• Tartalom

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

2022.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezetben szabályozott központi kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2021. (III. 3.) BM rendelethez2

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2022. évi költségvetési kiadási központi kezelésű előirányzatainak feladatterve

1X12232N_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
címcsop.

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Központi kezelésű előirányzatok

3

384873

 

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

A belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek – ideértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályáztatásához, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához

a) Belügyminisztérium
(a továbbiakban: BM) igazgatása

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan.

b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

c) a BM-mel megállapodást kötött szervezetek

d) a nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő feladatokat végrehajtó szerv, szervezet, együttműködési rendszer

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható – támogatói okirat alapján – a G:3 mező
b)–d) pontjában foglalt kedvezményezettek részére.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan.

A kifizetésben részesülő
az F:3 mező 1. pontja szerint (kiadások megelőlegezésére) kapott támogatást, valamint az F:3 mező 2. pontja szerint (vissza nem térítendő támogatás) kapott támogatásból fel nem használt összeget, vagy ahol atámogatói okirat a teljes támogatás visszafizetését írja elő, ott a támogatói okiratban meghatározott időpontig

köteles visszafizetni
a támogató részére.

A támogatói okiratban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

 

1. likviditási támogatás nyújtható a kiadások megelőlegezésére;

2. vissza nem térítendő támogatás nyújtható

a) az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható általános forgalmi adó összegét és – a Belügyi Alapok támogatásait érintően elrendelt pénzügyi korrekciók kivételével – – az Európai Bizottság vagy egyéb, a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott szerv által elrendelt visszafizetési kötelezettségek összegét, a támogatási korlátok miatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a projektek keretében el nem számolható összegeket, így különösen az előkészítési, pályázatírási és -összeállítási vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget, illetve a projekt érdekében felmerült, de a projekt pályázati felhívása alapján el nem számolható kiadásokat),

b) az előírt önrész vagy saját erő biztosítására,

c) önkéntes hozzájárulás nyújtására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

384884

 

Belügyi Alapok
2014–2020

1. Az előirányzat
a Belügyi Alapok keretében a
2014–2020-as időszakra
a migrációs áramlások hatékony menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és
a harmadik országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez használható fel a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a
2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és
a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 516/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint
a Menekültügyi,
a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés,
a bűnmegelőzés és
a bűnözés elleni küzdelem, valamint
a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló,
2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletben meghatározottak szerint.

2. Az előirányzat
a Belügyi Alapok keretében a
2014–2020-as időszakra
a külső határok igazgatását,
a közös uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést,
a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására a Belső Biztonsági Alap részét

képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és
a 2007/125/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsirendeletben és
a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint
a Menekültügyi,
a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló,
2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletben meghatározottak szerint, valamint

3. az 1. és 2. pontban foglalt rendeletek szerint a részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott, osztott finanszírozású projektek el nem számolható hozzájárulásának

finanszírozására használható fel.

I. Az F:4 mező
1–3. pontja tekintetében BM igazgatása

Amennyiben a BM igazgatása a kedvezményezett, a Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányosan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Az F:4 mező
1–2. pontja tekintetében:

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat,
j) önkormányzati társulás,
k) nem a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet, m) kormányközi szervezet,

n) gazdasági társaság

III. Az F:4 mező 1–3. pontja tekintetében

a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján

– támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás a következő kiválasztási módok szerint nyújtható:

1. A támogatás támogatási igény alapján nyújtható:

a) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet a költségvetési támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.

b) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.

c) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megkötésének vagy a támogatási okirat kiadásának időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.

d) Az a)–c) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projekt kiválasztási eljárással kerülhet sor.

e) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási igényt, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.

2. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva

a) informatikai célú beruházás esetén

3 évig,

b) eszközbeszerzés esetén

5 évig,

c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén
10 évig

a megvalósított beruházást a projekt céljaival összhangban üzemelteti.

A Felelős Hatóság üzemeltetési kötelezettséget írhat elő a nem beruházási célú projektben beszerzett, általa egyedileg megjelölt eszközre nézve.

Igen

A támogatási szerződés vagy támogatói okirat vagy egyedi döntés alapján egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányosan.

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

5

384928

 

Belügyi Alapok
2021–2027

Az előirányzat a 2021–2027 közötti időszakban a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1149 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1147 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1148 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerinti

I. Az F:5 mező 1. pontja tekintetében:

a) BM igazgatása,

b) Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság.

II. Az F:5 mező 2. pontja tekintetében, amennyiben a BM igazgatása a projekt végrehajtó szerve, úgy a BM igazgatása.

A G:5 mező I. pontja tekintetében egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányosan.

A G:5 mező II. pontja tekintetében egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányosan egyedi döntés alapján.


III. Az F:5 mező 2. pontja tekintetében

a) egyesület (párt kivételével)

b) köztestület,

c) egyházi jogi személy,

d) alapítvány,

e) közalapítvány,

f) szövetkezet,

g) jogi személyiséggel

A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet]

Igen

A támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-arányosan.

A támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
517. § (3) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

 

1. technikai segítségnyújtás költségkeretének felhasználására,

2. támogatások biztosítására,

3. az európai uniós forrás terhére finanszírozott, valamint a projektegyenleg megállapítása keretében szükséges forrásszerkezet-módosítás eredményeként osztott finanszírozású projektek el nem számolható hozzájárulásának finanszírozására, továbbá

4. az alapokat érintő, valamint a jogelőd alapok kapcsán keletkező tagállami visszafizetési kötelezettségek finanszírozására

használható fel.

rendelkező egyéb szervezet,

h) helyi önkormányzat,

i) nemzetiségi önkormányzat,

j) önkormányzati társulás,

k) – a BM igazgatása kivételével – költségvetési szerv,

l) nemzetközi szervezet,

m) kormányközi szervezet,

n) gazdasági társaság.

IV. Az F:5 mező 3. pontja tekintetében – a BM igazgatása kivételével – a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv.

V. Az F:5 mező 4. pontja tekintetében az Európai Bizottság.

szabályai szerint.

 

 

 

 

 

 

 

1

Az 1. § az 52/2021. (XII. 27.) BM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére