• Tartalom

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról1

2021.03.08.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A koronavírus elleni védettség igazolása

1. § (1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása

a) a COVID-19 betegségből (a továbbiakban: fertőzés) e rendeletben meghatározott időn belül történő felgyógyulás vagy

b)2 az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság)

tényének az igazolásával történik.

(2) A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az e rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány), illetve applikáció.

2. A védettségi igazolvány

2. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza

a) az érintett nevét,

b) az érintett útlevelének számát, ha ezzel rendelkezik,

c) az érintett állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,

d) a védettségi igazolvány sorszámát,

e)3 az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét,

f) a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát,

g) az a)–f) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,

h) szöveges jelzésként

ha) „A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes”,

hb) „Nem ruházható át”,

hc) „Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők”

feliratokat.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti érvényességi dátum – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – az érintett – (3) bekezdés szerinti – fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik hónap azonos napjával, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napjával egyezik meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulás napja, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott,

a) az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat napja,

b) negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat hiányában, az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napját követő tizedik nap.

(4) Ha az érintettről az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, azonban az érintett az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, úgy az (1) bekezdés f) pontja szerinti érvényességi dátum az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát követő negyedik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.

(4a)4 A (4) bekezdés szerinti vizsgálatot megelőzően az érintettnek a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltatót tájékoztatnia kell arról, hogy a koronavírus elleni ellenanyag kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot a védettségi igazolvány kiállítása céljából kéri.

(4b)5 A (4a) bekezdés szerinti tájékoztatás esetén a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató a leletet,

a) ha az elvégzett laboratóriumi vizsgálat az érintett szervezetében valamely koronavírus elleni ellenanyag tekintetében pozitív eredményt hozott, az „Az igénylő szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van.” szöveggel,

b) ha az elvégzett laboratóriumi vizsgálat az érintett szervezetében egyetlen koronavírus elleni ellenanyag tekintetében sem hozott pozitív eredményt, az „Az igénylő szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag nincs jelen.” szöveggel

látja el.

(5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.

(6) A védettségi igazolványt – a (3) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy részére Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság)

a) 2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén 2021. március 15. napjáig,

b) 2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a (3) bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő 8 napon belül,

c)6 ha az oltás beadására 2021. március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig,

d)7 ha az oltás beadására 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül

hivatalból állítja ki.

(7) A védettségi igazolványt – a (4) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy részére a hatóság

a) 2021. március 1. napját megelőzően benyújtott kérelem esetén 2021. március 15. napjáig,

b) 2021. március 1. napját követően a kérelem benyújtását követő 8 napon belül

kérelemre állítja ki.

(8) A (7) bekezdés esetében a védettségi igazolvány

a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy

b) bármely kormányablakban személyesen

igényelhető.

(9)8 A (7) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a koronavírus elleni ellenanyagnak az érintett személy szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett vizsgálat eredményét és annak értékelését tartalmazó leletet.

(10) A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet

a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy

b) bármely kormányablakban személyesen

lehet benyújtani.

(11) A védettségi igazolvány

a) (6) bekezdés szerinti első, illetve a fertőzésből történő felgyógyulás tényének igazolását követően az oltottság tényének igazolása céljából történő második kiállítása ingyenes,

b) (7) bekezdés szerinti kiállítása, valamint (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.

(12) A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.

(13) A (11) bekezdés b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.

(14) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

(15) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.

(16) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.

(17) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot, vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(18) Hivatalból történő visszatérítés esetén a hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

3. § (1)9 A 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató

a) az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát,

b) – ha az érintett jelzése szerint a levelezési címe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől eltér – az érintett levelezési címét,

c) – ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik – az érintett nevét, a külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának számát,

d) ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét

az EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján – a védőoltás típusa kivételével – haladéktalanul továbbítja a hatóság részére.

(2) A hatóság – a 2. § (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 2. § (7) bekezdése szerinti esetben –

a)10 az EESZT működtetőjétől a gyógyult személy TAJ számát, valamint a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot, valamint az igazolvány érvényességi idejének adatát,

b)11 a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől a gyógyult személy nevét, útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét

automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – átveszi.

(3) A hatóság – a 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben –

a) az EESZT működtetőjétől az érintett TAJ számát, a 2. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti adatot, valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat,

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől az érintett nevét, útlevelének és állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét

automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartáshoz kapcsolódó szolgáltatás útján – átveszi.

(4) A hatóság a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet szerint érvényes útlevelek okmányazonosítóját az útiokmány-nyilvántartásból is átveheti.

(5) A hatóság a (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat – a TAJ szám kivételével – a védettségi igazolvány megszemélyesítése és az érintett részére történő továbbítása érdekében az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítésért felelős szervezetnek továbbítja.

(6) A védettségi igazolvány tekintetében a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni, de az (5) bekezdés szerinti szerv a védettségi igazolványt a hatóság és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter bevonásával kialakított biztonsági elemek alkalmazásával köteles kiállítani.

(7) A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésétől eltérően a védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.

3. A koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció

4. § (1) Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára.

(2) Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az érintett oltottságát.

(3) Az applikáció

a) az érintett nevét,

b) az érintett TAJ számát,

c)12 az oltás idejét, a

d) a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát

jeleníti meg.

4. Adatkezelés

5. § Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a védőoltást igazoló védettségi igazolvány kiállítása érdekében a védőoltás beadását követő egy évig kezeli az érintett 2. § (1) bekezdés b)–f) pontja, valamint 3. § (1) bekezdése szerinti adatait.

6. § A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított egy évig kezeli az érintett 3. § (3) bekezdése és a gyógyult személy 2. § (4) bekezdése, illetve 3. § (2) bekezdése szerinti adatait.

7. § (1) A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátásába a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert adatfeldolgozóként bevonja.

(2) A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendszer

a) alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetési, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b) infrastruktúra-fejlesztési és infrastruktúra-üzemeltetési, az okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

látja el.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Az e rendelet szerinti védettségi igazolványoknak a jogosultak részére történő megküldését 2021. március 1. napját követően kell elkezdeni.

10. §13 (1) E rendeletnek a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (4a) és (4b) bekezdése hatálybalépése14 előtt a 2. § (4) bekezdése szerint védettségi igazolvány kiállítása céljából a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett vizsgálat eredménye alapján abban az esetben állítható ki a védettségi igazolvány, ha a lelet egy vagy több koronavírus elleni ellenanyag tekintetében pozitív eredményt hozott.

(2) Ha a Módr1. hatálybalépése előtt az alapimmunizáláshoz két oltás volt szükséges, e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 1. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 2. § (6) bekezdés c) és d) pontját azon személyekre is alkalmazni kell, akik a Módr1. hatálybalépése15 előtt kapták meg az első oltásukat.

1

A rendeletet a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § 74. pontja hatályon kívül helyezte 2021. május 23. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (4a) bekezdését a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (4b) bekezdését a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (6) bekezdés c) pontja a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (6) bekezdés d) pontja a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (9) bekezdése a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdés c) pontja a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 10. §-t a 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

14

A hatálybalépés időpontja 2021. március 8.

15

A hatálybalépés időpontja 2021. március 8.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére