• Tartalom

2021. évi LVIII. törvény

2021. évi LVIII. törvény

a fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról1

2022.08.13.

1. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. § (1)34

(2)35

(3)36

34. § (1)37

(2)38

35. §39

3. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

36. §40

37. §41

38. §42

39. §43

40. §44

41. §45

42. §46

43. §47

44. §48

4. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

45. §49

46. § (1)50

(2)51

47. § (1)52

(2)53

(3)54

(4)55

(5)56

(6)57

(7)58

(8)59

(9)60

48. §61

49. §62

50. §63

51. §64

52. §65

53. §66

54. §67

55. §68

56. §69

57. §70

58. §71

59. §72

60. §73

61. §74

62. §75

63. §76

64. §77

65. §78

66. §79

67. §80

68. § (1)81

(2)82

69. § (1)83

(2)84

(3)85

(4)86

70. § (1)87

(2)88

71. §89

5. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

72. §90

73. § (1)91

(2)92

(3)93

74. §94

75. §95

76. §96

77. §97

78. §98

79. § (1)99

(2)100

(3)101

(4)102

80. §103

81. §104

82. §105

83. §106

84. §107

85. §108

86. §109

87. §110

88. § (1)111

(2)112

(3)113

89. § (1)114

(2)115

(3)116

6. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

90. §117

91. §118

92. §119

93. §120

94. §121

95. §122

96. §123

97. §124

98. §125

99. §126

100. § (1)127

(2)128

101. § (1)129

(2)130

102. §131

7. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

103. §132

104. §133

105. §134

106. §135

107. §136

108. §137

109. §138

110. §139

111. §140

112. §141

113. §142

114. §143

115. §144

116. §145

117. §146

118. § (1)147

(2)148

119. §149

120. §150

121. §151

8. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

122. §152

123. §153

124. §154

125. §155

126. §156

127. §157

128. §158

129. §159

130. §160

131. §161

132. §162

9. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

133. §163

134. §164

135. §165

136. §166

137. §167

138. §168

139. §169

10. Záró rendelkezések

140. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

(4) A 77. §, a 82. § és a 84. § 2022. január 15-én lép hatályba.

(7) A 97. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

(8) Az 1–22. §, a 76. §, a 79. § (2)–(4) bekezdése, a 85. §, a 87. §, a 89. § (3) bekezdése és a 123. § 2022. július 8-án lép hatályba.

(9) A 25. § és a 122. § 2022. augusztus 12-én lép hatályba.

141. § A 72. § az Alaptörvény 41. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

142. § (1) Ez a törvény

a) a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/878 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/879 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelvnek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1160 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

g) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1504 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

h) a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, valamint a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra való alkalmazása tekintetében, a Covid19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló, 2021. február 16-i (EU) 2021/338 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2160 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

d) az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok mentessége és egyes megszűnő referenciamutatók helyettesítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. február 10-i (EU) 2021/168 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez170

2. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez171

3. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez172

4. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez173

5. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez174

6. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez175

7. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez176

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 28. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 14. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 33. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 46. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 46. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 47. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 47. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 47. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 47. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 47. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 47. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 47. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 47. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 47. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 68. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 68. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 69. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 69. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 69. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 69. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 70. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 70. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 73. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 73. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 73. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 79. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 79. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 79. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 88. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 88. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 88. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 89. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 89. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 89. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 100. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 100. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 101. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 101. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 118. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 118. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére