• Tartalom

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról1

2021.08.09.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A koronavírus elleni védettség igazolása

1. § (1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása

a) a COVID-19 betegségből (a továbbiakban: fertőzés) e rendeletben meghatározott időn belül történő felgyógyulás vagy

b)2 az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal – a 3. § (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a Magyarország területén történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság)

tényének az igazolásával történik.

(2) A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az e rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány), illetve applikáció.

2. A védettségi igazolvány

2. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza

a) az érintett nevét,

b) az érintett útlevelének számát, ha ezzel rendelkezik,

c) az érintett állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,

d) a védettségi igazolvány sorszámát,

e)3 az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét,

f) a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát,

g) az a)–f) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,

h) szöveges jelzésként

ha) „A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes”,

hb) „Nem ruházható át”,

hc) „Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők”

feliratokat.

(1a)4 A védettségi igazolvány – az (1b) és az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel – az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatként az érintett személy magánútlevelének számát tartalmazza.

(1b)5 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatként az érintett hivatalos útlevelének számát tartalmazza a védettségi igazolvány, ha az érintett kizárólag hivatalos útlevéllel rendelkezik.

(1c)6 Ha az érintett magánútlevél mellett hivatalos útlevéllel is rendelkezik, kérelmére – az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén – a (6) bekezdés szerinti hatóság a hivatalos útlevél számával feltüntetett védettségi igazolványt is kiállít.

(1d)7 Az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasásának útján – a védettségi igazolványon szereplő adatok hitelessége igazolása céljából – az (1) bekezdés a)–c), e) és f) pontjában található adatok online elektronikus felületen is megjelennek.

(1e)8 Oltottság tényének igazolása esetén az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján az online elektronikus felületen a Covid–19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid–19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti oltási igazolvány adatai jelennek meg.

(2)9 Az (1) bekezdés f) pontja szerinti érvényességi dátum – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – az érintett – (3) és (3a) bekezdés szerinti – fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik hónap azonos napjával, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napjával egyezik meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulás napja, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott,

a)10 az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat napja, ha az a b) pontban foglalt időpontnál hamarabb következett be,

b)11 negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat hiányában, az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napját követő tizenötödik nap.

(3a)12 A (3) bekezdéstől eltérően, ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti időpontban az érintett fekvőbeteg-ellátó intézményben van, az érintett gyógyulásának napja a fekvőbeteg-ellátó intézményből történt elbocsátást követő tizedik nap.

(4)13 Az érintett az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolhatja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, ha

a) az érintettről az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, vagy

b) az érintett részére a (3) bekezdésre tekintettel védettségi igazolvány került kiállításra, és a védettségi igazolvány érvényességi ideje lejárt, vagy a lejárata 14 napon belül van.

(4a)14 A (4) bekezdés szerinti vizsgálatot megelőzően az érintettnek a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltatót tájékoztatnia kell arról, hogy a koronavírus elleni ellenanyag kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot a védettségi igazolvány kiállítása céljából kéri.

(4b)15 A (4a) bekezdés szerinti tájékoztatás esetén a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató a leletet,

a) ha az elvégzett laboratóriumi vizsgálat az érintett szervezetében valamely koronavírus elleni ellenanyag tekintetében pozitív eredményt hozott, az „Az igénylő szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van.” szöveggel,

b) ha az elvégzett laboratóriumi vizsgálat az érintett szervezetében egyetlen koronavírus elleni ellenanyag tekintetében sem hozott pozitív eredményt, az „Az igénylő szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag nincs jelen.” szöveggel

látja el.

(4c)16 Ha az érintett a (4)–(4b) bekezdés szerint igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, úgy az (1) bekezdés f) pontja szerinti érvényességi dátum az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát követő negyedik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.

(5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.

(6)17 A védettségi igazolványt – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogosult természetes személy részére Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság)

a) 2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén 2021. március 15. napjáig,

b)18 2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a (3) és (3a) bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő 8 napon belül,

c)19 ha az oltás beadására 2021. március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig,

d)20 ha az oltás beadására 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül

hivatalból állítja ki.

(6a)21 A hatóság – a (7a) bekezdésben foglaltak kivételével – a (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (7) bekezdés szerinti esetben nem állít ki újabb védettségi igazolványt, ha az érintett érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik.

(7) A védettségi igazolványt – a (4) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy részére a hatóság

a) 2021. március 1. napját megelőzően benyújtott kérelem esetén 2021. március 15. napjáig,

b) 2021. március 1. napját követően a kérelem benyújtását követő 8 napon belül

kérelemre állítja ki.

(7a)22 A (6a) bekezdéstől eltérően, ha az érintett részére a (3) vagy (4) bekezdésre tekintettel védettségi igazolvány került kiállításra, az érintett a védettségi igazolvány lejártát megelőző 14 napon belül is kérelmezheti a (7) bekezdés szerint a védettségi igazolvány kiállítását.

(8)23 Az (1c) és a (7) bekezdés esetében a védettségi igazolvány

a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy

b) bármely kormányablakban személyesen

igényelhető.

(9)24 A (7) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a koronavírus elleni ellenanyagnak az érintett személy szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett vizsgálat eredményét és annak értékelését tartalmazó leletet.

(10) A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet

a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy

b) bármely kormányablakban személyesen

lehet benyújtani.

(10a)25 A (8) és a (10) bekezdés alapján benyújtott kérelmek esetében a kormányablak a hatóság nevében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése alapján jár el.

(11) A védettségi igazolvány

a)26 a (7) bekezdésben foglalt kivétellel kiállítása ingyenes,

b) (7) bekezdés szerinti kiállítása, valamint (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.

(11a)27 Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány kiállítását, ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (6) bekezdés b) és d) pontja, illetve a (7) bekezdés b) pontja szerinti kiállítást követő 30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre.

(12) A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.

(13) A (11) bekezdés b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.

(14) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

(15) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.

(16) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.

(17) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot, vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(18) Hivatalból történő visszatérítés esetén a hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

2/A. §28 (1) Ha az érintett 2. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti, magyar hatóság által kiállított okmányának okmányazonosítója megváltozik, a védettségi igazolvánnyal rendelkező érintett részére – személyazonosító igazolvány esetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartást vezető szerv, útlevél esetében az útiokmány-nyilvántartást vezető szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) jelzésére – a hatóság hivatalból, díjmentesen, az új okmányazonosító generálását követő 8 napon belül állít ki új védettségi igazolványt.

(2) A nyilvántartó szerv az (1) bekezdésben foglalt feladata ellátása érdekében jogosult megismerni, hogy az (1) bekezdés szerinti személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány kiállítását kérelmező személy rendelkezik-e védettségi igazolvánnyal.

3. § (1)29 A 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató

a) az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát,

b) – ha az érintett jelzése szerint a levelezési címe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől eltér – az érintett levelezési címét,

c) – ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik – az érintett nevét, a külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának számát,

d) ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét

az EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján – a védőoltás típusa kivételével – haladéktalanul továbbítja a hatóság részére.

(1a)30 A 2. § (8) bekezdése szerinti kérelem esetén a hatóság – a teszt megfelelősége esetén – a 2. § (9) bekezdésében szereplő leletből a vizsgálat értékelését, valamint az érintett TAJ számát – a védettségi igazolvány érvényességi idejének számítása, valamint a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kód kialakítása érdekében – az EESZT-ben rögzíti.

(2) A hatóság – a 2. § (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 2. § (7) bekezdése szerinti esetben –

a)31 az EESZT működtetőjétől a gyógyult személy TAJ számát, valamint a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot, valamint az igazolvány érvényességi idejének adatát,

b)32 a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől a gyógyult személy nevét, útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét

automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – átveszi.

(2a)33 Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltás beadására

a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,

b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,

c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,

d) az Oroszországi Föderációban,

e) a Kínai Népköztársaságban,

f) az Egyesült Arab Emírségekben,

g) a Bahreini Királyságban,

h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy

i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban

került sor, a védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár, valamint Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül – a 2. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint, díjmentesen – bármely kormányablakban személyesen vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton benyújtott kérelemre állítja ki.

(2b)34 A (2a) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.

(2c)35 A (2a) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja

a) a természetes személyazonosító adatait,

b) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,

c) a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és

d) ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.

(2d)36 Az érintett a kérelemben kezdeményezheti, hogy a védettségi igazolvány kiküldése hivatalos iratként történjen meg.

(2e)37 A (2a) bekezdés szerinti kérelem esetében a hatóság – az igazolás megfelelősége esetén – az érintett nevét, a (2c) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokat, az oltóanyag típusát, az oltás idejét, a (2d) bekezdés szerinti kérelem esetén annak tényét, valamint ha rendelkezik az érintett TAJ számmal, akkor a TAJ számot – a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kód kialakítása érdekében – az EESZT-ben rögzíti.

(2f)38 Ha az érintett TAJ számmal nem rendelkezik, az EESZT működtetője az érintett részére technikai azonosítót képez, amelyhez a (2c)–(2e) bekezdés szerinti adatait rögzíti.

(2g)39 A (2a) bekezdés szerinti kérelmek tekintetében a 2. § (10a) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(3) A hatóság – a 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben –

a) az EESZT működtetőjétől az érintett TAJ számát, a 2. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti adatot, valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat,

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől az érintett nevét, útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét

automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartáshoz kapcsolódó szolgáltatás útján – átveszi.

(4)40 A hatóság,

a) ha a jogosult természetes személy rendelkezik érvényes útlevéllel, a jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatait, személyi azonosítóját, nemét, állampolgárságát, az útlevél típusát, fajtáját és okmányazonosítóját, valamint az érvényességére vonatkozó adatokat az útiokmány-nyilvántartásból is átveheti,

b) ha a jogosult természetes személy érvényes hivatalos útlevéllel rendelkezik, a jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatait, személyi azonosítóját, nemét, állampolgárságát, az útlevél típusát, fajtáját és okmányazonosítóját, valamint az érvényességére vonatkozó adatokat az útiokmány-nyilvántartásból veszi át,

c) a védettségi igazolvány kiállítása céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől a fertőzésből felgyógyult jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, személyi azonosítóját, lakcímét, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülésének oka és időpontja adatait, továbbá az állandó személyazonosító igazolványának a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi LXVI. törvény) 11. § (1) bekezdés n) pontja, valamint az 1992. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése szerinti adatait igényelheti.

(5) A hatóság a (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat – a TAJ szám kivételével – a védettségi igazolvány megszemélyesítése és az érintett részére történő továbbítása érdekében az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítésért felelős szervezetnek továbbítja.

(6) A védettségi igazolvány tekintetében a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni, de az (5) bekezdés szerinti szerv a védettségi igazolványt a hatóság és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter bevonásával kialakított biztonsági elemek alkalmazásával köteles kiállítani.

(7) A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésétől eltérően a védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.

(8)41 Az érintett (címzett) kérése alapján személyes átadással kézbesítendő – hivatalos iratként feladott – védettségi igazolványokat tartalmazó könyvelt küldeményeken – a küldemény esetleges visszakézbesítése során – mellőzhető a postai szolgáltató által figyelembe veendő feladói adatok feltüntetése, ha azokat a feladást igazoló elektronikus okirat tartalmazza.

3. A koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció

4. § (1) Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára.

(2) Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az érintett oltottságát.

(3) Az applikáció

a) az érintett nevét,

b) az érintett TAJ számát,

c)42 az oltóanyag típusát, az oltóanyag egyes dózisai beadásának napját,

d) a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát

jeleníti meg.

(4)43 A 3. § (2a) bekezdése szerinti kérelem esetében az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.

4. Adatkezelés

5. § Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a védőoltást igazoló védettségi igazolvány kiállítása érdekében a védőoltás beadását követő egy évig kezeli az érintett 2. § (1) bekezdés b)–f) pontja, valamint 3. § (1) bekezdése szerinti adatait.

6. § A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított egy évig kezeli az érintett 3. § (3) bekezdése és a gyógyult személy 2. § (4) bekezdése, illetve 3. § (2) bekezdése szerinti adatait.

7. § (1) A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátásába a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert adatfeldolgozóként bevonja.

(2) A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendszer

a) alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetési, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b) infrastruktúra-fejlesztési és infrastruktúra-üzemeltetési, az okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

látja el.

(3)44 A hatóság a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 6. § (3) bekezdése szerinti azonosító kódot a (2) bekezdés a) pontja szerinti szervnek átadhatja az érintett személy azonosítása céljából.

4/A. 45 TAJ számmal nem rendelkezők védettségi igazolványa

7/A. § (1) E rendelet rendelkezéseit a TAJ számmal nem rendelkező személyek esetében az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjától eltérően, ha a nem magyar állampolgár érintett útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, a védettségi igazolvány útlevél száma rovata az érintett tartózkodási engedélyének számát tartalmazza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a védettségi igazolvány a tartózkodási engedély felmutatásával érvényes.

(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben a 3. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az egészségügyi szolgáltató az EESZT-ben az érintett neve mellett a (2) bekezdés szerinti számot is rögzíti.

(5) A TAJ számmal nem rendelkező, oltottság vagy fertőzöttség miatt védettségi igazolványra jogosult személy esetében – ha az érintett azzal még nem rendelkezik – az EESZT működtetője az EESZT-ben technikai azonosítót képez, és az érintett nevét, valamint az EESZT-ben rögzítendő adatait ezen azonosítóhoz rendeli.

(6) A 2. § (7) bekezdése szerinti kérelemben a kérelmező a nevét,

a) az útlevelének okmányazonosítóját,

b) személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját vagy

c) a (2) bekezdésben foglalt esetben a tartózkodási engedélyének számát,

valamint a levelezési címét adja meg.

(7) A (6) bekezdés szerinti kérelmet a 2. § (8) bekezdésétől eltérően – bármely kormányablakban – csak személyesen lehet benyújtani.

(8) A 3. § (1a) bekezdésétől eltérően a hatóság a TAJ szám helyett a (6) bekezdés szerinti adatokat adja át az EESZT működtetőjének.

(9) A 3. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az érintett technikai azonosítóját, valamint – a (2) bekezdésben foglalt esetben – a tartózkodási engedélyének számát adja át a hatóságnak.

(10) A TAJ számmal nem rendelkező érintett számára az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.

(11) Amennyiben az érintett kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.

(12) A (11) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a külképviselet a (6) bekezdés szerinti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Az e rendelet szerinti védettségi igazolványoknak a jogosultak részére történő megküldését 2021. március 1. napját követően kell elkezdeni.

10. §46 (1) E rendeletnek a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (4a) és (4b) bekezdése hatálybalépése47 előtt a 2. § (4) bekezdése szerint védettségi igazolvány kiállítása céljából a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett vizsgálat eredménye alapján abban az esetben állítható ki a védettségi igazolvány, ha a lelet egy vagy több koronavírus elleni ellenanyag tekintetében pozitív eredményt hozott.

(2) Ha a Módr1. hatálybalépése előtt az alapimmunizáláshoz két oltás volt szükséges, e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 1. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 2. § (6) bekezdés c) és d) pontját azon személyekre is alkalmazni kell, akik a Módr1. hatálybalépése48 előtt kapták meg az első oltásukat.

10/A. §49 (1) A hatóság a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépését50 követő 8 napon belül kiállítja a védettségi igazolványt annak, aki

a) nem rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal,

b) az EESZT-ben rögzített, utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napja 2021. május 1-jét megelőzően volt, és

c) nincs a Módr2. hatálybalépésének napján fekvőbeteg-ellátó intézményben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a gyógyultság napja az EESZT-ben rögzített, utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napjától számított huszadik nap.

(3) A hatóság az (1) bekezdéstől eltérően nem állít ki védettségi igazolványt, ha annak érvényességi ideje a Módr2. hatálybalépésének51 napjától számított tíz napon belül lejárna.

11. §52 Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat – a 3. § (2a) bekezdésében fel nem sorolt – országokat, amely országokban beoltott magyar állampolgárok, valamint Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgárok vonatkozásában alkalmazni kell a 3. § (2a)–(2g) bekezdését.

1

A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 73. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 69. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 7. § a) pontja, a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1a) bekezdését a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (1b) bekezdését a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (1c) bekezdését a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (1d) bekezdését a 366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (1e) bekezdését a 366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése iktatta be, szövege e módosító rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdése a 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (3a) bekezdését a 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

13

A 2. § (4) bekezdése a 336/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. § (4a) bekezdését a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

15

A 2. § (4b) bekezdését a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

16

A 2. § (4c) bekezdését a 336/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 2. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 2. § (6) bekezdés b) pontja a 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 2. § (6) bekezdés c) pontja a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. § (6) bekezdés d) pontja a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. § (6a) bekezdését a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 336/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 2. § (7a) bekezdését a 336/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

23

A 2. § (8) bekezdés nyitó szövegrésze a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 2. § (9) bekezdése a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 2. § (10a) bekezdését a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

26

A 2. § (11) bekezdése a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 2. § (11a) bekezdését a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése iktatta be.

28

A 2/A. §-t a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

29

A 3. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 3. § (1a) bekezdését a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

31

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 3. § (2a) bekezdését a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 321/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

34

A 3. § (2b) bekezdését a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

35

A 3. § (2c) bekezdését a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

36

A 3. § (2d) bekezdését a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

37

A 3. § (2e) bekezdését a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

38

A 3. § (2f) bekezdését a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

39

A 3. § (2g) bekezdését a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

40

A 3. § (4) bekezdése a 267/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

41

A 3. § (8) bekezdését a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

42

A 4. § (3) bekezdés c) pontja a 366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 4. § (4) bekezdését a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

44

A 7. § (3) bekezdését a 267/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

45

A 4/A. alcímet (7/A. §) a 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

46

A 10. §-t a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

47

A hatálybalépés időpontja 2021. március 8.

48

A hatálybalépés időpontja 2021. március 8.

49

A 10/A. §-t a 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

50

A hatálybalépés időpontja 2021. június 11.

51

A hatálybalépés időpontja 2021. június 11.

52

A 11. §-t a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 321/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére