• Tartalom

6/2021. (II. 27.) AM rendelet

az agrárminiszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

2021.03.05.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1–7. és 9–12. pontjában meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Szakmai elismerés

1. § (1) Az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított szakmai elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, valamint az azt támogató területen végzett kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenységért adományozható.

(2) Szakmai elismerés a szakmai díj, az emlékplakett, az érdemérem, a Miniszteri Elismerő Oklevél, a Miniszteri Dicséret, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: OTDK) Agrártudományi Szekció Különdíj (a továbbiakban: OTDK Agrártudományi Különdíj).

(3) A miniszter által adományozható szakmai elismerések a következők:

a) Szakmai díj:

1. Aranykoszorús Gazda Díj, Aranykoszorús Gazdaasszony Díj,

2. Darányi Ignác Díj,

3. Fasching Antal Díj,

4. Fleischmann Rudolf Díj,

5. Gróf Széchényi Imre Díj,

6. Konkoly-Thege Sándor Díj,

7. Kovács Béla Díj,

8. Környezetünkért Díj,

9. Magyar Vidékért Díj,

10. Nadler Herbert Díj,

11. Nagyváthy János Díj,

12. Pro Alimentis Hungariae Díj,

13. Pro Aquacultura Hungariae Díj,

14. Pro Natura Díj,

15. Pro Silva Hungariae Díj,

16. Schenzl Guidó Díj,

17. Tessedik Sámuel Díj,

18. Tolnay Sándor Díj,

19. Ujhelyi Imre Díj,

20. Zöld Toll Díj;

b) Emlékplakett:

ba) Életfa Emlékplakett,

bb) Környezetünkért Emlékplakett,

bc) Pro Meteorológia Emlékplakett,

bd) Pro Natura Emlékplakett;

c) Érdemérem:

ca) Horgászatért Érdemérem;

d) Oklevél:

da) Miniszteri Elismerő Oklevél,

db) Miniszteri Dicséret;

e) Különdíj:

ea) OTDK Agrártudományi Különdíj.

2. Adományozás

2. § (1) Szakmai elismerések adományozását bármely természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet kezdeményezheti. A kezdeményezés előterjesztésének formai és tartalmi követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Szakmai elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója részére senki nem kezdeményezheti.

(3) A kezdeményezést az adományozási alkalmat legalább két hónappal megelőzően kell benyújtani az Agrárminisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium). A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál kell értékelni.

(4) Szakmai díj, emlékplakett – az Életfa Emlékplakett kivételével – és érdemérem tekintetében a kezdeményezéseket a Minisztérium elismeréshez kapcsolódó szakterületért felelős politikai felsővezetője, szakmai felsővezetője vagy szakmai vezetője által vezetett díjbizottság értékeli és tesz javaslatot az adományozással kapcsolatban. Egyéb elismerési forma tekintetében a Kitüntetési Bizottság végzi el az értékelést és a javaslattételt.

(5) Az (1)–(4) bekezdéstől eltérően az OTDK Agrártudományi Különdíj odaítélését az Országos Diákköri Tanács Agrártudományi Szekció Tagozati Zsűrik elnöke kezdeményezheti. Az OTDK Agrártudományi Különdíj odaítélésére, az erre a célra létrehozott Különdíj Bizottság tesz javaslatot.

(6) A miniszter a bizottság javaslatának figyelembevételével dönt az elismerés adományozásáról.

3. § (1) Szakmai elismerés azon magyar és külföldi állampolgár részére adományozható, aki előzetesen, a 2. melléklet szerinti nyilatkozattal, írásban hozzájárul ahhoz, hogy a természetes személyazonosító adatait és lakcímadatát az elismerésben részesítettek nyilvántartásában kezeljék, valamint nevét a Minisztérium honlapján közzétegyék, továbbá ahhoz, hogy érdemeiről a nyilvánosság tájékoztatást kapjon.

(2) Szakmai elismerés – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag természetes személynek adományozható. Nem lehet posztumusz szakmai elismerést adományozni. Ha az elismerésben részesített az adományozás és az átadás közti időben elhalálozik, az elismerést – a 27. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – a törvényes örökösnek kell kiadni.

(3) Házaspárok közös teljesítménye esetén az elismerés a házaspár részére megosztva is kezdeményezhető és adományozható.

(4) A 11. §-ban, a 14. §-ban és a 20. §-ban megnevezett díj, a 28. §-ban és a 30. §-ban megnevezett emlékplakett jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet részére is adományozható.

4. § A szakmai díj, a Miniszteri Dicséret és a Különdíj pénzjutalommal jár. Szakmai díj és Miniszteri Dicséret esetén a pénzjutalom összege bruttó 250 000 forint, az OTDK Agrártudományi Különdíj esetében a díjazott bruttó 50 000 forint pénzjutalomban részesül. Házaspár részére történő adományozás esetén mindkét házastársnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár. A pénzjutalmak fedezetét a Minisztérium költségvetésében kell előirányozni.

5. § (1) Nem adományozható elismerés annak, akit az elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek és még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, illetve – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szól – aki az adott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, továbbá az sem, aki jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltak ellenére elismerésben részesült, attól a miniszter az elismerést – az (1) bekezdésben foglaltakról való tudomásszerzést követően – azonnal visszavonja.

(3) Méltatlanná válik a szakmai elismerésre az, akit jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt – az adott foglalkozásától eltiltottak. Az elismerésre méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.

(4) Azonos díjazott részére ugyanaz a díj egy ízben adományozható. Ettől eltérően ugyanaz a díj kivételesen, egy alkalommal ismételten is adományozható abban az esetben, ha az előző díj alapjául szolgáló érdemet felülmúló, kimagasló érdem azt indokolja.

3. Adományozási alkalom

6. § (1) Szakmai elismerés adományozására a következő alkalmakkor kerül sor:

a) az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulóján, március 15-én,

b) az Erdők Világnapján, március 21-én,

c) a Meteorológiai Világnapon, március 23-án,

d) a Föld Napján, április 22-én,

e) a Pedagógusnapon, június első vasárnapján,

f) a Környezetvédelmi Világnapon, június 5-én,

g) az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepén, augusztus 20-án,

h) az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapján, október 23-án,

i) a Termelői Közösségek Napján, december hónap folyamán,

j) kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.

(2) Az elismerést a miniszter vagy megbízottja ünnepélyes keretek között adja át.

(3) Az elismerés tényét és az elismerésben részesítettek érdemeit a Minisztérium honlapján közzé kell tenni.

4. Szakmai díj

7. § (1) Aranykoszorús Gazda Díj, illetve Aranykoszorús Gazdaasszony Díj adományozható annak az egyéni gazdálkodónak, vállalkozónak, valamint a szakoktatás területén dolgozónak, aki a szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás vagy más agrárágazati tevékenység területén kimagasló eredményt ért el, elsősorban a jövedelmezőség és minőség javítása, új típusú gazdálkodási szerkezet kialakítása és a célszerű vállalkozási forma meghonosítása területén.

(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán körben emblematikus koszorú, „Aranykoszorús Gazda” vagy „Aranykoszorús Gazdaasszony” felirat, középen Magyarország címere, a másik oldalán ősi életfa motívum látható.

8. § (1) Darányi Ignác Díj adományozható az agrártudomány vagy a környezettudomány területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréséül annak a kutatónak, aki olyan kivételes tudományos eredményt ért el, amelynek gyakorlati bevezetése a szakterületen innovatívnak tekinthető, vagy jelentősen hozzájárul a szakterület további fejlődéséhez.

(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

(3) Évente – az (1) bekezdés szerinti tudományterületenként – legfeljebb egy-egy díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 105 mm. Az egyik oldalán Darányi Ignác domborművű arcképe, „Darányi Ignác Díj” felirat, „1849–1927” Darányi Ignác születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

9. § (1) Fasching Antal Díj adományozható a földügy, valamint a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészet terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül

a) a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért;

b) kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért; illetve

c) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért.

(2) A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán Fasching Antal domborművű arcképe, „Fasching Antal Díj” felirat, „1879–1931” születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma – vésett felirattal – látható.

10. § (1) Fleischmann Rudolf Díj adományozható a hazai növénytermesztés vagy növénynemesítés terén kiemelkedő értékű gyakorlati és elméleti munkát végzők tevékenységének elismeréséül.

(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

(3) Évente az (1) bekezdés szerinti tudományterületenként legfeljebb kettő-kettő díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán Fleischmann Rudolf domborművű arcképe, „Fleischmann Rudolf Díj” felirat, „1879–1950” Fleischmann Rudolf születésének és halálának dátuma, a másik oldalán fő motívumként a kukorica jelenik meg.

11. § (1) Gróf Széchényi Imre Díj adományozható a Kárpát-medence magyar gazdatársadalmának megerősítése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató külhoni civil szervezetek és személyek részére.

(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb kettő díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán gróf Széchényi Imre domborművű arcképe, „Gróf Széchényi Imre Díj” felirat, „1858–1905” gróf Széchényi Imre születésének és halálának dátuma, a másik oldalán a Kárpát-medence földrajzi térképe benne egy búzakalásszal látható.

12. § (1) Konkoly-Thege Sándor Díj adományozható az állattenyésztésben, a tenyésztésszervezésben, az állattenyésztési ágazati szakpolitikában és az állattenyésztés érdekképviseletében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréséül.

(2) A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm. Az egyik oldalán Konkoly-Thege Sándor domborművű arcképe, felette „Konkoly Thege Sándor Díj” felirat, alatta „1888–1969” Konkoly-Thege Sándor születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

13. § (1) Kovács Béla Díj adományozható annak, aki kiemelkedő agrárágazati tevékenysége mellett sokat tett a tulajdon sérthetetlenségén alapuló korszerű magángazdasági, illetve a mezőgazdasági termelők eredményesebb munkáját elősegítő szolgáltató típusú szövetkezeti szervezeti formák elterjesztéséért.

(2) A díj átadására október 23-a alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán Kovács Béla domborművű arcképe, „Kovács Béla Díj” felirat, „1908–1959” Kovács Béla születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

14. § (1) Környezetünkért Díj adományozható a környezetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére.

(2) A díj átadására a Környezetvédelmi Világnap (június 5.) alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 115 mm. Az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára utaló tájszerű ábrázolás, középen a „KÖRNYEZETÜNKÉRT” felirat, a másik oldalán repedezett földből sarjadó növénykezdemény látható.

15. § (1) Magyar Vidékért Díj adományozható a település-, illetve a vidékfejlesztés területén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréséül.

(2) A díj átadására október 23-a alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm. Az egyik oldalán a magyar vidékre utaló tájszerű ábrázolás, „Magyar Vidékért Díj” körirat, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

16. § (1) Nadler Herbert Díj adományozható

a) a magyar vadgazdálkodás szakterületén huzamos időn át, kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munka vagy

b) a magyar vadgazdálkodás érdekében végzett kimagasló hatósági, tudományos, illetve oktatói területen végzett tevékenység

elismeréséül.

(2) A díj átadására az Erdők Világnapja (március 21.) alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm. Az egyik oldalán a „Nadler Herbert Díj” felirat, valamint a szakmai jelleget kifejező gímszarvas, a másik oldalán Magyarország tölgykoszorúval keretezett címere látható. Az emlékérem peremére bevésve a díjazott neve szerepel.

17. § (1) Nagyváthy János Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő oktató munkát végez a miniszter feladatkörébe tartozó ágazatokat érintő felsőoktatás területén.

(2) A díj átadására a Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

(3) A díjból évente legfeljebb három adományozható.

(4) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm. Az egyik oldalán Nagyváthy János domborművű arcképe, „Nagyváthy János 1755–1819” neve, születésének és halálának dátuma, a másik oldalán a tudományt szimbolizáló könyvek láthatóak.

18. § (1) Pro Alimentis Hungariae Díj (Magyar Élelmiszerekért Díj) adományozható az élelmiszeripar terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül

a) a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért,

b) kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért, illetve

c) a szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért.

(2) A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 120 mm. Az egyik oldalán csendélet, fölötte „Pro Alimentis Hungariae” felirat, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

19. § (1) Pro Aquacultura Hungariae Díj adományozható a hazai akvakultúra érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) A díj átadására október 23-a alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható. A három díj közül egyet az előző évben az akvakultúra területén publikáló, nemzetközileg is kiemelkedő szakmai színvonalat jelentő, a magyar akvakultúra nemzetközi hírnevét öregbítő személy kap.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán a vizeket jelölő hullámminta fölött félkörívben a hazánkban tenyésztett halfajok sokféleségét jelképező szimbolikus ábra „Pro Aquacultura Hungariae” felirattal, a másik oldalán két tenyéren fekvő növendék ponty látható.

20. § (1) Pro Natura Díj adományozható a hazai természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére.

(2) A díj átadására a Föld Napja (április 22.) alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 110 mm. Az egyik oldalán stilizált kócsag „Pro Natura Díj” felirattal, a másik oldalán öreg tölgyfa ábrázolása látható.

21. § (1) Pro Silva Hungariae Díj („Magyar Erdőkért Díj”) adományozható az erdőgazdálkodás, erdővédelem terén huzamos időn át végzett tevékenység, valamint az erdőgazdálkodás érdekében végzett, kimagasló tudományos, oktatói, szakmai ismeretterjesztői, valamint a médiaszolgáltatás vagy a sajtó területén kifejtett tevékenység elismeréséül.

(2) A díj átadására az Erdők Világnapja (március 21.) alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm. Az egyik oldalán a „Pro Silva Hungariae” felirat olvasható a szakmai jelleget kifejező, sematikus ábrázolású fák között elhelyezve, a másik oldalán Magyarország tölgykoszorúval keretezett címere látható. Az emlékérem peremére bevésve a díjazott neve szerepel.

22. § (1) Schenzl Guidó Díj adományozható a hazai és nemzetközi meteorológia területén végzett, kimagasló tudományos, kutatási, szakmai eredmény elismeréseként.

(2) A díj átadására a Meteorológiai Világnap (március 23.) alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb kettő díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 95 mm. Az egyik oldalán Schenzl Guidó dombormű arcképe, balról „Dr. Schenzl Guidó”, jobbról „1823–1890” Schenzl Guidó születésének és halálának dátuma, felette „Pro Meteorologia” felirat, a másik oldalán „A légtüneménytan az országos észleldék azaz a meteorológiai vizsgálatok megalapítójának emlékére '94” felirat látható.

23. § (1) Tessedik Sámuel Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő munkát végez az agrárszakképzési középfokú oktatás területén.

(2) A díj átadására a Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb hat díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 80 mm átmérőjű. Az egyik oldalán Tessedik Sámuel domborművű arcképe, „Tessedik Sámuel 1742–1820” neve, születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Tessedik Sámuel egykori iskolája (Szarvas) látható.

24. § (1) Tolnay Sándor Díj adományozható az állategészségügy területén kifejtett kiemelkedő gyakorlati, kutatási és oktatási tevékenység elismeréséül.

(2) A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán dr. Tolnay Sándor jobbra néző domborművű arcképe, ettől jobbra „Tolnay Sándor dr.” felirat, balra „1748–1818” Tolnay Sándor születésének és halálának dátuma, a másik oldalán „Tolnay Sándor szakmai díj” felirat és az adományozás évszámának vésett felirata látható.

25. § (1) Ujhelyi Imre Díj adományozható a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén elért kiemelkedő teljesítmény elismeréséül annak a termelőnek, aki új eljárást, korszerű módszert valósított meg, valamint annak, aki az élelmiszeripar területén a technikai fejlesztésben, a korszerű gyártási eljárások alkalmazásában, új gyártmányok kidolgozásában és bevezetésében kimagasló eredményt ért el.

(2) A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb hat díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékérmet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. Az egyik oldalán Ujhelyi Imre domborművű arcképe, „Ujhelyi Imre 1866–1923” neve, születésének és halálának dátuma, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

26. § (1) Zöld Toll Díj adományozható az audiovizuális médiaszolgáltatás és a rádiós médiaszolgáltatás, illetve a nyomtatott- vagy az internetes sajtó területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére.

(2) A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.

(4) Az elismerésben részesített egyedi kivitelezésű, névre szóló tollat, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap.

5. Emlékplakett

27. § (1) Életfa Emlékplakett adományozható a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett lelkiismeretes és becsületes munka, eredményes életút elismeréséül. A 2. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés az elismerésre javasolt születési éve (2) bekezdése szerinti kerek évfordulója alkalmából tehető, az évfordulót megelőző vagy követő nyolc hónapon belül.

(2) Az emlékplakett fokozatai a következők:

a) bronz, 70 éves korban;

b) ezüst, 80 éves korban;

c) arany, 90 éves korban;

d) gyémánt, 100 éves korban.

(3) Az emlékplakett átadására március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a alkalmából kerül sor.

(4) Az emlékplakett bronz fokozatából évente legfeljebb harminc, ezüst fokozatából évente legfeljebb huszonegy adományozható.

(5) Az elismerésben részesített emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékplakett kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 100 mm. A plakett szélén a fokozatnak megfelelő színű körgyűrű található. Az egyik oldalán az életfa stilizált képe, a körgyűrűben „Életfa emlékplakett” és a fokozat megjelölése felirat szerepel, a másik oldalán Magyarország címere, alatta „Az Agrárminisztertől” felirat, valamint az elismerésben részesített neve és az adományozás éve vésve látható.

(6) Nem adható ki az emlékplakett, ha az elismerésben részesített az adományozási alkalom előtt elhalálozik.

28. § (1) Környezetünkért Emlékplakett adományozható a környezetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére.

(2) Az emlékplakett átadására a Környezetvédelmi Világnap (június 5.) alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb tíz emlékplakett adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékplakett kerek alakú, anyaga bronz, átmérője 90 mm. Az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára utaló tájszerű ábrázolás, a másik oldalán az előlap síkjából kiemelkedően Magyarország vízrajzi térképe, keresztbe futó „KÖRNYEZETÜNKÉRT” felirattal, amelynek „Ö” betűjét babérkoszorú helyettesíti, felette angyalábrázolás látható.

29. § (1) Pro Meteorológia Emlékplakett adományozható kiemelkedő meteorológusi tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) Az emlékplakett átadására a Meteorológiai Világnap (március 23.) alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb négy emlékplakett adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékplakett anyaga bronz, 110 mm oldalhosszúságú négyzet, lekerekített sarkokkal. Az egyik oldalán stilizált felhő, szivárvány, alatta fák, bokrok ábrázolása látható, hátoldala sima.

30. § (1) Pro Natura Emlékplakett adományozható a természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére.

(2) Az emlékplakett átadására a Föld Napja (április 22.) alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb tíz emlékplakett adományozható.

(4) Az elismerésben részesített emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékplakett kerek alakú, aranyozott fémből készült, átmérője 60 mm. Az egyik oldalán stilizált kócsag „Pro Natura” felirattal, a másik oldalán öreg tölgyfa ábrázolása látható.

6. Érdemérem

31. § (1) Horgászatért Érdemérem adományozható a hazai horgászat érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) Az emlékplakett átadására október 23-a alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb kettő emlékplakett adományozható.

(4) A nemzetközi horgászversenyen csapatban elért kiemelkedő eredmény esetén – a (3) bekezdéstől eltérően – a csapat minden tagja részesíthető az elismerésben.

(5) Az elismerésben részesített világoskék színű szalagon függő érdemérmet, kitűzőt, valamint az adományozást igazoló oklevelet kap. A szalagos érdemérem kerek alakú, 925 ezrelékes finomságú ezüstből készült, átmérője 42 mm, a szalag nélküli kitűző kerek alakú, 925 ezrelékes finomságú ezüstből készült, átmérője 20 mm. Az érdemérem előlapjának felső részén a „Horgászatért Érdemérem” félkör felirat, alatta Magyarország címere, középen Magyarország sziluettje, amelyen belül az előtérben egy ladikban ülő horgász látható. Az érdemérem és a kitűző proof veret.

7. Oklevél

32. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett példamutató, eredményes tevékenységért.

(2) Az elismerés átadására március 15-e, az Erdők Világnapja, a Meteorológiai Világnap, a Föld Napja, a Pedagógusnap, a Környezetvédelmi Világnap, augusztus 20-a, október 23-a, a Termelői Közösségek Napja, nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismerése, valamint szervezetek jubileuma alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb kettőszázötven elismerés adományozható. Nemzeti ünnepen legfeljebb húsz oklevél, szakmai napon legfeljebb tizenöt oklevél adományozható egy alkalommal. A Meteorológiai Világnap alkalmából legfeljebb öt oklevél adományozható.

33. § (1) A Miniszteri Dicséret a Minisztériumban foglalkoztatottak munkája elismeréséül szolgál a hivatali munka kimagasló színvonalú ellátásáért.

(2) Az elismerés átadására október 23-a alkalmából kerül sor.

(3) Évente legfeljebb huszonöt elismerés adományozható.

8. Különdíj

34. § (1) Az OTDK Agrártudományi Különdíj az OTDK Agrártudományi Szekcióban az agrártudomány területén kiemelkedő tudományos eredményt elérő, valamint a hazai mezőgazdaság problémájának megoldását célzó, tudományos alapossággal elkészített pályamunkával kiemelkedő eredményt elérő diák számára adható.

(2) Az OTDK megrendezése alkalmából legfeljebb öt fő részesülhet OTDK Agrártudományi Különdíjban.

(3) A díjazott a pénzjutalom mellett oklevélben részesül.

(4) Az OTDK Agrártudományi Különdíj kihirdetésére és átadására ünnepélyes keretek között a Pedagógusnap alkalmával kerül sor. Az OTDK Agrártudományi Különdíjat a miniszter vagy az általa kijelölt személy adja át.

9. Záró rendelkezések

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

36. §1

1. melléklet a 6/2021. (II. 27.) AM rendelethez

Az előterjesztés formai követelményei
MINTA
Javaslattevő szerv megnevezése, címe:……………………………………………………………………………………………
Vezető neve, beosztása: …………………………………………………………………………………………………………..
Elérhetőségek (telefon, e-mail): …………………………………………………………………………………………………..
ELŐTERJESZTÉS
AZ AGRÁRMINISZTERHEZ
..............................................................................................................
(díj, emlékplakett, érdemérem, oklevél megnevezése)
adományozására
..............................................................................................................
alkalmából
Az adományozásra javasolt személy adatai:
Név:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Születéskori név: ………………………………………………………………………………………………………………….
Munkahely: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Munkakör, beosztás (foglalkozás): ……………………………………………………………………………………………….
Tudományos fokozat: …………………………………………………………………………………………………………….
Születési hely és idő (év, hó, nap): ……………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail-címe: ………………………………………………………………………………………………………………………
Korábbi miniszteri, állami kitüntetései, elismerései: ……………………………………………………………………………..
Az átadás javasolt időpontja: ……………………………………………………………………………………………………..
Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon, csak az érdemek összefoglalása egy mondatban):
Külön lapon csatolandó:
szakmai életút, érdemek részletes ismertetése – legfeljebb 3 oldalban, továbbá ha van, publikációs jegyzék – legfeljebb 1 oldalban
Dátum: ............................................................
..............................................................................................................
javaslattevő aláírása, bélyegző
——————————————————————————————————————————————————
Kapcsolattartó neve, beosztása:……………………………………………………………………………………………………
Elérhetőségei:………………………………………………………………………………………………………………………

2. melléklet a 6/2021. (II. 27.) AM rendelethez

NYILATKOZAT
a MAGYARORSZÁG AGRÁRMINISZTERE által

..............................................................................................................
adományozott elismerés elfogadásához
Alulírott
név:…………………………………………………………………………………………………………………………………
születési név: ………………………………………………………………………………………………………………………
születési hely és idő (év, hó, nap): ………………………………………………………………………………………………...
anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………
lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………………………………
munkahelye*:………………………………………………………………………………………………………………………
munkaköre/beosztása*:…………………………………………………………………………………………………………….
nyilatkozom, hogy az agrárminiszter által adományozható elismerésben
a)    még nem részesültem**
b)    már részesültem, mégpedig**
elismerés megnevezése:
adományozás időpontja:
Kijelentem, hogy adományozás esetén az elismerést
a)    elfogadom**
b)    nem fogadom el**
Adományozás esetén hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához. E nyilatkozat az agrárminiszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 6/2021. (II. 27.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.
Kelt: ..................................................
..........................................................................................
aláírás
__________________
* Nyugalmazott személy esetén volt/utolsó munkahelye és munkaköre (pl. nyugalmazott felügyelő) feltüntetését kérjük.
** A kívánt részt kérjük aláhúzni/bekarikázni.
1

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére