• Tartalom

6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

2021.09.02.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában,
az 1. § (2) bekezdése, a 8. § (1) és (5) bekezdése tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában,
a 2. § és az 1–4. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f) pontjában,
az 5–8. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (a továbbiakban együtt: választás) lebonyolítása fedezetének biztosításához a költségvetés tervezése keretében éves szintű pénzügyi feladat- és költségtervet készít.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az e rendelet szerinti feladattípusú pénzügyi elszámolásáért (a továbbiakban: elszámolás),

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit helyi népszavazás esetén az elszámolás kivételével alkalmazni kell.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül

a) az 1–4., valamint a 9. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,

b) a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési támogatás

szolgál.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötik.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) időközi választás során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdésében meghatározott napon, a szavazóköri névjegyzék,

b) megismételt szavazás esetén a megismételt szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazás napját megelőző kilencedik napi

adatai szerint kell megállapítani.

(4) Az 1–4., valamint a 9. mellékletben meghatározott tételeket, normatívákat a választásban érintett megye, település, választókerület, nemzetiség adatai alapján kell figyelembe venni.

(5) Ha a választás elmarad, az ellátandó feladatokkal kapcsolatos normatívák alapján a támogatás megállapításra kerül.

(6) Az NVI elnöke a (3)–(5) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára utalja át. Eltérő fizetési számlára történő utalásra a HVI kezdeményezésére, az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget az NVI a 6. § (2) bekezdése szerinti, elfogadott elszámolás alapján, utólag, az elszámolás elfogadását követő nyolc napon belül utalja át.

(4) A választási iroda a fizetési számlája adatait változás esetén az informatikai rendszerben aktualizálja. A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzíti.

(5) A képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás esetén – a Ve. 310. § (2) bekezdése figyelembevételével – az érintett önkormányzat saját forrásból biztosítja az 1–4. melléklet szerinti normatívát – beleértve a felettes választási szerv számára meghatározott normatívát is – és a választás egyéb költségeit. A jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának a 9. melléklet szerinti összegét az NVI részére, számla alapján kell megtéríteni.

(6) A helyi népszavazás esetén a népszavazást elrendelő önkormányzat saját forrásból biztosítja az 5–8. melléklet szerinti normatívákat – beleértve a további érintett választási szerv számára meghatározott normatívákat – és annak egyéb költségeit. A jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának a 9. melléklet szerinti összegét az NVI részére, számla alapján kell megtéríteni.

(7) Települési szintű helyi népszavazás esetén a TVI igényelheti a HVI-től a normatívák szerint a TVI-t megillető összeget, többletköltségeket.

(8) Megyei és a fővárosi szintű (a továbbiakban: területi szintű) helyi népszavazás esetén a HVI igényelheti a TVI-től a normatívák szerint a HVI-t megillető összeget, többletköltségeket.

(9) Települési szintű helyi népszavazás dologi kiadásainak összegét a települési önkormányzat képviselő-testülete, a területi szintű helyi népszavazás megyei dologi kiadásainak összegét a megyei önkormányzat képviselő-testülete – az e rendeletben meghatározott normatívákat is figyelembe véve – határozza meg.

(10) Helyi népszavazás esetén a 4–9. § rendelkezéseit – a 6. § (5) bekezdése kivételével – nem kell alkalmazni.

4. § (1) A választásban érintett választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetésére csak az elszámolás elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A választási iroda vezetője az iroda vezetője és tagjai személyi juttatásokra vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról.

(3) A választási iroda vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, elszámolásában a javaslatát a részére megállapított normatívák keretein belül teheti meg.

(4) A választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke az elszámolás elfogadásakor dönt, és intézkedik a díjak kifizetéséről.

(5) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem lehet eltérni.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi és ellátási kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a feladatellátással összefüggésben lehetséges.

(2) Többlettámogatást különösen

a) az 1–4. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,

b) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok miatt,

c) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt

lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az érintett feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási iroda elszámol.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI és a TVI rendkívüli, a (2) bekezdésben foglaltakon felüli többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a választási iroda vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására határidőben nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon a kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.

(6) A választások lebonyolításával kapcsolatban előre nem látható, nem tervezhető események bekövetkezése esetén az NVI elnöke – az NVI rendelkezésére álló költségvetés terhére – egyedi döntéssel további célhoz kötött normatíva összeget biztosíthat a választási irodák számára.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.

(2) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el az informatikai rendszerben, melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(3) Az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti – elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(4) Az elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításban határozza meg.

(5) Ha a helyi önkormányzati képviselő, illetve a polgármester időközi választásával egy napon más választásra, országos népszavazásra is sor kerül, a normatívák valamennyi választás alapján külön-külön illetik meg a választásban érintett választási irodákat.

7. § (1) A HVI vezetője a szavazás napját követő tizenöt napon belül az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít az NVI elnöke részére. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatának becsatolásával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításban meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI-vezetők és a saját elszámolása alapján a szavazás napját követő harminc napon belül.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő harminc napon belül.

(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, éves költségvetési beszámolója készítésével egyidejűleg, összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő huszonöt napon belül.

(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől – számított húsz napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen megvizsgálja.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és azt vizsgálja, hogy a felhasználás a Ve. és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek megfelel-e. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §1

1. melléklet a 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként:
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

60 000

7.

10106

Ajánlóív-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése laponként számolva, de legalább 500 Ft.

1

25

8.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

9.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

10.

10509

Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként,
NVI elnökének intézkedése alapján.

1

30 000

11.

10510

Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.

 

 

12.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

13.

201

A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjának tiszteletdíja

14.

20101

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja.

3

35 000

15.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

16.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

17.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

18.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, a HVI vezetőjének kivételével.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

19.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

20.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

60 000

21.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

60 000

22.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

60 000

23.

20305

100 001 választópolgártól

25

60 000

24.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája

25.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

60 000

26.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén

27.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

28.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

45 000

29.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

30.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként
legfeljebb 2 fő.

1

35 000

31.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

32.

20704

A HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

33.

207041

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

34.

207042

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

45 000

35.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

36.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

35 000

37.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

35 000

38.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

39.

20901

–8000 választópolgárig

1

102 000

40.

20902

8 001–40 000 választópolgár

1

132 000

41.

20903

40 001–80 000 választópolgár

1

168 000

42.

20904

80 001–100 000 választópolgár

1

204 000

43.

20905

100 001 választópolgártól

1

240 000

44.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

45.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

46.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

48.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

49.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

51.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

52.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

53.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

54.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

8 400

55.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként települési önkormányzati választás esetén.

1

30 000

56.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

2 800

57.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

 

 

58.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be
a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

1 400

59.

40202

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

30 000

60.

MEGYEI KIADÁSOK

61.

1. DOLOGI KIADÁSOK

62.

131

A TVI kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson

63.

13101

A TVI dologi kiadásai megyénként.

1

200 000

64.

13104

Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján laponként.

1

25

65.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

66.

13401

A TVI és a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

50 000

67.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

68.

234

TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

69.

23401

A TVI vezetőjének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

240 000

70.

23402

A TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

120 000

71.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

72.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

120 000

73.

234032

A TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson.

1

50 000

74.

23404

A TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

120 000

75.

23405

A TVI további tagjának díja.

76.

234051

A TVI további 4 tagjának díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

4

60 000

77.

234052

A TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson.

1

35 000

78.

236

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén

79.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

80.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

81.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

82.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

83.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

84.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

85.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

86.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

87.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

88.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
a TVB tagjainak díja után.

89.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

90.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

91.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

92.

43101

A TVI ellátási kiadása megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

20 000

93.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

40 000

94.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

 

 

95.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési önkormányzati választás esetén.

1

40 000

2. melléklet a 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok,
– a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások.

1

50 000

7.

10106

Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése laponként számolva, de legalább 500 Ft.

1

25

8.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

9.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

10.

10509

Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként,
az NVI elnökének intézkedése alapján.

1

30 000

11.

10510

Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.

 

 

12.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

13.

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja

14.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) 5 választott tagjának díja.

5

35 000

15.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

16.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

17.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető

18.

20301

A HVI 3 tagjának díja.

3

60 000

19.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén

20.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

35 000

21.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

40 000

22.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

23.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

24.

20704

A HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

25.

207041

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

35 000

26.

207042

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

40 000

27.

20705

A HVB-be szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő HVB póttag, vagy SZSZB tag díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, több szavazókörös településen, települési nemzetiségi választás esetén.

1

25 000

28.

208

Az SZSZB-be a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétele alapján

29.

20801

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

35 000

30.

20802

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a
Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

35 000

31.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként

32.

20901

A HVI vezetőjének díja.

1

60 000

33.

20902

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

34.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

35.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

37.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

38.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

40.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

41.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

42.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

43.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

8 400

44.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, települési nemzetiségi választás esetén.

1

30 000

45.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

2 800

46.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

 

 

47.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

1 400

48.

40202

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

30 000

49.

MEGYEI KIADÁSOK

50.

1. DOLOGI KIADÁSOK

51.

131

A TVI kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

52.

13101

A TVI dologi kiadásai megyénként.

1

200 000

53.

13104

Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként).

1

25

54.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

55.

13401

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

50 000

56.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

57.

234

TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

58.

23401

A TVI vezetőjének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

85 000

59.

23402

A TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

65 000

60.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

61.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

65 000

62.

234032

A TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

40 000

63.

23404

A TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

65 000

64.

23405

A TVI további tagjának díja.

65.

234051

A TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

4

35 000

66.

234052

A TVI további 1 tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

30 000

67.

236

A TVB választott tagjainak személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás esetén

68.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

69.

23602

A TVB szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő póttagjának díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1

35 000

70.

23603

A TVB tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §] utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

 

 

71.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

72.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

73.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

74.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

75.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

76.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

77.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

78.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

79.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó TVB tagjainak díja után.

80.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

81.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

82.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

83.

43101

A TVI ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

20 000

84.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi választás esetén.

1

40 000

85.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

 

 

86.

43201

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési nemzetiségi választás esetén.

1

40 000

3. melléklet a 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán a megismételt szavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára küldött tájékoztató kézbesítésével,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

60 000

7.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

8.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

9.

10509

Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként,
NVI elnökének intézkedése alapján.

1

30 000

10.

10510

Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.

 

 

11.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

12.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja

13.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

35 000

14.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

15.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

16.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

17.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

18.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

19.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

60 000

20.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

60 000

21.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

60 000

22.

20305

100 001 választópolgártól

25

60 000

23.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája

24.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

60 000

25.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén

26.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

27.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

45 000

28.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

29.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

30.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

31.

20704

A HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

32.

207041

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

33.

207042

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

45 000

34.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

35.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

35 000

36.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

35 000

37.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként

38.

20901

A HVI vezetőjének díja.

1

60 000

39.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

40.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

41.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

43.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

44.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

46.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

47.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

48.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

49.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

8 400

50.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, települési önkormányzati választás esetén.

1

20 000

51.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

2 800

52.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

 

 

53.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

1 400

54.

40202

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

20 000

55.

MEGYEI KIADÁSOK

56.

1. DOLOGI KIADÁSOK

57.

131

A TVI kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson

58.

13101

A TVI dologi kiadásai megyénként.

1

50 000

59.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

60.

13401

A TVI és a TVB kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

20 000

61.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

62.

234

A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

63.

23401

A TVI vezetőjének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

50 000

64.

23402

A TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

35 000

65.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

66.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

50 000

67.

234032

A TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő választáson.

1

40 000

68.

23404

A TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

35 000

69.

23405

A TVI további 1 tagjának díja.

70.

234051

A TVI további 1 tagjának díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

35 000

71.

234052

A TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson.

1

35 000

72.

236

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén

73.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

74.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

75.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

76.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

77.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

78.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

79.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

80.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

81.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

82.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
TVB tagjainak díja után.

83.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

84.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

85.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

86.

43101

A TVI ellátási kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

13 500

87.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

26 000

88.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

 

 

89.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési önkormányzati választás esetén.

1

26 000

4. melléklet a 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a megismételt szavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára küldött tájékoztatóval, kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

50 000

7.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

8.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

9.

10509

Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként,
az NVI elnökének intézkedése alapján.

1

30 000

10.

10510

Az 5. § (6) bekezdés szerinti védekezés költsége.

 

 

11.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

12.

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja

13.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
5 választott tagjának díja.

5

35 000

14.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

15.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

16.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető

17.

20301

A HVI 3 tagjának díja.

3

48 000

18.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén

19.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

35 000

20.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

40 000

21.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

22.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

23.

20704

A HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

24.

207041

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

35 000

25.

207042

A HVB tagjának személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

40 000

26.

20705

A HVB-be szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő HVB póttag vagy SZSZB tag díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, több szavazókörös településen, települési nemzetiségi választás esetén.

1

25 000

27.

208

Az SZSZB-be a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint bevont választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétele alapján, utólagos igényléssel

28.

20801

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a
Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

35 000

29.

20802

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a
Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

35 000

30.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként

31.

20901

A HVI vezetőjének díja.

1

60 000

32.

20902

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

33.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

34.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezetők, iroda és bizottsági tagok díja után.

36.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

37.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

39.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

40.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

41.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

42.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

8 400

43.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, települési nemzetiségi választás esetén.

1

20 000

44.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

2 800

45.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

 

 

46.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

1 400

47.

40202

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

20 000

48.

MEGYEI KIADÁSOK

49.

1. DOLOGI KIADÁSOK

50.

131

A TVI kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

51.

13101

A TVI dologi kiadásai megyénként.

1

50 000

52.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

53.

13401

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

20 000

54.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

55.

234

A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

56.

23401

A TVI vezetőjének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

50 000

57.

23402

A TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

58.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

59.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

60.

234032

A TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

61.

23404

A TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

62.

23405

A TVI további tagjának díja.

63.

234051

A TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

4

35 000

64.

234052

A TVI további 1 tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

30 000

65.

236

A TVB választott tagjainak személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás esetén megyénként

66.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

35 000

67.

23602

A TVB szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő póttagjának díja,
a szavazatszámlálás elvégzéséhez, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1

35 000

68.

23603

A TVB tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §] utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

 

 

69.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

70.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

35 000

71.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

72.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

74.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

75.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

76.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

77.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
a TVB tagjainak díja után.

78.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

79.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

80.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

81.

43101

A TVI ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

13 500

82.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi választás esetén.

1

26 000

83.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

 

 

84.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési nemzetiségi választás esetén.

1

26 000

5. melléklet a 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a települési szintű helyi népszavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

5.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja

6.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

35 000

7.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

8.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

9.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

10.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

11.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

12.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

60 000

13.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

60 000

14.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

60 000

15.

20305

100 001 választópolgártól

25

60 000

16.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája

17.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

60 000

18.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája

19.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

20.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

45 000

21.

207

Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján

22.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

23.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

24.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján

25.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

35 000

26.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és
80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett
40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

35 000

27.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

28.

20901

–8000 választópolgárig

1

102 000

29.

20902

8 001–40 000 választópolgár

1

132 000

30.

20903

40 001–80 000 választópolgár

1

168 000

31.

20904

80 001–100 000 választópolgár

1

204 000

32.

20905

100 001 választópolgártól

1

240 000

33.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

34.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

35.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

37.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

38.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

39.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

40.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

8 400

41.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként.

1

30 000

42.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

2 800

43.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai, tényleges igénybevétel alapján

 

 

44.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be
a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

1 400

45.

MEGYEI KIADÁSOK

46.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

47.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

48.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

49.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

50.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
TVB tagjainak díja után.

52.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

53.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

54.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

 

 

55.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai.

1

40 000

6. melléklet a 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a területi szintű helyi népszavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– helyi népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás napját megelőző harmincadik nap után kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

60 000

7.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

8.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

9.

10509

Koronavírus elleni védekezés költsége TVI vezetőjének intézkedése alapján.

1

30 000

10.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

11.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja

12.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

35 000

13.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

14.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

15.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

16.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

17.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

18.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

60 000

19.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

60 000

20.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

60 000

21.

20305

100 001 választópolgártól

25

60 000

22.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

23.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

60 000

24.

207

Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

25.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

26.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

27.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

28.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

35 000

29.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és
80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett
40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

35 000

30.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

31.

20901

–8000 választópolgárig

1

102 000

32.

20902

8 001–40 000 választópolgár

1

132 000

33.

20903

40 001–80 000 választópolgár

1

168 000

34.

20904

80 001–100 000 választópolgár

1

204 000

35.

20905

100 001 választópolgártól

1

240 000

36.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

37.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

38.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

40.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

41.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

43.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

44.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

45.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

46.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

8 400

47.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

2 800

48.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

 

 

49.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be
a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

1 400

50.

MEGYEI KIADÁSOK

51.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

52.

234

A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

53.

23401

A TVI vezetőjének díja.

1

240 000

54.

23402

A TVI vezető helyettesének díja.

1

120 000

55.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

56.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja.

1

120 000

57.

23404

A TVI informatikai felelősének díja.

1

120 000

58.

23405

A TVI további tagjának díja.

59.

234051

A TVI további 4 tagjának díja.

4

60 000

60.

236

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai

61.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

62.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

63.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

65.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

66.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

67.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

68.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

69.

43101

A TVI ellátási kiadásai.

1

20 000

70.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai.

1

40 000

7. melléklet a 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a települési szintű helyi népszavazás megismételt szavazásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

5.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja

6.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

35 000

7.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

8.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

9.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

10.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

11.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

12.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

60 000

13.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

60 000

14.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

60 000

15.

20305

100 001 választópolgártól

25

60 000

16.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája

17.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

60 000

18.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája

19.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

20.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

45 000

21.

207

Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján

22.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

23.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

24.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján

25.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

35 000

26.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és
80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett
40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

35 000

27.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként

28.

20901

A HVI vezetőjének díja.

1

60 000

29.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

30.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

31.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

33.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

34.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

35.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

36.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

8 400

37.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként.

1

20 000

38.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

2 800

39.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai, tényleges igénybevétel alapján

 

 

40.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be
a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

1 400

41.

MEGYEI KIADÁSOK

42.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

43.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

44.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

45.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

46.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
TVB tagjainak díja után.

48.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

49.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

50.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

 

 

51.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai megyénként.

1

26 000

8. melléklet a 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a területi szintű helyi népszavazás megismételt szavazásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– helyi népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás napját megelőző harmincadik nap után kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

60 000

7.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

8.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

9.

10509

Koronavírus elleni védekezés költsége TVI vezetőjének intézkedése alapján.

1

30 000

10.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

11.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja

12.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

35 000

13.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

14.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

15.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

16.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

17.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

18.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

60 000

19.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

60 000

20.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

60 000

21.

20305

100 001 választópolgártól

25

60 000

22.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája

23.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

60 000

24.

207

Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

25.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

26.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

27.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

28.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett 1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

35 000

29.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és
80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett
40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

35 000

30.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként

31.

20901

A HVI vezetőjének díja.

1

60 000

32.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

33.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

34.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

36.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

37.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

39.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

40.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

41.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

42.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

8 400

43.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

2 800

44.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

 

 

45.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be
a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

1 400

46.

MEGYEI KIADÁSOK

47.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

48.

234

A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

49.

23401

A TVI vezetőjének díja.

1

50 000

50.

23402

A TVI vezető helyettesének díja.

1

35 000

51.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

52.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja.

1

50 000

53.

23404

A TVI informatikai felelősének díja.

1

35 000

54.

23405

A TVI további tagjának díja.

55.

234051

A TVI további 1 tagjának díja.

1

35 000

56.

236

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai

57.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

58.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

59.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

60.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

61.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

62.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

63.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

64.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

 

 

65.

43101

A TVI ellátási kiadásai.

1

13 500

66.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai.

1

26 000

9. melléklet a 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választására, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására, valamint a helyi népszavazásra központilag biztosított kellékek és szolgáltatások normatívái

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

KÖZPONTI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

151

A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok

6.

15101

Plakátok előállítása.

7.

1510102

Szavazóköri tájékoztató plakát.

2

99,10

8.

15102

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

9.

1510201

Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése és borítékolása, választópolgáronként.

1

13,50

10.

1510202

Értesítők kézbesítése, választópolgáronként.

1

150,00

11.

152

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek

12.

15201

Szavazóurnák biztosítása.

13.

1520101

Urnacsomagok előállítása, összeállítása, szállítása; szavazókörönként.

1

4210,60

14.

15202

Szavazólapok és borítékok

15.

1520201

Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólapfajtánként.

1

15,10

16.

1520202

Borítékok, választópolgáronként.

1

3,20

17.

15203

Szavazóköri szállítódoboz biztosítása

18.

1520301

Szavazóköri szállítódoboz előállítása, szállítása,
1000 választópolgáronként.

1

1969,70

19.

1520302

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása, szavazókörönként.

1

3565,40

20.

15204

Fogyatékkal élők számára készülő szavazási kellékek, választópolgáronként

21.

1520401

Braille-írással készült értesítő borítékkal.

1

2245,30

22.

1520402

Braille-írással ellátott szavazósablon és tájékoztató szavazáshoz.

1

2371,90

1

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére