• Tartalom

6/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

6/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

2021.01.15.

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §1 A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §2 (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 6/2021. (I. 14.) Korm. rendelethez3

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2014–2021-ES IDŐSZAKÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL mely létrejött a NORVÉG KIRÁLYSÁG a továbbiakban: „Norvégia” és MAGYARORSZÁG a továbbiakban: „Kedvezményezett ország” a továbbiakban együttesen: „Felek” között,
A Felek,
tekintettel arra, hogy a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakáról szóló Megállapodás létrehoz egy finanszírozási mechanizmust (a továbbiakban: Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka), melynek keretében Norvégia hozzájárul a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez az Európai Gazdasági Térségben, figyelembe véve az Európai Unió kohéziós politikájának bármely lényeges változását is, amennyiben releváns;
tekintettel arra, hogy a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának célja, hogy erősítse Norvégia és a Kedvezményezett ország közötti kapcsolatokat a kölcsönös előnyök érdekében;
tekintettel arra, hogy Norvégia és a Kedvezményezett ország közötti fokozott együttműködés hozzájárul a jó kormányzáson, demokratikus intézményeken, jogbiztonságon, az emberi jogok tiszteletén és a fenntartható fejlődés elvein alapuló stabil, békés és sikeres Európa biztosításához, a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött Megállapodás általános elveivel összhangban, az Európai Tanács 2020. december 10-i és 11-i ülésén levont következtetésekkel, valamint az Európai Parlament által 2020. december 16-án és az Európai Tanács által 2020. december 17-én elfogadott, az Uniós költségvetés védelmének feltételrendszeréről szóló rendeletben kihirdetett elvekkel összhangban;
tekintettel arra, hogy a Felek egyetértenek abban, hogy létrehozzák a hatékony végrehajtást biztosító együttműködés kereteit a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es és az EGT Finanszírozás Mechanizmus 2014–2021 időszakára vonatkozóan;
megállapodtak a következőkben:
1. cikk
Célkitűzések
1. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez az Európai Gazdasági Térségben, és erősítse Norvégia és a Kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatokat a második bekezdésben felsorolt kiemelt területeken nyújtott pénzügyi hozzájárulás segítségével. Ennek megfelelően, a jelen Együttműködési Megállapodást aláíró Felek olyan programok kiválasztásra és támogatásra törekednek, amelyek hozzájárulnak e célok eléréséhez.
2. A pénzügyi hozzájárulás az alábbi kiemelt területeken bocsátható rendelkezésre:
(a) Innováció, kutatás, oktatás és versenyképesség;
(b) Társadalmi felzárkóztatás, fiatalok foglalkoztatása és a szegénység csökkentése;
(c) Környezet, energia, éghajlatváltozás és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság;
(d) Kultúra, civil társadalom, jó kormányzás, alapvető jogok és szabadságok; és
(e) Bel- és igazságügy.
2. cikk
Jogszabályi keretek
Jelen Együttműködési Megállapodás az alábbi dokumentumokkal összefüggésben értelmezendő, melyek jelen Együttműködési Megállapodással együttesen képezik a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának jogszabályi kereteit:
(a) A Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött Megállapodás a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakáról (a továbbiakban: Megállapodás);
(b) a Megállapodás 10.5. cikkének értelmében Norvégia által kibocsátott Szabályzat a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról (a továbbiakban: Szabályzat);
(c) az egyes programok vonatkozásában megkötésre kerülő program megállapodások; és
(d) a Norvég Királyság Külügyminisztériuma által elfogadott iránymutatások a Szabályzattal összhangban.
3. cikk
Pénzügyi keretek
1. A Megállapodás 2.1. cikkének értelmében a pénzügyi hozzájárulás teljes összege 1253,7 millió euró, évente 179,1 millió eurós részletekben a 2014. május 1. – 2021. április 30. közötti időszakban, melyet a Szabályzatban meghatározott határidőkkel összhangban kell felhasználni.
2. A Megállapodás 6. cikkének megfelelően, mindösszesen 105.700.000 euró bocsátható a Kedvezményezett ország rendelkezésére az 1. bekezdésben meghatározott időszak során.
Az Együttműködési Megállapodás hatályba lépését követően, a Kedvezményezett ország részére az összeg rendelkezésre állását biztosítottnak kell tekinteni az 1. pontban rögzített időszakon belül, feltéve, hogy az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak keretében végrehajtandó Civil Társadalom program vonatkozásában kiválasztásra kerül egy Civil Alapkezelő az Együttműködési Megállapodás hatályba lépését követő hét hónapon belül. A Norvég Királyság Külügyminisztériuma a B. mellékletben leírt programokat az 1. pontban rögzített időszakot követően is jóváhagyhatja.
3. A Megállapodás 3.2. cikkének b) pontjának megfelelően, a 2. pontjának értelmében a teljes összeg 1%-át a Méltányos Munka és a Háromoldalú Párbeszéd támogatására kell elkülöníteni.
4. A Megállapodás 10.4. cikkének és a Szabályzat 1.9. cikkének megfelelően Norvégia menedzsment költségei a fent említett teljes összegből fedezendők. Ezzel kapcsolatosan további rendelkezések a Szabályzatban találhatók. A Kedvezményezett ország által igénybe vehető juttatás nettó összege 97.772.500 euró.
4. cikk
Feladatok és kötelezettségek
1. Norvégia a támogatást a Megállapodás 3.1. cikkében felsorolt kiemelt területeken, valamint a Megállapodás mellékletben felsorolt programterületeken belüli jogosult programok részére bocsátják rendelkezésre, melyeket a Kedvezményezett ország javasol, és a Norvég Királyság Külügyminisztériuma jóváhagy. Norvégia és a Kedvezményezett ország együttműködnek az egyes programok szakmai tartalmát és a tervezett eredményeit meghatározó koncepció elkészítése során.
2. A Kedvezményezett ország biztosítja a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka keretében támogatásban részesülő programok teljes társfinanszírozását a B mellékletben és a program megállapodásokban foglaltaknak megfelelően.
3. A Norvég Királyság Külügyminisztériumának feladata a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának irányítása és a pénzügyi támogatás nyújtásáról szóló döntések meghozatala a Szabályzattal összhangban.
4. A Norvég Királyság Külügyminisztériumát feladatai ellátásában a Finanszírozási Mechanizmus Iroda (a továbbiakban: FMI) támogatja. Az FMI felelős a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakával kapcsolatos napi szintű feladatok ellátásáért és egyben kapcsolattartóként működik.
5. cikk
Hatóságok kijelölése
A Kedvezményezett ország Nemzeti Kapcsolattartót jelöl ki, hogy nevében eljárjon. A Nemzeti Kapcsolattartó teljes körű felelősséggel tartozik a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka célkitűzéseinek eléréséért, valamint azért, hogy a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtása a Kedvezményezett országban a Szabályzat előírásainak megfelelően történjen. A Szabályzat 5.2. cikkének értelmében a Nemzeti Kapcsolattartó, az Igazoló Hatóság, az Audit Hatóság és a Szabálytalansági Hatóság az A mellékletben kerülnek kijelölésre.
6. cikk
Többéves Programozási Keret
1. A Szabályzat 2.5. cikkének értelmében, a Felek az alábbi pénzügyi és tartalmi elemeket magában foglaló végrehajtási keretrendszerben állapodtak meg:
(a) az elfogadott programok listája és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának programonkénti pénzügyi hozzájárulása;
(b) a programok célkitűzéseik, fő feladataik beazonosítása, amennyiben szükséges, a programok támogatási intenzitása, a kétoldalú célkitűzések, illetve a célcsoportokkal, földrajzi területekkel és egyéb vonatkozásokkal kapcsolatos különös rendelkezések megfogalmazása;
(c) program operátorok beazonosítása, amennyiben releváns;
(d) a Donor Program Partnerek beazonosítása, amennyiben releváns;
(e) a Nemzetközi Programszervezetek beazonosítása, amennyiben releváns;
(f) a vonatkozó programok nevesített projektjeinek beazonosítása.
2. A végrehajtási keretrendszert a B melléklet tartalmazza. A programokat a Norvég Királyság Külügyminisztériumának jóváhagyásával kell végrehajtani a Szabályzatok 6.3. cikkével összhangban, és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak keretében végrehajtandó Civil Társadalom program Civil Alapkezelőjének kijelölését követően.
7. cikk
Kétoldalú Kapcsolatok Alapja
A Szabályzat 4.6. cikkének értelmében a Kedvezményezett országnak alapot kell képeznie Norvégia és a Kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése céljából. A Nemzeti Kapcsolattartó feladata az alap felhasználásának kezelése és a Kétoldalú Kapcsolatok Közös Bizottságának létrehozása a Szabályzat 4.2. pontjának megfelelően. Az Együttműködési Megállapodás keretében az egyes programokra felosztott kétoldalú kapcsolatokra elkülönített forrásokra a B. mellékletben meghatározott jogosultsági korlátozások vonatkoznak.
8. cikk
Éves ülések
A Szabályzat 2.7. cikkének értelmében a Norvég Királyság Külügyminisztériuma és a Nemzeti Kapcsolattartó részvételével éves ülésekre kerül sor. Az éves ülés lehetőséget biztosít a Norvég Királyság Külügyminisztériuma és a Nemzeti Kapcsolattartó számára, hogy megvizsgálják a megelőző jelentéstételi időszakban elért előrehaladást, és megállapodjanak az esetlegesen szükséges intézkedésekről. Az éves ülés fórumot biztosít a kétoldalú érdekeket érintő ügyek megtárgyalására.
9. cikk
Mellékletek módosítása
Az A melléklet és a B melléklet a Norvég Királyság Külügyminisztériuma és a Nemzeti Kapcsolattartó közötti levélváltással módosítható.
10. cikk
Ellenőrzés és információhoz való hozzáférés
A Norvég Királyság Külügyminisztériuma, a Norvég Számvevőszék és képviselői jogosultak a programok és projektek tervezésének, végrehajtásának, nyomon követésének, valamint a támogatások felhasználásának ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt bármilyen szakmai vagy pénzügyi jellegű látogatás, illetve felülvizsgálat lebonyolítására. A Kedvezményezett ország köteles ehhez minden szükséges segítséget, információt és dokumentációt rendelkezésre bocsátani.
11. cikk
Szabályozó elvek
1. Jelen Együttműködési Megállapodás végrehajtását minden tekintetben a Szabályzat, valamint annak jövőbeni módosításai szabályozzák.
2. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak célkitűzéseinek elérése érdekében Norvégia és a Kedvezményezett ország szorosan együttműködnek. A Felek egyetértenek abban, hogy a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának minden végrehajtási szakasza során a legmagasabb fokú átláthatóságot, elszámolhatóságot és költséghatékonyságot biztosítják, csakúgy mint a jó kormányzás, a partnerség és a többszintű kormányzás, a fenntartható fejlődés, a nők és férfiak közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség elveit.
3. A Kedvezményezett ország köteles kezdeményezően fellépni annak érdekében, hogy ezen elvek a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásában érintett minden szinten érvényesüljenek.
4. A Felek jelen Együttműködési Megállapodásban felülvizsgálják az Együttműködési Megállapodás végrehajtásának előrehaladását, amelyet követően indokolt esetben megállapodnak a programokon belüli és azok közötti átcsoportosításokról legkésőbb 2022. december 31. napjáig. A Szabályzat 1.11. cikkének értelmében Norvégia eltekinthet a tartalékkeretre vonatkozó követelménytől.
12. cikk
Hatálybalépés
Jelen Együttműködési Megállapodás az utolsó aláírás napját követő napon lép hatályba.
********
Jelen Együttműködési Megállapodás két eredeti példányban, angol nyelven kerül aláírásra.
Kelt és aláírásra került Budapesten, Kelt és aláírásra került Budapesten,
2020. december 21. napján 2020. december 21. napján
a Norvég Királyság részéről Magyarország részéről
A melléklet
Nemzeti irányítási és ellenőrzési rendszer
1. Nemzeti Kapcsolattartó
A Nemzeti Kapcsolattartó szerepét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tölti be.
Az ITM felelős a kormányzati tevékenységek koordinációjáért és harmonizációjáért, beleértve a kohéziós politikát és az európai uniós, illetve más nemzeti és nemzetközi alapok hatékony felhasználásának felügyeletét. Ezen tevékenység keretében az ITM felelős a magyar nemzeti költségvetés tervezéséért és az erőforrás gazdálkodásért az európai uniós és nemzetközi források tekintetében.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt jelöli ki a Nemzeti Kapcsolattartó vezetőjének.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatainak ellátásáért Fejlesztéspolitikai Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárságon belül a Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály felelős.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.3. cikke határozza meg.
2. Igazoló Hatóság
Az Igazoló Hatóság szerepét a Magyar Államkincstár (Kincstár) tölti be.
A Kincstár jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. A Kincstár felelős a költségvetési törvény végrehajtásának nyomon-követéséért és egyben pénzügyi felügyeletet is gyakorol.
Az Igazoló Hatóság vezetőjének szerepét a Kincstár pénzügyi elnökhelyettese tölti be. A Kincstáron belül, a pénzügyi elnökhelyettes irányítása alatt működő EU Támogatások Szabályossági Főosztálya és az EU Támogatások Elszámolási Főosztálya felelős az Igazoló Hatóság feladatainak ellátásért.
A Kincstár pénzügyi elnökhelyettese általánosságban a Kincstár elnökének tartozik beszámolási kötelezettséggel, de az igazoló hatósági szerepkörében függetlenül jár el, a Kincstár elnöke nem utasíthatja.
A Kincstár a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkárának alárendelt közigazgatási egysége, de az igazoló hatósági szerepkörében nem utasítható.
Az Igazoló Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.4. cikke határozza meg.
3. Audit Hatóság
Az Audit Hatóság szerepét az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be.
Az EUTAF jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv.
Az EUTAF audit hatósági feladatokat lát el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások kapcsán, valamint a Kormány által meghatározott további ellenőrzési feladatokat végez egyéb Európai Uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan, ideértve az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusokat is. Az Audit Hatóság feladatait a nemzetközi ellenőrzési standardokkal és a vonatkozó európai jogszabályokkal összhangban látja el.
Az Audit Hatóság vezetőjének szerepét az EUTAF főigazgatója tölti be. Az EUTAF önállóan működő központi költségvetési szerv, amely a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkárának alárendelt közigazgatási egysége, de az audit hatósági szerepkörében nem utasítható.
Az Audit Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.5. cikke határozza meg.
Az Audit Hatóság funkcionálisan független a Nemzeti Kapcsolattartótól és az Igazoló Hatóságtól.
4. A Szabálytalansági Hatóság
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felelős a szabálytalansági jelentések elkészítéséért és benyújtásáért.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt (FTJÜFHÁT) jelöli ki a Szabálytalansági Hatóság vezetőjének.
A FTJÜFHÁT látja el az ITM jogi képviseletét. Ezenkívül, a FTJÜFHÁT felelős a fejlesztéspolitikai panaszkezelési mechanizmusokért, valamint a törvényszerűségi és jogorvoslati menedzsmentért. A Szabálytalansági Hatóság feladatainak ellátásáért a FTJÜFHÁT-on belül a Fejlesztéspolitikai Ellenőrzési Főosztály felelős.
A Szabálytalansági Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 12.3. cikke határozza meg.
A Szabálytalansági Hatóság funkcionálisan független a Nemzeti Kapcsolattartótól.
5. A Végrehajtó Ügynökség szerepe
A Nemzeti Kapcsolattartó a Program Operátor Szabályzat szerinti feladatait részben egy Végrehajtó Ügynökségre ruházza át.
A Program Operátor feladatainak átruházása a program megállapodásban kerül rögzítésre, és a program végrehajtási megállapodásban részletes kifejtésre, amelynek a Végrehajtó Ügynökség szerződő fele. A Végrehajtó Ügynökség feladatköre nem érintheti a Program Operátornak a program megvalósításával kapcsolatos felelősségét. Az egyes programok átlátható, költséghatékony, és összehangolt irányítási és ellenőrzési rendszerének biztosítása érdekében, a Nemzeti Kapcsolattartó törekszik arra, hogy a Végrehajtó Ügynökségre átruházott feladatok minden program esetében megegyezzenek.
A Végrehajtó Ügynökségnek az átruházott programszintű feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeit a Szabályzat 8.1. cikke szerinti program menedzsment költségek fedezik, a program megállapodással összhangban. A Végrehajtó Ügynökség által teljesített feladatok és a költségek egyértelműen ahhoz a programhoz kell, hogy hozzárendelhetők legyenek, melyhez kapcsolódóan felmerültek.
A Nemzeti Kapcsolattartó a Végrehajtó Ügynökséget versenyeztetés útján választja ki a nemzeti és európai uniós joggal összhangban. A kiválasztás eredményét a Norvég Királyság Külügyminisztériumának jóvá kell hagynia.
A Végrehajtó Ügynökség a Nemzeti Kapcsolattartót támogathatja az adminisztratív jellegű feladataiban. A Végrehajtó Ügynökség feladatköre nem érinti a Nemzeti Kapcsolattartót felelősségét.
6. Stratégiai jelentés és éves ülések
A Szabályzat 2.6. cikkének értelmében, a Nemzeti Kapcsolattartó évente stratégiai jelentést nyújt be a Norvég Királyság Külügyminisztériuma részére az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának a Kedvezményezett országban történő végrehajtásáról. A stratégiai jelentést, eltérő megállapodás hiányában, legalább két hónappal az éves ülést megelőzően kell benyújtani a Norvég Királyság Külügyminisztériuma részére.
7. Szervezeti ábra
B melléklet
Végrehajtási keretrendszer
A Szabályzat 2.5. cikke értelmében a Felek a jelen mellékletében felvázolt végrehajtási keretrendszerben állapodtak meg.
1. A Végrehajtási keretrendszer pénzügyi jellemzői

 

Magyarország

Norvég FM hozzájárulás

Nemzeti hozzájárulás

 

Programterület

1.

Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k

€ 45.000.000

€ 7.941.176

2.

Roma integráció

€ 17.003.000

€ 3.000.529

3.

Helyi fejlesztések

€ 31.013.000

€ 5.472.882

4.

Méltányos munka

€ 1.057.000

N.r.

 

További juttatások

 

 

 

Technikai segítségnyújtás a Kedvezményezett ország részére
(1.10. cikk)

€ 1.585.500

N.r.

 

Tartalék (1.11. cikk)

N.r.

N.r.

 

Tartalék az FM 2009–2014-es időszak projektjeinek befejezéséhez (1.12. cikk)

N.r.

N.r.

 

Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja (4.6.1. cikk)

€ 2.114.000

N.r.

 

Nettó juttatás Magyarország számára

€ 97.772.500

€ 16.414.588

2. Különös rendelkezések
A Norvég Királyság és Magyarország közti kétoldalú kapcsolatok erősítésének célja a hosszú távú együttműködések kialakításának ösztönzése és fejlesztése, a Megállapodás mellékletében felsorolt valamennyi területen. Cél továbbá a kétoldalú együttműködés megerősítése politikai és európai szinten a közös érdekeltségű területeken.
3. A végrehajtási keretrendszer tartalmi jellemzői
A Civil társadalom program Civil Alapkezelőjének kinevezését követően az alábbiakban leírt programokat a Norvég Külügyminisztérium jóváhagyásával kell végrehajtani az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak keretében, a Szabályzat 6.3. cikkével összhangban.

A. Program: Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k

Program célkitűzés:

Fokozott értékteremtés és fenntartható növekedés.

Program támogatás:

€ 45.000.000

Program társfinanszírozás:

€ 7.941.176

Program Operátor:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (Nemzeti Kapcsolattartó)

Donor program partner(ek):

Innovation Norway

Programterület(ek):

Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k

Különös rendelkezések:

A program a zöldipari innovációt támogatja. A koncepció kidolgozása során
vizsgálható az információs és kommunációtechnológia (IKT), valamint a jóléti
technológiák támogathatósága.
A program tartalmaz egy csekély összegű támogatást nyújtó alapot a női vállalkozók támogatására.
A program tartalmaz egy csekély összegű támogatást nyújtó alapot a start-up vállalkozások támogatására.
A magyar és a norvég partnerek közötti kétoldalú együttműködési projekteket ösztönözni kell és előnyben kell részesíteni a kiválasztási folyamat során.

Kétoldalú törekvések:

A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 300.000 eurót kell elkülöníteni a programra,
amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a Program Megállapodás jóváhagyása
előtt.
Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki azt, hogy
a Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson a programra.

 

B. Program: Roma integráció

Program célkitűzés:

Romák fokozottabb befogadása és társadalmi szerepvállalása.

Program támogatás:

€ 17.003.000

Program társfinanszírozás:

€ 3.000.529

Program Operátor:

Belügyminisztérium

Nemzetközi Partnerszervezet(ek):

Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Programterület(ek):

Romák befogadása és szerepvállalásuk

Különös rendelkezések:

A program a következő két szempontot célozza: a romák társadalmi szerepvállalásának erősítése, valamint az érintett intézmények és irányelvek befogadóbbá tétele.
Minden intézkedésnek a részvétel és a befogadó megközelítés elvein kell alapulnia, és összhangban kell lennie a romák társadalmi befogadásának 10 közös, a romák befogadásáról szóló, 2009. június 8-i tanácsi következtetések
alapelvével, az EU 2020–2030-as időszakának, a romák egyenlőségéről és befogadásáról szóló kezdeményezésével és a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával.
A program a roma gyermekeket, fiatalokat és nőket is célozza.
A program tartalmaz egy vagy több csekély összegű támogatást nyújtó alapot, amelyek roma, illetve a romák társadalmi befogadásán dolgozó civil társadalmi szervezeteket segítik.
A romák befogadásáért és társadalmi szerepvállalásáért felelős magyarországi roma kapcsolattartó pont aktívan részt vesz a program előkészítésében és végrehajtásában, beleértve, ha lehetséges, az Együttműködési Bizottság tagjaként.
A program összes támogatható költségének legfeljebb 60%-a áll rendelkezésre az infrastrukturális elemek számára.

Kétoldalú törekvések:

A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 100.000 eurót kell elkülöníteni a programra,
amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a Program Megállapodás jóváhagyása
előtt.
Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki azt, hogy
a Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson a programra.

 

A program az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak keretében végrehajtott Roma integráció programmal együtt kerül végrehajtásra.

 

 

C. Helyi fejlesztések

Program célkitűzés:

Megerősített társadalmi és gazdasági kohézió.

Program támogatás:

€ 31.013.000

Program társfinanszírozás:

€ 5.472.882

Program Operátor:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (Nemzeti Kapcsolattartó)

Donor program partner(ek):

Norvég Önkormányzatok Szövetsége (KS)

Programterület(ek):

Helyi fejlesztések és a szegénység csökkentése;
Jó kormányzás, felelős intézmények, átláthatóság, Európai Közegészségügyi Kihívások

Különös rendelkezések:

A program megerősíti a magyarországi közintézmények, a helyi és regionális önkormányzatok és azok szövetségeinek intézményi kapacitását és a humánerőforrás-fejlesztést, a norvégiai hasonló intézményekkel és hatóságokkal, valamint azok szövetségeivel folytatott együttműködés és ismeretek átadása révén. A program ösztönzi az ágazatok közötti partnerségeket, beleértve a civil társadalmat is.
A program biztosítja a helyi fejlődés és a szegénység csökkentésének szisztematikus megközelítését a legkevésbé fejlett régiókban, integrálva az oktatás, a foglalkoztatás és az egészségügy intézkedéseit. Az intézkedéseknek a részvétel és a befogadó megközelítés elvein kell alapulniuk.
A program a jó kormányzás területén meglévő standardok és normák végrehajtására összpontosít egyedi modulokon keresztül, beleértve az átláthatóságon és a jó kormányzáson dolgozó civil társadalmat célzó csekély összegű támogatásokat nyújtó alapot.
A „Helyi fejlesztés és a szegénység csökkentése” programterületen belül a KS és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) bevonásával tervezett nevesített projekt tartalmát tisztázni kell a programkoncepció kidolgozásakor.
A „Jó kormányzás, felelős intézmények, átláthatóság” programterületen belül az OECD bevonásával tervezett nevesített projekt tartalmát tisztázni kell a programkoncepció kidolgozásakor.
A Norvég Finanszírozási Mechanizmusból az „Európai Közegészségügyi Kihívások” területen az onkológia, E-egészségügy és egészségügyi alapellátás fókuszú nevesített projekteken keresztül megvalósított kezdeményezésekre allokált
program támogatási összeg nem haladhatja meg a 13.000.000 eurót.
A programkoncepció kidolgozása során szükséges felderíteni a nevesített projekteket és a donor projekt partnerek bevonásának lehetőségét.
Az „Európai Közegészségügyi Kihívások” programterülethez kapcsolódó programok előkészítésébe be kell vonni a Norvég Egészségügyi Igazgatóságot és a Norvég Közegészségügyi Intézetet. A további bevonás lehetőségét a programkoncepció kidolgozása során kell mérlegelni.

Kétoldalú törekvések:

A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 300.000 eurót kell elkülöníteni a programra, amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a Program Megállapodás jóváhagyása előtt.
Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki azt, hogy
a Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson a programra.

 

D. Program: Társadalmi párbeszéd – méltányos munka

Program célkitűzés:

A háromoldalú együttműködés megerősítése a munkáltatói szervezetek, a szakszervezetek és a hatóságok között, valamint a méltányos munka előmozdítása.

Program támogatás:

€ 1.057.000

Program társfinanszírozás:

Nem releváns.

Program Operátor:

A Finanszírozási Mechanizmus Bizottság a Szabályzatok 6.13. Cikkének megfelelően. A Finanszírozási Mechanizmus Bizottság az Innovation Norway-t alapkezelővé nevezi ki a Szabályzatok 6.13. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

Alapkezelő:

Innovation Norway

Programterület(ek):

Társadalmi párbeszéd – Méltányos munka

2. melléklet a 6/2021. (I. 14.) Korm. rendelethez4

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE IMPLEMENTATION OF THE NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM 2014–2021 between THE KINGDOM OF NORWAY, hereinafter referred to as “Norway” and HUNGARY, hereinafter referred to as the “Beneficiary State” together hereinafter referred to as the “Parties”,
WHEREAS the Agreement between the Kingdom of Norway and the European Union on the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 establishes a financial mechanism (hereinafter referred to as the “Norwegian Financial Mechanism 2014–2021”) through which Norway will contribute to the reduction of economic and social disparities in the European Economic Area, also taking into account any relevant changes in the European Union's cohesion policy, as appropriate;
WHEREAS the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 aims to strengthen relations between Norway and the Beneficiary State to the mutual benefit of their peoples;
WHEREAS the enhanced co-operation between Norway and the Beneficiary State will contribute to securing a stable, peaceful and prosperous Europe, based on good governance, democratic institutions, the rule of law, respect for human rights and sustainable development, in accordance with the general principles in the Agreement between the Kingdom of Norway and the European Union, the conclusions of the European Council in its meeting on 10 and 11 December 2020 and in compliance with the principles enounced in the Regulation adopted by the European Parliament on 16 December 2020 and by the European Council on 17 December 2020 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget;
WHEREAS the Parties agree to establish a framework for cooperation in order to ensure the effective implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 in conjunction with the EEA Financial Mechanism 2014–2021;
HAVE AGREED on the following:
Article 1
Objectives
1. The overall objectives of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 are to contribute to the reduction of economic and social disparities in the European Economic Area and to the strengthening of bilateral relations between Norway and the Beneficiary States through financial contributions in the priority sectors listed in paragraph 2. Accordingly, the Parties to this Memorandum of Understanding shall endeavour to select for funding programmes that contribute to the achievement of these objectives.
2. The financial contributions shall be available in the following priority sectors:
(a) Innovation, research, education and competitiveness;
(b) Social inclusion, youth employment and poverty reduction;
(c) Environment, energy, climate change and low carbon economy;
(d) Culture, civil society, good governance, fundamental rights and freedoms; and
(e) Justice and home affairs.
Article 2
Legal Framework
This Memorandum of Understanding shall be read in conjunction with the following documents which, together with this Memorandum of Understanding, constitute the legal framework of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021:
(a) the Agreement between the Kingdom of Norway and the European Union on the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 (hereinafter referred to as “the Agreement”);
(b) the Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 (hereinafter referred to as the “Regulation”) issued by Norway in accordance with Article 10.5 of the Agreement;
(c) the programme agreements that will be concluded for each programme; and
(d) any guidelines adopted by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (hereinafter referred to as “NMFA”) in accordance with the Regulation.
Article 3
Financial Framework
1. In accordance with Article 2.1 of the Agreement, the total amount of the financial contribution is Ç 1253.7 million in annual tranches of Ç 179.1 million over the period running from 1 May 2014 to 30 April 2021, inclusive, to be implemented in line with the deadlines set in the Regulation.
2. In accordance with Article 6 of the Agreement, a total of Ç 105,700,000 shall be made available to the Beneficiary State over the period referred to in Paragraph 1. Following the entry into force of this Memorandum of Understanding, the amount is considered as made available to the Beneficiary State within the period referred to in Paragraph 1, provided that a Fund Operator is appointed for the programme for Civil Society implemented under the EEA Financial Mechanism 2014–2021 no later than seven months after entry into force of this Memorandum of Understanding. The programmes described in Annex B may be approved by the NMFA after the period referred to in Paragraph 1.
3. In accordance with Article 3.2.b) of the Agreement, 1% of the total amount referred to in paragraph 2 shall be set aside for a fund for the Promotion of Decent Work and Tripartite Dialogue.
4. In accordance with Article 10.4 of the Agreement and Article 1.9 of the Regulation, the management costs of Norway shall be covered by the overall amount referred to above. Further provisions to this effect are set out in the Regulation. The net amount of the allocation to be made available to the Beneficiary State is Ç 97,772,500.
Article 4
Roles and responsibilities
1. Norway shall make funds available in support of eligible programmes proposed by the Beneficiary State and agreed on by the NMFA within the priority sectors listed in Article 3.1 of the Agreement and the programme areas listed in the Annex to the Agreement. Norway and the Beneficiary State shall cooperate on the preparation of concept notes defining the scope and planned results for each programme.
2. The Beneficiary State shall assure the full co-financing of programmes that benefit from support from the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 in accordance with Annex B and the programme agreements.
3. The NMFA shall manage the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 and take decisions on the granting of financial assistance in accordance with the Regulation.
4. The NFMA shall be assisted by the Financial Mechanism Office (hereinafter referred to as the “FMO”). The FMO shall be responsible for the day-to-day operations of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 and shall serve as a contact point.
Article 5
Designation of authorities
The Beneficiary State has authorised a National Focal Point to act on its behalf. The National Focal Point shall have the overall responsibility for reaching the objectives of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 as well as for the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 in the Beneficiary State in accordance with the Regulation. In accordance with Article 5.2 of the Regulation, the National Focal Point, the Certifying Authority, the Audit Authority, and the Irregularities Authority are designated in Annex A.
Article 6
Multi-annual Programming Framework
1. In accordance with Article 2.5 of the Regulation, the Parties have agreed on an implementation framework consisting of the following financial and substantive parameters:
(a) a list of agreed programmes and the financial contribution from the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 by programme;
(b) identification of programmes, their objective, their main focus, as appropriate, the grant rate by programme, the bilateral ambitions as well as any specific concerns relating to target groups, geographical areas or other issues;
(c) identification of programme operators, as appropriate;
(d) identification of Donor Programme Partners, as appropriate;
(e) identification of International Partner Organisations, as appropriate;
(f) identification of pre-defined projects to be included in relevant programmes.
2. The implementation framework is outlined in Annex B. The programmes are to be implemented subject to the approval of the NMFA in accordance with Article 6.3 of the Regulations and following the appointment of a Fund Operator for the programme for Civil Society implemented under the EEA Financial Mechanism 2014–2021.
Article 7
Fund for bilateral relations
In accordance with Article 4.6 of the Regulation the Beneficiary State shall set aside funds to strengthen bilateral relations between Norway and the Beneficiary State. The National Focal Point shall manage the use of the fund for bilateral relations and shall establish a Joint Committee for Bilateral Funds in accordance with Article 4.2 of the Regulation. Funds for bilateral relations allocated to programmes within this Memorandum of Understanding, are subject to the limitations on eligibility set in Annex B.
Article 8
Annual meetings
In accordance with Article 2.7 of the Regulation an annual meeting shall be held between the NMFA and the National Focal Point. The annual meeting shall allow the NMFA and the National Focal Point to examine progress achieved over the previous reporting period and agree on any necessary measures to be taken. The annual meeting shall provide a forum for discussion of issues of bilateral interest.
Article 9
Modification of the annexes
Annex A and B may be amended through an exchange of letters between the NMFA and the National Focal Point.
Article 10
Control and Access to Information
The NMFA, the Office of the Auditor General of Norway and their representatives have the right to carry out any technical or financial mission or review they consider necessary to follow the planning, implementation and monitoring of programmes and projects as well as the use of funds. The Beneficiary State shall provide all necessary assistance, information and documentation.
Article 11
Governing Principles
1. The implementation of this Memorandum of Understanding shall in all aspects be governed by the Regulation and subsequent amendments thereof.
2. The objectives of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 shall be pursued in the framework of close co-operation between Norway and the Beneficiary State. The Parties agree to apply the highest degree of transparency, accountability and cost efficiency as well as the principles of good governance, partnership and multi-level governance, sustainable development, gender equality and equal opportunities in all implementation phases of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021.
3. The Beneficiary State shall take proactive steps in order to ensure adherence to these principles at all levels involved in the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021.
4. No later than 31 December 2022, the Parties to this Memorandum of Understanding shall review progress in the implementation of this Memorandum of Understanding and thereafter agree on reallocations within and between the programmes, where appropriate. Pursuant to Article 1.11 of the Regulation, Norway waives the requirement for a reserve.
Article 12
Entry into Force
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the day after the date of its last signature.
********
This Memorandum of Understanding is signed in two originals in the English Language.
Signed in Budapest on 21/12/20 Signed in Budapest on 21/12/20
For the Kingdom of Norway For Hungary
ANNEX A
National management and control structures
1. National Focal Point
The Ministry of Innovation and Technology (MIT) shall act as the National Focal Point.
The MIT is responsible for coordination and harmonization of government activities, including the cohesion policy and supervision of the effective utilization of EU and other national and international funds, in the frame of this activity the MIT is in charge of the supervision of the planning and resource management of the Hungarian central budget in respect of EU and other international resources.
The Minister of MIT appoints the Deputy State Secretary for Development Policy Services as the Head of the National Focal Point.
The Department for Implementation of International Cooperation Programmes, within the Deputy State Secretariat for Development Policy Services shall be responsible for implementing the tasks of the National Focal Point.
The roles and responsibilities of the National Focal Point are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.3 thereof.
2. Certifying Authority
The Hungarian State Treasury (Treasury) shall act as the Certifying Authority.
The Treasury is an independent legal entity within the central state administration, established by Legal Act. The Treasury is responsible for keeping a register of the implementation of the State Budget Act and exercises financial control.
The Financial Vice President of the Treasury shall act as the Head of the Certifying Authority. Within the Treasury, the Compliance Department and the Financial Department operating under the supervision of the Financial Vice President of the Treasury shall be responsible for implementing the tasks of the Certifying Authority.
The Financial Vice President of the Treasury in general reports to the President of the Treasury, but in connection with the task of the Certifying Authority shall act independently and cannot be instructed by the President of the Treasury.
The Treasury is administratively subordinated to the Deputy State Secretary Responsible for Public Finances, Human Resources and Local Government Budget in the Ministry of Finance but cannot be instructed in its role as Certifying Authority.
The roles and responsibilities of the Certifying Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.4 thereof.
3. Audit Authority
The Directorate General for Audit of European Funds (DGAEF) shall act as the Audit Authority.
The DGAEF is an independent legal entity within the central state administration, established by Legal Act.
The DGAEF's activities include the performance of audit authority tasks regarding the support from the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, and also the audit tasks defined by the Government regarding other European Union and international funds, including the EEA and Norwegian Financial Mechanisms. The Audit Authority performs its tasks in line with international audit standards and relevant provisions of European legislation.
The Director General of the DGAEF shall act as the head of the Audit Authority. The DGAEF is an autonomously operating central budgetary organisation administratively subordinated to the Deputy State Secretary Responsible for Public Finances, Human Resources and Local Government Budget in the Ministry of Finance but cannot be instructed in its role as Audit Authority.
The roles and responsibilities of the Audit Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.5 thereof.
The Audit Authority shall be functionally independent of the National Focal Point and the Certifying Authority.
4. Irregularities Authority
The Ministry of Innovation and Technology (MIT) shall be responsible for the preparation and submission of irregularities reports.
The Minister of MIT appoints the Deputy State Secretary for Development Policy Strategy and Legal Affairs (DSSDPSLA) as the Head of the Irregularities Authority.
DSSDPSLA is responsible for the representation of the MIT in legal affairs. In addition, the DSSDPSLA is responsible for the complaint mechanism of the development policy and for the management of remedy and legality actions. Within the DSSDPSLA the Audit Department for Development Policy is responsible for the tasks of the Irregularities Authority.
The roles and responsibilities of the Irregularities Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 12.3 thereof.
The Irregularities Authority shall be functionally independent of the National Focal Point.
5. Implementing Agency
The National Focal Point shall assign certain tasks given to the Programme Operator under the Regulation to a single Implementing Agency.
The assignment of Programme Operator tasks shall be stipulated in the programme agreement and be detailed in the programme implementation agreement, to which the Implementing Agency shall be a party. The role of the Implementing Agency shall not affect the responsibilities of the Programme Operator related to the implementation of the programme. In order to establish transparent, cost-efficient and harmonized management and control systems of the different programmes, the National Focal Point will endeavour to ensure that tasks assigned to the Implementing Agency are identical for all programmes.
The expenditures incurred by the Implementing Agency related to the implementation of the assigned programme level tasks shall be covered from the respective programme's management cost referred to in Article 8.1 of the Regulation, in accordance with the programme agreement. Activities fulfilled and expenditures incurred by the Implementing Agency shall be clearly attributable to the programme to which they relate.
The National Focal Point shall select the Implementing Agency through a competitive tender procedure in line with relevant national and EU legislation. Result of the selection shall be subject to approval by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA).
The Implementing Agency may also support the National Focal Point in the administrative tasks of the National Focal Point. The role of the Implementing Agency shall not affect the responsibilities of the National Focal Point.
6. Strategic Report
In accordance with Article 2.6 of the Regulation, the National Focal Point shall annually submit to the NMFA a Strategic Report on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 in the Beneficiary State. The Strategic Report shall be submitted to the NMFA at least two months before the annual meeting unless otherwise agreed.
7. Organigram
ANNEX B
Implementation framework
In accordance with Article 2.5 of the Regulation, the Parties to this Memorandum of Understanding have agreed on an implementation framework outlined in this annex.
1. Financial parameters of the implementation framework

 

Hungary

Norwegian FM contribution

National contribution

 

Programmes

1

Business Development, Innovation and SMEs

€ 45,000,000

€ 7,941,176

2

Roma Inclusion and Empowerment

€ 17,003,000

€ 3,000,529

3

Local Development and Poverty Reduction

€ 31,013,000

€ 5,472,882

4

Social Dialogue – Decent Work

€ 1,057,000

N/A

 

Other allocations

 

 

 

Technical assistance to the Beneficiary State (Art. 1.10)

€ 1,585,500

N/A

 

Reserve (Art. 1.11)

N/A

N/A

 

Reserve for completion of projects under FM 2009–14 (Art. 1.12)

N/A

N/A

 

Fund for bilateral relations (Art. 4.6.1)

€ 2,114,000

N/A

 

Net allocation to Hungary

€ 97,772,500

€ 16,414,588

2. Specific concerns
Bilateral relations between the Kingdom of Norway and Hungary shall be strengthened with the aim of stimulating and developing long-term cooperation within all areas listed in the Annex to the Agreement. It is also an ambition to strengthen bilateral cooperation at political level and European level in areas of common interest.
3. Substantive parameters of the implementation framework
Following the appointment of a Fund Operator for the programme for Civil Society implemented under the EEA Financial Mechanism 2014–2021, the programmes described below are to be implemented subject to the approval of the NMFA, in accordance with Article 6.3 of the Regulation.

A. Programme: Business Development, Innovation and SMEs

Programme objective:

Increased value creation and sustainable growth

Programme grant:

€ 45,000,000

Programme co-financing:

€ 7,941,176

Programme Operator:

Ministry of Innovation and Technology (National Focal Point)

Donor Programme Partner(s):

Innovation Norway (IN)

Programme area(s):

Business Development, Innovation and SMEs

Special concerns:

The programme shall support Green Industry Innovation. Support to ICT and Welfare technology may be explored when developing the concept note.
The programme shall include a small grant scheme targeting female entrepreneurs.
The programme shall include a small grant scheme targeting start-ups.
Bilateral cooperation projects between Hungarian and Norwegian partners shall be encouraged and given priority in the selection process.

Bilateral ambitions:

EUR 300,000 shall be allocated to the programme from the fund for bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the approval of the programme agreement.
The allocation made in this Memorandum of Understanding does not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating additional funds to the programme.

 

B. Roma Inclusion and Empowerment

Programme objective:

Enhanced inclusion and empowerment of Roma

Programme grant:

€ 17,003,000

Programme co-financing:

€ 3,000,529

Programme Operator:

Ministry of Interior

International Partner
organisation(s):

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Programme area(s):

Roma Inclusion and Empowerment

Special concerns:

The programme shall address the following two aspects: empowerment of Roma
and rendering institutions and policies more inclusive.
All measures should be based on the principles of participation and inclusive approaches and be in line with the 10 Common Basic Principles of Roma Inclusion as stated in the Council Conclusions on the Inclusion of Roma from
8 June 2009; the EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation for 2020–2030; and the Hungarian national social inclusion strategy The programme shall also target Roma children, youth and women.
The programme shall include one or more small grant scheme(s) supporting Roma civil society organisations and civil society organisations working on social inclusion of Roma.
The national Roma Contact Point in Hungary responsible for Roma Inclusion and Empowerment shall be actively involved in the preparation and implementation of the programme, including, when feasible, as member(s) of the Cooperation Committee.
No more than 60% of the total eligible expenditure of the programme shall be
available for infrastructure (hard measures).

Bilateral ambitions:

EUR 100,000 shall be allocated to the programme from the fund for bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the approval of the
programme agreement.
The allocation made in this Memorandum of Understanding does not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating additional funds to the programme.

 

The programme will be implemented in conjunction with the programme Roma Inclusion and Empowerment implemented under the EEA Financial Mechanism 2014–2021.

 

C. Local Development and Poverty Reduction

Programme objective:

Strengthened social and economic cohesion

Programme grant:

€ 31,013,000

Programme co-financing:

€ 5,472,882

Programme Operator:

Ministry of Innovation and Technology (National Focal Point)

Donor Programme Partner(s):

The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS)

Programme area(s):

Local Development and Poverty Reduction
Good Governance, Accountable Institutions, Transparency
European Public Health Challenges

Special concerns:

The programme shall strengthen institutional capacity and human resource development in public institutions, local and regional authorities and associations thereof in Hungary through cooperation and transfer of knowledge with similar institutions and authorities and associations thereof in Norway. The programme shall encourage cross-sectoral partnerships, including with civil society.
The programme shall ensure a systematic approach to local development and poverty reduction in the least developed regions, integrating measures in education, employment and health. The measures should be based on the principles of participation and inclusive approaches.
Through specific modalities, the programme shall focus on the implementation of existing standards and norms in the area of Good Governance, including a small grant scheme targeting civil society working on transparency and good governance.
The content of a pre-defined project involving KS and the Hungarian National Association of Local Authorities (TÖOSZ) under the Programme Area ‘Local Development and Poverty Reduction’ shall be clarified when developing the concept note.
The content of a pre-defined project involving the OECD under the ‘Good Governance, Accountable Institutions, Transparency’ Programme Area shall be clarified when developing the concept note.
The total allocation from the Norwegian Financial Mechanism to the Programme Area ‘European Public Health Challenges’ shall not exceed € 13,000,000 of the programme grant, to be implemented through pre-defined projects with focus on oncology, E-health and primary healthcare. The pre-defined projects and the involvement of donor project partners shall be explored when developing the concept note.
The Norwegian Directorate of Health and the Norwegian Institute of Public Health shall be actively involved in the preparation of the programme related to the Programme Area ‘European Public Health Challenges.’ Further involvement shall be considered when developing the concept note.

Bilateral ambitions:

EUR 300,000 shall be allocated to the programme from the fund for bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the approval of the programme agreement.
The allocation made in this Memorandum of Understanding does not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating additional funds to the programme.

 

D. Programme: Social Dialogue – Decent Work

Programme objective:

Strengthened tripartite cooperation between employer organisations, trade unions and public authorities and the promotion of decent work.

Programme grant:

€ 1,057,000

Programme co-financing:

Not applicable

Programme Operator:

Financial Mechanism Office in accordance with Article 6.13 of the Regulation. Innovation Norway is appointed Fund Operator in Accordance with paragraph 4 of Article 6.13 of the Regulation.

Fund Operator:

Innovation Norway

Programme area(s):

Social Dialogue – Decent Work.

1

A 2. § a 4. § (2) bekezdése alapján a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 23/2021. (II. 26.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. január 15.

2

A 3. § a 4. § (2) bekezdése alapján a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 23/2021. (II. 26.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. január 15.

3

Az 1. melléklet a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 23/2021. (II. 26.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. január 15.

4

A 2. melléklet a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A 23/2021. (II. 26.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2021. január 15.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére