• Tartalom

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

2022.04.29.

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1g) bekezdésében,
a 2. § és 3. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A Kormány rozsdaövezeti akcióterületté jelöli ki az 1. mellékletben lehatárolt ingatlanokat, valamint meghatározza azok rozsdaövezeti akcióterületi típusát.

2. § (1)2 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

(2)3 Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a)4 a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b)5 a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c)6 az 1. mellékletben megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(3)7 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben az 1. melléklet szerinti kormánymegbízottakat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.

3. § (1)8 Az 1. melléklet szerinti ingatlanokon megvalósuló Beruházások esetében a 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, a kármentesítési eljárás, a természetvédelmi eljárások kivételével, valamint ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(2)9 Az 1. melléklet szerinti ingatlanokon megvalósuló Beruházások esetében a 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, valamint ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

4. § (1)10 A Kormány – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – a Beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(1a)11 Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti ingatlant érintő beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(2)12 A Beruházásokkal összefüggésben

a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1)13 Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházás esetében előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

(2)14 Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, az előzetes régészeti dokumentáció előkészítő munkarészt kell készíteni, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerinti próbafeltárás elvégzése nem szükséges.

6. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházás esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait a (2)–(10) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

1. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 65 méter,

2. a beépítés módja szabadonálló,

3. a terepszint alatti és a terepszint feletti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

4. legalább 14 méteres közterület esetén az erkélyek, zárterkélyek benyúlása – a Váci úti épületrészt leszámítva – legfeljebb 2,5 méter lehet,

5. a helyi építési szabályzatban előírt parkolási kötelezettség az építéssel vagy rendeltetésmódosítással érintett telek közterületi telekhatártól légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül teljesíthető

a) parkoló-létesítményben (így különösen parkolóházban, mélygarázsban, felszíni parkolóban) vagy felszíni parkolóban,

b) más ingatlanon meglévő vagy létesülő épület rendeltetése szerint előírt parkolási kötelezettségen felüli többletparkoló-férőhely igénybevételével,

6. új épület elhelyezése esetén egy épület homlokzati szélessége legfeljebb 120 méter lehet,

7. a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2,

8. a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 méter,

9. a terepszint feletti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 65%, azzal, hogy földszinten 80%,

10. a terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke 80%,

11. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,0 m2/m2,

12. a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

13. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.

(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telken a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot és épületközt tartani.

(4) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telken lakó, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely, oktatási, kulturális és szórakoztató, sport és rekreáció rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei is elhelyezhetőek.

(5) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházás megvalósítása során, a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,

a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely és 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpár legalább 25%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(6) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telken, a lakás rendeltetési egység esetén, az újonnan létesülő lakások esetén az egy épületen belüli lakások nettó alapterületének átlaga lehet kisebb mint 50 m2.

(7) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telken megvalósuló beruházás során az OTÉK

d) 99. § (9) bekezdését lakó rendeltetésű épületek esetében

nem kell alkalmazni.

(8) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítmények használatbavételi engedélye kiadásának nem feltétele a helyi építési szabályzatban előírt infrastruktúra-fejlesztések elvégzése.

(9) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással összefüggésben a környezetvédelmi előzetes hatásvizsgálat lefolytatása, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelet előírásaitól való eltérés engedélyezése az építési engedélyezési eljárással párhuzamosan történhet.

(10) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással összefüggésben – az élet- és vagyonbiztonság biztosítása mellett, valamint a kulturális örökség védelmére vonatkozó követelményekkel összhangban – a bontás, földmunka, mélyalapozás és alaplemez-készítés bontási és építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység, azzal, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.

6/A. §15 (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti beruházás esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és egyedi építési követelményeit a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezőjében megjelölt telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:

a) lakó rendeltetés a földszinten nem helyezhető el, és

b) a beépíthető szintterület legalább 5%-ában igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, irodai, kereskedelmi, szolgáltatás, szállás, kulturális, közösségi szórakoztató, sport vagy hitéleti rendeltetéseket kell elhelyezni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. §16 E rendeletnek a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. §-át, 2. § (1)–(3) bekezdését, 3. § (1) és (2) bekezdését, 4. § (1), (1a) és (2) bekezdését, 5. § (1)–(2) bekezdését, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát a Módr. hatálybalépésekor17 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §18 E rendeletnek a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2022. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/A. §-át és 1. mellékletében foglalt táblázat 4–7. sorát a Módr2. hatálybalépésekor19 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelethez20

Rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolása és a rozsdaövezeti akcióterületen megvalósuló beruházások

 

A

B

C

D

E

1.

A rozsdaövezeti akcióterület lehatárolása

A rozsdaövezeti akcióterület típusa

A rozsdaövezeti akcióterületen megvalósuló beruházás megnevezése

A beruházás helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott

2.

Budapest
XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 25896/2 helyrajzi számú ingatlan

Azonnali rozsdaövezeti akcióterület

Ingatlanfejlesztésre irányuló beruházás Budapest XIII. kerületében

Budapest
XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25896/2 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

3.

Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti belterület 38021/37 helyrajzi számú ingatlan

Azonnali rozsdaövezeti akcióterület

Komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás

Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38021/37 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormány-
megbízott

4.

Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
38334/5, 38334/6, 38335, 38332/8 helyrajzi számú ingatlanok

Azonnali rozsdaövezeti akcióterület

Korábban kialakított lakópark fejlesztésére irányuló beruházás további négy ütem megvalósításával és óvoda létesítésével

Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
38334/5, 38334/6, 38335, 38332/8 helyrajzi számú ingatlanok

 

5.

Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
3993/4 helyrajzi számú ingatlan

Azonnali rozsdaövezeti akcióterület

Folyamatban lévő lakópark fejlesztés további ütemeinek megvalósítása lakóépület kialakításával

Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
3993/4 helyrajzi számú ingatlan

 

6.

Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
43903/3
helyrajzi számú ingatlan

Azonnali rozsdaövezeti akcióterület

Meglévő, vegyes funkciójú ház átalakítása és bővítése

Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
43903/3
helyrajzi számú ingatlan

 

7.

Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4042/114, 4042/115, 4042/117, 4042/123, 4042/126, 4042/127, 4042/129, 4042/131, 4042/134, 4042/137, 4042/138, 4042/139, 4042/142, 4042/144, 4042/145, 4042/147, 4042/149, 4042/150, 4042/151, 4042/153, 4042/154, 4042/158, 4042/159, 4042/163, 4042/164, 4042/165, 4042/166, 4042/167, 4042/168, 4042/169, 4042/170, 4042/171, 4042/172, 4042/173, 4042/174, 4042/175, 4042/176, 4042/177, 4042/178, 4042/179, 4042/180
helyrajzi számú ingatlanok

Azonnali rozsdaövezeti akcióterület

Egykori iparterületen önálló, vegyes használatú városnegyed kialakítása

Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4042/114, 4042/115, 4042/117, 4042/123, 4042/126, 4042/127, 4042/129, 4042/131, 4042/134, 4042/137, 4042/138, 4042/139, 4042/142, 4042/144, 4042/145, 4042/147, 4042/149, 4042/150, 4042/151, 4042/153, 4042/154, 4042/158, 4042/159, 4042/163, 4042/164, 4042/165, 4042/166, 4042/167, 4042/168, 4042/169, 4042/170, 4042/171, 4042/172, 4042/173, 4042/174, 4042/175, 4042/176, 4042/177, 4042/178, 4042/179, 4042/180
helyrajzi számú ingatlanok

 

2. melléklet a 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges hatósági engedélyezési eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. területrendezési hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. hírközlési hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. erdészeti hatósági eljárások,

22. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

23. földvédelmi hatósági eljárások,

24. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

25. azok az 1–24. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

1

Az 1. melléklet a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdése a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdése a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § h) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § i) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdése a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (1a) bekezdését a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § j) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdése a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § k) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (2) bekezdése a 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § l) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6/A. §-t a 166/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

17

A hatálybalépés időpontja 2021. december 24.

18

A 10. §-t a 166/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

19

A hatálybalépés időpontja 2022. április 29.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére