• Tartalom

648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggő kormányrendeleti szabályokról

2021.12.02.

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és az 1. melléklet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § és a 2. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § és a 3. melléklet tekintetében a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény 12. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény egyes rendelkezéseihez kapcsolódó szabályok

1. § (1) 2022. június 30-ig az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéssel kapcsolatos végrehajtási rendeleti rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Az építtetőnek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) felületén történő, legalább öt nappal korábbi bejelentésére, az építésfelügyeleti hatósággal egyeztetett időpontban az építésfelügyeleti hatóság, az építtető és a fővállalkozó kivitelező részt vesznek a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 92. § (2) bekezdése szerinti méretű, egyszerű bejelentés alapján épülő épület kitűzésén. A határidőben közölt kitűzés csak különösen indokolt esetben maradhat el. Amennyiben a hatóság a kitűzésen értesítés ellenére nem vesz részt, a kitűzést szakszerűnek kell tekinteni.

(3) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 92. § (2) bekezdése szerinti egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetében ugyanazon tényállás mellett az állékonyságot, az életet vagy az egészséget veszélyeztető állapot előidézése miatt szankció – ide nem értve a bontás elrendelését – megállapításának legfeljebb két alkalommal van helye. Ezt követően a hatóság az épület lebontását rendeli el.

(4) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 22. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül az Épkiv. 22. § (2) és (3) bekezdése szerinti tartalmú kivitelezési dokumentáció alapján végezhető az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység, ha a lakóépület összes hasznos alapterülete 300 négyzetméternél nagyobb, de nem haladja meg az 1000 négyzetmétert, kivéve, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet természetes személy saját lakhatása biztosítása céljából folytatja.

(5) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 92. § (2) bekezdése szerinti esetben

a) a tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező,

b) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése szerinti határidő az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző tizenötödik nap,

d) a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) és c) pontját, valamint 5/A. §-át a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 92. § (2) bekezdésében meghatározott alapterületi korlátozással kell alkalmazni.

(6) Az e §-ban foglalt eltérések nem érintik a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti egyszerű bejelentést.

2. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító rendelkezések

2. §1

3. §2

4. §3

5. §4

6. §5

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez6

2. melléklet a 648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez7

3. melléklet a 648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez8

1

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére