió forint)

12.

2022-ben várható költségvetési forrás (millió forint)

13.

Programszerű megvalósuláskor a program neve

14.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű-e a beruházás?

15.

Az adatszolgáltatás résztvevői

Adatszolgáltató szerv

16.

Kapcsolattartó

17.

Telefonszám

18.

Államtitkárság

19.

Helyettes Államtitkárság

20.

Főosztály vagy Szakterület

21.

Legutolsó adatszolgáltatás időpontja

22.

Beruházást kezdeményező, előkészítésért felelős

23.

Támogató szerv

24.

Kedvezményezett szervezet

25.

Beruházó szervezet

26.

Beruházó által megvalósítandó szakaszok

27.

Finanszírozás

Beruházás rendelkezésre álló fedezetének nettó értéke (millió forint)

28.

Beruházás rendelkezésre álló fedezetének áfaértéke (millió forint)

29.

Beruházások rendelkezésre álló fedezetének bruttó értéke (millió forint)

30.

EBBŐL:
Hazai fedezet bruttó értéke (millió forint)

31.

EBBŐL:
EU-s fedezet bruttó értéke (millió forint)

32.

A fedezet igazolási dokumentumainak felsorolása (Korm. hat., Tám. szer. stb.)

33.

További fedezetigény nettó értéke (millió forint)

34.

További fedezetigény áfaértéke (millió forint)

35.

További fedezetigény bruttó értéke (millió forint)

36.

EBBŐL:
További hazai fedezetigény bruttó értéke (millió forint)

37.

EBBŐL:
További EU-s fedezetigény bruttó értéke (millió forint)

38.

Beruházások várható bruttó értéke (millió forint)

39.

EBBŐL:
Hazai forrás értéke (millió forint)

40.

EBBŐL:
EU-forrás értéke (millió forint)

41.

2021-ben várható és tényleges kifizetés együttes összege a vállalkozók részére (bruttó M Ft)

42.

Mérföldkövek
(terv, tény)

I. Beruházás előkészítésének kezdete

43.

II. Beruházás előkészítésének vége

44.

III. Tervezési közbeszerzés kiírásának megjelenése

45.

IV. Tervezési közbeszerzés lezárása és szerződéskötés

46.

V. Kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírásának megjelenése

47.

VI. Kivitelezési közbeszerzés lezárása és szerződéskötés

48.

VII. Kivitelezés kezdete, munkaterület átadása

49.

VIII. Kivitelezés befejezése, munkaterület átvétele

50.

Feladatok

Megoldandó feladat

51.

Egyéb megjegyzések

1

A 3. alcím címe a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 215. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § nyitó szövegrésze a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 215. § b) pontjával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 215. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdés h) pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 215. § d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére