• Tartalom

6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás

6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás

a Nemzeti Minősítési Rendszerről

2023.04.04.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországon működő önkéntes mentőszervezetek egységes nemzeti minősítésének és mentésbe történő bevonásának megvalósulása érdekében a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), és az irányítása alá tartozó területi és helyi szervekre terjed ki.

2. §1 Az utasítás alkalmazásában önkéntes mentőszervezet valamennyi vármegyei/fővárosi, járási és települési rendeltetésű, a vármegyei/fővárosi, járási és települési szintek veszélyeztető sajátosságainak megfelelően létrehozott önkéntes mentőszervezet.

3. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése szerinti Nemzeti Minősítési Rendszerben történő minősítés feltételeit az 1. melléklet, a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetekkel szemben támasztott alapvető szakmai követelményeket a 2. melléklet – a Szervezeti és Műveleti Irányelv a nemzeti minősítéshez című dokumentum – tartalmazza.

4. §2 A BM OKF azon Magyarországon működő önkéntes mentőszervezetekkel kíván együttműködni és a mentésbe, kárelhárításba bevonni, amelyek megfelelnek a Szervezeti és Műveleti Irányelv alapvető szakmai követelményrendszerének, és az alapján minősíttetik magukat a Nemzeti Minősítési Rendszerben.

5. § Magyarországon mentési tevékenységbe bevonni, a lezárt kárterületre beengedni csak olyan önkéntes mentőszervezet tagját lehet, amely rendelkezik az adott területen folytatott mentési tevékenységre vonatkozó, a Nemzeti Minősítési Rendszer szerinti nemzeti minősítéssel.

6. § A Nemzeti Minősítési Rendszer szerinti nemzeti minősítési eljárás, valamint a nemzeti minősítéssel rendelkező önkéntes mentőszervezetek központi szakmai irányítását és felügyeletét az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség látja el.

7. § Az 1. és 2. mellékletet a BM OKF és területi szerveinek honlapjain az utasítás hatálybalépését követő napon elérhetővé kell tenni.

8. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

9. §3

1. melléklet a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasításhoz4

A Nemzeti Minősítési Rendszerben történő minősítés feltételei

1. Jogszabályi alapkövetelmény: azon, Magyarországon működő önkéntes mentőszervezet (a továbbiakban: mentőszervezet), amely – a Nemzeti Minősítési Rendszerben meghatározott alapkövetelményeknek eleget téve nemzeti minősítést kíván szerezni, meg kell felelnie a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 60–61. §-ában foglaltaknak.

2. A mentőszervezet a Nemzeti Minősítési Rendszerben nemzeti minősítést szerezhet. A nemzeti minősítés megszerzéséhez a 20 főnél nagyobb létszámú mentőszervezetnek bemutatkozó szakmai háttéranyaggal (Portfólióval) kell rendelkeznie, amely bizonyítja a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek történő megfelelést. A Korm. rendelet szerinti követelmények teljesítését igazoló dokumentumokat a Portfólióhoz csatolni kell.

A Portfólió tartalma és felépítése
Fejezetek
1. Mentőszervezet rövid bemutatása (név, székhely, rendeltetés, megalakítás ideje);
2. Csapat felépítése (szervezeti ábra és a szervezet összetétele ábrával szemléltetve);
3. Mentőszervezet egységeinek bemutatása;
4. A tagok kiválasztásának kritériumai;
5. A mentőszervezet műveleti eljárási rendje, működése;
6. A mentőszervezet mozgósítása, logisztikai és infokommunikációs biztosítása;
7. Gyakorlatok, felkészítések rendszere;
8. Alkalmazások listája;
9. Felszerelések nyilvántartásának rendszere, javítása, karbantartása;
10. Egészségügyi/orvosi ellátás módja.
Mellékletek
1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének (a továbbiakban: igazgatóság) ajánlása;
2. Képzettséget igazoló dokumentumok;
3. Csapattagok névsora beosztás szerint;
4. Felszerelések listája (málházott és teljességi);
5. Élet- és balesetbiztosítások kimutatása;
6. Egészségügyi ellátás (tagok egészségügyi iratai, kutya oltási könyve).

A Portfólió elkészítésénél törekedni kell a fotókkal, ábrákkal történő vizuális megjelenítésre is.

3. A nemzeti minősítés megszerzéséhez a mentőszervezet nemzeti minősítő gyakorlatot hajt végre. A nemzeti minősítő gyakorlatot megelőzően a mentőszervezet rendszerbeállító gyakorlatot tarthat. A mentőszervezet a nemzeti minősítő gyakorlat végrehajtására levezetési tervet készít. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes szerve által jóváhagyott terv alapján a mentőszervezet a Nemzeti Minősítő Bizottság előtt, terepen végrehajtott gyakorlattal bizonyítja a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek való megfelelést.
A települési rendeltetésű mentőszervezet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve által a nemzeti minősítő gyakorlat végrehajtására készített levezetési terv alapján vesz részt a gyakorlaton.

4. Az igazgatóság a mentőszervezettel önkéntes mentőszervezeti tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodást köt.

5. A mentőszervezet nyilvántartásba vételét az illetékes igazgatóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes helyi szerve végzi, és a mentőszervezet adatait a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által működtetett polgári védelmi adatnyilvántartó rendszerbe az igazgatóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve felvezeti.

6. A nemzeti minősítést érintő eljárás során a mentőszervezet a meghatározott dokumentumokat – elektronikus formában – az alábbiak szerint terjeszti fel:
a) vármegyei rendeltetésű mentőszervezet esetén az országos polgári védelmi főfelügyelő részére az igazgatóság vezetője (a továbbiakban: igazgató) útján,
b) járási rendeltetésű mentőszervezet esetén az igazgatóság részére a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője (a továbbiakban: kirendeltségvezető) útján,
c) települési rendeltetésű mentőszervezet esetén a kirendeltségvezető részére a hivatásos tűzoltó parancsnok útján.

7. A Szervezeti és Műveleti Irányelvek teljesülését a Nemzeti Minősítő Bizottság értékeli, amely a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértőkből áll. A választott Szervezeti és Műveleti Irányelv valamennyi alapkövetelményének IGEN megfelelést kell kapnia ahhoz, hogy a nemzeti minősítő gyakorlatot a Nemzeti Minősítő Bizottság „megfelelt”-re értékelhesse.

8. A nemzeti minősítés megszerzését igazoló okmányt, a Nemzeti Minősítő Oklevelet, a BM OKF főigazgatója hitelesíti, amit az igazgató hatáskörébe utalhat.

9. A nemzeti minősítő gyakorlatot a Nemzeti Minősítő Bizottság értékelésének ismeretében az igazgató vagy a kirendeltségvezető „záró összefoglaló jelentés”-ben, írásban értékeli, amelyet a felettes szerv részére a gyakorlat végrehajtását követő 10 napon belül felterjeszt.

10. A nemzeti minősítést szerzett mentőszervezet tagjainak – a BM OKF főigazgatójának belső normái alapján – rendszeres képzés, felkészítés, gyakorlat formájában frissítenie kell tudását, és megfelelő szinten kell tartani a mentőszervezet készültségét.

11. A nemzeti minősítést szerzett mentőszervezet a minősítést 5 évente megújíthatja, valamint a Korm. rendelet 64. § (2) bekezdése alapján meg kell újítania, a nemzeti minősítő gyakorlat megismétlésével.

2. melléklet a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasításhoz

Szervezeti és Műveleti Irányelv
a nemzeti minősítéshez
A Szervezeti és Műveleti Irányelv 7 szakterület, továbbá 3 modulárisan működtethető szakterület vonatkozásában határozza meg az alapvető szakmai követelményeket, az alábbiak szerint:

1. függelék: Keresőkutyás tevékenység;

2. függelék: Búvár tevékenység;

3. függelék: Kötéltechnikai mentés;

4. függelék: Városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentő képességek; közepes (38 fő) és könnyű kategória (12 fő); a műszaki mentő képességek szakterület külön modult is képezhet;

5. függelék: Árvízi és vízi mentési képességek; a vízi mentési képesség szakterület külön modult is képezhet;

6. függelék: Vezetés-irányítás, logisztika;

7. függelék: Alapvető vízkárelhárítási tevékenység;

8. függelék: Alapvető viharkárelhárítási tevékenység (modul).

1. függelék a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás 2. mellékletéhez


BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ
Alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére

Keresőkutyás tevékenység

1R04264_0

1.    Alapvető általános elvárások, követelmények szervezeti szinten

I/N

1.1.    Civil szervezet (önálló jogi személyiséggel rendelkezik) vagy a mentésben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv felkérésére együttműködő önkéntes személy/ek

 

1.2.    A szervezet/alegység kapcsolattartója rendelkezik keresőkutyás szakmai területen szerzett tapasztalatokkal

2.    Általános elvárások és követelmények

I/N

2.1.    Bevetésre kijelölt tagjai, mentőkutyái, eszközei, felszerelései az együttműködési megállapodásban vállalt időnormák betartásával alkalmazható állapotban vannak

 

2.2.    Eszközei, felszerelései bevizsgáltak, a szükséges engedélyekkel rendelkeznek

 

2.3.    Rendelkezésre áll a felszerelések, kutyák szállítására alkalmas legalább 1db gépjármű

 

2.4.    A szervezet/alegység bevetésre kijelölt tagjai rendelkeznek a saját szervezetük által előírt, a bevetéshez szükséges fizikai alkalmassággal

 

2.5.    A szervezet/alegység elismeri az alábbi vizsgarendszereket és ezek közül legalább egyet alkalmaz:

·    Magyar Mentőkutyás Vizsga

·    Inter Rescue

·    International Rescue Dog Organisation

 

2.6.    A szervezet/alegység betartja és tiszteletben tartja a hatályos állatvédelmi jogszabályokat

 

3.    Adminisztráció, dokumentumok, nyilatkozatok

I/N

3.1.    A szervezet/alegység rendelkezik éves kiképzési tervvel (tagokra, keresőkutyákra)

 

3.2.    A szervezet/alegység működése az alapdokumentumaiban rögzített módon, szabályosan történik

 

3.3.    A szervezet/alegység aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik

 

3.4.    A szervezet/alegység a személyekkel, eszközökkel, keresőkutyákkal kapcsolatos adatszolgáltatásnak eleget tesz az igazgatóság felé

 

3.5.    Rendelkezik a működését szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzattal és/vagy alapszabállyal és/vagy alapító okirattal

 

A szervezet/alegység tagjai rendelkeznek a következő személyi dokumentumokkal

 

3.6.    Érvényes személyazonosító igazolvánnyal

 

3.7.    Speciális képzettségüket igazoló dokumentumokkal

 

3.8.    Gépjárművezető a kategóriájának megfelelő vezetői engedéllyel

 

A szervezet/alegység rendelkezik az alábbi, csapatot érintő dokumentumokkal

 

3.9.    A szervezet/alegység tagjainak névjegyzékével

 

3.10.    A szervezet/alegység adatlapjával

 

3.11.    A szervezet/alegység tagjainak kapcsolattartási adataival

 

3.12.    A felszerelések jegyzékével

 

3.13.    Az engedélyköteles felszerelések engedélyeivel

 

3.14.    Keresőkutyák adatainak listájával

 

4.    A keresőkutyás szervezet/alegység tagjaival kapcsolatos kritériumok

I/N

4.1.    A szervezet/alegység tagjai között alpintechnikai tapasztalattal rendelkező személy is van

 

4.2.    A szervezet/alegység tagjai humán és állat elsősegélynyújtási ismeretekkel rendelkeznek

 

5.    A keresőkutyás szervezet/alegység keresőkutyáira vonatkozó kritériumok

I/N

5.1.    A kutyák megfelelő kötelező oltásokkal rendelkeznek, és évente átesnek általános orvosi vizsgálaton, élősködők ellen kezeltek

 

5.2.    A kutyák rendelkeznek útlevéllel és beültetett mikrocsippel vagy egyedi azonosítóval

 

5.3.    A kutyák regisztrálva vannak a szervezetnél/alegységnél

 

5.4.    A bevetésen részt vevő kutyák érvényes vizsgával rendelkeznek

 

6.    Képesség

I/N

6.1.    Együttműködik más keresőkutyás alegységekkel

 

6.2.    Képes erőket megosztani és másik szervezettel/alegységgel együtt dolgozni

 

6.3.    Képes beavatkozás során erő-eszközöket összevonni

 

6.4.    Vállalja, hogy részt vesz gyakorlatokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel vagy más keresőkutyás szervezettel/alegységgel

 

7.    Infokommunikációs kritériumok

I/N

7.1.    Képes kommunikálni belső irányba (csapaton belüli kommunikáció a csapattagokkal)

 

7.2.    Képes kommunikálni külső irányba (kárterületi kommunikáció)

 

7.3.    Képes térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni

 

7.4.    Képes technikai eszközöket használni a kutatási műveleteket megelőző felderítés során (GPS, iránytű, térképek stb.)

 

8.    Alkalmazás

I/N

8.1.    Rendelkezik 0–24 órán keresztül telefonon elérhető kapcsolati ponttal

 

8.2.    Vállalja, hogy a kutatási feladatnak megfelelő vizsgával rendelkező kutyákat alkalmaz az adott eseménynél

 

9.    Kutatási műveleti képességek (minimum egy szükséges)

választás

9.1.    Képes vizsgázott keresőkutyák és technikai eszközök segítségével erdős területen, lakatlan területen eltűnt élő személyt felkutatni

 

9.2.    Képes vizsgázott keresőkutyák és technikai eszközök segítségével erdős területen, lakatlan területen eltűnt halott személyt felkutatni

 

9.3.    Képes vizsgázott keresőkutyák és technikai eszközök segítségével épületkáresetek, egyéb balesetek után eltűnt élő személyt felkutatni a törmelékek alatt, roncsok között

 

9.4.    Képes vizsgázott keresőkutyák és technikai eszközök segítségével épületkáresetek, egyéb balesetek után eltűnt halott személyt felkutatni a törmelékek alatt, roncsok között

 

9.5.    Képes vizsgázott keresőkutyával nyomkövetésre

 

9.6.    Képes vizsgázott keresőkutyák és technikai eszközök segítségével vízben lévő halott személy felkutatására

 

10.     Minimálisan szükséges eszközök

I/N

10.1.    Kutyák és humán elsősegélynyújtásához szükséges felszerelés

 

10.2.    Keresőkutyák megkülönböztetéséhez szükséges kutyahámok

 

10.3.    Azonosítóval ellátott nyakörvek

 

10.4.    Alapvető kutyakiképzési és bevetési eszközök

 

10.5.    A feladathoz igazodó egyéni védőfelszerelések a személyeknek

 

10.6.    Személyes menetfelszerelés 1 napi munkavégzéshez

 

10.7.    Helyzetmeghatározó eszközök (GPS, iránytű)

 

10.8.    Világító eszközök

 

10.9.    Felderítéshez, adatgyűjtéshez szükséges eszközök

 

10.10.    Egységes, munkavédelmi előírásoknak megfelelő formaruházat (azonosítóval)

 


Megjegyzések:

Mellékletei: Bemutatkozó háttéranyag (készíti: szervezet). Záró összefoglaló jelentés (készítő: igazgatóság).


Kelt: …………, ……… év ………… hó …… nap

………………………………………….
Nemzeti Minősítő Bizottság elnöke

………………………………………..

……………………………………………

önkéntes mentőszervezet vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

2. függelék a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás 2. mellékletéhez5

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG
SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ
Alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére
Búvár tevékenység
3R01972M.docx

Megalakulás


1. Búvár szervezet/alegység megalakulása

I/N

1.1. A szervezet/alegység képes alkalmazás esetén szakmai minimum követelményeknek megfelelő képzettséggel és felszereléssel az alegység taglistájában szereplő, minimum 3 fő (2 búvár+1 felszíni segítő/biztosítóbúvár/merülésvezető) kiállítására


1.2. A szervezet/alegység elfogadja azt az alapelvet, amely szerint közös érdek, hogy Magyarországon szakmailag felkészült, vizsgázott személyek legyenek bevonva a mentésbe


1.3. A szervezet/alegység elfogadja, hogy merülési tevékenységre vonatkozóan a Magyar Búvár Szakszövetség Merülési Szabályzata
és az MSZ 20358:2002 szabvány (Munkavédelmi követelmények) érvényes


2. Alapvető általános elvárások, követelmények


2.1. Szervezeti elvárások

I/N

2.1.1. Civil szervezet (önálló jogi személyiséggel rendelkezik) vagy a mentésben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv felkérésére együttműködő önkéntes személy/ek


2.1.2. Legalább 1 éve bejegyzett szervezet Magyarországon


2.1.3. Tagja vagy tagfelvétele folyamatban van, vagy együttműködési megállapodással rendelkezik a Magyar Búvár Szakszövetséggel vagy a Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetséggel vagy az Ipari Búvárok Országos Szövetségével a tevékenység végzésére


2.2. Alapvető általános elvárások, követelmények – amennyiben vármegyei, fővárosi/

járási rendeltetésű szervezet alegységeként alakult meg

I/N

2.2.1. Rendelkezik a szervezet/alegység megalakulásáról szóló dokumentumokkal


2.2.2. A szervezet/alegység rendelkezik Eljárási Renddel a tagok mozgósítására és mentésbe történő bevonására


2.2.3. A szervezet/alegység kapcsolattartója rendelkezik búvárszakmai területen szerzett merülésvezetői tapasztalatokkal


2.3. Általános elvárások és követelmények

I/N

2.3.1. Eszközeik, felszereléseik az együttműködési megállapodásban vállalt időnormák betartásával alkalmazható állapotban vannak tárolva


2.3.2. A búvár palackok a szükséges engedélyekkel rendelkeznek


2.3.3. Rendelkezésre áll a személyek, felszerelések szállításához szükséges legalább 1 db jármű


2.3.4. A szervezet/alegység búvár bevetésre tervezett tagjai rendelkeznek minimum sportbúvár egészségügyi alkalmassággal


2.3.5. A szervezet/alegység rendelkezik a megjelölt speciális alkalmazási műveletekhez esetlegesen szükséges engedélyekkel, gyakorlattal


2.3.6. A szervezet/alegység tagjai önkéntes alapon vállalják az alaprendeltetésükben rögzített feladatokat


2.3.7. A szervezet/alegység az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalja


2.3.8. A szervezet/alegység vállalja a nemzeti minősítésen való részvételt, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakértők előtt


2.3.9. A szervezet/alegység a BM OKF és az igazgatóság igazgatási felügyeletét elfogadja


2.3.10. A szervezet/alegység a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által történő bevonás esetén elfogadja a BM OKF és az igazgatóság irányítási jogkörét


2.4. Adminisztrációra vonatkozó követelmények

I/N

2.4.1. A szervezet/alegység rendelkezik éves kiképzési, továbbképzési tervvel


2.4.2. A szervezet/alegység működése az alapdokumentumaiban rögzített módon, szabályosan történik


2.4.3. A szervezet/alegység aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik


2.4.4. A szervezet/alegység a személyekkel és a felszerelésekkel kapcsolatos adatszolgáltatásnak eleget tesz


2.5. Képzéssel kapcsolatos követelmények

I/N

2.5.1. Vállalja, hogy gyakorlatokon vesz részt a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel vagy más búvár szervezettel/alegységgel közösen


2.5.2. A csapattagok rendelkeznek a szakterületeknek megfelelő, dokumentálható képesítéssel


A búvár szervezettel/alegységgel kapcsolatos szakmai kritériumok


3. Személyi kritériumok


3.1. A búvár szervezet/alegység tagjaival kapcsolatos szakmai kritériumok

I/N

3.1.1. A szervezet/alegység tagjai kiképzettek, rendelkeznek feladatuknak megfelelő, érvényes képesítéssel


3.1.2. A szervezet/alegység tagjai között árvízvédelmi gyakorlattal rendelkező személy is van, vagy vállalja annak katasztrófavédelmi gyakorlat során történő megszerzését


3.2. A búvár szervezet/alegység búvár tagjaival kapcsolatos szakmai kritériumok

I/N

3.2.1. A búvárok a Magyar Búvár Szakszövetség egyenértékűségi táblázata alapján (1. sz. melléklet) legalább 4. szintű búvár, vagy OKJ-s végzettségű “közlekedési és vízépítő búvár” minősítéssel rendelkeznek


3.2.2. A szervezet/alegység tagjai között merülésvezetői (1. sz. melléklet szerinti legalább 7. szintű búvár) végzettséggel rendelkező személy
vagy dokumentálható végzettségű “közlekedési és vízépítő búvár” is van


3.2.3. A búvárok között szárazruhás búvár gyakorlattal rendelkező személy is van


4. Tárgyi kritériumok


4.1. Búvár szervezet/alegység részére általánosan szükséges eszközök

I/N

4.1.1. A feladat végrehajtásához szükséges egyéni védő felszerelésekkel rendelkezik


4.1.2. Szervezet/alegység szinten egységes ruházattal és azonosítóval rendelkezik


4.2. Búvár szervezet/alegység részére minimálisan szükséges búvár eszközök, felszerelések

I/N

4.2.1. Búvárfelszerelés szállítására alkalmas eszközök (ládák, táskák)


4.2.2. ABC felszerelések


4.2.3. Víz hőfokához, összetételéhez megfelelő búvárruhák (nedves, illetve száraz), illetve maszkok (normál, illetve full-face)


4.2.4. Autonóm légzőkészülékek


4.2.5. A merülés körülményeinek megfelelő nyomáscsökkentő berendezések


4.2.6. A merülés körülményeinek megfelelő kiegyensúlyozó térfogatok (BC)


4.2.7. Biztosító kötél, és/vagy lehetőség szerint víz alatti elektronikus kommunikációs rendszer


5. Infokommunikációs kritériumok


5.1. Képes-e a szervezet/alegység kommunikálni:

I/N

5.1.1. Belső irányba (csapaton belüli kommunikáció a csapattagokkal)


5.1.2. Csapaton belüli kommunikációra víz alatt (kötél jelzések vagy búvár telefon)


5.1.3. Kifelé (kárterületi kommunikáció)


6. Szükséges dokumentumok


6.1. Rendelkeznek-e a szervezet/alegység tagjai a következő személyi dokumentumokkal:

I/N

6.1.1. Érvényes személyazonosító igazolvánnyal


6.1.2. Csapattagok a kiképzettségüket igazoló engedélyekkel (búvár igazolvány, kisgépkezelői engedély stb.)


6.1.3. Gépjárművezető a kategóriának megfelelő vezetői engedéllyel


6.2. Rendelkezik-e a szervezet/alegység az alábbi, csapatot érintő dokumentumokkal:

I/N

6.2.1. A szervezet/alegység tagjainak névjegyzékével


6.2.2. A szervezet/alegység adatlapjával (kapacitás, képesség összesített kimutatása)


6.2.3. A szervezet/alegység tagjainak kapcsolattartási adataival


6.2.4. A felszerelések jegyzékével


Alkalmazás esetén


7. Aktiválás, mozgósítás

I/N

7.1. Képes-e a búvár szervezet/alegység megérkezni a kijelölt elindulási pontra az aktiválástól számított 12 órán belül


7.2. Vállalja, hogy együttműködik más búvár szervezetekkel/alegységekkel


7.3. Képes erőket-eszközöket összevonni és másik szervezettel/alegységgel együtt dolgozni


8. Beavatkozás során

I/N

8.1. A szervezet/alegység mérlegeli-e alkalmazás esetén a rendelkezésére álló információk alapján, hogy milyen kutatási/mentési/műszaki felszerelést kell magával vinnie, amikor a műveletek helyszínére megy


8.2. Használ-e a szervezet/alegység technikai eszközöket a kutatási műveleteket megelőző felderítés során (GPS, iránytű, térképek stb.)


8.3. Értékeli-e a szervezet/alegység a rendelkezésre álló információkat a helyszíni felderítés eredményeinek tükrében


8.4. Képes-e a szervezet/alegység kezelni a műszaki kutatás eszközeit a beavatkozás helyszínén


8.5. A szervezet/alegység végez-e koordinált kutatási műveleteket vagy részt vesz-e azokban


9. Szervezet/alegység alkalmazási területei (minimum 3 képesség szükséges)

I/N

9.1. A szervezet/alegység alkalmas-e árvízvédelmi tevékenységre


9.2. A szervezet/alegység alkalmas-e állóvízben:

I/N

9.2.1. Tárgyak keresésére


9.2.2. Személyek mentésére, keresésére


9.2.3. Zárt térben való tevékenységre


9.2.4. Víz alatti építési, bontási tevékenységre


9.3. A szervezet/alegység alkalmas-e folyóvízben/sodrásban:

I/N

9.3.1. Tárgyak keresésére


9.3.2. Személyek mentésére, keresésére


9.3.3. Zárt térben való tevékenységre


9.3.4. Víz alatti építési, bontási tevékenységre


9.4. Speciális alkalmazások

I/N

9.4.1. A szervezet/alegység alkalmas-e jégről mentésre


9.4.2. A szervezet/alegység alkalmas-e jég alatt tárgyak keresésére


9.4.3. A szervezet/alegység alkalmas-e jég alatt személyek keresésére, mentésére


9.4.4. A szervezet/alegység alkalmas-e szennyezett (egészségre ártalmas) vízben történő tevékenységre
Megjegyzések:
Mellékletei: Bemutatkozó háttéranyag (készíti: szervezet). Záró összefoglaló jelentés (készítő: igazgatóság).
Kelt: ………………, ……… év ………… hó …… nap
………………………………………….
Nemzeti Minősítő Bizottság elnöke

………………………………………..

……………………………………………

önkéntes mentőszervezet vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

3. függelék a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás 2. mellékletéhez6

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG
SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ
Alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére
Kötéltechnikai mentés
3R01972N.docx

Megalakulás


1. Kötéltechnikai mentő szervezet/alegység megalakulása

I/N

1.1. A vármegyei, fővárosi veszélyeztetettségének megfelelően a szervezet/alegység képessége és kapacitása kiegészíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tevékenységét


1.2. A szervezet/alegység elfogadja azt az alapelvet, mely szerint közös érdek, hogy Magyarországon szakmailag felkészült, vizsgázott személyek és egységek legyenek bevonva a mentésbe


2. Alapvető általános elvárások, követelmények

I/N

2.1. Önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet


2.1.1. Rendelkezik bírósági bejegyzést igazoló dokumentumokkal (vagy a mentésben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv felkérésére együttműködő önkéntes személy/ek)


2.1.2. Legalább 1 éve bejegyzett szervezet Magyarországon


2.2. Alapvető általános elvárások, követelmények – amennyiben területi rendeltetésű mentőszervezet alegységeként alakult meg

I/N

2.2.1. Rendelkezik a szervezet/alegység megalakulásáról szóló dokumentumokkal


2.2.2. A szervezet/alegység rendelkezik Eljárási Renddel a tagok és a mentőeszközök mozgósítására és mentésbe történő bevonására


2.2.3. A szervezet/alegység kapcsolattartója rendelkezik kötéltechnikai mentő szakmai területen szerzett tapasztalatokkal


2.3. Általános elvárások és követelmények

I/N

2.3.1. Eszközeik, felszereléseik alkalmazható állapotban vannak tárolva


2.3.2. Eszközeik, felszereléseik minősítéssel rendelkeznek


2.3.3. Rendelkezésére áll a felszerelések közúti szállítására alkalmas jármű


2.3.4. A szervezet/alegység tagjai önkéntes alapon vállalják a kötéltechnikai mentő szervezet/alegység alaprendeltetésében rögzített feladatokat


2.3.5. A szervezet/alegység az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalja


2.3.6. A szervezet/alegység vállalja a hazai minősíttetésen való részvételt, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakemberek előtt


2.3.7. A szervezet/alegység a hivatásos katasztrófavédelmi szerv igazgatási felügyeletét elfogadja


2.3.8. A szervezet/alegység hivatásos katasztrófavédelmi szerv által történt bevonás esetén elfogadja a BM OKF és az igazgatóság irányítási jogkörét


2.3.9. A szervezet/alegység a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által történt bevonás esetén médianyilatkozatot és közleményt a BM OKF előzetes engedélyével tehet


2.3.10. A szervezet/alegység képes riasztás esetén a minimálisan szükséges 3 fő kiképzett, alkalmas élőerővel a meghatározott időn belül rendelkezésre állni


3. Adminisztrációra vonatkozó követelmények

I/N

3.1. A szervezet/alegység rendelkezik éves kiképzési, továbbképzési tervvel


3.2. A szervezet/alegység működése az alapdokumentumaiban rögzített módon szabályosan történik


3.3. A szervezet/alegység aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik


3.4. A szervezet/alegység vezet jegyzőkönyvet, jelenléti ívet a gyakorlatokon, képzéseken, mentéseken


4. A kötéltechnikai mentő szervezet/alegység tagjaival kapcsolatos alap kritériumok

I/N

4.1. A szervezet/alegység tagjai rendelkeznek-e alap orvosi alkalmassági vizsgálattal magasban végzett tevékenységre, valamint időszakos egészségügyi szűrésen vesznek részt


5. Képességek

I/N

5.1. A szervezet/alegység képes megfelelően együttműködni más mentő alegységekkel, szervezetekkel


5.2. A szervezet/alegység képes erőket megosztani és másik mentőcsapattal, alegységgel együtt dolgozni


5.3. A szervezet/alegység a beavatkozás során képes erő-eszközöket összevonni


5.4. A szervezet/alegység rendez gyakorlatokat a katasztrófavédelemmel vagy más mentő alegységekkel közösen


5.5. A szervezet/alegység képes magasból, mélyből és zárt térből (épületből) szervezetszerű mentésre és terepen való szállítás biztosítására kötéltechnikai eszközökkel


6. Képzettség

I/N

6.1. A szervezet/alegység tagjai kiképzettek, rendelkeznek a mentési feladatok végrehajtásához szükséges dokumentációval, amely igazolja,
hogy a magasból, mélyből és zárt térből történő mentéshez szükséges ismereteket elsajátították


7. Infokommunikációs kritériumok

I/N

7.1. Képes-e a szervezet/alegység kommunikálni:


7.1.1. Belső irányba (csapaton belüli infokommunikáció a csapattagokkal)


7.1.2. Kifelé (kárterületi infokommunikáció)


7.2. Képes-e a szervezet/alegység térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni?


8. Dokumentumok

I/N

8.1. Rendelkeznek-e a szervezet/alegység tagjai a következő személyi dokumentumokkal:


8.1.1. Érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel


8.1.2. Érvényes orvosi alkalmassági igazolással


8.2. Rendelkezik-e a szervezet/alegység az alábbi, a szervezetet/alegységet érintő dokumentumokkal:


8.2.1. A szervezet/alegység tagjainak névjegyzékével (szükséges személyi adatokkal)


8.2.2. A szervezet/alegység adatlapja (kapacitás, képesség összesített kimutatása)


8.2.3. A szervezet/alegység tagjainak kapcsolattartási adatai sürgősség esetére (riasztási terv)


8.2.4. A felszerelések jegyzéke


8.2.5. A felszerelések engedélyei


8.2.6. Használt eszközök, járművek esetén a bevizsgálási, felülvizsgálati és alkalmazhatósági engedélyekkel


Alkalmazás esetén


9. Aktiválás, mozgósítás

I/N

9.1. Képes-e a szervezet/alegység megérkezni a kijelölt elindulási pontra az együttműködési megállapodásban vállalt időnormák betartásával?


10. Kutatási műveletek

I/N

10.1. A szervezet/alegység mérlegeli-e alkalmazás esetén a rendelkezésére álló információk alapján, hogy milyen kutatási felszerelést kell magával vinnie, amikor a műveletek helyszínére megy?


10.2. Használ-e a szervezet/alegység technikai eszközöket a kutatási műveleteket megelőző felderítés során (GPS, iránytű, térképek stb.)?


10.3. Értékeli-e a szervezet/alegység a rendelkezésre álló információkat a helyszíni felderítést eredményeinek tükrében?


10.4. Képes-e a szervezet/alegység kezelni a műszaki kutatás eszközeit (kamerák és akusztikus kereső készülékek) az áldozatok helyének megállapítása során?


10.5. A szervezet/alegység végez-e koordinált kutatási műveleteket?


10.6. Kárterületi eljárási renddel rendelkezik (legalább elméletben)


11. Minimálisan szükséges egyéni eszközök

I/N

11.1. Teljes beülő hevederzet mellessel, ami kötélen ereszkedésre, mászásra egyaránt alkalmas, az ereszkedő és mászó eszközök szabályos felszerelésére megfelelő (lehetőleg a francia, vagy más néven frog technikához)


11.2. Mászó eszközök lépőszárral


11.3. Kötelet síkban törő, megállítható, rögzíthető, önzáró ereszkedő, az eszköz lehetőség szerint visszafutás gátlóként és biztosító eszközként is használható legyen


11.4. 5 db záras karabiner min. 20 kN teherbírású


11.5. Kétágú, aszimmetrikus kantár


11.6. Prussik kötél 5–6 mm átmérőjű (2 db)


11.7. Sisak Y szíjjal, világítással (fix vagy rögzíthető lámpa)


11.8. 2 db tépőzáras élvédő


11.9. Az eszközök szállítására alkalmas bag


11.10. Kötélvágó kés (biztonságosan viselhető)


12. Minimálisan szükséges közösségi eszközök

I/N

12.1. Minimum 10 mm átmérőjű, min. 20 kN teherbírású, A osztályú, “alacsony nyúlású” kör szövött kötél 400 m


12.2. Kötélgyűrűk, hevederek különböző hosszban 15 db. Teherbírás min. 12 kN (kötélgyűrű), illetve 15 kN (heveder)


12.3. Záras (lehetőség szerint ovál vagy aszimmetrikus D) karabinerek 30 db min. 20 kN teherbírással


12.4. Mászó eszközök (húzó rendszerek készítéséhez) min. 4 db


12.5. Nagy átmérőjű csapágyazott csigák min. 5 db


12.6. Húzórendszerekhez kisméretű csigák min. 5 db


12.7. Mesterséges kikötési pontok létesítéséhez alap csavarok, önfúró nittek, nitt fülek 20 db


12.8. Vízszintes és függőleges húzásra is alkalmas, ehhez fix kialakítású húzó-, tartó hevederekkel, a sérültet rögzítő belső hevederrendszerrel ellátott hordágy


12.9. Mentő háromszög


12.10. Tartalék egyéni felszerelés rendszer


12.11. Sérültnek plusz sisak


12.12. Egészségügyi, elsősegély-felszerelés (nyakrögzítő sanc gallér, végtagrögzítő sínek, termofólia)


12.13. A felszerelés szállítására szolgáló, szűk térben is mozgatható zsákok, bagek


12.14. 2 db teherelosztó 30 kN teherbírással
Megjegyzések:
Mellékletei: Bemutatkozó háttéranyag (készíti: szervezet). Záró összefoglaló jelentés (készítő: igazgatóság).
Kelt: ………………, ……… év ………… hó …… nap
………………………………………….
Nemzeti Minősítő Bizottság elnöke

………………………………………..

……………………………………………

önkéntes mentőszervezet vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

4. függelék a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás 2. mellékletéhez7

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG
SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ
Alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére
Városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentő képességek
3R01972O.docx

Felkészülés


1. A szervezet/egység megalakulása

Igen/Nem

1.1. A vármegyei, fővárosi veszélyeztetettségének megfelelően a szervezet képessége és kapacitása kiegészíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tevékenységét.


2. Alapvető általános elvárások, követelmények

Igen/Nem

2.1. Rendelkezik együttműködési megállapodással a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveivel.


2.2. A szervezet rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel, okiratokkal.


2.3. A szervezet rendelkezik Eljárási Renddel a tagok és a csapatkomponensek mozgósítására és mentésbe történő bevonására.


2.4. A szervezet rendelkezik képességekkel a hazai és külföldi mentőcsapatok fogadására, erő-eszközök összevonására.


2.5. Eszközeik, felszereléseik azonnal alkalmazható állapotban vannak tárolva.


2.6. Eszközeik, felszereléseik bevizsgáltak, a szükséges engedélyekkel rendelkeznek.


2.7. A tagok kiképzettek, az adott mentési feladatnak megfelelő szaktudással rendelkeznek.


2.8. A tagok rendelkeznek a bevetéshez szükséges egészségügyi alkalmassággal.


2.9. A tagok önkéntes alapon, saját szabadidejük terhére vállalják a szervezet alaprendeltetésében rögzített feladatokat.


2.10. A szervezet az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalja.


2.11. A szervezet vállalja a nemzeti minősíttetést, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakértők előtt.


2.12. A szervezet évente ismétlő gyakorlatot és képzést tart az igazgatóság irányításával.


2.13. A szervezet külföldi bevetést (határon átnyúló) csak a BM OKF engedélyével végez.


2.14. A szervezet az igazgatóság irányítását elfogadja (kárhely-parancsnok).


2.15. A szervezet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által történt bevonás esetén elfogadja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv irányítási jogkörét.


2.16. Médianyilatkozatot és közleményt a BM OKF előzetes engedélyével, csak saját tevékenységére vonatkozóan tehet.


3. Adminisztráció

Igen/Nem

3.1. A szervezet rendelkezik éves kiképzési tervvel.


3.2. A működésre, a finanszírozásra és a bevetésekre a szervezet rendelkezik belső eljárási renddel vagy akciótervvel.


3.3. A szervezet működése az alapdokumentumaiban rögzített módon, szabályosan történik.


3.4. A szervezet aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik.


3.5. A szervezet részéről csak a szükséges személyes adatok kerülnek nyilvántartásba.


4. Döntéshozatal

Igen/Nem

4.1. Létezik-e hatékony kommunikáció az USAR döntéshozói között a bevetéssel kapcsolatos döntések kellő időben történő meghozatalához?


4.2. Rendelkezik-e a szervezet csapatvezetővel és vezetési törzzsel?


4.3. Rendelkezi-e a szervezet összekötővel?


5. Csapattagokkal kapcsolatos kritériumok

Igen/Nem

5.1. Létezik-e kipróbált rendszer a bevetésen részt vevő tagok kiválasztására?


5.2. Átesnek-e az USAR-csapattagok egészségügyi szűrésen közvetlenül az elindulás előtt?


5.3. Létezik-e kipróbált rendszer a bevetésen részt vevő mentőkutyák kiválasztására?


5.4. Átesnek-e a csapat mentőkutyái állatorvosi szűrésen az elindulás előtt és évi rendszerességgel?


6. Az USAR-csapat struktúrája

Igen/Nem

6.1. Az USAR-csapat struktúrája követi-e az INSARAG Irányelveket az alábbiak tekintetében:


6.1.1. Vezetés


6.1.2. Logisztika


6.1.3. Kutatás


6.1.4. Mentés


6.1.5. Orvosi ellátás


6.2. A szervezet képessége és felelősségi köre tisztázott (együttműködési megállapodás)


6.3. Rendelkezik-e az USAR-csapat elegendő taggal és felszereléssel, hogy az INSARAG Irányelveknek megfelelően folyamatosan dolgozzon? Közepes felszereltségű csapat: 7 napig 24 órán át 1 kárhelyen folyamatosan, könnyű felszereltségű csapat: 3 napig, 12 órán át, 1 kárhelyen, folyamatosan dolgozzon.


6.4. Képes-e az USAR-csapat teljes önellátását biztosítani a bevetés ideje alatt?


7. Képzés

Igen/Nem

7.1. Rendelkezik-e az USAR-csapat képzési és karbantartási programmal, amely felkészíti és felszereli a személyzetet az USAR-tevékenységre?


7.2. Képes-e megfelelően együttműködni más USAR-csapattal a kárhelyen az alábbi helyzetekre (kiképzettség):


7.2.1. Hazai és nemzetközi USAR-csapat segítséget ajánl fel


7.2.2. Hazai és nemzetközi USAR-csapat technikai támogatást vagy felszerelést kér


7.2.3. Erőket megosztani és másik szervezettel együtt dolgozni


7.2.4. Beavatkozás során erő-eszközöket összevonni


7.3. A szervezet rendelkezik kiképzett csapatvezetővel és összekötővel?


7.4. Léteznek-e naprakész nyilvántartások az USAR-csapat, személyzet képzésével és az eszközök karbantartásával kapcsolatban?


7.5. Létezik-e folyamatos képzési program a felkészülésre, az eszközhasználatra és a keresőkutyák használatára?


7.6. Rendeznek-e gyakorlatokat a katasztrófavédelemmel vagy más szervezettel?


7.7. Rendelkeznek-e a szervezet tagjai a szakterületeknek megfelelő dokumentálható képesítéssel?


7.8. Ha a hazai képzési rendszerben az adott szakterületnek nincs képzési és vizsgarendszere, akkor a csapattag rendelkezik-e nemzetközi
vagy hazai igazolható kiképzettséggel?


7.9. Alkalmazza-e a szervezet a keresőkutyák nemzetközi vizsgarendszer szerint történő rendszeres vizsgáztatását?


8. Infokommunikációs kritériumok

Igen/Nem

8.1. Képes-e az USAR-csapat kommunikálni:


8.1.1. Belső irányba (csapaton belüli kommunikáció a csapattagokkal)


8.1.2. Kifelé (kárterületi kommunikáció)


8.2. Képes-e az USAR-csapat térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni?


9. Dokumentumok

Igen/Nem

9.1. Rendelkeznek-e az USAR-csapattagok a következő személyi dokumentumokkal:


9.1.1. Érvényes személyazonosító igazolvánnyal (legalább fél évig nem jár le)


9.1.2. Érvényes egészségügyi igazolásokkal (oltás, tüdőszűrő, orvosi alkalmassági)


9.1.3. Balesetbiztosítással


9.1.4. Keresőkutya oltási könyvvel és mikrochip nyilvántartással, valamint a megszerzett minősítését igazoló “teljesítményfüzettel”


9.1.5. Csapattagok a kiképzettségüket igazoló engedélyekkel (kisgépkezelői engedély stb.)


9.1.6. Gépjárművezető a kategóriának megfelelő vezetői engedéllyel


9.2. Rendelkezik-e az USAR-csapat az alábbi, a szervezetet érintő dokumentumokkal:


9.2.1. Az USAR-csapat csapattagjainak névjegyzékével (szükséges személyi adatokkal)


9.2.2. Az USAR-csapat adatlapja (kapacitás, képesség összesített kimutatása)


9.2.3. A csapattagok kapcsolattartási adatai sürgősség esetére


9.2.4. A felszerelések jegyzéke a rádiófrekvenciákkal


9.2.5. A veszélyes árukkal kapcsolatos szállítói nyilatkozat


9.2.6. A felszerelések engedélyei/biztosításai


9.2.7. Egészségügyi felszerelések listája


9.2.8. Keresőkutyák adatainak listája (súlya, szükséges szállítóboksz mérete stb.)


9.2.9. Eszközökre biztosítással, harmadik személynek okozott kár esetén felelősségbiztosítással


9.2.10. Használt műszaki-mentő eszközök, járművek esetén a bevizsgálási, felülvizsgálati és alkalmazhatósági engedélyekkel


9.3. Létezik-e “Cselekvési terv” az alábbiak tekintetében:


9.3.1. Kommunikáció


9.3.2. Sürgősségi evakuáció


9.3.3. Egészségügyi kimenekítés


9.3.4. Kárterületi műveletek


9.3.5. Védelem, biztonság


9.3.6. Logisztika


9.3.7. Szállítás


9.3.8. Eseménynapló


9.3.9. Mozgósítás és visszahívás


9.3.10. Kárterületi tevékenység


Mozgósítás és megérkezés a kárhelyre


10. Aktiválás, mozgósítás

Igen/Nem

10.1. Képes-e az USAR-csapat megérkezni a kijelölt elindulási pontra az együttműködési megállapodásban vállalt időnormák betartásával?


10.2. Rendelkezik-e a szervezet több kitöltött papíralapú adatlappal?


10.3. A szervezet rendelkezik-e eszközökkel a felszerelések állapotának figyelésére bevetés előtt és után?


10.4. Összegyűjtött-e az USAR-csapat vezetése a veszélyhelyzettel kapcsolatos információkat? Tájékoztatta-e a csapattagokat az alábbiakról?


10.4.1. Aktuális helyzet


10.4.2. Időjárás


10.4.3. Védelem és biztonság, beleértve a lehetséges veszélyeket is, pl. veszélyes anyagok


10.4.4. Sürgősségi evakuáció


10.4.5. Egészségügyi, közállapotok


10.4.6. Speciális vagy nem megszokott szempontok


11. Műveleti bázis

Igen/Nem

11.1. Kiválasztott-e az USAR-csapat egy megfelelő műveleti bázist a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatósággal együtt?


11.2. Biztosítja-e ez a műveleti bázis az alábbi összetevőkhöz szükséges feltételeket:


11.2.1. Műveleti bázis vezetése (parancsnokság)


11.2.2. Menedék a személyzet és a felszerelés számára (elhelyezés)


11.2.3. Védelem, biztonság


11.2.4. Kommunikáció


11.2.5. Orvosi ellátás (csapattagok, kutyák)


11.2.6. Élelmiszer, víz (Önellátás 10 napig)


11.2.7. Tisztaság, higiénia


11.2.8. A keresőkutyáknak szánt terület


11.2.9. A felszerelés karbantartására, javítására szolgáló terület


11.2.10. Hulladékgyűjtő terület


11.2.11. Önfenntartás 10 napig (áramellátás, működés, karbantartás, ellátás, elhelyezés)


USAR-műveletek


12. Veszélyhelyzeti koordináció és tervezés

Igen/Nem

12.1. A szervezet tagja rendelkezik-e eszközökkel, hogy a helyi vagy vármegyei, fővárosi irányítással és más szervezettel dolgozzon együtt?


12.2. Elvégzi-e az USAR-csapat a helyzetfelmérést és felderítést, megosztja az információt a hatóságokkal?


12.3. A szervezet egészségügyi komponense együttműködik-e az egészségügyi hatóságokkal az alábbiakban:


12.3.1. Képes az egészségügyi támogatásban együttműködni (oltatás)


12.3.2. Képes a sérültet ellátni és szállításra előkészíteni


12.3.3. Súlyos szerencsétlenség felszámolásában való közreműködésre a hatóságokkal


12.4. Biztosít-e az USAR-csapat vezetése (vezetője) folyamatos vezetést, illetve ellenőrzés alatt tartja-e az összes műveleti helyszínt?


12.5. Előre nem látott eseményekre való felkészülésre rendelkezik tervvel (betegség, haláleset, evakuációt gátló tényezők, kommunikációs zavar,
technikai meghibásodás)?


12.6. Beavatkozás esetén a csapatvezető eseménytől függően, lehetőleg összekötője útján folyamatosan, hosszan tartó hazai igénybevétel esetén naponta 18.00 óráig írásban jelent a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatóság kijelölt kárhely-parancsnokának és a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek


13. Műveleti kapacitás

Igen/Nem

13.1. Használ-e az USAR-csapat egy csapatirányítási rendszert a tagok tevékenységének nyomon követésére?


13.2. Képes a műveleti tervét aktualizálni?


14. Felderítés

Igen/Nem

14.1. Készít-e interjút az USAR-csapat a helyiekkel információgyűjtés céljából?


14.2. Végez-e az USAR-csapat strukturális felmérést? Rendelkezik kárfelmérő adatlappal?


14.3. Végez-e az USAR-csapat veszély/kockázatértékelést, jelzi-e a veszélyes anyagok jelenlétét, illetve figyelmezteti-e a hatóságokat (egészségkárosító körülmények, elektromosság, környezeti károk, másodlagos veszélyek)?


14.4. Helyesen használja-e az USAR-csapat az INSARAG jelölési rendszert?


15. Kutatási műveletek

A közepes/könnyű felszereltségű USAR-csapatok esetében bármelyik kutatási eljárás használható.

Igen/Nem

15.1. Megfontolta-e az USAR-csapat a rendelkezésére álló információk alapján, hogy milyen kutatási felszerelést kell magával vinnie, amikor a műveleti bázisról a műveletek helyszínére megy?


15.2. Átkutatja-e az USAR-csapat a zárt (üregek) helyeket is?


15.3. Használ-e az USAR-csapat keresőkutyát az áldozatok keresése során?


15.3.1. Képesek-e a keresőkutyák a romok alatt mélyen (több mint 1 méter) betemetett sérülteket is egyértelműen jelezni?


15.3.2. Képesek-e a kutyavezetők a kutyák személyjelzése alapján a sérült személyek helyét megadni?


15.4. Végez-e az USAR-csapat műszaki kutatást kamerák és akusztikus kereső készülékek segítségével az áldozatok helyének megállapítása során?


15.5. Mentőcsapat végez-e koordinált kutatási műveleteket?


15.6. Kárterületi eljárási renddel rendelkezik?


16. Mentési műveletek

Igen/Nem

16.1. Végez-e az USAR-csapat mentést zárt helyeken?


16.2. Megfontolta-e az USAR-csapat a rendelkezésére álló információk alapján, hogy milyen felszerelést kell magával vinnie, mielőtt elindul a műveleti bázisról a műveletek helyére?


16.3. Képes-e az USAR-csapat a következő anyagok átvágására, áttörésére, bontására ahhoz, hogy kimentse a beszorult áldozatokat: városi törmelék, betonfalak, -padlók, -oszlopok, tartógerendák; acélszerkezetek, betonvas, faanyagok (a méreteket lásd az 1. táblázatban):


1. táblázatLeírás

Közepes USAR-csapat

Könnyű USAR-csapatBetonfalak és -padlók

150 mm

100 mmBetonoszlopok és tartógerendák

300 mm

Nem követelményAcélszerkezet

4 mm

Nem követelményBetonvas

10 mm

3,2 mmFaanyag

450 mm

200 mm16.3.1. Függőleges felhatolás egy üregbe


16.3.2. Áthatolás oldalirányban egy üregbe


16.3.3. Függőleges lehatolás egy üregbe “piszkos” módszerrel (amelynek köszönhetően a törmelék az üregbe esik)


16.3.4. Függőleges lehatolás egy üregbe “tiszta” módszerrel (amely meggátolja, hogy a törmelék az üregbe essen)


16.4. Bemutatta az USAR-csapat a szerkezeti betonoszlopok és -gerendák összeszerelését, emelését, mozgatását (a méreteket lásd a 2. táblázatban) az alábbiak segítségével:


16.4.1. Pneumatikus emelő berendezés


16.4.2. Hidraulikus emelő berendezés


16.4.3. Csörlők


16.4.4. Egyéb kézi szerszám


16.4.5. Daru és/vagy egyéb nehéz berendezés (a leírást lásd a 2. táblázatban)


2. táblázatLeírás

Közepes USAR-csapat

Könnyű USAR-csapatKézi

1 tonna

0,5 tonnaMechanikus

12 tonna

0,5 tonna16.5. Bemutatta-e az USAR-csapat a szerkezeti elemek oldalirányú és függőleges dúcolását, stabilizálását az alábbiak segítségével:


16.5.1. Szorítók, ékek


16.5.2. Ablak/ajtó támaszok


16.5.3. Függőleges dúcolás


16.5.4. Keresztirányú dúcolás


16.5.5. Vízszintes dúcolás


16.6. Bemutatta-e az USAR-csapat műszaki kötélhasználati kapacitását:


16.6.1. A függőleges emelő és leengedő rendszer létrehozásában, használatában


16.6.2. A hosszirányú áttoló rendszer létrehozásában, használatában magas oldalsó ponttól az alacsonyabb biztonságosabb pontig (áldozattal)


16.7. Képesek-e a kutyavezetők a keresőkutyákkal, közösen 4–5 mélyre, alpintechnika segítségével biztonságosan leereszkedni?


16.7.1. Rendelkezik-e a mentőcsapat ehhez szükséges min. felszereléssel (kutya alpinhám, kutyavezetőnek alpintechnikai beülő)?


17. Orvosi ellátás

Igen/Nem

17.1. Biztosít-e az USAR-csapat sürgősségi orvosi ellátást zárt helyeken összedőlt épületben, az áldozat túlélésének növelését az elérésüktől kezdve,
a kimentés ideje alatt és egészen átadásuk pillanatáig?


17.2. Biztosított-e az orvosi ellátás az USAR-csapattagok számára?


17.2.1. Elsődleges ellátás


17.2.2. Sürgősségi betegellátás


17.2.3. Egészségügyi szűrés


17.2.4. Keresőkutyák orvosi ellátása


17.3. Rendelkeznek-e kidolgozott eljárással az USAR-csapattag súlyos sérülése vagy halála esetére?


17.4. Biztosított-e az orvosi ellátás adminisztrációja? Vezet-e az USAR-csapat vezetése nyilvántartást a tagok baleseteiről/sérüléseiről?


18. Biztonsági szempontok

Igen/Nem

18.1. Helyesen használja-e az USAR-csapat az INSARAG jelzési rendszert?


18.2. Használnak-e az USAR-csapattagok megfelelő egyéni védőfelszereléseket (pl. sisakot, szem- és fülvédő eszközt, légzőkészüléket, védőkesztyűt)?


18.3. Rendelkeznek-e biztonságot figyelő rendszerrel és a hozzákapcsolódó dokumentációkkal (statikus, kárfelmérési adatlap, munkavédelmi oktatás)?


USAR-visszavonás

19. Visszavonási stratégia, kivonulás


Igen/Nem

19.1. Koordinálta-e az USAR-csapat távozását a helyi veszélyhelyzet kezelési hatósággal?


19.2. Követik-e a visszatelepülési eljárást a csapattagok (jelentés tett)?


19.3. Megfontolta-e az USAR-csapat vezetése, hogy milyen felszerelést adhatnak át a hatóságoknak?


19.4. Lebontják-e a tábort, mielőtt elindulnak?
Megjegyzések:
Mellékletei: Bemutatkozó háttéranyag (készíti: szervezet). Záró összefoglaló jelentés (készítő: igazgatóság).
Kelt: …………………, ………… év ………… hó …… nap
………………………………………….
Nemzeti Minősítő Bizottság elnöke

………………………………………..

……………………………………………

önkéntes mentőszervezet vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

5. függelék a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás 2. mellékletéhez8

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG
SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ
Alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére
Árvízi és vízi mentési képességek
3R01972P.docx

Felkészülés


1. Szervezet/alegység megalakulása

Igen/Nem

1.1. A vármegyei, fővárosi veszélyeztetettségének megfelelően a szervezet képessége és kapacitása kiegészíti és erősíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tevékenységét


2. Alapvető általános elvárások, követelmények

Igen/Nem

2.1. Együttműködési megállapodással rendelkezik a területileg illetékes igazgatósággal


2.2. A szervezet/alegység rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel, okiratokkal


2.3. A szervezet/alegység rendelkezik Eljárási Renddel a tagok és a komponensek mozgósítására és mentésbe történő bevonására


2.4. A szervezet/alegység rendelkezik képességekkel más hazai szervezetek fogadására, erő-eszközök összevonására


2.5. Eszközeik, felszereléseik azonnal alkalmazható állapotban vannak tárolva


2.6. Eszközeik, felszereléseik bevizsgáltak, a szükséges engedélyekkel rendelkeznek


2.7. A csapattagok kiképzettek, az adott mentési feladatnak megfelelő szaktudással rendelkeznek


2.8. A csapattagok rendelkeznek a bevetéshez szükséges egészségügyi alkalmassággal


2.9. A csapattagok önkéntes alapon saját szabadidejük terhére vállalják a mentőcsapat alaprendeltetésében rögzített feladatokat


2.10. A szervezet/alegység az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalja


2.11. A szervezet/alegység vállalja a nemzeti minősíttetést, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakértők előtt


2.12. A szervezet/alegység rendszeresen ismétlő gyakorlatot és képzést tart az igazgatóság/kirendeltség felügyeletével


2.13. A szervezet/alegység külföldi bevetést (határon átnyúló) csak a BM OKF engedélyével végez


2.14. A szervezet/alegység a BM OKF és az igazgatóság szakmai felügyeletét elfogadja


2.15. A szervezet/alegység a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által történt bevonás esetén elfogadja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv irányítási jogkörét


2.16. Médianyilatkozatot és közleményt a BM OKF előzetes engedélyével tesz


3. Adminisztráció

Igen/Nem

3.1. A szervezet/alegység rendelkezik éves kiképzési tervvel


3.2. A működésre, bevetésekre a szervezet/alegység rendelkezik belső eljárási renddel vagy akciótervvel


3.3. A szervezet/alegység működése az alapdokumentumaiban rögzített módon szabályosan történik


3.4. A szervezet/alegység aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik


3.5. Csapattagok részéről csak a szükséges személyes adatok kerülnek nyilvántartásba


4. Döntéshozatal

Igen/Nem

4.1. Létezik-e hatékony kommunikáció a csapat döntéshozói között a bevetéssel kapcsolatos döntések kellő időben történő meghozatalához?


4.2. Rendelkezik csapatvezetővel és vezetési törzzsel


4.3. Rendelkezi a csapat összekötővel


5. Csapattagokkal kapcsolatos kritériumok

Igen/Nem

5.1. Létezik-e kipróbált rendszer a bevetésen részt vevő csapattagok kiválasztására?


5.2. Átesnek-e a csapattagok egészségügyi szűrésen közvetlenül az elindulás előtt?


6. A szervezet/alegység struktúrája

Igen/Nem

6.1. A csapat struktúrája követi-e az alábbiakat:


6.1.1. Vezetés


6.1.2. Logisztika


6.1.3. Kutatás-mentés csónakkal


6.1.4. Egészségügyi ellátás


6.2. A szervezet képessége és felelősségi köre tisztázott (együttműködési megállapodás)


6.3. Rendelkezik-e a csapat elegendő taggal és felszereléssel, hogy folyamatosan dolgozzon?
Legalább két váltásban legalább 7 napig egy árvízvédelmi szakaszon vagy egy településen. (Települési rendeltetésű szervezet esetében legalább 24 órán keresztül.)


6.4. Képes-e a csapat önellátását biztosítani a bevetés teljes ideje alatt? (Települési rendeltetésű szervezet esetében legalább 24 órán keresztül.)


7. Képzés

Igen/Nem

7.1. Rendelkezik-e a szervezet/alegység képzési és karbantartási programmal, amely felkészíti és felszereli a tagságot az árvízi és vízi mentési tevékenységre?


7.2. Képes-e megfelelően együttműködni más szervezettel/alegységgel a kárhelyen az alábbi helyzetekre (kiképzettség):


7.2.1. Más szervezet/alegység segítséget ajánl fel


7.2.2. Más szervezet/alegység technikai támogatást vagy felszerelést kér


7.2.3. Erőket megosztani és másik szervezettel/alegységgel együtt dolgozni.


7.2.4. Beavatkozás során erő-eszközöket összevonni.


7.3. A szervezet/alegység rendelkezik kiképzett csapatvezetővel és összekötővel.


7.4. Léteznek-e naprakész nyilvántartások a szervezet/alegység képzésével és az eszközök karbantartásával kapcsolatban?


7.5. Létezik-e rendszeres képzési program a felkészülésre, az eszközhasználatra?


7.6. Rendeznek-e gyakorlatokat a katasztrófavédelemmel vagy más szervezettel/alegységgel?


7.7. Rendelkeznek-e a csapattagok a szakterületeknek megfelelő dokumentálható képesítéssel?


7.8. Ha a hazai képzési rendszerben az adott szakterületnek nincs képzési és vizsgarendszere, akkor a csapattag rendelkezik-e nemzetközi vagy hazai igazolható kiképzettséggel


8. Infokommunikációs kritériumok

Igen/Nem

8.1. Képes-e a szervezet/alegység kommunikálni


8.1.1. Belső irányba (szervezeten/alegységen belüli kommunikáció a csapattagokkal)


8.1.2. Kifelé (kárterületi kommunikáció)


8.2. Képes-e a csapat térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni?


9. Dokumentumok

Igen/Nem

9.1. Rendelkeznek-e a tagok a következő személyi dokumentumokkal:


9.1.1. Érvényes személyazonossági igazolvánnyal (legalább fél évig nem jár le)


9.1.2. Érvényes egészségügyi igazolásokkal (oltás, tüdőszűrő, orvosi alkalmassági)


9.1.3. Rendelkezik balesetbiztosítással


9.1.4. Rendelkezik a vízi jármű engedélyekkel


9.1.5. Csapattagok a kiképzettségüket igazoló engedélyekkel (hajóvezetői engedély, vízi jártassági, búvár, kisgépkezelői stb.)


9.1.6. Gépjárművezető a kategóriának (nehéz utánfutó) megfelelő vezetői engedéllyel


9.2. Rendelkezik-e a szervezet/alegység az alábbi csapatot érintő dokumentumokkal:


9.2.1. A szervezet/alegység csapattagjainak névjegyzékével (szükséges személyi adatokkal)


9.2.2. A szervezet/alegység adatlapja (kapacitás, képesség összesített kimutatása)


9.2.3. A csapattagok kapcsolattartási adatai sürgősség esetére


9.2.4. A felszerelések jegyzéke a rádiófrekvenciákkal


9.2.5. A veszélyes árukkal kapcsolatos szállítói nyilatkozat


9.2.6. A felszerelések engedélyei/biztosításai


9.2.7. Egészségügyi felszerelések listája


9.2.8. Hajószállítási kapacitás


9.2.9. Eszközökre biztosítással. Harmadik személynek okozott kár esetén felelősség biztosítással


9.2.10. Használt műszaki-mentő eszközök, járművek esetén a bevizsgálási, felülvizsgálati és alkalmazhatósági engedélyekkel


9.3. Létezik-e eljárásrend az alábbiak tekintetében:


9.3.1. Kommunikáció


9.3.2. Sürgősségi evakuáció


9.3.3. Egészségügyi kimenekítés


9.3.4. Kárterületi műveletek


9.3.5. Védelem, biztonság


9.3.6. Logisztika


9.3.7. Szállítás


9.3.8. Eseménynapló


9.3.9. Mozgósítás és visszahívás


9.3.10. Kárterületi tevékenység (vízi mentés, lakosság kimenekítés, lakosság tájékoztatás)


Mozgósítás és megérkezés a kárhelyre


10. Aktiválás, mozgósítás

Igen/Nem

10.1. Képes-e a szervezet/alegység megérkezni a kijelölt elindulási pontra az aktiválástól számított 12 órán belül (teljes készenlét elérése)?


10.2. A szervezet/alegység rendelkezik-e eszközökkel a felszerelések állapotának figyelésére bevetés előtt és után


10.3. Összegyűjtött-e a szervezet/alegység vezetése a veszélyhelyzettel kapcsolatos információkat? Tájékoztatta-e a csapattagokat az alábbiakról:


10.3.1. Aktuális helyzet


10.3.2. Időjárás


10.3.3. Védelem és biztonság, beleértve a lehetséges veszélyeket is, pl. veszélyes anyagok


10.3.4. Sürgősségi evakuáció


10.3.5. Egészségügyi, közállapotok


10.3.6. Speciális vagy nem megszokott szempontok


11. Műveleti bázis

Igen/Nem

11.1. Kiválasztott-e a szervezet/alegység egy megfelelő műveleti bázist a helyi veszélyhelyzet kezelési hatósággal együtt?


11.2. Biztosítja-e ez a műveleti bázis az alábbi összetevőkhöz szükséges feltételeket:


11.2.1. Műveleti bázis vezetése (parancsnokság)


11.2.2. Menedék a személyzet és a felszerelés számára (elhelyezés)


11.2.3. Védelem, biztonság


11.2.4. Kommunikáció


11.2.5. Egészségügyi ellátás (csapattagok)


11.2.6. Tisztaság, higiénia


11.2.7. Hajótároló, ruhaszárító


11.2.8. A felszerelés karbantartására, javítására szolgáló terület


11.2.9. Hulladékgyűjtő terület


11.2.10. Önfenntartás 7 napig (települési rendeltetésű szervezet esetén minimum 24 óra)


Árvízi védekezési és mentési műveletek


12. Veszélyhelyzeti koordináció és tervezés

Igen/Nem

12.1. A szervezet/alegység tagja rendelkezik-e eszközökkel, hogy a helyi vagy vármegyei, fővárosi irányítással és más szervezettel/alegységgel dolgozzon együtt?


12.2. Elvégzi-e a szervezet/alegység a helyzetfelmérést és felderítést, megosztja az információt a hatóságokkal?


12.3. A szervezet/alegység egészségügyi komponense együttműködik-e az egészségügyi hatóságokkal az alábbiakban:


12.3.1. Képes az egészségügyi támogatásban együttműködni (fertőzések elleni beoltottság, higiéniás feltételek biztosítása)


12.3.2. Képes a sérültet ellátni és szállításra előkészíteni


12.3.3. Súlyos szerencsétlenség felszámolásában való közreműködésre a hatóságokkal


12.4. Biztosít-e a szervezet/alegység vezetése (vezetője) folyamatos vezetést, illetve ellenőrzés alatt tartja-e az összes műveleti helyszínét?


12.5. Előre nem látott eseményekre való felkészülésre rendelkezik tervvel


12.6. Beavatkozás esetén a csapatvezető eseménytől függően lehetőleg összekötője útján folyamatosan, hosszan tartó hazai igénybevétel esetén naponta 18.00 óráig írásban jelent a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatóság kijelölt kárhelyparancsnokának és az illetékes igazgatóságnak


13. Műveleti kapacitás

Igen/Nem

13.1. Használ-e a szervezet/alegység egy csapat-irányítási rendszert a tagok tevékenységének nyomon követésére?


13.2. Képes a műveleti tervét aktualizálni


14. Felderítés

Igen/Nem

14.1. Készít-e interjút a szervezet/alegység a helyiekkel és a védekezést irányító szervvel (vízügy, önkormányzat) információgyűjtés céljából?


14.2. Végez-e a szervezet/alegység veszély/kockázatértékelést, jelzi-e a veszélyes anyagok jelenlétét, illetve figyelmezteti-e a hatóságokat
(egészségkárosító körülmények, elektromosság, környezeti károk, másodlagos veszélyek)?


14.3. Használ-e a szervezet/alegység jelölési rendszert (kiürített és ellenőrzött ingatlan, másodlagos veszély, szükséges állatmentés)?


15. Csónakkal végzett kutatás-mentési műveletek

Igen/Nem

15.1. Képes a vízi kutatás és mentés, valamint árvízi helyzetben bajba jutott emberek segítésére hajókkal


15.1.1. Képesség emberek felkutatására városi és vidéki térségekben


15.1.2. Képesség emberek kimentésére az elárasztott térségekből, az első beavatkozói szintű orvosi ellátást is beleértve


15.1.3. Képesség a légi kutatással (helikopterek és repülőgépek) való együttműködésre


15.2. Képes életmentő segítség nyújtására, és szükség esetén az elsődleges szükségletek biztosítása


15.2.1. Képesség az elsődleges létszükségletek biztosításának támogatására az elárasztott térségben: orvosok, orvosságok stb. szállítása, élelmiszer és víz


15.3. A szervezetnek/alegységnek 3 hajóval kell rendelkeznie, valamint képesnek kell lennie fordulónként összesen 15 személy szállítására a személyzetén kívül (hajózási szabályzat előírásainak megfelelően: mentőmotorosokra vonatkozó különleges előírások). (A hajókkal kapcsolatos követelmények csak a hajózható folyókkal, tavakkal és víztározókkal rendelkező vármegyék esetén elvárás, a többi vármegye esetén elfogadható a kézi meghajtású nyitott vízi jármű is.)


15.3.1. Elöntött területen előnyt jelent a könnyű ladik alkalmazása, ezzel rendelkezik. A hajózási szabályzat rá vonatkozó különleges előírásainak megfelel.


15.3.2. A hajókat hideg éghajlati feltételeknek megfelelően vannak kialakítva, és képesek teljes terheléssel holtvízben, legalább 30 km/h sebességgel haladni


15.3.3. A hajó biztonsági távolsága (> 0,4 m), szeles időben is, éjjel és nappal is alkalmazható


15.3.4. A hajók a hazai vízi közlekedési normáknak megfelelően legyen felszerelve, beleértve az utasok mentőmellényét is


15.3.5. Gyorsvízi mentésre kiképzett személyzet áll rendelkezésre (nem merülésre, csak vízfelszíni mentésre)


15.4. A szervezet/alegység folyamatos készültséget tart fent


16. Egészségügyi ellátás

Igen/Nem

16.1. Biztosít-e a szervezet/alegység egészségügyi ellátást, kihűlt, sokkot kapott áldozat túlélésének növelését az elérésüktől kezdve, a kimentés ideje alatt és egészen átadásuk pillanatáig?


16.2. Biztosított-e az egészségügyi a szervezet/alegység számára?


16.2.1. Elsődleges ellátás


16.2.2. Sürgősségi betegellátás


16.2.3. Egészségügyi szűrés


16.3. Rendelkeznek-e kidolgozott eljárással csapattag súlyos sérülése vagy halála esetére?


16.4. Biztosított-e az orvosi ellátás adminisztrációja? Vezet-e a szervezet/alegység vezetése nyilvántartást a tagok baleseteiről/sérüléseiről?


17. Biztonsági szempontok

Igen/Nem

17.1. Használnak-e a csapattagok és a hajóban mentendő személyek megfelelő egyéni védőfelszereléseket, pl. mentőmellényt, melles guminadrágot vagy vízimentő szárazruházat?


17.2. Rendelkeznek-e biztonságot figyelő rendszerrel és ismerik-e a hozzá kapcsolódó dokumentációt, szükség esetén elérhetőek-e számukra
(település térkép, elöntési térkép, kitelepítési terv, veszélyelhárítási terv)?


17.3. Kisgéphajó rendelkezik a hajózási szabályzatban előírt alap- és biztonsági felszerelésekkel (reflektor, adó-vevő készülék, 20 fm és 12 mm műanyag kötél stb.)


Csapatvisszavonás

18. Visszavonási stratégia, kivonulásIgen/Nem

18.1. Koordinálta-e a szervezet/alegység távozását a helyi veszélyhelyzet kezelési hatósággal?


18.2. Követik-e a visszatelepülési eljárást a csapattagok (jelentés tett, felhasznált anyagok mennyisége, kimentett személyek száma)?


18.3. Megfontolta-e a szervezet/alegység vezetése, hogy milyen felszerelést adhatnak át a hatóságoknak?


18.4. Lebontják-e a tábort mielőtt elindulnak?


18.5. Közreműködnek az utóműveletekben (mentesítés, kárbecslés, romeltakarítás, állati tetemek összegyűjtése).
Megjegyzések:
Mellékletei: Bemutatkozó háttéranyag (készíti: szervezet). Záró összefoglaló jelentés (készítő: igazgatóság).
Kelt: ………………, ………… év ………… hó …… nap
………………………………………….
Nemzeti Minősítő Bizottság elnöke

………………………………………..

……………………………………………

önkéntes mentőszervezet vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

6. függelék a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás 2. mellékletéhez


BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG

SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ
Alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére

Vezetés-irányítás, logisztikai képesség

1R04290_0

Logisztikai minősítés típusa

I/N

Alapvetően egy biztosítási modul/szakfeladat (alegység) minősítendő

 

 

 

Logisztikai szervezési/irányítási/koordinációs tevékenység minősítendő

 

 

 

Komplex szervezetműködtetést lehetővé tevő logisztikai biztosítási rendszer minősítendő

 

 

 

1. A felkészülés időszakának logisztikai feladatai, komponensei

 

 

 

1.1. Vezetési komponens

 

1.1.1. A szervezet/alegység alkalmas a logisztikai biztosítás folyamatos vezetésére, különböző viszonyok között

 

 

 

1.1.2. Biztosított a szervezet/alegység önellátási képessége

 

 

 

1.1.3. Logisztikai szervezeti/humán komponens megléte (rendelkezik-e vele)

 

 

 

1.1.3.1. Rendelkezik a logisztikai komponens tagjait irányítani képes logisztikai vezetővel

 

 

 

1.1.3.2. A logisztikai komponens tagjai rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges szakmai tapasztalattal/gyakorlattal

 

 

 

1.1.3.3. Biztosított a logisztikai komponens tagjai részére a kiképzés/gyakorlatozás lehetősége

 

 

 

1.1.3.4. Logisztikai komponens része az egészségügyi modul

 

 

 

1.1.3.5. Felkészült a logisztikai komponens a személyi állomány mindenoldalú ellátására

 

 

 

1.1.3.6. Rendelkezik a szervezet olyan logisztikai támogató háttérrel, mely képes a szervezet humán komponensének időszakos megerősítésére

 

 

 

1.2. Logisztikai-dokumentáció rendelkezésre állása

 

1.2.1. Aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik (felszerelés jegyzék)

 

 

 

1.2.2. Rendelkezik általános logisztikai biztosítási tervvel

 

 

 

1.2.3. Rendelkezik anyag-, technikai-biztosítási tervvel

 

 

 

1.2.4. Rendelkezik szállítási, málházási tervvel

 

 

 

1.2.5. Rendelkezik dokumentált eszköz-karbantartási eljárásrenddel

 

 

 

1.2.6. Rendelkezik (folyamatosan aktualizált) étkezési, elhelyezési létszámmal, névjegyzékkel

 

 

 

1.2.7. Rendelkezik balesetbiztosítással, harmadik személynek okozott kár esetére felelősségbiztosítással

 

 

 

1.2.8. Rendelkezik kidolgozott személyazonosító rendszerrel

 

 

 

1.2.9. Rendelkezik evakuáláskori logisztikai kiürítési, azonnali felszámolási tervvel

 

 

 

1.3. Humánellátási komponens (élelmezés, ivóvíz, gyógyszerellátás)

 

1.3.1. Rendelkezik tartós élelmiszer-ellátmánnyal

 

 

 

1.3.2. Rendelkezik eljárásrenddel a folyamatos alkalmazáskori étkeztetésbiztosításra

 

 

 

1.3.3. Megoldott a folyamatos eü. ellátás eszközeinek készletezése

 

 

 

1.3.4. Rendelkezik képességgel a szükséges ivóvíz-mennyiség folyamatos biztosításához

 

 

 

1.3.5. Víztisztítási képesség

 

 

 

1.4. Anyagi-, technika eszközök rendelkezésre állása

 

1.4.1. Rendelkezik egységes, munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő egyéni felszerelésekkel, ruházattal

 

 

 

1.4.2. Rendelkezik a speciális technikákhoz minősítéssel, engedéllyel, hozzá rendszeresített védőruházattal

 

 

 

1.4.3. Rendelkezik a tábor elhelyezési képesség eszközeivel

 

 

 

1.4.4. Rendelkezik a tábor működtetéséhez szükséges technikai háttérrel

 

 

 

1.4.5. Rendelkezik előírásoknak megfelelő tűzoltó eszközökkel

 

 

 

1.4.6. Rendelkezik a csapat-egészségügyi biztosítás eszközeivel

 

 

 

1.4.7. Rendelkezik a szociális, higiéniás biztosítás eszközeivel

 

 

 

1.4.8. Rendelkezik a pihentetés/rekreáció eszközeivel

 

 

 

1.4.9. Rendelkezik eljárási renddel a technikai víz folyamatos biztosításához

 

 

 

1.4.10. Rendelkezik a híradó/informatikai biztosítás eszközeivel

 

 

 

1.4.11. Rendelkezik olyan szakemberrel, aki az eszközök biztonsági minősítését elvégzi (kötéltechnika)

 

 

 

1.4.12. Rendelkezik eljárásrenddel a tartalékeszköz ellátás rövid és középtávú biztosításhoz

 

 

 

1.5. Tárolás/raktározás komponense

 

1.5.1. Szükséges eszközeik, felszereléseik azonnal alkalmazható állapotban vannak tárolva

 

 

 

1.5.2. Rendelkezik a málházás/cargózás végrehajtásához szükséges szakmai háttérrel

 

 

 

1.5.3. Rendelkezik a veszélyes áruk biztonságos tároláshoz/szállításhoz szükséges szakmai háttérrel

 

 

 

1.5.4. Biztosított az anyagi készletek nyilvántartásának feltételei (egyedi azonosítás, szavatossági idők, időszaki karbantartási igények)

 

 

 

1.6. Szállítókapacitás rendelkezésre állása/tartása

 

1.6.1. Rendelkezésére áll a személyek, felszerelések szállításához szükséges szállító jármű – saját rendszerben

 

 

 

1.6.2. Rendelkezésére áll a személyek, felszerelések szállításához szükséges szállító jármű – lebiztosítással

 

 

 

2. Alkalmazás logisztikai feladatai, komponensei

 

2.1. A logisztikai komponens felkészült-e a riasztás, értesítés vételét követően megteendő azonnali intézkedések végrehajtására

 

 

 

2.2. Rendelkezik eljárásrenddel a riasztást követő logisztikai képesség lebiztosításokhoz való hozzáférésre (ha van)

 

 

 

2.3. Rendelkezik képességgel a tábor felállításához és üzemeltetéséhez

 

 

 

2.4. Rendelkezik eljárásrenddel a kárterületen történő anyagi-, technika eszközök kiadásra, visszavételére

 

 

 

2.5. Rendelkezik helyszíni javító képességgel

 

 

 

2.5.1. Eljárásrend a javításhoz

 

 

 

2.5.2. Javítást végző személyzettel

 

 

 

2.6. Rendelkezik eljárásrenddel a logisztikai műveleti naplózáshoz

 

 

 

2.7. Rendelkezik eljárásrenddel logisztikai oldalról a szervezet/alegység váltásban 24 órán keresztül tevékenységének biztosítására kárterületen

 

 

 

2.8. Rendelkezik eljárásrenddel a hulladékkezelés-gyűjtési feladatához

 

 

 

2.8.1. Veszélyes hulladékok elkülönített kezelése (egészségügyi hulladék) megoldott

 

 

 

2.9. (Hazai alkalmazás esetén) Rendelkezik a szervezet/alegység speciális szakfeladatok logisztikai biztosításra, úgymint

 

2.9.1. Lakosság értesítése, tájékoztatása megszervezése

 

 

 

2.9.2. Személyek mentésének, keresésének megszervezése

 

 

 

2.9.3. Lakosságvédelmi feladatok szervezésére (kitelepítés, kimenekítés, egyéni védelem)

 

 

 

2.9.4. Árvízi szakfeladatok szervezése

 

 

 

2.9.5. Rendkívüli időjárási viszonyok között alkalmazás szervezése

 

 

 

2.9.6. Mozgástámogatás – speciális szállítások végrehajtásának biztosítása speciális eszközökkel (hajók, csónakok stb.)

 

 

 

2.9.7. Kézi-rajként alkalmazásbiztosításhoz (árvíz, rakodás, építés, fertőtlenítés)

 

 

 

3. Kivonás, alaphelyzetbe hozás logisztikai feladatai, komponensei

 

3.1. Rendelkezik eljárásrenddel az alábbiakra:

 

3.1.1. Tábor kiürítés

 

 

 

3.1.2. Anyagi, technikai eszközök, készletek hátrahagyása

 

 

 

3.1.3. Az anyagi, technikai eszközök igényeinek kielégítésére, pótlására

 

 

 

3.2. Rendelkezik eljárásrenddel a raktári visszavételezések és visszapótlások megszervezésére, végrehajtására

 

 

 

3.3. Pénzügyi elszámolások végrehajtása meghatározott elszámolási időn belül

 

 

 


Megjegyzések:


Mellékletei: Bemutatkozó háttéranyag (készíti: szervezet). Záró összefoglaló jelentés (készítő: igazgatóság).


Kelt: …………………, ……… év ………… hó …… nap


………………………………………….
Nemzeti Minősítő Bizottság vezetője

……………………………………….…

……………………………………………

önkéntes mentőszervezet vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

7. függelék a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás 2. mellékletéhez9

KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG
SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV A NEMZETI MINŐSÍTÉSHEZ
Alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére
Alapvető vízkár-elhárítási tevékenység
3R01972Q.docx

Felkészülés


1. A szervezet/alegység megalakulása

Igen/Nem

1.1. A vármegyei, fővárosi veszélyeztetettségének megfelelően a szervezet/alegység képessége és kapacitása kiegészíti és erősíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tevékenységét.


2. Alapvető általános elvárások, követelmények

Igen/Nem

2.1. Rendelkezik együttműködési megállapodással az illetékes igazgatósággal.


2.2. A szervezet/alegység rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel, okiratokkal.


2.3. A szervezet/alegység rendelkezik Eljárási Renddel a tagok és a csapatkomponensek mozgósítására és mentésbe történő bevonására.


2.4. A szervezet/alegység rendelkezik képességekkel a hazai szervezetek fogadására, erő-eszközök összevonására.


2.5. Eszközeik, felszereléseik azonnal alkalmazható állapotban vannak tárolva.


2.6. Eszközeik, felszereléseik bevizsgáltak, a szükséges engedélyekkel rendelkeznek.


2.7. A csapattagok kiképzettek, az adott mentési feladatnak megfelelő szaktudással rendelkeznek.


2.8. A csapattagok rendelkeznek a bevetéshez szükséges egészségügyi alkalmassággal.


2.9. A csapattagok önkéntes alapon, saját szabadidejük terhére vállalják a szervezet/alegység alaprendeltetésében rögzített feladatokat.


2.10. A szervezet/alegység az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalja.


2.11. A szervezet/alegység vállalja a hazai minősíttetést, amelyet 5 évente megismétel a BM OKF által kijelölt szakértők előtt.


2.12. A szervezet/alegység rendszeresen ismétlő gyakorlatot és képzést tart az igazgatóság/kirendeltség felügyeletével.


2.13. A szervezet/alegység külföldi bevetést (határon átnyúló) csak a BM OKF engedélyével végez.


2.14. A szervezet/alegység a BM OKF és az igazgatóság szakmai felügyeletét elfogadja.


2.15. A szervezet/alegység a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által történt bevonás esetén elfogadja a BM OKF, az igazgatóság és a kirendeltség irányítási jogkörét.


2.16. Médianyilatkozatot és közleményt a BM OKF előzetes engedélyével tesz.


3. Adminisztráció

Igen/Nem

3.1. A szervezet/alegység rendelkezik éves kiképzési tervvel.


3.2. A működésre és a bevetésekre a szervezet/alegység rendelkezik belső eljárási renddel vagy akciótervvel.


3.3. A szervezet/alegység működése az alapdokumentumaiban rögzített módon szabályosan történik.


3.4. A szervezet/alegység aktualizált erő-eszköz kimutatással rendelkezik.


3.5. A csapattagokról a szükséges személyes adatok nyilvántartásba vétele megtörtént.


4. Döntéshozatal

Igen/Nem

4.1. Létezik-e hatékony kommunikáció a szervezet/alegység döntéshozói között a bevetéssel kapcsolatos döntések kellő időben történő meghozatalához?


4.2. Rendelkezik csapatvezetővel és vezetési törzzsel.


4.3. Rendelkezik összekötővel.


5. Csapattagokkal kapcsolatos kritériumok

Igen/Nem

5.1. Létezik-e kipróbált rendszer a bevetésen részt vevő csapattagok kiválasztására?


5.2. Átesnek-e a csapattagok egészségügyi szűrésen közvetlenül az elindulás előtt?


6. A szervezet/alegység struktúrája

Igen/Nem

6.1. A szervezet/alegység struktúrája követi-e az alábbiakat:


6.1.1. Vezetés


6.1.2. Logisztika


6.1.3. Vízkár-elhárítás, védekezés


6.1.4. Egészségügyi ellátás


6.2. A szervezet/alegység képessége és felelősségi köre tisztázott (együttműködési megállapodás)


6.3. Rendelkezik-e a szervezet/alegység elegendő taggal és felszereléssel, hogy folyamatosan dolgozzon két váltásban, legalább 24 órán keresztül egy árvízvédelmi szakaszon vagy egy településen.


6.4. Képes-e a szervezet/alegység önellátására indulókészletet (24 óra) biztosítani?


7. Képzés

Igen/Nem

7.1. Rendelkezik-e a szervezet/alegység képzési és karbantartási programmal, amely felkészíti és felszereli a személyzetet a vízkár-elhárítással összefüggő védekezési tevékenységre?


7.2. Képes-e megfelelően együttműködni más csapattal a kárhelyen az alábbi helyzetekre:


7.2.1. Hazai szervezet/alegység segítséget ajánl fel.


7.2.2. Hazai szervezet/alegység technikai támogatást vagy felszerelést kér.


7.2.3. Erőket megosztani és más szervezettel/alegységgel együtt dolgozni.


7.2.4. Beavatkozás során erő-eszközöket összevonni.


7.3. A szervezet rendelkezik-e kiképzett csapatvezetővel és összekötővel.


7.4. Léteznek-e naprakész nyilvántartások a tagság képzésével és az eszközök karbantartásával kapcsolatban?


7.5. Rendeznek-e gyakorlatokat a katasztrófavédelemmel vagy más szervezettel/alegységgel?


7.6. Rendelkeznek-e a csapattagok a szakterületeknek megfelelő dokumentálható képesítéssel.


7.7. Ha a hazai képzési rendszerben az adott szakterületnek nincs képzési és vizsgarendszere, akkor a csapattag rendelkezik-e nemzetközi vagy hazai igazolható kiképzettséggel.


8. Infokommunikációs kritériumok

Igen/Nem

8.1. Képes-e a csapat kommunikálni:


8.1.1 Belső irányba (csapaton belüli kommunikáció a csapattagokkal)


8.1.2 Kifelé (kárterületi kommunikáció)


8.2. Képes-e a csapat térinformatikai (GPS, térképezés) technológiát használni?


9. Dokumentumok

Igen/Nem

9.1. Rendelkeznek-e a csapattagok a következő személyi dokumentumokkal:


9.1.1. Érvényes személyazonossági igazolvánnyal (legalább fél évig nem jár le)


9.1.2. Érvényes egészségügyi igazolásokkal (oltás, tüdőszűrő, orvosi alkalmassági)


9.1.3. Balesetbiztosítással


9.1.4. Csapattagok a kiképzettségüket igazoló engedélyekkel (kisgépkezelői stb.)


9.1.5. Gépjárművezető a kategóriának (nehéz utánfutó) megfelelő vezetői engedéllyel


9.2. Rendelkezik-e a szervezet/alegység az alábbi csapatot érintő dokumentumokkal:


9.2.1. A szervezet/alegység tagjainak névjegyzékével (szükséges személyi adatokkal)


9.2.2. A szervezet/alegység adatlapjával (kapacitás, képesség összesített kimutatása)


9.2.3. A csapattagok kapcsolattartási adataival sürgősség esetére


9.2.4. A felszerelések jegyzéke a rádiófrekvenciákkal


9.2.5. A veszélyes árukkal kapcsolatos szállítói nyilatkozattal


9.2.6. A felszerelések engedélyeivel/biztosításaival


9.2.7. Egészségügyi felszerelések listájával


9.2.8. Eszközökre biztosítással. Harmadik személynek okozott kár esetén felelősségbiztosítással.


9.2.9. Használt műszaki-mentő eszközök, járművek esetén a bevizsgálási, felülvizsgálati és alkalmazhatósági engedélyekkel


9.3. Létezik-e kárterületi eljárásrend az alábbiak tekintetében:


9.3.1. Kommunikáció


9.3.2. Sürgősségi evakuáció


9.3.3. Egészségügyi kimenekítés


9.3.4. Kárterületi műveletek


9.3.5. Védelem, biztonság


9.3.6. Logisztika


9.3.7. Szállítás


9.3.8. Eseménynapló


9.3.9. Mozgósítás és visszahívás


9.3.10. Kárterületi tevékenység (árvízi védekezés, lakosság kimenekítés, lakosság tájékoztatás)


Mozgósítás és megérkezés a kárhelyre


10. Aktiválás, mozgósítás

Igen/Nem

10.1. Képes-e a szervezet/alegység megérkezni a kijelölt elindulási pontra az aktiválástól számított 12 órán belül (teljes készenlét elérése)?


10.2. A szervezet/alegység rendelkezik-e eszközökkel a felszerelések állapotának figyelésére bevetés előtt és után?


10.3. Összegyűjtött-e a szervezet/alegység vezetése a veszélyhelyzettel kapcsolatos információkat? Tájékoztatta-e a csapattagokat az alábbiakról:


10.3.1. Aktuális helyzet


10.3.2. Időjárás


10.3.3. Védelem és biztonság, beleértve a lehetséges veszélyeket is, pl. veszélyes anyagok


10.3.4. Sürgősségi evakuáció


10.3.5. Egészségügyi, közállapotok


10.3.6. Speciális vagy nem megszokott szempontok


11. Műveleti bázis

Igen/Nem

11.1. Kiválasztott-e a szervezet/alegység egy megfelelő műveleti bázist a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatósággal együtt?


11.2. Biztosítja-e ez a műveleti bázis az alábbi összetevőkhöz szükséges feltételeket:


11.2.1. Műveleti bázis vezetése (parancsnokság)


11.2.2. Menedék a személyzet és a felszerelés számára (elhelyezés)


11.2.3. Védelem, biztonság


11.2.4. Kommunikáció


11.2.5. Elsősegély


11.2.6. Élelmiszer, víz biztosítása a kárterületen lévőknek (24 óra)


11.2.7. Tisztaság, higiénia


11.2.8. Ruhaszárító


11.2.9. A felszerelés karbantartására, javítására szolgáló terület


11.2.10. Hulladékgyűjtő terület


11.2.11. Önfenntartás (áramellátás, működés, karbantartás, ellátás, elhelyezés)


Árvízi védekezési és mentési műveletek


12. Veszélyhelyzeti koordináció és tervezés

Igen/Nem

12.1. A szervezet/alegység tagja rendelkezik-e eszközökkel, hogy a helyi vagy vármegyei, fővárosi irányítással és más szervezettel dolgozzon együtt?


12.2. Elvégzi-e a szervezet/alegység a helyzetfelmérést és felderítést, megosztja az információt a hatóságokkal?


12.3. A szervezet/alegység együttműködik-e az egészségügyi hatóságokkal az alábbiakban:


12.3.1. Képes az egészségügyi támogatásban együttműködni (fertőzés elleni oltatás, higiéniás feltételek biztosítása)


12.3.2. Képes a sérültet ellátni és szállításra előkészíteni


12.3.3. Képes súlyos szerencsétlenség felszámolásában való közreműködésre a hatóságokkal


12.4. Biztosít-e a szervezet/alegység vezetése (vezetője) folyamatos vezetést, illetve ellenőrzés alatt tartja-e az összes műveleti helyszínét?


12.5. Előre nem látott eseményekre való felkészülésre rendelkezik tervvel?


12.6. Beavatkozás esetén a csapatvezető eseménytől függően lehetőleg összekötője útján folyamatosan, tartós igénybevétel esetén naponta 17.00 óráig írásban jelent a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatóság kijelölt kárhelyparancsnokának és a küldő igazgatóság főügyeletének.


13. Műveleti kapacitás

Igen/Nem

13.1. Használ-e a szervezet/alegység csapatirányítási rendszert a tagok tevékenységének nyomon követésére?


13.2. Képes a műveleti tervét aktualizálni.


14. Felderítés

Igen/Nem

14.1. Gyűjt-e információt a szervezet/alegység a helyiektől, kér-e eligazítást a védekezést irányító szervtől (vízügy, önkormányzat) információgyűjtés céljából?


14.2. Végez-e a szervezet/alegység veszély-/kockázatértékelést, jelzi-e a veszélyes anyagok jelenlétét, illetve figyelmezteti-e a hatóságokat (egészségkárosító körülmények, elektromosság, környezeti károk, másodlagos veszélyek)?


14.3. Használ-e a szervezet/alegység jelölési rendszert (kiürített és ellenőrzött ingatlan, másodlagos veszély, szükséges állatmentés)?


15. Árvízi védekezési műveletek

Igen/Nem

15.1. Képes-e a szervezet/alegység a védekezési műveleteket irányító utasításait követve tevékenykedni a kárterületen?


15.2. Képes meglévő védművek ideiglenes megerősítésére?


15.2.1. 5000 zsákból álló (1 sor nyúlgát) vízzáró gát építését 40 fővel 40 óra alatt képes elvégezni (a homokot a helyi hatóságoknak kell rendelkezésre bocsátaniuk, a homok és a zsákok a helyszínen találhatók, járási és települési rendeltetésű szervezetek esetében létszám- és időarányosan kevesebbet kell teljesíteni.)


15.2.2. Képes fóliázni, műanyag fóliát lerakni (amennyiben egy meglévő gát vízzáróvá alakításához szükséges, annak felépítésétől függően).


15.2.3. Képes homokzsáktöltő gépet kezelni, használni.


15.3. Képes vízügyi szakértői felügyelet mellett új ideiglenes árvízi védmű építésére.


15.3.1. Legalább 0,8 méter (vízoszlop magasság függvényében) magasságú víz visszatartására képes gátrendszer kiépítésére (bordás megtámasztás, buzgár megfogás stb.)


15.3.2. Képes legyen a helyszínen rendelkezésre álló anyagokból töltést építeni (föld nyúlgát).


15.3.3. Képes egy teherautóval megközelíthető területen belül legalább három helyszínen való munkavégzésre (település vagy védelmi szakasz). Járási/települési rendeltetésű szervezet esetében minimum egy helyszínen.


15.4. Szivattyú kapacitások ismerete. Képes legyen szivattyút kezelni.


15.4.1. Rendelkezik legalább 3 közepes teljesítményű szivattyúval (1000–2000 liter/perc). Járási/települési rendeltetésű szervezet esetében 1 szivattyú a minimum.


15.5. A szervezet/alegység folyamatos készültséget tart fent.


15.6. A szervezet/alegység képes a gátak és töltések felügyeletére és karbantartására.


15.7. Együttműködik a vízügyi hatóságokkal.


15.8. Rendelkezik az éjszakai munkavégzéshez szükséges felszerelésekkel (reflektor, fáklya).


16. Egészségügyi ellátás

Igen/Nem

16.1. Biztosított-e az egészségügyi ellátás a csapattagok számára?


16.1.1. Sürgősségi ellátás, elsősegély


16.1.2. Egészségügyi szűrés


16.2. Rendelkeznek-e kidolgozott eljárással a csapattag súlyos sérülése vagy halála esetére?


16.3. Biztosított-e az egészségügyi ellátás adminisztrációja? Vezet-e a szervezet/alegység vezetése nyilvántartást a tagok baleseteiről/sérüléseiről eseménynaplóban?


17. Biztonsági szempontok

Igen/Nem

17.1. Rendelkeznek-e biztonságot figyelő rendszerrel és a hozzákapcsolódó dokumentációkkal (település térkép, elöntési térkép, kitelepítési terv, veszélyelhárítási terv)?


Csapatvisszavonás

18. Visszavonási stratégia, kivonulásIgen/Nem

18.1. Koordinálta-e a szervezet/alegység távozását a helyi veszélyhelyzet-kezelési hatósággal?


18.2. Követik-e a visszatelepülési eljárást a csapattagok (jelentés tett, felhasznált anyagok mennyisége, kimentett személyek száma)?


18.3. Megfontolta-e a szervezet/alegység vezetése, hogy milyen felszerelést adhatnak át a hatóságoknak?


18.4. Lebontják-e a tábort, mielőtt elindulnak?


18.5. Közreműködnek az utóműveletekben (mentesítés, kárbecslés, romeltakarítás, állati tetemek összegyűjtése)?
Megjegyzések:
Mellékletei: Bemutatkozó háttéranyag (készíti: szervezet). Záró összefoglaló jelentés (készítő: igazgatóság/kirendeltség)
Kelt: ………………, ………… év ………… hó …… nap
………………………………………….
Nemzeti Minősítő Bizottság elnöke

………………………………………..

……………………………………………

önkéntes mentőszervezet vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

8. függelék a 6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás 2. mellékletéhez10

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ORSZÁGOS POLGÁRI VÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG
SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV
Alapvető szakmai követelmény a mentésbe bevonható hazai önkéntes mentőszervezetek részére
Alapvető viharkár-elhárítási tevékenység
(modul)
3R01972R.docx

1. Dokumentumok

Igen/Nem

1.1. Rendelkeznek-e a szervezet/alegység tagjai a következő személyi dokumentumokkal:


1.1.1. Érvényes személyazonosító igazolvánnyal


1.1.2. Érvényes egészségügyi igazolásokkal (orvosi alkalmassági)


1.1.3. Érvényes balesetbiztosítással


2. Képzettség

Igen/Nem

2.1. A szervezet/alegység tagjai kiképzettek, rendelkeznek a mentési feladatok végrehajtásához szükséges dokumentációval, amely igazolja, hogy a mentéshez szükséges ismereteket elsajátították


2.2. Rendelkezik érvényes műszaki-mentési tevékenység végzésére jogosító kisgép-kezelői (motoros láncfűrész) végzettséggel, modulonként legalább 1 fő


3. Általános elvárások és követelmények

Igen/Nem

3.1. Eszközeik, felszereléseik alkalmazható állapotban vannak tárolva


3.2. Eszközeik, felszereléseik minősítéssel rendelkeznek


3.3. Rendelkezésére áll a felszerelések közúti szállítására alkalmas jármű


3.4. A szervezet/alegység tagjai az együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat vállalják


4. Aktiválás, mozgósítás

Igen/Nem

4.1. Képes-e a szervezet/alegység megérkezni a kijelölt elindulási pontra az együttműködési megállapodásban vállalt időnormák betartásával?


5. Infokommunikációs kritériumok

Igen/Nem

5.1. Képes-e a szervezet/alegység kommunikálni


5.1.1. Belső irányba (csapaton belüli infokommunikáció a csapattagokkal)


5.1.2. Kifelé (kárterületi infokommunikáció)


6. Veszélyhelyzeti koordináció és tervezés

Igen/Nem

6.1. A szervezet/alegység tagja rendelkezik-e eszközökkel, hogy a helyi vagy vármegyei, fővárosi irányítással és más szervezettel dolgozzon együtt?


6.2. Elvégzi-e a szervezet/alegység a helyzetfelmérést és felderítést, megosztja az információt a hatóságokkal?


6.3. Biztosít-e a szervezet/alegység vezetése (vezetője) folyamatos vezetést, illetve ellenőrzés alatt tartja-e az összes műveleti helyszínét?


6.4. Képes-e a szervezet/alegység a káreseménnyel kapcsolatos megbízható, gyors információ továbbítására a hivatásos egységek számára, még akkor is, ha az elhárítási feladat meghaladja az egység képességeit?


7. Műveleti kapacitás

Igen/Nem

7.1. Használ-e a szervezet/alegység irányítási rendszert a tagok tevékenységének nyomon követésére?


7.2. Képes-e a műveleti tervét aktualizálni?


8. Viharkár felszámolási műveletek

Igen/Nem

8.1. Megfontolta-e a szervezet/alegység a rendelkezésére álló információk alapján, hogy milyen viharkár által sújtott helyszínen dolgozik?


8.2. Képes-e a szervezet/alegység egyszerre több helyszínen kárelhárítási feladatokat végezni?


8.3. Képes-e a szervezet/alegység leszakadt faágak, kidőlt fák darabolására, eltávolítására?


8.4. Képes-e tetőszerkezetek ideiglenes javítására, fóliázására (az anyagokat a helyi önkormányzat, illetve a tulajdonos biztosítja)?


8.5. Láncfűrész kapacitások ismerete, láncfűrész kezelési képességek:


8.5.1. Rendelkezik láncfűrésszel


8.5.2. Rendelkezik a láncfűrészekhez tartalék alkatrészekkel, pótlánccal


8.5.3. Rendelkezik a láncfűrészek – legalább 2–3 órai – működtetéséhez szükséges kenő- és üzemanyaggal (1 liter olaj, 5 liter üzemanyag)


8.5.4. Rendelkezik a feladat végrehajtásához szükséges kézi szerszámokkal


8.6. Szivattyú kapacitások ismerete, szivattyúkezelési képességek:


8.6.1. Rendelkezik legalább 1 db közepes teljesítményű szivattyúval (1000–2000 liter/perc)


8.7. Képes legyen a helyszínen rendelkezésre álló anyagokból töltést építeni (a víz ingatlanokba való bejutását megakadályozni)


8.8. Képes legyen hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék esetén a mélyebben fekvő területek vízeltávolítási feladataira


8.9. Rendelkezik a forgalomeltereléshez, útzárhoz szükséges eszközzel


8.9.1. Képes a viharkárral érintett, aktuális munkaterületének körülhatárolására


8.9.2. Képes úttestek, járdák beszakadásainak jelölésére, határolására


8.10. A szervezet/alegység folyamatos készültséget tart fent


8.11. Rendelkezik az éjszakai munkavégzéshez szükséges felszerelésekkel (pl. reflektor, térvilágítás, fáklya)


9. Egészségügyi ellátás

Igen/Nem

9.1. Alapvető elsősegélynyújtás, képes-e sérültet elsősegélyben részesíteni


10. Biztonsági szempontok

Igen/Nem

10.1. Rendelkezik vágásbiztos védőruhával (láncfűrészenként minimum 1), védősisakkal, egyéni védőeszközökkel (munkavédelmi bakancs, munkavédelmi kesztyű, munkavédelmi szemüveg vagy arcvédő, zajvédő).


10.2. Rendelkezik beülő hevederrel vagy mászóövvel


10.3. Rendelkezik biztosítókötéllel
Megjegyzés:
Mellékletei: Bemutatkozó háttéranyag (készíti: szervezet). Záró összefoglaló jelentés (készítő: igazgatóság).
Kelt: ………………, ………… év ………… hó …… nap
………………………………………….
Nemzeti Minősítő Bizottság vezetője

………………………………………

……………………………………………

önkéntes mentőszervezet vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

1

A 2. § a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. § a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. melléklet 2. függelék a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 21. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. melléklet 3. függelék a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 21. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. melléklet 4. függelék a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 21. § f)-g) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. melléklet 5. függelék a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 21. § f)-h) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. melléklet 7. függelék a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 21. § f)-g) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. melléklet 8. függelék a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 21. § i) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére