• Tartalom

6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet

6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

2023.02.28.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában,

az 1. § (2) bekezdése, a 8. § (1) és (5) bekezdése tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában,

a 2. § és az 1–4. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f) pontjában,

az 5–8. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (a továbbiakban együtt: választás) lebonyolítása fedezetének biztosításához a költségvetés tervezése keretében éves szintű pénzügyi feladat- és költségtervet készít.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az e rendelet szerinti feladattípusú pénzügyi elszámolásáért (a továbbiakban: elszámolás),

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit helyi népszavazás esetén az elszámolás kivételével alkalmazni kell.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül

a) az 1–4., valamint a 9. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,

b) a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési támogatás

szolgál.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötik.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) időközi választás során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdésében meghatározott napon, a szavazóköri névjegyzék,

b) megismételt szavazás esetén a megismételt szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazás napját megelőző kilencedik napi

adatai szerint kell megállapítani.

(4)1 Az 1–4., valamint a 9. mellékletben meghatározott tételeket, normatívákat a választásban érintett vármegye, település, választókerület, nemzetiség adatai alapján kell figyelembe venni.

(5) Ha a választás elmarad, az ellátandó feladatokkal kapcsolatos normatívák alapján a támogatás megállapításra kerül.

(6)2 Az NVI elnöke a (3)–(5) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) a választás napját megelőző kilencedik napig küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1)3 Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, vármegyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára utalja át. Eltérő fizetési számlára történő utalásra a HVI kezdeményezésére, az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget az NVI a 6. § (2) bekezdése szerinti, elfogadott elszámolás alapján, utólag, az elszámolás elfogadását követő nyolc napon belül utalja át.

(4) A választási iroda a fizetési számlája adatait változás esetén az informatikai rendszerben aktualizálja. A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzíti.

(5) A képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás esetén – a Ve. 310. § (2) bekezdése figyelembevételével – az érintett önkormányzat saját forrásból biztosítja az 1–4. melléklet szerinti normatívát – beleértve a felettes választási szerv számára meghatározott normatívát is – és a választás egyéb költségeit. A jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának a 9. melléklet szerinti összegét az NVI részére, számla alapján kell megtéríteni.

(6) A helyi népszavazás esetén a népszavazást elrendelő önkormányzat saját forrásból biztosítja az 5–8. melléklet szerinti normatívákat – beleértve a további érintett választási szerv számára meghatározott normatívákat – és annak egyéb költségeit. A jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának a 9. melléklet szerinti összegét az NVI részére, számla alapján kell megtéríteni.

(7) Települési szintű helyi népszavazás esetén a TVI igényelheti a HVI-től a normatívák szerint a TVI-t megillető összeget, többletköltségeket.

(8)4 Vármegyei és a fővárosi szintű (a továbbiakban: területi szintű) helyi népszavazás esetén a HVI igényelheti a TVI-től a normatívák szerint a HVI-t megillető összeget, többletköltségeket.

(9)5 Települési szintű helyi népszavazás dologi kiadásainak összegét a települési önkormányzat képviselő-testülete, a területi szintű helyi népszavazás vármegyei dologi kiadásainak összegét a vármegyei önkormányzat képviselő-testülete – az e rendeletben meghatározott normatívákat is figyelembe véve – határozza meg.

(10) Helyi népszavazás esetén a 4–9. § rendelkezéseit – a 6. § (5) bekezdése kivételével – nem kell alkalmazni.

4. § (1) A választásban érintett választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetésére csak az elszámolás elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A választási iroda vezetője az iroda vezetője és tagjai személyi juttatásokra vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról.

(3) A választási iroda vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, elszámolásában a javaslatát a részére megállapított normatívák keretein belül teheti meg.

(4) A választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke az elszámolás elfogadásakor dönt, és intézkedik a díjak kifizetéséről.

(5) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem lehet eltérni.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi és ellátási kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a feladatellátással összefüggésben lehetséges.

(2) Többlettámogatást különösen

a) az 1–4. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,

b) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok miatt,

c) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt

lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az érintett feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási iroda elszámol.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI és a TVI rendkívüli, a (2) bekezdésben foglaltakon felüli többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a választási iroda vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására határidőben nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon a kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.

(6) A választások lebonyolításával kapcsolatban előre nem látható, nem tervezhető események bekövetkezése esetén az NVI elnöke – az NVI rendelkezésére álló költségvetés terhére – egyedi döntéssel további célhoz kötött normatíva összeget biztosíthat a választási irodák számára.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.

(2) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el az informatikai rendszerben, melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(3) Az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti – elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(4) Az elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításban határozza meg.

(5) Ha a helyi önkormányzati képviselő, illetve a polgármester időközi választásával egy napon más választásra, országos népszavazásra is sor kerül, a normatívák valamennyi választás alapján külön-külön illetik meg a választásban érintett választási irodákat.

7. § (1) A HVI vezetője a szavazás napját követő tizenöt napon belül az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít az NVI elnöke részére. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatának becsatolásával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításban meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI-vezetők és a saját elszámolása alapján a szavazás napját követő harminc napon belül.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő harminc napon belül.

(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, éves költségvetési beszámolója készítésével egyidejűleg, összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő huszonöt napon belül.

(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől – számított húsz napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen megvizsgálja.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és azt vizsgálja, hogy a felhasználás a Ve. és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek megfelel-e. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §6

1. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez7

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként:
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

100 000

7.

10106

Ajánlóív-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése laponként számolva, de legalább 500 Ft.

1

35

8.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

8 000

9.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

10.

10510

Az 5. § (6) bekezdés e szerinti védekezés költsége.

11.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

12.

201

A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjának tiszteletdíja

13.

20101

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen
a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)]
3 választott tagjának díja.

3

50 000

14.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén
a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

50 000

15.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

16.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

60 000

17.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, a HVI vezetőjének kivételével. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

18.

20301

8 000 választópolgárig

5

80 000

19.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

80 000

20.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

80 000

21.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

80 000

22.

20305

100 001 választópolgártól

25

80 000

23.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája

24.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

80 000

25.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén

26.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

50 000

27.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

64 000

28.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

29.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdés e és 171. § -a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

50 000

30.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [ Ve. 15. § ].

31.

20704

A HVB választott tagjainak személyi normatívája vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

32.

207041

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

50 000

33.

207042

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

64 000

34.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdés e szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

35.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

50 000

36.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

50 000

37.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

38.

20901

8 000 választópolgárig

1

136 000

39.

20902

8 001–40 000 választópolgár

1

176 000

40.

20903

40 001–80 000 választópolgár

1

224 000

41.

20904

80 001–100 000 választópolgár

1

272 000

42.

20905

100 001 választópolgártól

1

320 000

43.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

8 000

44.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

45.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

47.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

48.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

49.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

50.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

51.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

52.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

53.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

18 000

54.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként települési önkormányzati választás esetén.

1

35 000

55.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

4 000

56.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

57.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

3 000

58.

40202

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

35 000

59.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

60.

1. DOLOGI KIADÁSOK

61.

131

A TVI kiadásai vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson

62.

13101

A TVI dologi kiadásai vármegyénként.

1

220 000

63.

13104

Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján laponként.

1

35

64.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

65.

13401

A TVI és a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) kiadásai vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

70 000

66.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

67.

234

TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

68.

23401

A TVI vezetőjének díja vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

320 000

69.

23402

A TVI vezető helyettesének díja vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

160 000

70.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

71.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

160 000

72.

234032

A TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson.

1

67 000

73.

23404

A TVI informatikai felelősének díja vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

160 000

74.

23405

A TVI további tagjának díja.

75.

234051

A TVI további 4 tagjának díja vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

4

80 000

76.

234052

A TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson.

1

47 000

77.

236

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén

78.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

79.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

80.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

81.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

82.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

84.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

85.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

86.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

87.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a TVB tagjainak díja után.

88.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

89.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

90.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

91.

43101

A TVI ellátási kiadása vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

30 000

92.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

60 000

93.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

94.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési önkormányzati választás esetén.

1

60 000

2. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez8

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok,
– a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

87 000

7.

10106

Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése laponként számolva, de legalább 500 Ft.

1

35

8.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

8 000

9.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

10.

10510

Az 5. § (6) bekezdés e szerinti védekezés költsége.

11.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

12.

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja

13.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén
a HVB) 5 választott tagjának díja.

5

50 000

14.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén
a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

15.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén
a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

60 000

16.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető

17.

20301

A HVI 3 tagjának díja.

3

80 000

18.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén

19.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

50 000

20.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

57 000

21.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

22.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [ Ve. 15. § ].

23.

20704

A HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

24.

207041

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

50 000

25.

207042

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

57 000

26.

20705

A HVB-be szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő HVB póttag, vagy SZSZB tag díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, több szavazókörös településen, települési nemzetiségi választás esetén.

1

36 000

27.

208

Az SZSZB-be a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdés e szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétele alapján

28.

20801

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

50 000

29.

20802

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

50 000

30.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként

31.

20901

A HVI vezetőjének díja.

1

80 000

32.

20902

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

8 000

33.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

34.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

36.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

37.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

39.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

40.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

41.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

42.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

18 000

43.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, települési nemzetiségi választás esetén.

1

35 000

44.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

4 000

45.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

46.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

3 000

47.

40202

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

35 000

48.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

49.

1. DOLOGI KIADÁSOK

50.

131

A TVI kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

51.

13101

A TVI dologi kiadásai vármegyénként.

1

220 000

52.

13104

Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként).

1

35

53.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

54.

13401

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

70 000

55.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

56.

234

TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

57.

23401

A TVI vezetőjének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

113 000

58.

23402

A TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

87 000

59.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

60.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

87 000

61.

234032

A TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

54 000

62.

23404

A TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

87 000

63.

23405

A TVI további tagjának díja.

64.

234051

A TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

4

47 000

65.

234052

A TVI további 1 tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

40 000

66.

236

A TVB választott tagjainak személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás esetén

67.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

68.

23602

A TVB szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő póttagjának díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1

49 000

69.

23603

A TVB tagjainak távolléti díja [ Ve. 15. § ] utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

70.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

71.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

72.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

73.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

74.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

75.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

76.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

77.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

78.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó TVB tagjainak díja után.

79.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

80.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

81.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

82.

43101

A TVI ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

30 000

83.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi választás esetén.

1

60 000

84.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

85.

43201

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési nemzetiségi választás esetén.

1

60 000

3. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez9

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán a megismételt szavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára küldött tájékoztató kézbesítésével,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

100 000

7.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

8 000

8.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

9.

10510

Az 5. § (6) bekezdés e szerinti védekezés költsége.

10.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

11.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja

12.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

50 000

13.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén
a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

50 000

14.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

15.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

60 000

16.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

17.

20301

8 000 választópolgárig

5

80 000

18.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

80 000

19.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

80 000

20.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

80 000

21.

20305

100 001 választópolgártól

25

80 000

22.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája

23.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

80 000

24.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén

25.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

50 000

26.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

64 000

27.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

28.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdés e és 171. § -a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

50 000

29.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [ Ve. 15. § ].

30.

20704

A HVB választott tagjainak személyi normatívája vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

31.

207041

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

50 000

32.

207042

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

64 000

33.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdés e szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

34.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

50 000

35.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

50 000

36.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként

37.

20901

A HVI vezetőjének díja.

1

80 000

38.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

8 000

39.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

40.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

42.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

43.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

45.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

46.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

47.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

48.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

18 000

49.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, települési önkormányzati választás esetén.

1

24 000

50.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

4 000

51.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

52.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

3 000

53.

40202

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

24 000

54.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

55.

1. DOLOGI KIADÁSOK

56.

131

A TVI kiadásai vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson

57.

13101

A TVI dologi kiadásai vármegyénként.

1

55 000

58.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

59.

13401

A TVI és a TVB kiadásai vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

28 000

60.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

61.

234

A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

62.

23401

A TVI vezetőjének díja vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

67 000

63.

23402

A TVI vezető helyettesének díja vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

47 000

64.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

65.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

67 000

66.

234032

A TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő választáson.

1

54 000

67.

23404

A TVI informatikai felelősének díja vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

47 000

68.

23405

A TVI további 1 tagjának díja.

69.

234051

A TVI további 1 tagjának díja vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

47 000

70.

234052

A TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson.

1

47 000

71.

236

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén

72.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

73.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

74.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

75.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

76.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

77.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

78.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

79.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

80.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

81.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó TVB tagjainak díja után.

82.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

83.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

84.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

85.

43101

A TVI ellátási kiadásai vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

20 000

86.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai vármegyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

39 000

87.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

88.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési önkormányzati választás esetén.

1

39 000

4. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez10

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a megismételt szavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára küldött tájékoztatóval, kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

87 000

7.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

8 000

8.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

9.

10510

Az 5. § (6) bekezdés e szerinti védekezés költsége.

10.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

11.

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja

12.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 5 választott tagjának díja.

5

50 000

13.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

14.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

60 000

15.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető

16.

20301

A HVI 3 tagjának díja.

3

64 000

17.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén

18.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

50 000

19.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

57 000

20.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

21.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [ Ve. 15. § ].

22.

20704

A HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

23.

207041

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

50 000

24.

207042

A HVB tagjának személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

57 000

25.

20705

A HVB-be szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő HVB póttag vagy SZSZB tag díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez,
több szavazókörös településen, települési nemzetiségi választás esetén.

1

36 000

26.

208

Az SZSZB-be a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdés e szerint bevont választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétele alapján, utólagos igényléssel

27.

20801

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdés e szerint, továbbá
az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

50 000

28.

20802

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

50 000

29.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként

30.

20901

A HVI vezetőjének díja.

1

80 000

31.

20902

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

8 000

32.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

33.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezetők, iroda és bizottsági tagok díja után.

35.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

36.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

38.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

39.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

40.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

41.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen
a HVB) tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

18 000

42.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, települési nemzetiségi választás esetén.

1

24 000

43.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

4 000

44.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

45.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

3 000

46.

40202

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

24 000

47.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

48.

1. DOLOGI KIADÁSOK

49.

131

A TVI kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

50.

13101

A TVI dologi kiadásai vármegyénként.

1

55 000

51.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

52.

13401

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

28 000

53.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

54.

234

A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

55.

23401

A TVI vezetőjének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

67 000

56.

23402

A TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

47 000

57.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

58.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

47 000

59.

234032

A TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

47 000

60.

23404

A TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

47 000

61.

23405

A TVI további tagjának díja.

62.

234051

A TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

4

47 000

63.

234052

A TVI további 1 tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

40 000

64.

236

A TVB választott tagjainak személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás esetén vármegyénként

65.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

49 000

66.

23602

A TVB szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő póttagjának díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1

49 000

67.

23603

A TVB tagjainak távolléti díja [ Ve. 15. § ] utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

68.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

69.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

49 000

70.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

71.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

72.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

73.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

74.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

75.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

76.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a TVB tagjainak díja után.

77.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

78.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

79.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

80.

43101

A TVI ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

20 000

81.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi választás esetén.

1

39 000

82.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

83.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési nemzetiségi választás esetén.

1

39 000

5. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez11

Tételek és normatívák a települési szintű helyi népszavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

5.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja

6.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

50 000

7.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén
a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

50 000

8.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

9.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

60 000

10.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

11.

20301

8 000 választópolgárig

5

80 000

12.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

80 000

13.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

80 000

14.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

80 000

15.

20305

100 001 választópolgártól

25

80 000

16.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája

17.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

80 000

18.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája

19.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

50 000

20.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

64 000

21.

207

Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján

22.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdés e és 171. § -a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

50 000

23.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [ Ve. 15. § ].

24.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdés e szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján

25.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

50 000

26.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

50 000

27.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

28.

20901

8 000 választópolgárig

1

136 000

29.

20902

8 001–40 000 választópolgár

1

176 000

30.

20903

40 001–80 000 választópolgár

1

224 000

31.

20904

80 001–100 000 választópolgár

1

272 000

32.

20905

100 001 választópolgártól

1

320 000

33.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

8 000

34.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

35.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

37.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

38.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

39.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

40.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

18 000

41.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként.

1

35 000

42.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

4 000

43.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai, tényleges igénybevétel alapján

44.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

3 000

45.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

46.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

47.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

48.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

49.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

50.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó TVB tagjainak díja után.

52.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

53.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

54.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

55.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai.

1

60 000

6. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez12

Tételek és normatívák a területi szintű helyi népszavazáson

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– helyi népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás napját megelőző harmincadik nap után kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

100 000

7.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

8 000

8.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

9.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja

10.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

50 000

11.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén
a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

50 000

12.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

13.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

60 000

14.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

15.

20301

8 000 választópolgárig

5

80 000

16.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

80 000

17.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

80 000

18.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

80 000

19.

20305

100 001 választópolgártól

25

80 000

20.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

21.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

80 000

22.

207

Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

23.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdés e és 171. § -a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

50 000

24.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [ Ve. 15. § ].

25.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdés e szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

26.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

50 000

27.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

50 000

28.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

29.

20901

8 000 választópolgárig

1

136 000

30.

20902

8 001–40 000 választópolgár

1

176 000

31.

20903

40 001–80 000 választópolgár

1

224 000

32.

20904

80 001–100 000 választópolgár

1

272 000

33.

20905

100 001 választópolgártól

1

320 000

34.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

8 000

35.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

36.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

38.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

39.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

41.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

42.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

43.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

44.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

18 000

45.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

4 000

46.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

47.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

3 000

48.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

49.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

50.

234

A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

51.

23401

A TVI vezetőjének díja.

1

320 000

52.

23402

A TVI vezető helyettesének díja.

1

160 000

53.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

54.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja.

1

160 000

55.

23404

A TVI informatikai felelősének díja.

1

160 000

56.

23405

A TVI további tagjának díja.

57.

234051

A TVI további 4 tagjának díja.

4

80 000

58.

236

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai

59.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

60.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

61.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

62.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

63.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

64.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

65.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

66.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

67.

43101

A TVI ellátási kiadásai.

1

30 000

68.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai.

1

60 000

7. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez13

Tételek és normatívák a települési szintű helyi népszavazás megismételt szavazásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

5.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja

6.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

50 000

7.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén
a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

50 000

8.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

9.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

60 000

10.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

11.

20301

8 000 választópolgárig

5

80 000

12.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

80 000

13.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

80 000

14.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

80 000

15.

20305

100 001 választópolgártól

25

80 000

16.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája

17.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

80 000

18.

205

A HVB választott tagjainak személyi normatívája

19.

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

50 000

20.

20502

A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

64 000

21.

207

Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján

22.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdés e és 171. § -a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

50 000

23.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [ Ve. 15. § ].

24.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdés e szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján

25.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

50 000

26.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

50 000

27.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként

28.

20901

A HVI vezetőjének díja.

1

80 000

29.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

8 000

30.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

31.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

33.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

34.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

35.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

36.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

18 000

37.

40102

A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként.

1

24 000

38.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

4 000

39.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai, tényleges igénybevétel alapján

40.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

3 000

41.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

42.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

43.

237

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

44.

23701

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

45.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

46.

332

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47.

33201

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó TVB tagjainak díja után.

48.

33202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

49.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

50.

432

Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

51.

43201

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai vármegyénként.

1

39 000

8. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez14

Tételek és normatívák a területi szintű helyi népszavazás megismételt szavazásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően

6.

10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– helyi népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás napját megelőző harmincadik nap után kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

100 000

7.

10107

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

8 000

8.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

9.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja

10.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

50 000

11.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

50 000

12.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

13.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

60 000

14.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján)

15.

20301

8 000 választópolgárig

5

80 000

16.

20302

8 001–40 000 választópolgár

10

80 000

17.

20303

40 001–80 000 választópolgár

15

80 000

18.

20304

80 001–100 000 választópolgár

20

80 000

19.

20305

100 001 választópolgártól

25

80 000

20.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája

21.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

80 000

22.

207

Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

23.

20702

Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdés e és 171. § -a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

50 000

24.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [ Ve. 15. § ].

25.

208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdés e szerint bevont további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

26.

20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1

50 000

27.

20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdés e szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1

50 000

28.

209

A HVI vezetőjének díja választási naponként

29.

20901

A HVI vezetőjének díja.

1

80 000

30.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

8 000

31.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

32.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

34.

30102

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

35.

302

Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

36.

30201

Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

37.

30202

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

38.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

39.

401

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

40.

40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1

18 000

41.

40103

A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.

1

4 000

42.

402

Étkezési ellátás bruttó kiadásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

43.

40201

Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1

3 000

44.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

45.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

46.

234

A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként

47.

23401

A TVI vezetőjének díja.

1

67 000

48.

23402

A TVI vezető helyettesének díja.

1

47 000

49.

23403

A TVI pénzügyi felelősének díja.

50.

234031

A TVI pénzügyi felelősének díja.

1

67 000

51.

23404

A TVI informatikai felelősének díja.

1

47 000

52.

23405

A TVI további tagjának díja.

53.

234051

A TVI további 1 tagjának díja.

1

47 000

54.

236

A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai

55.

23601

A TVB 3 választott tagjának díja.

3

70 000

56.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

57.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58.

33103

A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

59.

33104

A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

60.

33105

Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.

61.

4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK

62.

431

Étkezési ellátás bruttó kiadásai

63.

43101

A TVI ellátási kiadásai.

1

20 000

64.

43102

A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai.

1

39 000

9. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez15

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választására, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására, valamint a helyi népszavazásra központilag biztosított kellékek és szolgáltatások normatívái

1.

Jogcím

Fizetendő összeg

2.

Név

Egység

Ft/egység

3.

KÖZPONTI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok

6.

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

7.

Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése és borítékolása, választópolgáronként.

1

29,97

8.

Értesítők kézbesítése, választópolgáronként.

1

155,00

9.

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek

10.

Szavazóurnák biztosítása.

11.

Urnacsomagok előállítása, összeállítása, szállítása; szavazókörönként.

1

7 071,36

12.

Szavazólapok és borítékok

13.

Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólapfajtánként.

1

40,64

14.

Boríték szavazólaphoz

1

6,35

15.

Szavazóköri szállítódoboz biztosítása

16.

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása, szavazókörönként.

1

13 304,52

17.

Fogyatékkal élők számára készülő szavazási kellékek, választópolgáronként

18.

Braille-írással készült értesítő borítékkal.

1

3 692,85

19.

Braille-írással ellátott szavazósablon és tájékoztató szavazáshoz.

1

3 927,00

1

A 2. § (4) bekezdése a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (6) bekezdése a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (8) bekezdése a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (9) bekezdése a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 11. §-t a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 4. §-a újból hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 5-18. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 19-20. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 21-34. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 35-37. pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 38. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 39. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 40. és 41. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 15. § 42. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére