• Tartalom
Oldalmenü

618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

2022.04.01.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 4., 7. és 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (8) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le)

c) az építési műszaki ellenőri építési szakterület műemléki,
d) az építési műszaki ellenőri építési szakterület táj- és kertépítészeti”

(részszakterülethez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.)

2. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó szakmagyakorlási tevékenységet, ha erre vonatkozó szándékát a (3) bekezdésnek megfelelően bejelenti, továbbá vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója rendelkezik az adott területen szakmagyakorlási jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.”

(2) Az R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei:
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén
aa) a kamarai tagság folytonossága,
ab) továbbképzési időszakonként a 34. § (3) bekezdése szerinti továbbképzés teljesítése és
ac) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves tagdíj befizetése,
b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén
ba) továbbképzési időszakonként a 34. § (3) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése és
bb) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése.”

3. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei:)

d) eredményes 38. és 39. § szerinti jogosultsági vizsga.”

(2) Az R. 7. § (2) bekezdése a következő a)–c) ponttal egészül ki:

(A Szolgtv.-ben meghatározottakon túlmenően az energetikai tanúsítói szakmagyakorlási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell:)

a) az 1. mellékletben meghatározott szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,
b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevélmelléklet másolatát, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy a területi kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri,
c) a szakmai gyakorlat igazolását a 12. §-ban foglaltak szerint,”

4. § Az R. 8. §-a a következő (1) és (2) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A képesítési követelmény teljesítésének vizsgálata során, ha a szakképzettséget igazoló oklevélből a 7. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt szakterület, illetve az oklevél szakmagyakorlási tevékenységet megalapozó szintje nem állapítható meg, akkor a végzettség szakterületéről az igazolt szakképzettség és a teljesített kreditszámok figyelembevételével a kérelmező számára adható jogosultságról az engedélyezési eljárás során a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara (a továbbiakban együtt: országos kamara) által működtetett szakértői testület jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani az első és másodfokú eljárás során, amelyet a jogosultság megállapításakor a területi és az országos kamara figyelembe vesz.
(2) A szakértői testület elnökét és két tagját a feladatkörében érintett országos kamara nevezi ki. A szakértői testület tagja továbbá az adott szak szerint érintett, az országos kamarák által felkért felsőoktatási intézmény képviselője. A szakértői testület működési rendjét ügyrendjében állapítja meg.”

5. § Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettségi szint megszerzését, záróvizsga letételét követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni. Ha a jogosultság mesterfokozatú szakképzettséggel és alapképzésben szerzett szakképzettséggel egyaránt megszerezhető, a mesterfokozatú szakképzettséggel benyújtott kérelem esetén a szakmai gyakorlati időként az ugyanezen a szakterületen, alapképzésben szerzett szakképzettséget követő szakmai gyakorlati idő is figyelembe vehető, legfeljebb az előírt gyakorlati idő harmadának megfelelő terjedelemben.”

6. § Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakmai gyakorlat igazolásának részletes szabályait országos kamarai szabályzat rögzíti.”

7. § Az R. 18. § a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tervezési díj magában foglalja

a közvetlen költségek, ennek keretében)

ac) a terv tervezési szerződés szerint rögzített felhasználásának szerzői díja,”

(együttes összegét.)

8. § Az R. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A továbbképzés típusa
a) a továbbképzési időszak alatt egy alkalommal teljesítendő jogi,
b) az országos kamara szabályzatában meghatározott módon teljesítendő szakmai
továbbképzés.”

9. § Az R. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

36. § (1) A jogi továbbképzés tematikáját jogosultsági szakterületenként az országos kamara dolgozza ki, és a miniszternek mutatja be. A tematikához kapcsolódó oktatási anyagokat az országos kamara dolgozza ki.
(2) A szakmai továbbképzés tematikáját, rendszerét, metódusát, értékelését, valamint teljesítésének rendszerességét az országos kamarák saját hatáskörben, szabályzatban állapítják meg.
(3) A jogi továbbképzést az országos kamara által elfogadott oktató tarthatja.
(4) A jogi továbbképzés formája lehet
a) internetalapú távoktatás, amely számonkéréssel zárul, vagy
b) hagyományos oktatási formában történő részvétel.”

10. § Az R. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

37. § A területi kamara közhiteles nyilvántartásában naprakészen vezeti a szakmagyakorlók továbbképzésének teljesítését. A névjegyzéket vezető szerv kérésére a szakmagyakorló köteles a részére kiállított és átadott igazolások bemutatására.”

11. § Az R. 25. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„25. A jogosultsági vizsga
38. § (1) A jogosultsági vizsga (a továbbiakban: vizsga) célja annak ellenőrzése, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben elsajátította-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, így képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő jártassággal.
(2) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtását megelőzően és az 1. melléklet szerinti gyakorlati idő teljesítését követően a szakmagyakorlónak vizsgát kell tennie a 39. §-ban foglaltak szerint.
(3) A vizsgát az országos kamara szervezi és bonyolítja le. A vizsga szakértői testületének tagjait az országos kamara bízza meg. A vizsga szakértői testületének egy tagja a miniszter által megbízott személy. A vizsga szakértői testület ügyrendjét maga állapítja meg. Az egyes vizsgákra az ügyrend szerint kijelölt vizsgabizottság az elnökből és 2–4 tagból áll.
(4) A vizsga díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános rész díja 17 000 forint, a szakterületi rész díja 17 000 forint. A vizsga a 39. § (10) bekezdése szerinti eredménytelenség esetén megismételhető. A javítóvizsga díja első alkalommal ingyenes, ezt követően a jogosultsági vizsga díjával azonos.
(5) A vizsga díját a vizsgára történő jelentkezéskor kell befizetni a szervező országos kamara elkülönítetten vezetett számlájára.
(6) A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, ha a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Ha a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző ötödik munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 forint levonásra kerül.
(7) A jogosultsági vizsga általános vagy szakterületi része alól a vizsga szakértői testülete az ügyrendje szerint felmentést ad, ha a szakmagyakorló más jogosultság megszerzéséhez ilyen tartalmú vizsgát már tett, vagy rendelkezik olyan vizsgával, amelynek követelménye legalább 80%-ban megegyezik az általános vagy szakterületi rész követelményrendszerével.
39. § (1) A vizsga általános és szakterületi részből áll. A vizsga formája írásbeli és szóbeli vizsga. Szóbeli vizsgát a (10) bekezdésben meghatározott esetben kell tenni.
(2) A vizsgára a szervező országos kamaránál kell jelentkezni. A jelentkezőt a vizsga szervezője nyilvántartásba veszi.
(3) A vizsgázó köteles a személyazonosságát igazolni. A vizsgázó segédeszközöket nem használhat az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga képletgyűjteménye kivételével.
(4) A vizsga általános része (szakmagyakorlók közös ismeretanyagát képező ismeretek) az alábbi ismeretkörből áll:
a) az építésügyi jogi környezet általános felépítése (jogszabályi hierarchia), ezen belül az Étv. alapismerete, a kapcsolódó végrehajtási területekből különösen
aa) a településrendezési szabályok, követelmények,
ab) az építési folyamat,
ac) az építményekkel szemben támasztott alapvető követelmények,
ad) szabványosítás, a szabványokra vonatkozó alapvető fogalmak, a szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályok, a szabványtípusok,
ae) az építési termékekre vonatkozó szabályok,
af) a szakmagyakorlókkal szemben szabálytalanságok esetén alkalmazható jogkövetkezmények,
ag) a hatósági engedélyek megszerzéséhez, az egyszerű bejelentés megtételéhez szükséges szabályok,
b) a kötelmi jogon belül a szerződésekre vonatkozó általános szabályok (tartalmi és formai követelmények, érvényesség),
c) a környezet-, természet- és tájvédelem vonatkozó részeinek,
d) az örökségvédelem,
e) a kamarai etikai-fegyelmi eljárás
ismerete.
(5) A vizsga szakterületi része (szakmagyakorlók speciális, szakterületi ismeretanyagát képező ismeretek) az energetikai tanúsító jogosultság kivételével az alábbi ismeretkörből áll:
a) a kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység vállalása, megkezdése, folytatása feltételei, szabályai,
b) a kérelmezett vagy gyakorolt szakterületre vonatkozó
ba) szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség, szerződés tartalmi követelményei, díjszámítás),
bb) vonatkozó szabványok,
bc) az építési hulladék kezelése,
bd) szakterületi igény szerinti mértékben a településrendezési követelmények,
be) a tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek,
bf) az engedélyezési és a kivitelezési terv tartalmi követelményei,
c) a településtervezési szakterületen a b) pont bc) és bf) alpontjában felsoroltak helyett a szakterületnek megfelelő településrendezési követelmények ismerete.
(6) A vizsga szakterületi része az energetikai tanúsítói jogosultság esetén az alábbi ismeretkörökből áll:
a) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatálya,
b) a belső környezet kritériumai, így a hőkomfort, belső levegő minőség és légcsere, páratartalom, világítás,
c) az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási módszerei,
d) az épületgépészeti, így a fűtési, szellőzési, használati melegvíz-ellátási, hűtési, világítási rendszerek azonosítása, energiatudatos korszerűsítése, az egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény számítása, az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok számítása, üzemeltetési tanácsok,
e) az épületek energetikai minőségének tanúsítási rendszere (módszere),
f) a meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása, energiatudatos felújítása,
g) az épületre vonatkozóan a légcsereszám becslése, a fajlagos hőveszteség-tényező meghatározása,
h) az energetikai minőség szerinti osztályok, az osztályba sorolás szabályai,
i) a tanúsítás dokumentálása.
(7) A vizsga időtartama legfeljebb 120 perc.
(8) A vizsga kérdéseit az országos kamara – a miniszter egyetértésével – állítja össze, és a honlapján közzéteszi. A vizsgán ezek közül azok a kérdések szerepelnek, amelyeket a vizsgabizottság állít össze.
(9) Kamarai szolgáltatás keretében előkészítő tanfolyam és konzultáció szervezhető.
(10) A vizsga követelményeit az teljesítette, aki az írásbeli kérdések legalább 70%-át helyesen válaszolta meg. Az 50–70% közötti eredmény esetében a vizsgázó szóbeli vizsgát tesz. Az 50% alatt teljesített írásbeli vizsga eredménytelen, szóbeli vizsgára a vizsgázó nem bocsátható, az írásbeli vizsgát ismételni köteles.
(11) A vizsgaszervező a vizsga eredményét a vizsgát követő legfeljebb 5 napon belül megküldi a szakmagyakorlónak, a letételét igazolja, külön kérelem nélkül gondoskodik az elektronikus nyilvántartásba történő bejegyzéséről.”

12. § Az R. 44. és 45. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

44. § (1) A területi kamara titkára figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót,
a) ha a Kamtv. 43. § (5) bekezdése szerinti adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,
b) ha a 37. § (1) szerinti adategyeztetési kötelezettségét nem teljesítette,
c) ha a 6. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja, illetve b) pont bb) alpontja szerinti díjat határidőre nem fizette be,
d) az Épelj. 66. § (2) bekezdése szerinti kezdeményezés esetén.
(2) A területi kamara titkára az építésfelügyeleti hatóság megkeresése alapján a felelős műszaki vezetőt, az építési műszaki ellenőrt az Épelj. 66. § (3) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt az Étv. 52. § (2) bekezdés b) pontja alapján bírsággal sújtja, amelynek mértéke 100 000 forint.
(3) A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető, legfeljebb harminc napra.
(4) A területi kamara titkára az Étv. 52. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szankciót tartalmazó döntésében megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását
a) hat hónap időtartamra, ha a szakmagyakorló egy éven belül legalább három alkalommal az (1) bekezdés d) pontja szerinti – egyéves elévülési idővel bíró – véglegessé vált titkári figyelmeztetésben részesült,
b) legalább egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt véglegessé vált döntésével építésfelügyeleti bírsággal sújtotta a szakmagyakorlót,
c) ha a kamara etikai-fegyelmi bizottsága jogerős döntésével felfüggesztette a szakmagyakorló kamarai tagságát, akkor a kamarai tagság felfüggesztésével egy időben, annak következményeként annak időtartamáig,
d) a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséig, de legfeljebb egy évig,
e) az (1) bekezdés a)–c) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra, ha a szakmagyakorló a kötelezettségét a figyelmeztető határozatban foglalt határidőre sem teljesíti,
f) egy év időtartamra, ha a szakmagyakorló a szakmagyakorlási tevékenység folytatásához szükséges jogosultság szüneteltetésének időtartama alatt végez engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységet,
g) az építészeti-műszaki tervezésre kötött szerződéshez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásáig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a 46. § (6) bekezdése szerinti esetben.
(5) A területi kamara titkára az Étv. 52. § (2) bekezdés d) és f) pontja szerinti szankciót tartalmazó döntésében megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha
a) a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követően merült fel olyan tény vagy adat, amely a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé,
b) a jogszabályban előírt jogosultsági feltételekkel már nem rendelkezik,
c) a kérelemben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről, és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja,
d) a továbbképzési kötelezettségét a (4) bekezdés d) pontja szerinti megtiltás alatt sem teljesíti,
e) a területi mérnöki vagy építész kamarából a Kamtv. 34/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint kizárták, a kamarai tagság törlésével egy időben, annak következményeként,
f) az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt három éven belül ismételten véglegessé vált döntésével építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, vagy a szabálytalan szakmai tevékenység súlyos testi sértést, maradandó egészségkárosodást vagy halált okozott,
g) a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltása alatt végez szakmagyakorlási tevékenységet,
h) az építészeti-műszaki tervező a (4) bekezdés g) pontja szerinti felfüggesztő határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését,
i) az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara megállapítja, hogy az energetikai tanúsító egy éven belül kétszer a 45/A. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetést kapott azért, mert az általa készített tanúsítvány legalább két besorolással eltér a tényleges értéktől,
j) a kötelezettségét a (4) bekezdés e) pontja szerinti megtiltás alatt sem teljesíti,
k) a (4) bekezdés e) pontja szerinti határidőig sem igazolja a díjfizetési kötelezettségének teljesítését.
45. § (1) Ha a névjegyzékből való törlésre a 44. § (5) bekezdés d) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenység csak a továbbképzési kötelezettség igazolása után engedélyezhető.
(2) Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlésre
a) a 44. § (5) bekezdés a)–c), g) vagy j) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat véglegessé válásától számított egy éven belül,
b) a 44. § (5) bekezdés e), f) vagy i) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat véglegessé válásától számított három éven belül
a névjegyzékbe nem vehető fel.
(3) A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltása és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlés után szakmagyakorlási tevékenység csak abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező a kamara felé fennálló fizetési kötelezettségének eleget tesz.
(4) A névjegyzékből való törlést követően a szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a területi kamara tíz évig őrzi meg.
(5) Igazságügyi szakértői tevékenységet is végző építésügyi műszaki szakértő szakmagyakorlási tevékenységének megtiltásáról, névjegyzékből való törléséről, illetve a 33. § (1) bekezdése szerinti szüneteltetésről szóló határozatát a területi kamara titkára az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetését végző szervvel is közli.”

13. § Az R. 47. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) E rendelet gyakorlati idő számítására vonatkozó szabályait a felelős műszaki vezetői tevékenységek engedélyezése során az építési szakterület részszakterülete, az építménygépészeti szakterület részszakterülete, az építményvillamossági szakterület részszakterülete, valamint a villamosság szakterület részszakterülete esetében úgy kell alkalmazni, hogy az eljárás során szakmai gyakorlati időként az előírt végzettséget megelőzően, a végzettséggel megegyező szakterületen szerzett mestervizsgát követően teljesített szakmai gyakorlat is figyelembe vehető.”

14. § Az R. a következő 53. §-sal egészül ki:

53. § Az 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat B:7 és C:7 mezője szerinti SZÉM3 szakértői jogosultsággal (a továbbiakban: SZÉM3 szakértői jogosultság) rendelkező szakmagyakorlónak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését követő 60 napon belül a területi kamara titkárának felhívására nyilatkoznia kell arról, hogy a Módr1. hatálybalépését követően a SZÉM3 szakértői jogosultság helyébe lépő, a sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület területi vízgazdálkodás szakértői részszakterületek közül melyik részszakterületen kívánja jogosultságát folytatni. Amennyiben a szakmagyakorló a nyilatkozatételre biztosított határidőig nem nyilatkozik, ezt követően a területi kamara titkára 30 napon belül gondoskodik a SZÉM3 szakértői jogosultság valamennyi sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület területi vízgazdálkodás szakértői részszakterületre történő átsorolásáról.”

15. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

16. § Az R.

1. 5. § (1)–(4) bekezdésében a „tevékenység engedélyezését” szövegrész helyébe a „tevékenységgel kapcsolatos – 24. § (1) bekezdése szerinti – eljárásokat” szöveg,

2. 6. § (1) bekezdésében a „folytathatja” szövegrész helyébe a „végezheti” szöveg,

3. 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „a szakterületeknek megfelelő szakirányú” szövegrész helyébe az „a szakterületeknek és tevékenységnek megfelelő, kamarai szabályzat szerinti kredittartalmú” szöveg,

4. 7. § (2) bekezdés d) pontjában az „a jogosultsági vizsga” szövegrész helyébe az „a 38–39. § szerinti jogosultsági vizsga” szöveg,

5. 8. § (3) bekezdésében az „A besorolásra nem alkalmas szakképzettségek tekintetében a szakirányú szakképzettség egyenértékűségének” szövegrész helyébe az „Az 1. mellékletben megjelölt képesítési minimumkövetelmény és az azzal egyenértékű szakképzettség alapján besorolásra nem alkalmas végzettségek” szöveg,

6. 8. § (5) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

7. 9. § (3) bekezdésében a „mesterképzési szak” szövegrész helyébe a „mesterképzési szak vagy szakirányú továbbképzés” szöveg,

8. 9. § (5) bekezdésében a „feladat elvégzésére megfelelő” szövegrész helyébe a „feladat elvégzésére kizárólag a megfelelő” szöveg,

9. 9. § (7) bekezdésében az „az a), c)–d) pontja szerinti tartalmúnak” szövegrész helyébe az „az a) pontja szerinti, e rendeletben foglalt szakmagyakorlási jogosultsággal végzett tevékenységeknek” szöveg,

10. 10. § (1) bekezdésében a „gyakorlati idő az energetikai tanúsítói tevékenység folytatásához egy év” szövegrész helyébe a „gyakorlati időt az energetikai tanúsítói tevékenység folytatásához az 1. melléklet tartalmazza” szöveg,

11. 13. § (1) bekezdésében a „fel kell tüntetni” szövegrész helyébe a „fel kell tüntetni mindaddig, amíg a szakmai címhez tartozó jogosultsága fennáll” szöveg,

12. 15. § (9) bekezdés a) pontjában a „köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője, valamint a tervdokumentáció véleményezési, jóváhagyási folyamatában harmadik félként érintett szervezet alkalmazottja vagy azzal egyéb jogviszonyban közreműködő személy” szöveg,

13. 16. § (3) bekezdés m) pontjában a „tervezők, szakértők” szövegrész helyébe a „tervezői és szakértői feladatok” szöveg,

14. 22. § (1) bekezdésében a „13. § (4)–(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „13. § (4) bekezdésében” szöveg,

15. 24. § (1) bekezdés b) pontjában a „szüneteltetése” szövegrész helyébe a „szüneteltetése, a szüneteltetés megszüntetése” szöveg,

16. 24. § (6) bekezdésben a „kérelmező a szakmai” szövegrész helyébe a „kérelmező a végzettség és a szakmai” szöveg, valamint a „területi kamara elnökségétől” szövegrész helyébe a „területi kamarától” szöveg,

17. 26. § (2) bekezdés c) pontjában a „befizetését.” szövegrész helyébe a „befizetését,” szöveg,

18. 27. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 41. § (2) bekezdés b) pontjában a „szakirány” szövegrészek helyébe a „szakirányúság” szöveg,

19. 28. § (3) bekezdésében a „kikérheti” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg,

20. 33. § (1) bekezdésében az „A szüneteltetés kezdő időpontja a kérelem benyújtásától számított legfeljebb harmadik hónap. A szüneteltetés kezdő időpontját a területi kamara titkáránál be kell jelenteni, ha az eltér a kérelemben megjelölttől.” szövegrész helyébe az „A szüneteltetés kezdő időpontjának a kérelem benyújtását követő első munkanap és harmadik hónap közé kell esnie.” szöveg,

21. 33. § (2) bekezdésében a „kötelező” szövegrész helyébe a „jogi” szöveg,

22. 35. § (1) bekezdésében a „továbbképzést” szövegrész helyébe a „továbbképzést – amennyiben a tevékenység a felnőttképzésről szóló törvény szerint bejelentés-köteles, úgy a bejelentést követően –” szöveg,

23. 41. § (2) bekezdés a) pontjában az „a szakirányú végzettséget” szövegrész helyébe az „a szakterületnek megfelelő szakirányú végzettséget” szöveg,

25. 45/B. § (6) bekezdésében a „tanúsító jogosultságát a kötelezettség teljesítéséig függessze fel” szövegrész helyébe a „kötelezettség teljesítéséig tiltsa meg a szakmagyakorlási tevékenység folytatását” szöveg,

26. 46. § (1) bekezdés c) pontjában a „felfüggeszti a fizetésre kötelezett tevékenység folytatásához szükséges jogosultságát” szövegrész helyébe a „megtiltja a fizetésre kötelezett tevékenység folytatásához szükséges szakmagyakorlási tevékenységet” szöveg,

27. 46. § (6) bekezdésében az „a tevékenység folytatásához szükséges jogosultság felfüggesztéséről” szövegrész helyébe az „az adott szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltásáról” szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R.

2. 8. § (4) bekezdésében az „és legfeljebb 120 kreditet lehet”, valamint a „ , legfeljebb négy” szövegrész,

3. 9. § (5) bekezdésében a „szakirányú egyetemi végzettségű” szövegrész,

5. 28. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdés a) pontjában a „ , szakirányát” szövegrész,

6. 28. § (4) bekezdés e) pontjában az „(ezen belül egyes esetekben jogosultsági vizsga)” szövegrész,

10. 35. § (2) bekezdésében az „A szakértői testületbe egy tagot a miniszter delegál.” szövegrész,

12. 43. § (2) bekezdésében az „ , és ezzel egyidejűleg a döntése megküldése mellett a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenység esetén a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságánál is eljárást kezdeményez a kamarai tag ellen” szövegrész,

13. 4. melléklet címében a „besorolásra nem alkalmas” szövegrész.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik hónap 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelethez


A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

I. Szakma
Településtervezés

 

A

B

C

D

E

F

1.

Szakmagyakorlási terület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyak. idő

2.

Településtervezési terület

Településtervezési szakterület

TT

Településrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció településszerkezeti tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata, településterv (településfejlesztési terv, helyi építési szabályzat, kerületi építési szabályzat és fővárosi rendezési szabályzat) és ennek készítéséhez szükséges megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat, települési környezeti értékelés, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése
– a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges esetben – településtervezési szakági tervezők bevonásával.

okleveles településmérnök

5 év

3.

Településtervezési szakági tervezési terület

Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület

TK

Táji, természeti adottságok, zöldfelületi rendszer vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés; tájrendezési, zöldfelületi rendszer fejlesztési, környezeti hatások és feltételek és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles tájépítész mérnök

5 év

4.

Településtervezési közlekedési szakterület

TKÖ

Közlekedési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, közlekedési és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles közlekedés-építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök

5 év

5.

Településtervezési vízközmű szakterület

TV

Víziközmű-vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, víziközmű és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök

5 év

6.

Településtervezési energia-közmű szakterület

TE

Energiagazdálkodás, energiaellátás és megújuló energiaforrás alkalmazás vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés, energiaellátási és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles energetikai mérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök

5 év

7.

Településtervezési hírközlési szakterület

TH

Hírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-
informatikus

5 évII. Szakma
Építészeti-műszaki tervezés

 

A

B

C

D

E

F

1.

Szakmagyakorlási terület megnevezése

Szakterület/
részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyak. idő

2.

Építészeti tervezési terület

É

Az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását.
A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is – szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)–bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben, valamint a 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentációk készítésénél.
Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén településtervező, szükség szerint szakági településtervező bevonásával), továbbá beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése.
A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése.

okleveles építészmérnök

2 év

3.

Belsőépítészeti tervezési szakterület

Építmények teljes körű belsőépítészeti tervezése.
Külön jogszabály szerinti belsőépítészeti terv készítése.

okleveles építész tervező
művész,
okleveles belsőépítész környezettervező művész

2 év

4.

Táj- és kertépítészeti tervezési terület

K

Terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának tervezése (a belső út- és burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló táj- és kertépítészeti tervek készítése közterületen és telken, továbbá tartószerkezeti szakági tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedence szerkezete, 2,0 m-nél magasabb tömör kerítés, 45 foknál meredekebb terep rendezése.
Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási munkarészeinek elkészítése, valamint ha jogszabály táj- és természetvédelmi szakhatósági közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban meghatározott dokumentáció elkészítése.

táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök,
okleveles tájépítész mérnök,
okleveles tájépítész

2 év

5.

Közlekedési építmények tervezési szakterület

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

6.

Sajátos műszaki tervezési terület

Közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti építmények tervezési részszakterület

KÉ-VA

Országos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok, városi közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Közúti és gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése. Közlekedési eszközök pályáinak (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is), sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya tervezése. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) szerinti erdészeti szállítópálya egyéb elemei tervezése.

okleveles közlekedés-
építőmérnök,
közlekedés-építőmérnök

3 év
8 év

7.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület

KÉ-VK

Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Üzemi létesítmények (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és vasúti üzem tervezése.
Különleges közlekedési eszközök (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is, sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya) telepítésének, üzemének tervezése.

okleveles közlekedésmérnök,


közlekedésmérnök

3 év
8 év

8.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás részszakterület

KÉ-VV

Vasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint
a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia-távvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezése.

okleveles közlekedésmérnök,okleveles villamosmérnök, okleveles gépészmérnök,
közlekedésmérnök, villamosmérnök, gépészmérnök

3 év
8 év

9.

Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezési részszakterület

KÉ-K

Közút, út (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) – beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit – tervezése. Közúti műtárgyak tervezése 4 m nyílásig. Valamennyi közút forgalomszabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve
az Evt. szerinti erdészeti magánút tervezése.

okleveles közlekedés- építőmérnök,
közlekedés-építőmérnök

3 év
8 év

10.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület

KÉ-KK

Valamennyi közút forgalomszabályozásának, forgalomirányításának tervezése.
Közúti üzemi létesítmények és működtetésük tervezése.

okleveles közlekedésmérnök,
közlekedésmérnök

3 év
8 év

11.

Közlekedési építmények tervezési szakterület, légiközlekedési építmények tervezési részszakterület

KÉ-L

Repülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése, létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely, repülőtéri tárolóhelyek tervezése.

okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök, közlekedésmérnök

3 év
8 év

12.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület, légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület

KÉ-LK

Légi közlekedési építmények üzemi folyamatainak, technológiájának,
a technológiai és üzemi létesítményeknek a tervezése.

okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök

3 év
8 év

13.

Közlekedési építmények tervezési szakterület hajózási építmények tervezési részszakterület

KÉ-HA

Hajózási építmények tervezése.

okleveles közlekedés- építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök, közlekedésmérnök

3 év
8 év

14.

 

Közlekedési építmények tervezési szakterület, hajózási építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület

KÉ-HK

Hajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének tervezése.

okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök

3 év
8 év

15.

Hírközlési építmények tervezési szakterület

HI

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

16.

Hírközlési építmények tervezési szakterület, vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület

HI-V

Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus

3 év
5 év

17.

Hírközlési építmények tervezési szakterület, vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület

HI-VN

Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése, kivéve antennatartók és tornyok.

okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök
informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus

3 év
5 év

18.

 

Informatikai tervezési szakterület

IT

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos informatikai beruházások informatikai terveinek készítése és ellenőrzése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnökinformatikus,
okleveles műszaki informatikus,
okleveles programtervező informatikus,
okleveles gazdaságinformatikus,
okleveles alkalmazott matematikus,
okleveles programtervező matematikus,

villamosmérnök,
mérnökinformatikus,
programtervező informatikus,
gazdaságinformatikus,
üzemmérnök-informatikus (BPROF),
programtervező matematikus,
programozó matematikus

3 év5 év

19.

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület

VZ

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

20.

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, települési víziközmű tervezési részszakterület

VZ-TEL

Települési vízgazdálkodási építmények, így ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz-gazdálkodási építmények tervezése.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök

3 év8 év

21.

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület

VZ-TER

Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés,
öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek, építmények) tervezése.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök,
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök

3 év

8 év

22.

Vízgazdálkodási tervezési szakterület, egyéb vízgazdálkodási tervezési részszakterület

VZ-VG

Vízrajz, vízfeltárás, kútfúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás építményeinek tervezése.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
okleveles hidrogeológus mérnök
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök

3 év

8 év

23.

Bányászati építmények tervezési szakterület

B

Szilárdásványi nyersanyagok és fluidium bányászatával és geotermikus energiával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő föld alatti létesítmények, alagutak bányászati tervezése.

okleveles bánya- és
geotechnika mérnök
okleveles bányamérnök

3 év

24.

Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület

GO

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények, valamint földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezetékek, földgáz és PB-gáz felhasználói berendezések (gázfelhasználó technológiai rendszer ≤ 70 kW-ig), továbbá a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók tervezése.

okleveles olaj- és gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
földgázellátási szakmérnök MSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,


földgázellátási szakmérnök BSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával

3 év

5 év


25.

Energiaellátási építmények tervezési szakterület

EN

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

26.

Energiaellátási építmények tervezési szakterület, hőenergetikai építmények tervezési részszakterület

EN-HŐ

Hőenergetikai előállító-átalakító és tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

okleveles szakirányú
gépészmérnök, okleveles szakirányú energetikai mérnök,

szakirányú gépészmérnök
energetikai mérnök

3 év


8 év

27.

Energiaellátási építmények tervezési szakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület

EN-VI

Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles szakirányú energetikai mérnök,

villamosmérnök,
energetikai mérnök

3 év

8 év28.

Energiaellátási építmények tervezési szakterület, megújuló energia építmények tervezési részszakterület

EN-ME

Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros, fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles szakirányú energetikai mérnök,

gépészmérnök,
villamosmérnök,
energetikai mérnök

3 év
8 év

29.

Szakági műszaki tervezési terület

Hídszerkezeti tervezési szakterület

HT

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés- és tűzhatásra történő tervezést, híd- és különleges szerkezetek tervezése.

okleveles szerkezet-építőmérnök (emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal)

7 év

30.

 

Tartószerkezeti tervezési szakterület

T

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés- és tűzhatásra történő tervezést, különleges szerkezetek tervezése.

okleveles építőmérnök
okleveles szerkezet-építőmérnök

5 év

31.

Tartószerkezeti tervezési szakterület, épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület

T-É

Épületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése.

okleveles építészmérnök
(épületek tartószerkezeti kreditteljesítéssel)

5 év

32.

Építmények gépészeti tervezési szakterület

G

Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései közműre való rákötésig, létesítmények gázellátása, földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, földgáz és PB-gáz felhasználói berendezés, elosztóvezeték leágazó szakaszai, 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók, továbbá épületek hőellátó, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerei és berendezéseinek tervezése. Telekhatáron belüli épületegyüttes, létesítmények és technológiai rendszereket ellátó energiaközpontok és vezetékrendszerek tervezése a közművekre történő rácsatlakozásig. Technológiai ellátóhálózatok (sűrített levegő, ipari/orvosi gázok, ipari víz, hűtőközeg, forróvíz, gőz stb.) tervezése. Az épületek, létesítmények energiagazdálkodás tervezése, megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek tervezése. Fürdő és uszoda gépészeti rendszerek tervezése.okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány/specializáció,
okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány/specializáció,gépészmérnök épületgépészeti szakirány,
energetikai mérnök épületenergetika szakirány/specializáció

3 év
8 év

33.

Építmények gépészeti tervezési szakterület, épületfizikai tervezési részszakterület

G-ÉF

Épületfizikai hőszigetelési tervezés. Helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése. Épületek hőszigeteléséhez tervezési, kiindulási adatok rögzítése – hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése. Épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex hőtani vizsgálatai, méretezései, a hőszigetelés szerkezeti kialakításai, megoldások tervezése.

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-
építőmérnök,
okleveles gépészmérnök
épületgépész szakirány/specializáció,
okleveles létesítménymérnök épületgépész specializáció,

okleveles villamosmérnök

3 év

34.

Építészeti akusztikai tervezési szakterület

A

Építészeti akusztikai tervezés: gépészeti akusztikai zajcsökkentési tervezés, épületakusztikai, teremakusztikai tervezés.
Épületgépészeti zaj- és rezgéscsökkentéshez tervezési kiindulási adatok meghatározása (zaj- és rezgésforrások, határértékek, tervezési sajátosságok). Zajterhelési számítások és mérések végzése, zajterhelés minősítése, zajcsökkentő megoldások méretezése, tervezése.
Épületakusztikai tervezés: épületek épületakusztikai tervezéséhez kiindulási adatok meghatározása, helyszíni mérések végzése. Épületszerkezetek akusztikai minőségének, hangszigetelésének komplex vizsgálata, méretezése, szerkezeti megoldások tervezése.
Termek teremakusztikai tervezése: teremakusztikai tervezéshez kiindulási adatok meghatározása. Helyszíni mérések, teremakusztikai minőség elemzése, komplex teremakusztikai vizsgálata, méretezése, megoldások tervezése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles gépészmérnök,

villamosmérnök,
szerkezet-építőmérnök,
gépészmérnök

5 év


8 év

35.

Építményvillamossági tervezési szakterület

V

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló rendszerek a közcélú csatlakozási pontig) tervezése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles biztonságtechnikai mérnök,
okleveles mechatronikai mérnök,
villamosmérnök, biztonságtechnikai mérnök,
mechatronikai mérnök

3 év8 év

36.

Geotechnikai tervezési szakterület

GT

Talajvizsgálati jelentések készítése, sík és mélyalapozás földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés tervezése, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek geotechnikai tervezése, föld alatti műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások, támszerkezetek geotechnikai tervezése, geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

okleveles építőmérnök geotechnika szakirány/specializáció,
okleveles építőmérnök emelt szintű szakirányú kredit tartalommal3 év37.

 

Geotechnikai tervezési szakterület, egyszerű geotechnikai feladatok részszakterület

GT-K

Talajvizsgálati jelentés készítése és geotechnikai tervezés az alábbi szakterületeken:
-    15 m összmagasságot meg nem haladó, terepszint alatt legfeljebb 4 m-es építmény síkalapozása,
-    víztelenítés maximális 1,0 m-es vízszintcsökkentéssel,
-    6 m-nél nem magasabb földművek (út- és vasútépítés, árvízvédelem),
-    6 m-nél nem mélyebb bevágások,
-    6 m-nél nem magasabb támszerkezet,
-    4 m-nél nem mélyebb munkagödör,
-    környezetvédelmi geotechnikai feladatok,
-    felszíni vízelvezetés 1 km2 feletti vízgyűjtő terület esetén.

okleveles építőmérnök infrastruktúra szakirány,
okleveles építőmérnök szerkezet szakirány,
okleveles építőmérnök vízépítő szakirány,
építőmérnök geotechnika szakirány,

építőmérnök infrastruktúra szakirány,
építőmérnök vízépítő szakirány,
építőmérnök szerkezet szakirány,
építőmérnök emelt szintű szakirányú kredit tartalommal

5 év
8 év

38.

Technológiai tervezési
terület

Gépészeti technológiai tervezési szakterület

GPT

a) építmények mozgó szerkezetei tervezése, azok hajtása és irányítása
a felvonó és mozgólépcső kivételével,
b) dinamikai méretezést igénylő gépalapok tervezése,
c) gépészeti jellegű egyéb építmények és egyes üzemek technológiai tervezése,
d) építmények rendeltetésszerű használatához szükséges vagy azt elősegítő épületgépészeti, gépesítési, mechatronikai, gyártástechnológiai tervezése

okleveles gépészmérnök

gépészmérnök

5 év

8 év

39.

Építéstechnológiai tervezési szakterület

ÉPT

a) építésszervezés tervezése, tér- és időbeli organizációs tervek,
b) építésgépesítés/építési gépek, így nagy és kis gépek alkalmazásának tervezése,
c) mélyépítés és alapozás, felmenő szerkezetek, speciális igényű szerkezetek, műszaki állapot felmérése után meghatározható bontási technológiák, valamint a speciális technológiák, így feszítések, emelések tervezése

okleveles építőmérnök
okleveles építészmérnök


építőmérnök
építészmérnök

5 év8 év

40.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület

EÜT


részszakterület szerint


részszakterület szerint

 

41.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, orvostechnológiai műszaki tervezési részszakterület

EÜT-M

Egészségügyi intézmények és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése – kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

5 év8 év

42.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, gyógyászati gázellátó hálózat tervezési részszakterület

EÜT-G

Egészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben
a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök,

gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

5 év8 év

43.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek és készülék tervezési részszakterület

EÜT-R

Egészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök, informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök,

gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

5 év8 év

44.

Vegyészmérnöki technológiai tervezési szakterület

VE

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

45.

Vegyészmérnöki technológiai tervezési szakterület, vegyészmérnöki technológiai tervezési részszakterület

VE-V

Vegyipari-kémiai rendszerek, petrolkémiai és szénhidrogén-ipari rendszerek, gyógyszer-, kozmetikai és rokonipari rendszerek, háztartási vegyipari rendszerek technológiai tervezése. Lakk- és festékipari gyártástechnológia. Mezőgazdasági és élelmiszer kémiai-vegyipari technológia tervezés. Víz- és szennyvízkezelési rendszerek kémiai-vegyipari technológiája. Műanyag- és gumiipari, speciális technológia és szakági tervezése. Szilikát- és építőanyag ipari kémiai-vegyipari technológia és szakági tervezése. Környezetkémiai technológiai és szakági tervezés. Vegy- és rokonipari méréstechnika, műszeres analitika és folyamatszabályozás.

okleveles vegyészmérnök,
okleveles biomérnök,
okleveles környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök MSc szintű alapdiplomával,

vegyészmérnök,
biomérnök,
környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök BSc szintű alapdiplomával

5 év

8 év

46.

Vegyészmérnöki technológiai tervezési szakterület, biomérnöki technológiai tervezés részszakterület

VE-B

Bioipari folyamattervezés, biomérnöki, biokémiai és molekuláris biológiai technológia és szakági tervezés. Élelmiszeripari és tartósítóipari kémiai-vegyipari, víz- és szennyvízkezelési biológiai, környezetkémiai és környezetvédelmi biokémiai technológia és szakági tervezés. Talaj, talajvíz, víz és más közeg helyszíni és laboratóriumi biológiai-biokémiai vizsgálatai.

okleveles vegyészmérnök,
okleveles biomérnök,
okleveles környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök MSc szintű alapdiplomával,

vegyészmérnök,
biomérnök,
környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök BSc szintű alapdiplomával

5 év

8 év

47.

Vegyészmérnöki technológiai tervezési szakterület, korrózióvédelmi technológiai tervezési részszakterület

VE-K

Építmények, továbbá szerkezetek, tároló- és technológiai berendezések felületének korrózióvédelme, építmények bevonatos felületvédelme, felület átalakítása technológiája és szakági tervezése. Korróziós diagnosztika, korrózióvédelmi bevonatok, átmeneti és inhibitoros korrózióvédelem technológiája és szakági tervezése. Talaj, talajvíz, víz és más korróziós közeg helyszíni és laboratóriumi korrózióvédelmi vizsgálatai, korrózióvédelmi méréstechnika, folyamatszabályozás technológiai és szakági tervezése.

okleveles vegyészmérnök,
okleveles biomérnök,
okleveles környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök MSc szintű alapdiplomával,

vegyészmérnök,
biomérnök,
környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök BSc szintű alapdiplomával

5 év


8 év

48.

Erdőmérnöki tervezési szakterület

ER

Erdőfeltárás, erdészeti utak tervezése. Erdészeti vízgazdálkodási létesítmények tervezése. Erdészeti építmények tervezése. Erdészeti geomatika, erdőtérképezés. Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés. Erdőgazdálkodási technológiák tervezése. Erdők, zöldfelületek, fásítások tervezése. Közjóléti létesítmények tervezése, tájrendezés. Vadgazdálkodási, vadászati létesítmények tervezése.

okleveles erdőmérnök

5 év

49.

Faipari mérnöki tervezési szakterület

FA

részszakterület szerint

részszakterület szerint


50.

Faipari mérnöki faanyagvédelmi tervezési szakterület

FVT

Építmények általános elgombásodása elleni, továbbá építmények fa- és faalapú tartószerkezeteinek, fa- és faalapú termékeinek rovar- és gombakárosítás elleni tervezése.

okleveles faipari mérnök

5 év

51.

Faipari mérnöki épület tervezési szakterület

FAT

Építési célú faipari termékek, mint épületasztalos-ipari szerkezetek kialakítási, formai, hő-, pára- és hangtechnikai tervezése, gyártmány-, gyártás- és beépítéstechnológia tervezése.
Építési célú teherviselő faipari termékek, mint a fa és a faalapú tartószerkezeti elemek és az ezekből készített szerkezetek szilárdsági alapokon történő gyártmány-, gyártás-, beépítés- és/vagy kivitelezési technológiájának megtervezése, beépítési utasítás alapján történő elkészítése.

okleveles faipari mérnök


faipari mérnök faépítészeti specializáció

5 év


8 év

52.

Élelmiszeripari-mérnöki tervezési szakterület

ÉM

Élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának és tárolásának technológiai, higiéniai és élelmiszer-biztonsági tervezése. Mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek és nagykonyhák gépesítésének, hűtésének és klimatizálásának tervezése, valamint épületgépészetükhöz szükséges élemiszer-higiéniai és technológiai tervezés. Mezőgazdasági építészet tervezése. Ültetvénytervezés, állattenyésztési és növénytermesztési technológiák gépesítésének tervezése.

élelmiszeripari technológus mérnök
mezőgazdasági technológus mérnök
élelmiszeripari gépészmérnök
mezőgazdasági gépészmérnök
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

8 év

53.

Audiovizuális rendszerek tervezése szakterület

AVT

Audiovizuális rendszerek és berendezések tervezése.

okleveles villamosmérnök
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-
építőmérnök,
okleveles gépészmérnök

5 év


III. Szakma
Településrendezési szakértés

 

A

B

C

D

E

F

1.

Szakmagyakorlási tevékenység megnevezése

Szakterület/
részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Szakterület/
részszakterület korábbi jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

2.

Településrendezési szakértői tevékenység

Településrendezési szakértői szakterület

SZTT

SZTR

A településtervezési körbe tartozó tevékenységek eredményeinek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása.
A településrendezéssel kapcsolatos tanácsadás.

okleveles településmérnök

3.

Településrendezési szakági szakértői tevékenység

Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakértői szakterület

SZT

SZT

A szakterületnek megfelelően a településtervezési körbe tartozó tevékenységek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata.
Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása. A szakterülettel kapcsolatos tanácsadás.

okleveles tájépítész mérnök

4.

Településrendezési közlekedési szakértői szakterület

SZKö

SZK

okleveles közlekedés-építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök

5.

Településrendezési víziközmű szakértői szakterület

SZV

SZV

okleveles építőmérnök
okleveles infrastruktúra-építőmérnök

6.

Településrendezési energia-közmű szakértői szakterület

SZE

SZE

okleveles energetikai mérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök

7.

Településrendezési hírközlési szakértői szakterület

SZH

SZH

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-informatikus


IV. Szakma
Építésügyi műszaki szakértés

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/
részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Szakterület/
részszakterület korábbi (mérnök/építész)
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

2.

Általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület

SZÉSZ

SZÉSZ1

Az építészeti tervezési terület körébe tartozó építmények szakértése építészeti vonatkozásban.

okleveles építészmérnök

3.

Általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterület, belsőépítészeti szakértői részszakterület

SZÉSZ-BÉ

 

A belsőépítészeti tervezési szakterület körébe tartozó feladatok szakértése belsőépítészeti vonatkozásban.

okleveles építész tervező művész MA,
belsőépítész környezettervező művész MA

4.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület,
táj- és kertépítészeti szakértői részszakterület

SZÉSZ-K

 

A táj- és kertépítészeti tervezési terület körébe tartozó feladatok szakértése táj- és kertépítészeti vonatkozásban.

táj- és kertépítészeti szakon
végzett okleveles kertészmérnök,
okleveles tájépítész mérnök,
okleveles tájépítész

5.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület

SZÉM

 

részszakterület szerint

részszakterület szerint

6.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, közlekedési építmények szakértői részszakterület

SZÉM1

SZÉM1

Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési építmények, továbbá különleges eszközök és pályák szakértése.

okleveles közlekedés-építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök

7.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, hírközlési építmények szakértői részszakterület

SZÉM2

SZÉM2

Vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és egyéb gyengeáramú rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, ezek építményeinek szakértése, kivéve antennatartók és tornyok.

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-informatikus

8.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, területi vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.1

 

részszakterület szerint

részszakterület szerint

9.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, területi vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.1.1

 

Nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek szakértése.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök

10.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, területi vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.1.2

 

Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés, tározás.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök

11.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, területi vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.1.3

 

Vízépítési nagyműtárgyak szakértése.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök

12.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, települési vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.2

 

részszakterület szerint

részszakterület szerint

13.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, települési vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.2.1

 

Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázás.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök

14.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, települési vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.2.2

 

Víztisztítás és szennyvíztisztítás.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök

15.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, települési vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.2.3

 

Települési szennyvízkezelési program, gördülő fejlesztési tervet alátámasztó műszaki dokumentáció.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök

16.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, egyéb vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.3

 

részszakterület szerint

részszakterület szerint

17.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, egyéb vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.3.1

 

Vízgazdálkodási monitoring rendszerek, vízkészlet-gazdálkodás.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles bányamérnök

18.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, egyéb vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.3.2.

 

Hidrológia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles bányamérnök

19.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, egyéb vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.3.3.

 

Felszín alatti vizek, vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtan, vízbázisvédelem.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles bányamérnök

20.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, egyéb vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.3.4.

 

Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles vegyészmérnök

21.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, egyéb vízgazdálkodás szakértői részszakterület

SZÉM3.3.5.

 

Vízgépészet.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök

22.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, bányászati építmények szakértői részszakterület

SZÉM4

SZÉM5

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, alagutak bányászati szakértése.

okleveles bánya- és geotechnika mérnök
okleveles bányamérnök

23.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, gáz- és olajipari építmények szakértői részszakterület

SZÉM5

SZÉM6

Kőolaj és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények, valamint földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, földgáz és PB-gáz felhasználói berendezés (gázfelhasználó technológiai rendszer
≤ 70 kW-ig), továbbá a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók szakértése.

okleveles olaj- és gázmérnök,

okleveles olajmérnök,

földgázellátási szakmérnök MSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök MSc szintű alapdiplomával

24.

Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, energetikai építmények szakértői részszakterület

SZÉM6

 

Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek, az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések szakértése.

okleveles gépészmérnök okleveles villamosmérnök,
okleveles energetikai mérnökokleveles gépészmérnök épületgépész szakirány/specializáció, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány/specializáció,
okleveles energetikai mérnök

25.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, erdészeti részszakterület

SZÉM7

 

Erdőfeltárás, erdészeti útépítés, erdészeti vízgazdálkodás, erdőhasználat, fakitermelés, faanyagmozgatás, erdészeti gépesítés, erdészeti biztonságtechnika, erdőművelés, erdővédelem, erdőgazdálkodási ökonómia, erdőértékelés, erdőrendezés, erdészeti építmények, erdészeti hatásvizsgálat, védett területek erdészeti kezelése, vadászat, vadgazdálkodás, erdei kármeghatározás és értékelés.

okleveles erdőmérnök

26.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület

SZÉS

 

részszakterület szerint

részszakterület szerint

27.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, tartószerkezeti szakértői részszakterület

SZÉS1

SZÉS1

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá különleges szerkezetek szakértése.

okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles építészmérnök emelt szintű tartószerkezeti kredittartalommal

28.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, épületszerkezeti szakértői részszakterület

SZÉS2

SZÉS2/SZÉSZ2

Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes anyagokból, előregyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, ezen szerkezetek elemeinek és építéstechnológiával összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök

29.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, építmények gépészeti szakértői részszakterület

SZÉS3

SZÉS3

Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései közműre való rákötésig, földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés, elosztóvezeték leágazó szakaszai, 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók, továbbá épületek hőellátó, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerei és berendezéseinek szakértése. Telekhatáron belüli épületegyüttes, létesítmények és technológiai rendszereket ellátó energiaközpontok és vezeték rendszerek szakértése a közművekre történő rácsatlakozásig. Technológiai ellátó-hálózatok (sűrített levegő, ipari/orvosi gázok, ipari víz, hűtőközeg, forróvíz, gőz stb.) szakértése. Az épületek, létesítmények energiagazdálkodás szakértése, megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek szakértése. Fürdő és uszoda gépészeti rendszerek szakértése.

okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány/specializáció, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány/specializáció,
okleveles energetikai mérnök

30.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, építmények épületfizikai szakértői részszakterület

SZÉS4

SZÉS4/SZÉSZ3

Épületfizikai szakértés, helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése-hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások szakértése.

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles gépészmérnök okleveles gépészmérnök épületgépész specializáció, okleveles létesítménymérnök épületgépész specializáció

31.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, építmények épületenergetikai szakértői részszakterület

SZÉS6

SZÉS6/SZÉSZ8

Építmények és energetikai rendszereinek a szakértése.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök
okleveles villamosmérnök,
okleveles gépészmérnök épületgépész specializáció,
okleveles létesítménymérnök épületgépész specializáció

32.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, építményvillamossági szakértői részszakterület

SZÉS7

SZÉS5

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek
(kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló energetikai rendszerek, a közcélú csatlakozási pontig) szakértése.

okleveles villamosmérnök
okleveles biztonságtechnikai mérnök
okleveles mechatronikai mérnök

33.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, geotechnikai szakértői részszakterület

SZÉS8

SZGT

Sík- és mélyalapok, alapmegerősítések, földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés, talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek, föld alatti műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások, támszerkezetek geotechnikai szakértése a hozzá szükséges talajvizsgálatokkal. Geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, geotechnikai monitoring.

okleveles építőmérnök geotechnika szakirány

34.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, építési szakipari szakértői részszakterület

SZÉS9

SZASZ1

Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök

35.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, építési szerelőipari szakértői részszakterület

SZÉS10

SZASZ2

Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök

36.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, építőanyag-ipari szakértői részszakterület

SZÉS11

SZASZ3

Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek, gyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak,
a teljesítményadatainak vizsgálata, magas színvonalú értékelése.

okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök

37.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, hídszerkezeti szakértői részszakterület

SZÉS12

 

Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá híd- és különleges szerkezetek szakértése.

okleveles szerkezet-építőmérnök
(emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal)

38.

Beruházás, beruházáslebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés szakértői szakterület

SZB

 

Beruházások előkészítésének és lebonyolításának, továbbá
a megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák műszaki tartalmának szakértése, valamint építésgazdasági szakértés, építésszervezési szakértés, építési költség szakértés.

okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök

39.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, műemlék építmények műszaki szakértői részszakterület

SZÉS5

SZÉSZ5

Műemlék építmények történeti épületszerkezetei, építőanyagai esetében
a javító, konzerváló és fenntartó technológiák, anyaghasználat, szerkezeti megoldás az adott műemléken való alkalmazhatóságának szakvéleményezése, műemléki értékek dokumentálása és épületdiagnosztika készítése.

okleveles építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök

40.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, építészeti akusztikai részszakterület

SZÉS13

 

Épületfizikai gépészeti akusztikai, épületakusztikai, teremakusztikai szakértés. Épületgépészeti akusztikai szakértői, épületakusztikai szakértői és teremakusztikai szakértői tevékenység. Helyszíni körülmények felmérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése. Gépészeti zaj- és rezgéscsökkentési vizsgálat végzése, szerkezeti kialakítások szakértése. Épületszerkezetek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex akusztikai vizsgálata, méretezése, szerkezeti kialakítása, épületakusztikai megoldások kidolgozása. Termek teremakusztikai szakértése, helyszíni mérése, teremakusztikai minőség elemzése, komplex vizsgálata, méretezése, megoldások szakértése.

okleveles villamosmérnök
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles gépészmérnök

41.

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, faanyagvédelmi részszakterület

SZÉS14

 

Építmények, létesítmények általános elgombásodásának, teherviselő és nem teherviselő fa- és faalapú szerkezetei faanyagvédelmi állapotának, továbbá a faanyagvédelem anyagainak és technológiai rendszereinek vizsgálata, magas színvonalú értékelése, szakvéleményezése.

okleveles faipari mérnök

42.

Egészségügyi létesítmények technológiai szakértési szakterület

SZÉS15

 

részszakterület szerint

részszakterület szerint

43.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, orvostechnológiai műszaki szakértési részszakterület

SZÉS15.1

 

Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki szakértése – kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

44.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, gyógyászati gázellátó hálózat szakértési részszakterület

SZÉS15.2

 

Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat szakértése.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

45.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek és készülék szakértési részszakterület

SZÉS15.3

 

Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek szakértése.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök


V. Szakma
Építési műszaki ellenőrzés

1. rész
Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/
részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Magasépítési szakterület

ME-É

Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

okleveles építőmérnök,
okleveles építészmérnök,
építőmérnök,
építészmérnök

3 év

5 év

3.

Magasépítési szakterület műemléki
részszakterülete

ME-É-M

Magasépítési szakterületen az ME-É szerinti építési műszaki ellenőrzés műemlék építmény esetén.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

okleveles építészmérnök

3 év

4.

Magasépítési szakterület táj- és kertépítészeti
részszakterülete

ME-É-K

Tájépítészeti létesítmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggően az épített elemek, valamint a tereprendezés, felszíni vízelvezetés, termőközeg, növényzet, növénytelepítés ellenőrzése. Más szakterületi építési műszaki ellenőr mellőzésével legfeljebb 4,5 m magas kerti építmény, 1,0 m támfal, 2,0 m magas tömör kerítés építésének, valamint nem csúszásveszélyes, illetve 25%-nál nem meredekebb terep kertépítészeti rendezésének ellenőrzése.

táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök,
okleveles tájépítész mérnök,
okleveles tájépítész

tájrendező és kertépítő mérnök (Bsc)

3 év

5 év2. rész
Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/
részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület

ME-M

A magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése.

okleveles építőmérnök
építőmérnök

3 év

5 év

3.

Építménygépészeti szakterület

ME-G

Építmények vízellátási, csatornázási rendszerei a közművekre történő rákötéssel együtt, földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés, elosztóvezeték leágazó szakasza, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók szerelési munkáinak, építmények fűtési, szellőzési hőellátó rendszereinek, berendezéseinek, energiaellátó központoknak, hűtési és hőszivattyús lég- és klímatechnikai rendszereknek, a környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszereknek, fürdő és uszoda gépészeti rendszerek szerelési munkáinak, valamint az építményen, illetve telekhatáron belüli épületegyütteseket és technológiai rendszereket ellátó energiaközpontok és vezetékrendszerek, technológiai ellátóhálózatok (sűrített levegő, a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, éghető folyadékok, ipari közegellátások, hűtöttvíz stb.) szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése a közművekre történő rákötésekkel együtt.

okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány,
létesítmény mérnök,
energetikai mérnök épületenergetika szakirány
gépészmérnök
épületgépészeti szakirány

3 év
5 év

4.

Építményvillamossági szakterület

ME-V

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek műszaki ellenőrzése (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek szerelési munkái a fogyasztói oldaltól
a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló energetikai rendszerek
a közcélú csatlakozási pontig).

okleveles villamosmérnök, okleveles biztonságtechnikai mérnök
okleveles mechatronikai mérnök
villamosmérnök
biztonságtechnikai mérnök
mechatronikai mérnök

3 év5 év

5.

Egészségügyi létesítmények technológiai műszaki ellenőrzése szakterület

ME-EÜ

részszakterület szerint

részszakterület szerint

részszakterület szerint

6.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, orvostechnológiai műszaki ellenőrzése részszakterület

ME-EÜ-M

Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki ellenőrzése – kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

3 év5 év

7.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, gyógyászati gázellátó hálózat műszaki ellenőrzése részszakterület

ME-EÜ-G

Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat létesítésének műszaki ellenőrzése.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

3 év5 év

8.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek és készülék műszaki ellenőrzése részszakterület

ME-EÜ-R

Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek létesítésének, készülékek telepítésének műszaki ellenőrzése.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

3 év

5 év


3. rész
A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/
részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Közlekedési építmények szakterület

ME-KÉ

Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
mélyépítő-,
közlekedés építőmérnök

3 év
5 év

3.

Közlekedési építmények szakterület, vasút-villamossági építmények részszakterület

ME-KÉ-VV

Vasúti-villamossági építmények (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia távvezérlés villamossági berendezések létesítése) építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök

3 év
5 év

4.

Hírközlési építmények szakterület

ME-HI


Az elektronikus hírközlési építmények, vezetékes és vezeték nélküli rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési, szerelési és villamos szerelési műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül, kivéve antennatartók és tornyok.

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-informatikus
villamosmérnök
mérnök-informatikus

3 év5 év


5.

Informatikai projektellenőrzés szakterület

IN-PE

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos informatikai beruházások szakmai vezetése és ellenőrzése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnökinformatikus,
okleveles műszaki informatikus,
okleveles programtervező informatikus,
okleveles programtervező matematikus
villamosmérnök,
mérnökinformatikus

3 év
5 év

6.

Vízgazdálkodási építmények szakterület

ME-VZ

Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
építőmérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök,
vízmérnök,
vízépítő mérnök

3 év


5 év

7.

Bányászati építmények szakterület

ME-B

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával kapcsolatos, valamint geotermikus energiahasznosító (geotermikus energiahordozóval együtt), építmények építésének műszaki ellenőrzése.

okleveles bánya- és geotechnikai mérnök,
okleveles bányamérnök,
okleveles olaj- és gázmérnök,
okleveles bányagépészmérnök,
okleveles előkészítéstechnika mérnök,
okleveles gépészmérnök
bánya- és geotechnikai mérnök,
földtudományi mérnök,

3 év5 év

8.

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület

ME-GO

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak, valamint földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés (gázfelhasználó technológiai rendszer ≤ 70 kW), továbbá a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek,
az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók építésének műszaki ellenőrzése.

okleveles olaj- és gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
okleveles gépészmérnök,
földgázellátási szakmérnök MSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök MSc szintű alapdiplomával

földgázellátási szakmérnök BSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával,
földtudományi mérnök (olaj- és gázmérnöki specializáció)

3 év

5 év

9.

Energiaellátási építmények szakterület

ME- EN

részszakterület szerint

részszakterület szerint

 

10.

Energiaellátási építmények szakterület, vegyipari építményeinek építése részszakterület

ME-EN-VE

Vegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése.

okleveles vegyészmérnök
vegyészmérnök

3 év
5 év

11.

Energiaellátási építmények szakterület, távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése részszakterület

ME-EN-TH

Föld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök
gépészmérnök,
energetikai mérnök

3 év


5 év

12.

Energiaellátási építmények szakterület, villamosenergetikai részszakterület

ME-EN-VI

Föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések
(nagy-, középfeszültség, kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök
villamosmérnök

3 év

5 év

13.

Erdészeti építmények szakterület

ME-ER

Erdőterületen és kapcsolódó természeti területeken erdészeti magasépítési, útépítési, erdőfeltárási és vízgazdálkodási létesítmények műszaki ellenőrzése.

okleveles erdőmérnök

5 év


VI. Szakma
Felelős műszaki vezetés

1. rész
Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Építési szakterület

MV-É

Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök
építészmérnök,
építőmérnök

3 év

5 év

3.

Építési szakterület részszakterülete

MV-É-R

Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése:
a) legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig és összesen
2000 m2 szintterület nagyságig,
b) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
ba) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás – írásos szakértői véleménnyel igazoltan – nem következik be, amely
a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá
bb) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve
bc) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával, építési munkák esetében korlátozás nélkül.

szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari szakképző iskola

5 év

4.

Építési szakterület műemléki részszakterülete

MV-É-M

Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése műemlék építmény esetén.

okleveles építészmérnök,
építészmérnök és műemléki szakirányú szakmérnök

5 év

8 év


2. rész
Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület

MV-M

Az építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak felelős műszaki vezetése.

okleveles építőmérnök,
építőmérnök

3 év
5 év

3.

Építménygépészeti szakterület

MV-ÉG

Építmények vízellátási, csatornázási munkái a közműre történő rákötésekkel együtt, földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés, elosztóvezeték leágazó szakaszai, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók szerelési munkáinak, építmények fűtési, szellőzési, hőellátó rendszereinek, berendezéseinek, energiaellátó központoknak, hűtési és hőszivattyús lég- és klímatechnikai rendszereknek, a környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszereknek, fürdő és uszoda gépészeti rendszerek szerelési munkáinak, valamint az építményen, illetve telekhatáron belüli épületegyüttest, létesítményeket és technológiai rendszereket ellátó energiaközpontok és vezetékrendszerek, technológiai ellátóhálózatok (sűrített levegő,
a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, éghető folyadékok, ipari közegellátások, hűtöttvíz stb.) szerelési munkáinak műszaki vezetése a közművekre történő rákötésekkel együtt.

okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány,
okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány,
gépészmérnök épületgépész szakirány,
energetikai mérnök épületenergetika szakirány

3 év5 év

4.

Építménygépészeti szakterület részszakterülete

MV-ÉG-R

Az építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetve telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási, földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítési, központi, klímaberendezéseinek építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a közművekre történő rákötésekkel együtt legfeljebb 40 kW fűtő/hűtő teljesítményű rendszerekre, illetve maximum
12 lakásos társasházakra korlátozva.

szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari szakképző iskola
– épületgépész technikus – építőipari szakterületen (nem építőipari technikus)

– gázipari technikus – felhasználói berendezés létesítése (gázfelhasználó technológiai rendszer kivételével)

5 év

5.

Építményvillamossági szakterület

MV-ÉV

Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei
(kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló energetikai rendszerek, a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles biztonságtechnikai mérnök,
okleveles mechatronikai mérnök,
villamosmérnök,
biztonságtechnikai mérnök,
mechatronikai mérnök

3 év
5 év

6.

Építményvillamossági szakterület részszakterülete

MV-ÉV-R

Építmények és szabad terek kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a fogyasztásmérőig, 400 kVA egyidejű teljesítményig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

szakirányú technikus,
villamosipari technikus,
elektronikai technikus

5 év

7.

Egészségügyi létesítmények technológiai műszaki vezetése szakterület

MV-EÜ

részszakterület szerint

részszakterület szerint

részszakterület szerint

8.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület orvostechnológiai műszaki vezetési részszakterület

MV-EÜ-M

Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki vezetése – kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

3 év
5 év

9.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület gyógyászati gázellátó hálózat műszaki vezetési részszakterület

MV-EÜ-G

Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat kivitelezésének műszaki vezetése.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

3 év
5 év

10.

Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek és készülék műszaki vezetési részszakterület

MV-EÜ-R

Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek kivitelezésének, készülékek telepítésének műszaki vezetése.

okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök3 év5 év


3. rész
A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület/részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

Közlekedési építmények szakterület

MV-KÉ

Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó építmények
kivételével – építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Az alábbi építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:
a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
b) vasút, föld alatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,
c) repülőtér, kikötő,
d) az a)–c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.),
e) az a)–c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.

okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök,
vízellátási mérnök,
csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök

3 év

5 év

3.

Közlekedési építmények szakterület részszakterülete

MV-KÉ-R

A közlekedési építmények szakterületnél (MV-KÉ) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinál, az alábbi korlátozásokkal:
a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével,
b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal
3 m magasságig,
c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig,
d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban
a hatósági engedély nélkül létesíthető műtárgyak,
e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési korlátozás nélkül.

közlekedésépítő technikus,
útépítő technikus,
vasútépítő technikus,
hídépítő technikus,
mélyépítő technikus

5 év

4.

Vasútvillamossági építmények szakterület

MV-VV

A vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
villamosmérnök, közlekedésmérnök

3 év


5 év

5.

Vasútvillamossági építmények szakterület részszakterülete

MV-VV-R

A vasútvillamossági építmények szakterületnél (MV-VV) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, amelyek a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban hatósági engedély nélkül létesíthetők,
b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás nélkül.

vasút-villamossági technikus,
vasútgépészeti technikus,
vasútijármű-szerelő technikus

5 év

6.

Hírközlési építmények szakterület

MV-HI

Az elektronikus hírközlési építmények, vezetékes és vezeték nélküli rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési, szerelési és villamos szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (kivéve antennatartók és tornyok).

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
híradástechnikai technikus,
távközlési technikus

3 év4 év

5 év

7.

Vízgazdálkodási építmények szakterület

MV-VZ

Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó építmények kivételével – építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi építmények építési-szerelési munkái esetén:
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot,
az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot és tározót,
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény,
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai és
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.

okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök,


építőmérnök,
mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök,
vízellátás mérnök,
csatornázási mérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök

3 év
5 év

8.

Vízgazdálkodási építmények szakterület részszakterülete

MV-VZ-R

A vízgazdálkodási építmények szakterületnél (MV-VZ) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
a) olyan vízi létesítmények építési-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele életveszélyt nem idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá
b) vízi létesítmények építési jellegű felújítása, javítása, karbantartása.

vízügyi technikus,
vízközműépítő technikus, mélyépítő technikus

5 év

9.

Bányászati építmények szakterület

MV-B

Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles bánya- és geotechnikai mérnök,
okleveles bányamérnök,
okleveles olaj- és gázmérnök,
okleveles gépészmérnök,
bánya- és geotechnikai mérnök,
gáz- és olajipari mérnök,
földtudományi mérnök,
gépészmérnök

3 év

5 év

10.

Bányászati építmények szakterület részszakterület

MV-B-R

A bányászati építmények szakterületnél (MV-B) meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével.

bányaipari technikus,
gépipari technikus,
gépipari szakképző iskola

5 év

11.

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület

MV-GO

A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik, valamint földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés (gázfelhasználó technológiai rendszer ≤ 70 kW), továbbá a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles olaj- és gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
okleveles gépészmérnök,
földgázellátási szakmérnök MSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával

földgázellátási szakmérnök BSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök BSc szintű alapdiplomával,
földtudományi mérnök (olaj- és gázmérnöki specializáció)

3 év5 év

12.

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület részszakterülete

MV-GO-R

A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik, valamint földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés (gázfelhasználó technológiai rendszer ≤ 70 kW) építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások, szivattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű csővezetékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek részszakterület szerint üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint ezekhez kapcsolódó feladatok.

gázipari technikus,
olajipari technikus,
gépésztechnikus,
épületgépész technikus

5 év

13.

Energiaellátási építmények szakterület

MV-EN

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
okleveles vegyészmérnök,
okleveles villamosmérnök
gépészmérnök,
energetikai mérnök,
vegyészmérnök,
villamosmérnök

3 év
5 év

14.

Energiaellátási építmények szakterület részszakterülete

MV-EN-R

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és berendezések 600 mm belső átmérőig.

vegyész technikus, gépésztechnikus vagy szakképző iskola

5 év

15.

Távhővezetékek és berendezések építése
szakterület

MV-TH

Föld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései építésének felelős műszaki vezetése.

okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
gépészmérnök,
energetikai mérnök

3 év


5 év

16.

Távhővezetékek és berendezések építése szakterület részszakterülete

MV-TH-R

Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építésének felelős műszaki vezetése.

gépész technikus

5 év

17.

Villamosság szakterület

MV-VI

Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök

3 év

5 év

18.

Villamosság szakterület részszakterülete

MV-VI-R

Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál.

villamosipari technikus,
erősáramú elektrotechnikus

5 év

19.

Erdészeti építmények szakterület

MV-ER

Erdészeti, erdőmérnöki építmények kivitelezésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

okleveles erdőmérnök

3 év


VII. Szakma
Energetikai tanúsítás

Névjegyzéki jelölés
Energetikai tanúsítói jogosultság (betűjele: TÉ)

 

A

B

C

D

1.

Tevékenység megnevezése

Jelölése

Képesítési minimumkövetelmény vagy az ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

2.

energetikai tanúsítói jogosultság

okleveles építészmérnök, okleveles településmérnök, okleveles építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök, okleveles mechatronikai mérnök, okleveles biztonságtechnikai mérnök, okleveles olaj- és gázmérnök, okleveles olajmérnök,
építészmérnök, településmérnök, építőmérnök, közlekedés-építőmérnök,
vízépítő mérnök, közlekedésmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök, mechatronikai mérnök, biztonságtechnikai mérnök

1 év  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás