• Tartalom

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet

a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

2024.01.03.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló, 2019. május 24-i (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet] szerinti pilóta nélküli légijárművek irányításához szükséges képzésekre és vizsgákra terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. pilóta nélküli légijármű: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 71. § 35. pontja szerinti pilóta nélküli légijármű;

2. pilóta nélküli légijármű-rendszer (UAS): az Lt. 71. § 36. pontja szerinti pilóta nélküli légijármű rendszer;

3. távoli pilóta: az Lt. 71. § 48. pontja szerinti távoli pilóta;

4. UAS művelet: az Lt. 71. § 52. pontja szerinti UAS művelet;

5. UA irányítás: az Lt. 71. § 53. pontja szerinti UA irányítás;

6. tanfolyam: szervezett keretek között végzett képzés;

7. online képzés (e-learning képzés): e rendelet vagy jogszabály alapján a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott zárt rendszerű elektronikus képzési formában, zárt rendszerű elektronikus képzésmenedzsment rendszer alkalmazása mellett tartott tanfolyam;

8. zárt rendszerű elektronikus távoktatás: a felnőttképzésről szóló törvényben (a továbbiakban: Fktv.) ekként meghatározott fogalom;

9. zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: az Fktv.-ben ekként meghatározott fogalom;

10. Közlekedési Szakértői Testület: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott Közlekedési Szakértői Testület;

11. képzés: pilóta nélküli légijárművek irányításához szükséges ismeretek megszerzésére irányuló, jogszabály által előírt oktatási folyamat;

12. önállóan végzett képzés: jogszabály által előírtan, de tanfolyami kötelezettség nélkül a tanuló által önállóan vagy segítséggel végzett elméleti és/vagy gyakorlati képzés.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet, valamint a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a légiközlekedésről szóló törvény értelmező rendelkezései az irányadók.

3. § (1)1 A távoli pilóták pilóta nélküli légijárművek irányításához szükséges, az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet

a) UAS.OPEN.020 4. b),

b) UAS.OPEN.070 2. b),

c) UAS.STS-01.020 3. b),

d) UAS.STS-02.020 10. b)

pontja szerinti tanfolyamokat, továbbá a drón pilóta tanfolyamot a légiközlekedési hatóság által a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező képző szervezet szervezi és folytatja le.

(2) A távoli pilóták pilóta nélküli légijárművek irányításához szükséges az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet

a) UAS.STS-01.020 1. e) ii.),

b) UAS.STS-02.020 7. b)

pontjai szerinti tanfolyamok szervezését és lefolytatását a képző szervezet a képzési tevékenység megkezdése előtt legalább 10 nappal bejelenti a légiközlekedési hatóságnak, valamint az (EU) 2019/947. bizottsági végrehajtási rendelet 6. függelékében foglalt formanyomtatvány légiközlekedési hatóság részére történő benyújtásával nyilatkozik a követelményeknek való megfelelésről.

(3) A légiközlekedési hatóság a (2) bekezdés szerinti képzés szervezésére és lefolytatására jogosult szervezeteket nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

(4) A légiközlekedési hatóság által nyilvántartásba nem vett képzőszervezet által végzett képzés, valamint a képzés elvégzéséről kiadott igazolás joghatással nem bír.

(5) Ha a nyilvántartásba vett képzőszervezet az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti követelményeknek nem felel meg, a légiközlekedési hatóság a tevékenység végzését megtiltja, és a képzőszervezetet a nyilvántartásból törli.

(6)2 A képző szervezet a tanfolyamot a légiközlekedési hatóság által meghatározott Tantervi és Vizsgakövetelmény, valamint Ügyviteli és Bizonylatolási Rend alapján tartja meg. A drón pilóta tanfolyamhoz meghatározott Tantervi és Vizsgakövetelménynek az 1. mellékletnek kell megfelelnie.

(7) A képző szervezet a honlapján közzéteszi

a) a képzésre történő jelentkezés feltételeit,

b) a képzés szintjét, tartalmát, a tanterveket, a tantárgyakat, tantervi óraszámokat és

c) a képzés díját.

(8) A képzésre történő jelentkezés feltételeinek teljesülését a képző szervezet a tanfolyam megkezdése előtt ellenőrzi.

4. § (1)3 A távoli pilóták pilóta nélküli légijárművek irányításához szükséges, az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet

a) UAS.OPEN.020 4. b),

b) UAS.OPEN.030 2. c),

c) UAS.STS-01.020 2. b),

d) UAS.STS-02.020 9. b)

pontja szerinti vizsgákat, továbbá a drón pilóta vizsgát a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: vizsgaközpont) szervezi és folytatja le.

(2) A távoli pilóta a vizsgán való részvételért díjat köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló miniszteri rendeletben a számítógépes elméleti vizsga díjával.

(3)4 A vizsgaközpont a vizsgáztatást a légiközlekedési hatóság által meghatározott Tantervi és Vizsgakövetelmény, valamint Vizsgaszabályzat alapján hajtja végre. A drón pilóta vizsgához meghatározott Tantervi és Vizsgakövetelménynek a 2. mellékletnek kell megfelelnie.

(4)5 A vizsgaközpont a honlapján közzéteszi

a) a vizsgára, pótvizsgára jelentkezés feltételeit,

b) a vizsgakövetelményeket, a vizsgáztatásra alkalmas vizsgahelyszíneket, a vizsga típusát,

c) a vizsga díját,

d) a kompetenciatanúsítvány mintáját,

e) a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány mintáját,

f) a vizsga sikeres teljesítését igazoló igazolás mintáját.

(5)6 A vizsgára jelentkezés, a kompetenciatanúsítvány kiállításának feltételeként előírt tanfolyam és a drón pilóta tanfolyam teljesítését a képző szervezet, az önállóan végzett képzés teljesítését a tanuló igazolja.

(6) A tanuló vizsgára bocsátása feltételeinek teljesülését a vizsgaközpont a vizsga előtt ellenőrzi.

(7) Az adott távoli pilóta kompetenciatanúsítvány megszerzésére irányuló összes követelmény teljesítése esetén a vizsgaközpont az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelettel összhangban kompetenciatanúsítványt állít ki, amelynek mintáját a Vizsgaszabályzat tartalmazza.

(7a)7 A drón pilóta tanfolyam és drón pilóta vizsga teljesítése esetén a vizsgaközpont pilóta nélküli légijármű irányítói igazolványt állít ki, amelynek mintáját a Vizsgaszabályzat tartalmazza. A pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány a drón pilóta vizsga sikeres teljesítésének időpontjától számított öt évig hatályos.

(7b)8 A drón pilóta vizsga ismételt teljesítése esetén a vizsgaközpont öt évvel meghosszabbítja a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány időbeli hatályát. Az új hatályossági időt az eredeti hatályossági idő végétől kell számolni, ha az ismételt drón pilóta vizsga az eredeti hatályossági időt megelőző hat hónapon belül kerül teljesítésre, egyéb esetben az új hatályossági időt az ismételt drón pilóta vizsga sikeres teljesítésének időpontjától kell számolni.

(7c)9 A (7), (7a) és (7b) bekezdéstől eltérő vizsgák sikeres teljesítése esetében a vizsgaközpont a vizsga sikeres teljesítését igazoló igazolást állít ki, amelynek mintáját a Vizsgaszabályzat tartalmazza.

(8) Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

(9) Az e rendeletben meghatározott, a vizsgaközpont önhibáján kívül eső feltételek hiánya miatt meghiúsult vizsga esetén a vizsgázó új időpontban vizsgát kizárólag a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(10) Az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet UAS.OPEN.020 4. b) pontja szerinti tanfolyam és vizsga esetén, amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen a vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelentkezhet ismét vizsgára.

5. § (1) A légiközlekedési hatóság évente egy alkalommal – a Közlekedési Szakértői Testület szakmai javaslata alapján – pályázatot hirdet az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer (a továbbiakban: Rendszer) és az e-learning rendszerű képzéshez szükséges digitális tananyagok (a továbbiakban: Tananyag) tanúsításának, minősítésének megszerzésére.

(2) A pályázónak díjat kell fizetnie, melynek mértéke Tananyagonként és Rendszerenként 500 000 forint.

(3) A pályázati kiírást a légiközlekedési hatóság a honlapján közzéteszi. A pályázatok beadásának határideje a kiírástól számított 30 nap, a pályázathoz csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást.

(4) A légiközlekedési hatóság az akkreditáció megszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntését a Közlekedési Szakértői Testület állásfoglalásának figyelembevételével hozza meg. A pályázatokat a beérkezés sorrendjében abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e:

a) a Rendszer vonatkozásában

aa) a jogszabályi követelményeknek,

ab) a pályázati kiírásnak;

b) a Tananyag vonatkozásában

ba) a jogszabályi követelményeknek,

bb) a pályázati kiírásnak és

bc) színvonal és kidolgozottság tekintetében az adott képzésben korábban akkreditált tananyagok átlagos színvonalának, ideértve, de nem kizárólagosan a speciális pedagógiai és didaktikai elvárásokat, valamint a tesztek színvonalát és mennyiségét.

(5) Akkreditálni a Rendszert és valamely képzés teljes elméleti ismeretanyagát megfelelően feldolgozó e-learning Tananyagot lehet. Az akkreditálásra benyújtott Rendszernek és a Tananyagnak meg kell felelnie a 6. §-ban előírt követelményeknek és az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírásnak.

(6) A sikeres akkreditáció eredményeként a légiközlekedési hatóság a Rendszert vagy Tananyagot a képzési tevékenység során felhasználhatónak minősíti, és akkreditációs számmal látja el.

(7) Az akkreditáció eredményét a beadási határidőtől számított 60 napon belül kell közzétenni. A Rendszer és a Tananyag akkreditációjának időbeli hatálya legfeljebb 38 hónap a kihirdetést követően.

(8) Az akkreditáció időbeli hatálya alatt a Rendszer és a Tananyag akkreditációját megszerző pályázó köteles gondoskodni a tantervi és jogszabályi megfelelőségről. A légiközlekedési hatóság a Rendszer és a Tananyag változtatásait ellenőrizheti.

(9) Amennyiben az akkreditált Rendszer vagy Tananyag a (8) bekezdés szerinti módosítása szerinti változata az erre vonatkozó felszólítást követő 10 munkanapon belül sem felel meg a jogszabályi, tantervi, akkreditációs előírásoknak, a légiközlekedési hatóság a Rendszer vagy a Tananyag akkreditációját visszavonja.

(10) A légiközlekedési hatóság az akkreditált Rendszer és a Tananyag listáját és akkreditációs számát honlapján közzéteszi.

6. § (1) Az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható Rendszer akkor akkreditálható, ha:

a) a pályázó az akkreditációs időszak teljes idejére igazolja a tanúsított és Rendszer jogszerű felhasználhatóságát legalább ezer egyidejű felhasználóra vonatkozóan,

b) a Rendszerhez és a tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések Tananyagaihoz folyamatos, időkorlátozás nélküli tanulói hozzáférést biztosít,

c) a légiközlekedési hatóság részére a Rendszerhez és annak minden Tananyagához folyamatos, időkorlátozás nélküli hozzáférést biztosít,

d) adatbázisában rögzíti a tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a tanulónak a Tananyagban szereplő ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, a tanuló Rendszerben történő kötelező regisztrációját követően a tanuló egyedi azonosítójával a Rendszerbe történő belépéseit, ideértve a tanulói számítógép IP-címének naplózását is azzal, hogy a tanuló Rendszerben eltöltött idejét minden esetben rögzíteni (naplózni) kell,

e) az e-learning képzésben részt vevő tanuló adatait tartalmazó állomány a hozzáférés kiadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül elküldésre kerül a vizsgaközpont részére,

f) a Rendszer a tanuló e-learning képzésének befejezésekor – képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a légiközlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állomány (a továbbiakban: e-learning képzési statisztika) tudja tárolni, valamint biztosítja a képző szervezetet – az e-learning képzési statisztika tekintetében – terhelő 5 éves megőrzési kötelezettséget, valamint az igazolás haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a vizsgaközpont részére történő megküldését,

g) a Rendszer a tanuló e-learning képzésének befejezésekor automatikusan kiállítja és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el az e-learning képzési igazolást a képző szervezet által meghatározott adattartalommal; a kiállított e-learning képzési igazolást a Rendszernek a kiállítást követően haladéktalanul el kell küldenie vagy letölthetővé kell tennie a tanulónak; az így előállított e-learning képzési igazolást a képző szervezetnek legalább 5 évig kell megőriznie,valamint a Rendszernek az e-learning képzési igazolás kiállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a vizsgaközpont részére,

h) biztosítja a SCORM formátumú szabványos – a légiközlekedési hatóság által rendelkezésre bocsátott – kiegészítő ismeretanyag képzéshez történő hozzáadását,

i) a képzési folyamat megszakítható és az egyéni azonosítást követően folytatható,

j) a fejezetek végén kérdésbankból véletlenszerűen önellenőrző tesztet biztosít a tanuló számára, valamint

k) az önellenőrző tesztek a tanuló által a képzési folyamatban tetszőleges számban ismételhetőek.

(2) A képzés Tananyaga akkor megfelelő, ha

a) az az e-learning tananyagokra vonatkozó speciális pedagógiai és didaktikai elvárásokra figyelemmel önellenőrző teszttel van elkészítve, amellyel előírt ismeretanyagot egy átlagos képességű tanuló külső segítség nélkül is el tudja sajátítani, és megszerzett tudásának megfelelőségéről önállóan meg tud győződni, és

b) a képzésen belül a Tananyag modulárisan épül fel oly módon, hogy egy átlagos képességű tanulónak képesnek kell lennie bármely modul egyszerre történő elvégzésére; továbbá a modulokat fejezetekbe kell szervezni olyan módon, hogy egy fejezet legfeljebb tíz modult tartalmaz.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

8. §10 A 3. § (1) bekezdése szerinti online tanfolyamokat a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az 5. § (1) bekezdése szerint első alkalommal kiírt és sikeresen lefolytatott akkreditációs pályázati eljárás lefolytatásáig végezheti akkreditáció nélkül a közlekedésért felelős miniszter engedélyével.

9. § (1) Ez a rendelet a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló, 2019. május 24-i (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3)11

1. melléklet a 6/2021. (II. 5.) ITM rendelethez12

Drón pilóta tanfolyam

A

B

C

D

1.

Oktatás típusa

Tantárgy

A tantárgy oktatásával elérendő cél

Minimális óraszám

2.

Elmélet

Légijog

A távoli pilóta ismerje az UAS üzembentartással összefüggő jogszabályokat

8 óra

3.

UAS rendszerek üzembentartása

A távoli pilóta megszerezze az UAS rendszerek földi és légi üzemeltetéséhez szükséges elméleti ismereteket, beleértve a repülésbiztonsággal, navigációval és üzembentartási eljárásokkal kapcsolatos ismereteket.

24 óra

4.

UAS rendszerek általános ismerete

A távoli pilóta ismerje a drónok műszaki jellemzőit, szerkezeti felépítését, a fedélzetre installált eszközöket és berendezéseket, tudja azok főbb paramétereit és működési elvét.

12 óra

5.

Meteorológia

A távoli pilóta ismerje a légkör felépítését, összetevőit és azokat az alapvető hatásokat, amelyek meghatározzák a légkörben lejátszódó jelenségeket, továbbá ismerje a légköri jelenségeket és tisztában legyen azok UAS üzembentartására vonatkozó gyakorlati következményeivel

12 óra

6.

Emberi tényezők

A távoli pilóta ismerje az emberi tényezők UAS rendszerek üzembentartására gyakorolt hatását és az ebből fakadó kockázatok kezelésének módját.

4 óra

7.

Gyakorlat

UAS rendszerek üzembentartásának gyakorlata

A távoli pilóta megszerezze az UAS rendszerek földi és légi üzemeltetéséhez szükséges gyakorlati ismereteket, beleértve a repüléstervezést, a légtérhasználati ismereteket, a műveleti területtel kapcsolatos kockázatok értékelését, a normál, vészhelyzeti és sürgősségi eljárásokat, a pilóta nélküli légi jármű repülési útvonalának vezérlését és automatizálásának kezelését, a repülés előtti és repülés utáni ellenőrzéseket, a légiforgalmi kommunikációs ismereteket és az emberi tényezőkből fakadó kockázatok gyakorlati kezelésére vonatkozó ismereteket.

16 óra

2. melléklet a 6/2021. (II. 5.) ITM rendelethez13

Drón pilóta vizsga

A

B

C

D

E

1.

Vizsga típusa

Vizsgatárgy

Vizsga tartalma

Vizsga formája

Megfelelési küszöb

2.

Elmélet

Drón pilóta elméleti vizsga

A légijog,
UAS rendszerek üzembentartása, UAS rendszerek általános ismerete, meteorológia és
emberi tényezők tantárgy témakörei

Számítógépes vizsga, minimum
60 db feleletválasztós kérdéssel

a kérdések legalább 75%-át helyesen kell megválaszolni

3.

Gyakorlat

Drón pilóta gyakorlati vizsga

UAS rendszerek üzembentartásának gyakorlata tantárgy témakörei

Komplex gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtása

a vizsga feladat végrehajtása legalább 75%-os szinten, úgy, hogy repülésbiztonságot veszélyeztető hibát nem követ el a vizsgázó

1

A 3. § (1) bekezdése a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 66. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (6) bekezdése a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 66. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 67. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 67. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (4) bekezdése a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 67. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (5) bekezdése a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 67. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (7a) bekezdését a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 68. §-a iktatta be.

8

A 4. § (7b) bekezdését a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 68. §-a iktatta be.

9

A 4. § (7c) bekezdését a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 68. §-a iktatta be.

10

A 8. § a 47/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (3) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. mellékletet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 69. §-a iktatta be.

13

A 2. mellékletet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 69. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére