• Tartalom

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

2023.12.31.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b) és c), valamint f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

(2) E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére (a továbbiakban együtt: hitéleti képzés) az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki.

(3) E rendelet az államtudományi képzési területre

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben,

b) az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet]

meghatározott eltéréssel terjed ki.

(4) E rendelet hatálya a tanárképzésre a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eltéréssel terjed ki.

(5) E rendelet az Erasmus+ és utódprogramjai az Európai Unió, a Visegrádi Alap és a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram által finanszírozott programok keretében megvalósuló közös képzésre (a továbbiakban: európai finanszírozású közös képzés) az Nftv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott eltéréssel terjed ki. E rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 20. § (9) bekezdése szerinti közös képzések (a továbbiakban: képesítési jegyzéken kívüli nem európai finanszírozású közös képzések) esetén az ott meghatározott eltéréssel terjed ki.

2. § (1)1 A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza azokat az alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint felsőoktatási szakképzéseket, amelyeken az 1–3. melléklet szerinti szakképzettséget lehet szerezni. A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit – a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően – a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, amelyeket a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hivatalos kiadványként közzétesz az általa vezetett minisztérium honlapján.

(2) Az 1. melléklet tartalmazza a felsőoktatási szakképzések és az e szakképzésekben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(3) A 2. melléklet tartalmazza az alapképzési szakok – a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjainak kivételével – és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(4) A 3. melléklet – a tanárképzés és a pedagógusképzés képzési terület mesterképzési szakjainak kivételével – tartalmazza a mesterképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(5) A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények új szakot eredményező, nem európai finanszírozású közös képzéseit az 1–3. melléklet tartalmazza.

(6) Az európai finanszírozású közös képzések, a hitéleti képzések, valamint a képesítési jegyzéken kívüli nem európai finanszírozású közös képzések jegyzékét, továbbá e képzések képzési és kimeneti követelményeit a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyilvántartása tartalmazza.

(7) Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

(8) A hitéleti képzési területen alapképzési szakon a képzési és kimeneti követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok az MKKR 6. szintjének, mesterképzési szakon pedig az MKKR 7. szintjének feleljenek meg.

(9) A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzése esetében a képzési és kimeneti követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok az MKKR 6. szintjének, mesterképzési szakon pedig az MKKR 7. szintjének feleljenek meg.

(10) Az Nftv. 15. § (6) bekezdésében és 51. § (5) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint a szakirányú továbbképzésben a képzési és kimeneti követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok az MKKR 6. vagy 7. szintjének feleljenek meg.

3. § A felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény a miniszterhez benyújtja a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

4. § (1) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény az oktatási hivatalhoz nyújtja be a létesítési dokumentumot.

(2) Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körű-e, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel.

(3)2 Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a képzés létesítését támogatta, továbbá alapképzési szak létesítése esetében a Magyar Rektori Konferencia az alapképzési szak létesítését támogatta, és a létesítési dokumentum hiánytalan, az oktatási hivatal a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő elteltével – a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével – a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a szak képzési és kimeneti követelményeinek közzétételét.

(4) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;

b) az alapképzési vagy mesterképzési szak – MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott – képzési és kimeneti követelményeit;

c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát;

d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen

da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerőpiaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerőpiaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,

db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,

dd) a szakképzettség MKKR szintbe sorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére,

de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét;

e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására vonatkozó álláspontját;

f) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 5. § (1) bekezdése szerinti véleményét;

g)3

h) az alapképzési, mesterképzési szak vagy felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény – Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény.

5. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy

a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,

b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények – az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve – várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a felsőoktatási intézmény felkérésére a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakmai szempontrendszere alapján az Nftv. 67. § (4) bekezdése szerinti szakvéleményt készít a felsőoktatási szakképzés, az alap- és mesterképzés indításának nyilvántartásba vételéhez a szak képzési és kimeneti követelményei alapján elkészített szakindítási dokumentumról véleményt nyilvánítva arról, hogy az adott képzés indításának feltételei fennállnak-e a felsőoktatási intézménynél.

(3)4

6. § Felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakon és mesterképzési szakon új szakirány esetében a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az új felsőoktatási szakképzés, illetve az új szak létesítésére vonatkozó eljárás szerint kell lefolytatni.

6/A. §5 A 3. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti okleveles erdőmérnök azonos jogosultságokkal rendelkezik a 3. mellékletben foglalt táblázat 18. sora szerinti okleveles természetvédelmi mérnökkel.

6/B. §6 (1) A 2. mellékletében foglalt táblázat

a) C:33 mezője szerinti informatikus könyvtáros,

c) C:52 mezője szerinti közgazdasági adatelemzés,

d) C:55 mezője szerinti üzleti adattudomány

szak hallgatói az informatika képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat C:38 mezője szerinti szociális munka szak hallgatói az orvos- és egészségtudomány képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat C:39 mezője szerinti szociálpedagógia szak hallgatói a pedagógusképzés képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

a) C:106 mezője szerinti építőművészet,

b) C:107 mezője szerinti formatervezés

szak hallgatói a műszaki képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(5) A 3. mellékletben foglalt táblázat C:118 mezője szerinti szociálpedagógia szak hallgatói a pedagógusképzés képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

a) C:149 mezője szerinti regionális és környezeti gazdaságtan,

b) C:283 mezője szerinti tájépítészet és kertművészet

szak hallgatói az agrár képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

a) C:238 mezője szerinti belsőépítész tervezőművész,

b) C:245 mezője szerinti építőművész,

c) C: 252 mezője szerinti formatervező művész

szak hallgatói a műszaki képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § (1) A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet] szerinti, azonos magyar elnevezésű képzések tartalmilag azonosnak minősülnek az e rendeletben meghatározott, azonos magyar elnevezésű képzésekkel.

(2) Az e rendelet szerinti

a) Japán-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti japanológia mesterképzési szakkal,

b) Korea-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti koreanisztika mesterképzési szakkal,

c) logika és tudományfilózófia mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti logika és tudományelmélet mesterképzési szakkal,

d) Mongólia-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti mongolisztika mesterképzési szakkal,

e) Kína-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti sinológia mesterképzési szakkal,

f) könyvtár- és információtudomány mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti könyvtártudomány mesterképzési szakkal

azonos.

9. § (1) A legkésőbb a 2021/2022. tanév első félévében megkezdett, a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneteoretikus szakirányon, valamint a zeneteoretikus mesterképzési szakon folytatott tanulmányok a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 8/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerinti követelmények alapján tovább folytathatók.

(2) Az (1) bekezdés szerinti alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneteoretikus szakirányon, valamint a zeneteoretikus mesterképzési szakon utolsó alkalommal a 2021/2022. tanév első félévében indítható képzés.

(3) A legkésőbb a 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzők a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel, az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat.

(4) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázatnak a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód1. rendelet) megváltoztatott 250. sorában foglalt új szaknevet és szakképzettségnevet a 2017/2018. tanévtől tanulmányaikat megkezdők, de a Mód1. rendelet hatálybalépésekor oklevelet még nem szerzettek esetében is alkalmazni kell.

(5) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód1. rendelet által megváltoztatott 24., 29., 57., 67., 79., 91., 92., 94., 96., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód1. rendelettel megváltoztatott 31., 105., 110., 115/A., 215., 222., 224., 225., 226., 241., 246. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód1. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2019/2020. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(6) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázatnak a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított 40., 93., 102. és 103. sorában, a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megállapított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, valamint a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 7. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(7) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel módosított 99. sorában, valamint a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel módosított 240. sorában foglalt új angol nyelvű szaknevet, szakképzettséget a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(8) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. mellékletében 2021. augusztus 31-én szereplő európai finanszírozású közös képzéseket és azok képzési és kimeneti követelményeit az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásban veszi.

10. § Az e rendeletben szereplő angol nyelvű szak és szakképzettség elnevezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folytatott képzésekre is alkalmazni kell.

11. §7 (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázatnak az egyes felsőoktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Mód3. rendelet) megállapított 4. alcím 7. pont 7.1.1. alpont c) pontját és 6. alcím 8.1. pont 8.1.1. alpont c) pontját a folyamatban lévő képzések során is alkalmazni kell.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelettel megállapított 16. sorában meghatározott új szaknevet és szakképzettséget a 2024/2025. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

12. §8 A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosításáról szóló 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Mód4. rendelet) megállapított 85. sor E:85 mezőjének 8. pontjában és F:85 mezőjének 8. pontjában meghatározott új szakiránynevet az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, amennyiben az ápolás és betegellátás alapképzési szak bármely szakiránya valamely felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként a Mód4. rendelet hatálybalépését9 megelőző napon az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

1. melléklet a 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelethez

A felsőoktatási szakképzések és a megszerezhető szakképzettségek jegyzéke

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Felsőoktatási szakképzés

Felsőoktatási szakképzés angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Felsőoktatási szakképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és MKKR szint

2.

Agrár

Agricultural Science

ménesgazda felsőoktatási szakképzés

Stud farming

ménesgazda

Stud-Farmer

5

3.

mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

Agricultural Assistant

felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens

Agricultural Engineer Assistant

5

4.

szőlész-borász felsőoktatási szakképzés

Viticulture and Enology

felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens

Viticulture and Enology Engineer Assistant

5

5.

gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés

Medicinal Plants and Herbs

felsőfokú gyógynövény technológus

Medicinal Plant Technologist

5

6.

Informatika

Computer Science and Information
Technology

gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

Business Informatics

felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens

Business Informatics Assistant

5

7.

mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés

Computer Science Engineering

1. felsőfokú hálózati mérnökinformatikus- asszisztens

1. Computer Science Engineer Assistant in Networks

5

2. felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus- asszisztens

2. Computer Science Engineer Assistant in System Administration

3. felsőfokú telekommunikációs mérnökinformatikus-asszisztens

3. Computer Science Engineer Assistant in Telecommunication

8.

programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés

Computer Science

1. felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens

1. Computer Scientist Assistant in Software Development

5

2. felsőfokú multimédia programtervező informatikus-asszisztens

2. Computer Scientist Assistant in Multimedia

9.

Jogi

Legal Science

jogi felsőoktatási szakképzés

Law

felsőfokú jogi asszisztens

Paralegal

5

10.

Gazdaság-
tudományok

Economic Science

gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Business Administration and Management

felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens

Business Administration Assistant

5

11.

kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Commerce and Marketing

1. felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon

1. Economist Assistant in Commerce

5

2. felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon

2. Economist Assistant in Marketing Communication

3. felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon

3. Economist Assistant in Logistics

12.

pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Finance and Accounting

1. felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens

1. Public Finance Economist Assistant

5

2. felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens

2. Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant

3. felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens

3. Banking Economist Assistant

4. felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens

4. Economist Assistant Specialized in Entrepreneurship

13.

turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

Tourism and Catering

1. felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon

1. Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism

5

2. felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon

2. Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering

14.

Orvos- és egészség-
tudomány

Medical and Health Science

felsőfokú egészségügyi adminisztrátor felsőoktatási szakképzés

Health Care Administrator

felsőfokú egészségügyi adminisztrációs asszisztens

Health Care Administration Assistant

5

orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés

Medical Diagnostic Analyst

felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens

Medical Diagnostic Assistant

15.

Művészet

Arts

gyártásszervező felsőoktatási szakképzés

Production Assistant

felsőfokú gyártásszervező asszisztens

Production Assistant

5

16.

képzőművészeti felsőoktatási szakképzés

Fine Art Theory

1. felsőfokú képzőművész-asszisztens könyvműves szakirányon

1. Typographic-assistant

5

2. felsőfokú képzőművész-asszisztens bútorműves és műtárgyvédő szakirányon

2. Assistant in Furniture Production and Work of Art Protection

17.

színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzés

Stage Directing Assistant

felsőfokú színházi rendezőasszisztens

Stage DirectingAssistant

5

18.

televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés

Television Production

felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens

Television Production Assistant

5

19.

Műszaki

Engineering Science

műszaki felsőoktatási szakképzés

Engineer Assistant

műszaki mérnökasszisztens

Technical Engineer Assistant

5

20.

légijármű-vezetés felsőoktatási szakképzés

Professional Pilot Training

légijármű-vezető

Professional Pilot

5

21.10

Társadalom-tudomány

Social Science

társadalmi integráció felsőoktatási szakképzés

Social Integration

integrációs asszisztens

Social Integration Assistant

5

2. melléklet a 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelethez

Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési Terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és MKKR szint

2.

Agrár

Agricultural Science

agrár- és üzleti digitalizáció

Agricultural and Business Digitalization

agrár-digitalizációs mérnök

Agri-digitalization Engineer

6

3.

állattenyésztő mérnöki

Animal Husbandry Engineering

állattenyésztő mérnök

Animal Husbandry Engineer

6

4.

élelmiszermérnöki

Food Engineering

élelmiszermérnök

Food Engineer

6

5.

földmérő és földrendező mérnöki

Land Surveying and Land Management Engineering

földmérő és földrendező mérnök

Land Surveying and Land Management Engineer

6

6.

kertészmérnöki

Horticultural Engineering

kertészmérnök

Horticultural Engineer

6

7.

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki

Equine Husbandry and Equestrian Sport Management

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök

Horse Breeding, Equestrian Sport Manager

6

8.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

Mechanical Engineering in the Agriculture and FoodIndustry

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

Mechanical Engineer in theAgriculture and Food Industry

6

9.

mezőgazdasági mérnöki

Agricultural Engineering

mezőgazdasági mérnök

Agricultural Engineer

6

10.

mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki

Agricultural Water Management and Environmental Technology Engineering

mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnök

Agricultural Water Management and Environmental Technology Engineer

6

11.

precíziós mezőgazdasági mérnöki

Precision Agricultural Engineering

precíziós mezőgazdasági mérnök

Precision Agricultural Engineer

6

12.

szőlész-borász mérnöki

Viticulture and Oenology Engineering

szőlész-borász mérnök

Engineer of Viticulture and Oenology

6

13.

tájrendező és kertépítő mérnöki

Landscape Management and Garden Construction Engineering

tájrendező-kertépítő mérnök

Landscape and GardenEngineer

6

14.

természetvédelmi mérnöki

Nature Conservation Engineering

természetvédelmi mérnök

Nature Conservation Engineer

6

15.

vadgazda mérnöki

Wildlife Management Engineering

vadgazda mérnök

Wildlife Management Engineer

6

16.11

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

Agribusiness and Rural Development Management

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

Agribusiness and Rural Development Engineer

6

17.

Bölcsészettudomány

Arts and Humanities

anglisztika

English and American Studies

anglisztika alapszakos bölcsész

Philologist in English and American Studies

6

18.

germanisztika

Germanic Studies

1. germanisztika, német alapszakos bölcsész

1. Philologist in Germanic Studies, Specialized in German Studies

6

2. germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész

2. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Germanas Ethnic Minority Studies

3. germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész

3. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Netherlandistic Studies

4. germanisztika, skandinavisztika alapszakos bölcsész

4. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Scandinavian Studies

19.

keleti nyelvek és kultúrák

Oriental Languages and Cultures

1. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, altajisztika szakirányon

1. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Altaic Studies

6

2. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, arab szakirányon

2. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Arabic Studies

3. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, hebraisztika szakirányon

3. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Hebrew Studies

4. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, indológia szakirányon

4. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Indian Studies

5. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, iranisztika szakirányon

5. Philologist in Eastern Languages and Cultures. Specialized in Iranian Studies

6. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon

6. Philologist in Eastern Languages and Cultures. Specialized in Japanese Studies

7. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon

7. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Chinese Studies

8. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, koreai szakirányon

8. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in KoreanStudies

9. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, mongol szakirányon

9. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Mongolian Studies

10. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon

10. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Tibetan Studies

11. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, török szakirányon

11. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Turkish Studies

12. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, újgörög szakirányon

12. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Modern Greek Studies

20.

közösségszervezés

Community Coordination

1. kulturális közösségszervező

1. Cultural Community Coordinator

6

2. ifjúsági közösségszervező

2. Youth Community Coordinator

3. humánfejlesztő

3. Human Developer

21.

magyar

Hungarian

magyar alapszakos bölcsész

Expert in Hungarian

6

22.

néprajz

Ethnology

néprajz alapszakos bölcsész

Ethnologist

6

23.

ókori nyelvek és kultúrák

Ancient Languages and
Cultures

1. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, asszíriológia szakirányon

1. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Assyriology)

6

2. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, egyiptológia szakirányon

2. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Egyptology)

3. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, klasszika-filológia szakirányon

3. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Classical Philology)

24.

pedagógia

Pedagogy

pedagógia alapszakos bölcsész

Educationalist

6

25.

pszichológia

Psychology

viselkedéselemző

Human Behaviour Analyst

6

26.

régészet

Archaeology

régészet alapszakos bölcsész

Philologist in Archaeology

6

27.

újlatin nyelvek és kultúrák

Romance Philology and Cultures

1. újlatin nyelvek és kultúrák, francia alapszakos bölcsész

1. Philologist in Romanistics, Specialized in French Studies

6

2. újlatin nyelvek és kultúrák, olasz alapszakos bölcsész

2. Philologist in Romanistics, Specialized in Italian Studies

3. újlatin nyelvek és kultúrák, portugál alapszakos bölcsész

3. Philologist in Romanistics, Specialized in Portuguese Studies

4. újlatin nyelvek és kultúrák, román alapszakos bölcsész

4. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian Studies

5. újlatin nyelvek és kultúrák, román nemzetiségi alapszakos bölcsész

5. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian asEthnicMinority Studies

6. újlatin nyelvek és kultúrák, spanyol alapszakos bölcsész

6. Philologist in Romanistics, Specialized in Spanish Studies

28.

romológia

Roma Studies

romológus

Romologist

6

29.

szabad bölcsészet

Liberal Arts

alapszakos szabad bölcsész

Philologist

6

30.12

szlavisztika

Slavonic Studies

1. szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész

1. Slavonic Studies, Philologist in Russian Studies

6

2. szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész

2. Slavonic Studies, Philologist in Bulgarian Studies

3. szlavisztika, bolgár nemzetiségi alapszakos bölcsész

3. Slavonic Studies, Philologist in Bulgarian as Ethnic Minority Studies

4. szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész

4. Slavonic Studies, Philologist in Czech Studies

5. szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész

5. Slavonic Studies, Philologist in Polish Studies

6. szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész

6. Slavonic Studies, Philologist in Croatian Studies

7. szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész

7. Slavonic Studies, Philologist in Croatian as Ethnic Minority Studies

8. szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész

8. Slavonic Studies, Philologist in Serbian Studies

9. szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész

9. Slavonic Studies, Philologist in Serbianas Ethnic Minority Studies

10. szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész

10. Slavonic Studies, Philologist in Slovakian Studies

11. szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos bölcsész

11. Slavonic Studies, Philologist in Slovakian as Ethnic Minority Studies

12. szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész

12. Slavonic Studies, Philologist in Slovenian Studies

13. szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész

13. Slavonic Studies, Philologist in Slovenian as Ethnic Minority Studies

14. szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész

14. Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian Studies

15. szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész

15. Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian as Ethnic Minority Studies

31.

történelem

History

történelem alapszakos bölcsész

Philologist in History

6

32.

Társadalomtudomány

Social Science

filozófia, politika, gazdaság

Philosophy, Politics, Economy

gazdaság és politikai kapcsolatok szakember

Expert in Political and Economy Studies

6

33.

informatikus könyvtáros

Library and Information Science

informatikus könyvtáros

Librarian and Information Scientist

6

34.

kommunikáció- és médiatudomány

Communication and Media Studies

kommunikátor

Expert in Communication

6

35.

kulturális antropológia

Cultural Anthropology

kulturális antropológia alapszakos szakelőadó

Cultural Anthropologist

6

36.

nemzetközi tanulmányok

International Relations

nemzetközi kapcsolatok szakértő

International Relations Expert

6

37.

politikatudományok

Political Science

politológus

Political Scientist

6

38.

szociális munka

Social Work

szociális munkás

Social Worker

6

39.

szociálpedagógia

Social Pedagogy

szociálpedagógus

Social Pedagogue

6

40.

szociológia

Sociology

szociológia alapszakos szakelőadó

Sociologist

6

41.

Informatika

Computer Science and Information Technology

gazdaságinformatikus

Business Informatics

gazdaságinformatikus

Business Informatics Engineer

6

42.

mérnökinformatikus

Computer Science Engineering

mérnökinformatikus

Computer Science Engineer

6

43.

programtervező informatikus

Computer Science

programtervező informatikus

Computer Scientist

6

44.

üzemmérnök-informatikus

Computer Science Operational Engineering

üzemmérnök-informatikus

Computer Science Operational Engineer

6

45.

Jogi

Legal Science

igazságügyi igazgatási

Judicial Administration

igazságügyi szervező

Judicial Administration Manager

6

46.

személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

Employment Relations and Social Insurance Administration

személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakember

Employment Relations and Social Insurance Expert

6

47.

Gazdaságtudományok

Economic Science

alkalmazott közgazdaságtan

Applied Economics

közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon

Economist in Applied Economics

6

48.

emberi erőforrások

Human Resource Management

közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon

Economist in Human Resource Management

6

49.

fenntartható és körforgásos turizmus

Sustainable and Circular Economy-Based Tourism

közgazdász fenntartható és körforgásos turizmus alapképzési szakon

Economist in Sustainable and Circular Economy-Based Tourism

50.

gazdálkodási és menedzsment

Business Administration and Management

közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Economist in Business Administration and Management

6

51.

kereskedelem és marketing

Commerce and Marketing

közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Economist in Commerce and Marketing

6

52.

közgazdasági adatelemzés

Economic Data Analysis

közgazdász közgazdasági adatelemzés alapképzési szakon

Economist in Data Analysis

6

53.

nemzetközi gazdálkodás

International Business Economics

közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon

Economist in International Business

6

54.

pénzügy és számvitel

Finance and Accounting

közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon

Economist in Finance and Accounting

6

55.

üzleti adattudomány

Data Science in Business

üzleti adattudós

Data Scientist in Business

6

56.

turizmus-vendéglátás

Tourism and Catering

közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon

Economist in Tourism and Catering

6

57.

Műszaki

Engineering Science

anyagmérnöki

Materials Engineering

anyagmérnök

Materials Engineer

6

58.

biomérnöki

Biochemical Engineering

biomérnök

Biochemical Engineer

6

59.

biztonságtechnikai mérnöki

Safety and Security Engineering

biztonságtechnikai mérnök

Safety and Security Technology Engineer

6

60.

energetikai mérnöki

EnergyEngineering

energetikai mérnök

Energy Engineer

6

61.

építészmérnöki

Architectural Engineering

építészmérnök

Architectural Engineer

6

62.

építőmérnöki

Civil Engineering

építőmérnök

Civil Engineer

6

63.

faipari mérnöki

Timber Industry Engineering

faipari mérnök

Timber Industry Engineer

6

64.

fizikus-mérnöki

Physicist Engineering

fizikus-mérnök

Physicist Engineer

6

65.

gépészmérnöki

Mechanical Engineering

gépészmérnök

Mechanical Engineer

6

66.

repülőmérnöki

Professional Pilot

hivatásos pilóta

Professional Pilot

6

67.

ipari termék- és formatervező mérnöki

Industrial Design Engineering

ipari termék- és formatervező mérnök

Industrial Design Engineer

6

68.

járműmérnöki

Vehicle Engineering

járműmérnök

Vehicle Engineer

6

69.

jármű-üzemmérnöki

Vehicle Operational Engineering

jármű-üzemmérnök

Vehicle Operational Engineer

6

70.

kiberbiztonsági mérnöki

Cyber Security Engineering

kiberbiztonsági mérnök

Cyber Security Engineer

6

71.

könnyűipari mérnöki

LightIndustrial Engineering

könnyűipari mérnök

Light Industry Engineer

6

72.

környezetmérnöki

Environmental Engineering

környezetmérnök

Environmental Engineer

6

73.

közlekedésmérnöki

Transportation Engineering

közlekedésmérnök

Transportation Engineer

6

74.

logisztikai mérnöki

Logistics Engineering

logisztikai mérnök

Logistics Engineer

6

75.

mechatronikai mérnöki

Mechatronical Engineering

mechatronikai mérnök

Mechatronical Engineer

6

76.

molekuláris bionika mérnöki

Molecular Bionics Engineering

molekuláris bionikus mérnök

Molecular Bionics Engineer

6

77.

műszaki földtudományi

Earth Science Engineering

földtudományi mérnök

Earth Science Engineer

6

78.

műszaki menedzser

Engineering Management

műszaki menedzser

Engineering Manager

6

78/A.13

repülési infrastruktúra üzemmérnöki

Aviation Infrastructure Engineering

repülési infrastruktúra üzemmérnök

Aviation Infrastructure Engineer

6

79.

tesztmérnöki

Test Engineering

tesztmérnök

Test Engineer

6

80.

tűzvédelmi mérnöki

Fire Safety Engineering

tűzvédelmi mérnök

Fire Safety Engineer

6

81.

vegyészmérnöki

Chemical Engineering

vegyészmérnök

Chemical Engineer

6

82.

villamosmérnöki

Electrical Engineering

villamosmérnök

Electrical Engineer

6

83.

villamos-üzemmérnöki

Electrical Operations Engineering

villamos-üzemmérnök

Electrical Operations Engineer

6

84.

vízügyi üzemeltetési mérnöki

Water Operation Engineering

vízügyi üzemeltetési mérnök

Water Operation Engineer

6

85.14

Orvos- és egészségtudomány

Health
Science

ápolás és betegellátás

Nursing and Patient Care

1. ápoló

1. Nurse

6

2. dietetikus

2. Dietitian

3. gyógytornász-fizioterapeuta

3. Physiotherapist

4. mentőtiszt

4. Ambulance Officer (Paramedic)

5. szülésznő

5. Midwife

6. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta

6. Voice, Speech and Swallowing Therapist

7. ergoterapeuta

7. Occupational Therapist

8. ortopédiai műszerész

8. Orthopedic technician

86.

digitális fogászati tervezés

Digital Technology in Dentistry

digitális fogászati tervező

Digital Dental Designer

6

87.

egészségügyi gondozás és prevenció

Health Care and DiseasePrevention

1. népegészségügyi ellenőr

1. Public Health Supervisor

6

2. védőnő

2. Health Visitor

3. dentálhigiénikus

3. Dental Hygienist

88.

egészségügyi szervező

Health Care Management

egészségügyi szervező

Health Care Manager

6

89.

orvosi diagnosztikai analitikus

Medical Diagnostic Analysis

orvosi diagnosztikai analitikus

Medical Diagnostic Analyst

6

90.

Sporttudomány

Sport Science

edző

Physical Training

szakedző (megjelölve a sportágat)

Physical Trainer (name of sport)

6

91.

rekreáció és életmód

Recreation Management and Health Promotion

rekreáció és életmód szakember

Recreation and Health Promotion Manager

6

92.

sportszervezés

Sports Management

sportszervező

Sports Manager

6

92/A.15

sport-
tudomány

Sport and Exercise Science

sporttudományi szakember

Sport and Exercise Science Analyst

6

93.

Természettudomány

Natural Science

biológia

Biology

biológus

Biologist

6

94.

biotechnológia

Biotechnology

biotechnológus

Biotechnologist

6

95.

fizika

Physics

fizikus

Physicist

6

96.

földrajz

Geography

geográfus

Geographer

6

97.

földtudományi

Earth Sciences

földtudományi kutató

EarthScientist

6

98.

kémia

Chemistry

vegyész

Chemist

6

99.

környezettan

Environmental Studies

alkalmazott környezetkutató

Expert in Applied Environmental Studies

6

100.

matematika

Mathematics

matematikus

Mathematician

6

101.

Művészet

Arts

alkotóművészet és muzikológia

Musical Creative Arts and
Musicology1. zeneszerző

1. Composer

6

2. jazz-zeneszerző

2. Jazz Composer

3. muzikológus

3. Musicologist

4. zenei asszisztens

4. Music Assistant

5. elektronikus zenei médiaasszisztens

5. Electronic Music Assistant

6. alkalmazott zeneszerző

6. Composer of Applied Music

102.

animáció

Animation

animációs tervező

Animation Designer

6

103.

cirkuszművészet

Circus Arts

cirkuszművész

Circus Performer

6

104.

designkultúra

Design Culture

designelemző

Design Culture Expert

6

105.

előadó-művészet

Performance

1. klasszikus zongora előadóművész

1. Classical Instrumental Music Performer (Piano)

6

2. klasszikus orgona előadóművész

2. Classical Instrumental Music Performer (Organ)

6

3. klasszikus csembaló előadóművész

3. Classical Instrumental Music Performer (Harpsichord)

6

4. klasszikus harmonika előadóművész

4. Classical Instrumental Music Performer (Accordion)

6

5. klasszikus hárfa előadóművész

5. Classical Instrumental Music Performer (Harp)

6

6. klasszikus gitár előadóművész

6. Classical Instrumental Music Performer (Guitar)

6

7. klasszikus lant előadóművész

7. Classical Instrumental Music Performer (Lute)

6

8. klasszikus cimbalom előadóművész

8. Classical Instrumental Music Performer (Cimbalom / Dulcimer)

6

9. klasszikus hegedű előadóművész

9. Classical Instrumental Music Performer (Violin)

6

10. klasszikus mélyhegedű előadóművész

10. Classical Instrumental Music Performer (Viola)

6

11. klasszikus gordonka előadóművész

11. Classical Instrumental Music Performer (Cello)

6

12. klasszikus gordon előadóművész

12. Classical Instrumental Music Performer (DoubleBass)

6

13. klasszikus furulya előadóművész

13. Classical Instrumental Music Performer (Recorder)

6

14. klasszikus fuvola előadóművész

14. Classical Instrumental Music Performer (Flute)

6

15. klasszikus oboa előadóművész

15. Classical Instrumental Music Performer (Oboe)

6

16. klasszikus klarinét előadóművész

16. Classical Instrumental Music Performer (Clarinet)

6

17. klasszikus szaxofon előadóművész

17. Classical Instrumental Music Performer (Saxophone)

6

18. klasszikus fagott előadóművész

18. Classical Instrumental Music Performer (Bassoon)

6

19. klasszikus kürt előadóművész

19. Classical Instrumental Music Performer (Horn)

6

20. klasszikus trombita előadóművész

20. Classical Instrumental Music Performer (Trumpet)

6

21. klasszikus harsona előadóművész

21. Classical Instrumental Music Performer (Trombone)

6

22. klasszikus tuba előadóművész

22. Classical Instrumental Music Performer (Tuba)

6

23. klasszikus ütőhangszeres előadóművész

23. Classical Instrumental Music Performer (Percussion)

6

24. klasszikus ének előadóművész

24. Classical Music Singer

6

25. jazz-zongora előadóművész

25. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Piano)

6

26. jazzgitár előadóművész

26. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Guitar)

6

27. jazzbasszusgitár előadóművész

27. Jazz Instrumental Performer
(Jazz BassGuitar)

6

28. jazzbőgő előadóművész

28. Jazz Instrumental Performer
(Jazz DoubleBass)

6

29. jazzszaxofon előadóművész

29. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Saxophone)

6

30. jazztrombita előadóművész

30. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Trumpet)

6

31. jazzharsona előadóművész

31. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Trombone)

6

32. jazzdob előadóművész

32. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Drums)

6

33. jazzének előadóművész

33. Jazz Music Singer

6

34. zenekarvezető előadóművész

34. Orchestral Conductor

6

35. kórusvezető előadóművész

35. Choir Conductor

6

36. egyházzene előadóművész

36. Church Music Performer

6

37. népi vonós (hegedű) előadóművész

37. Folk Music Performer (Violin)

6

38. népi vonós (brácsa) előadóművész

38. Folk Music Performer (Viola)

6

39. népi vonós (cselló-bőgő) előadóművész

39. Folk Music Performer
(Cello-DoubleBass)

6

40. népi pengetős (citera-tekerő) előadóművész

40. Folk Music Performer
(Zither-Rotary Lute [Hurdy-gurdy])

6

41. népi pengetős (citera-koboz) előadóművész

41. Folk Music Performer
(Zither-Koboz [Historical Hungarian Lute])

6

42. népi pengetős (tambura) előadóművész

42. Folk Music Performer (Tambura)

6

43. népi fúvós (furulya) előadóművész

43. Folk Music Performer (Recorder)

6

44. népi fúvós (duda-furulya) előadóművész

44. Folk Music Performer
(Bagpipe-recorder)

6

45. népi fúvós (klarinét-tárogató) előadóművész

45. Folk Music Performer (Clarinet-
Tarogato [Hungarian Folk Clarinet])

6

46. népi cimbalom előadóművész

46. Folk Music Performer (Cimbalom)

6

47. népi ének előadóművész

47. Folk Music Performer
(Folk Singing)

6

106.

építőművészet

Architectural Design

építőművész

Architectural Designer

6

107.

formatervezés

Industrial and Product Design

formatervező

Industrial and Product Designer

6

108.

fotográfia

Photography

fotográfus művész

Photographer

6

109.

képzőművészet-elmélet

Fine Art Theory

képzőművészeti elemző

Fine Art Theoretician

6

110.

koreográfus

Choreography

koreográfus

Choreographer

6

111.

látványtervezés

Scenography

látványtervező

Scenographer

6

112.

média design

Media Design

média designer

Media Designer

6

113.

mozgókép

Motion Picture Studies

1. mozgókép szakos film- és televíziórendező

1. Motion Picture Director

6

2. mozgókép szakos filmvágó

2. Motion Picture Editor

6

3. mozgókép szakos hangmester

3. Motion Picture Sound Director

6

4. mozgókép szakos gyártásszervező

4. Motion Picture Line Producer

6

5. mozgókép szakos operatőr

5. Motion Picture Cinematographer

6

6. mozgókép szakos filmíró

6. Motion Picture Screenwriter

6

114.

táncművész

Dance

1. táncművész (klasszikus balett)

1. Dance Artist (Classical Ballet)

6

2. táncművész (magyar néptánc)

2. Dance Artist (Hungarian Folk Dances)

6

3. táncművész (moderntánc)

3. Dance Artist (Modern Dance)

6

4. táncművész (kortárstánc)

4. Dance Artist (Contemporary Dance)

6

5. táncművész (színházi tánc)

5. Dance Artist (Theatrical Dances)

6

115.

táncos és próbavezető

Dance and Rehearsal Coaching

1. táncos és próbavezető (klasszikus balett)

1. Dancer and Coach (Classical Ballet)

6

2. táncos és próbavezető (magyar néptánc)

2. Dancer and Coach (Hungarian Folk Dances)

6

3. táncos és próbavezető (moderntánc)

3. Dancer and Coach (Modern Dance)

6

4. táncos és próbavezető (színházi tánc)

4. Dancer and Coach (Theatrical Dances)

6

5. táncos és próbavezető (társastánc)

5. Dancer and Coach (Ballroom Dances)

6

6. táncos és próbavezető (divattánc)

6. Dancer and Coach (Fashion Dances)

6

116.

tárgyalkotás

Designer Making

tárgyalkotó

Designer Maker

6

117.

televíziós műsorkészítő

Television Production

televíziós műsorkészítő

Television Production Expert

6

118.

tervezőgrafika

Graphic Design

tervezőgrafikus

Graphic Designer

6

119.

textiltervezés

Textile Design

textiltervező

TextileDesigner

6

120.

vizuális művészet

Visual Art

vizuális művész

Visual Artist

6

121.

Művészetközvetítés

Art Education

drámainstruktor

Drama Instruction

drámainstruktor

Drama Instructor

6

122.

képi ábrázolás

Visual Representation

alapszakos festő/grafikus

Visual Representation Artist

6

123.

kortárs könnyűzene

Contemporary Music

1. könnyűzenész (gitár)

1. Pop Musician (Guitar)

6

124.

2. könnyűzenész (basszusgitár)

2. Pop Musician (Bass Guitar)

6

3. könnyűzenész (billentyűs hangszerek)

3. Pop Musician (Keyboards)

6

4. könnyűzenész (szaxofon)

4. Pop Musician (Saxophone)

6

5. könnyűzenész (harsona)

5. Pop Musician (Trombone)

6

6. könnyűzenész (trombita)

6. Pop Musician (Trumpet)

6

7. könnyűzenész (ütőhangszerek)

7. Pop Musician (Percussions)

6

8. könnyűzenész (ének)

8. Pop Musician (Singing)

6

125.

mozgóképkultúra és médiaismeret

Film and Media Studies

mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakos szakember

Film and Media Specialist

6

126.

környezetkultúra

Environmental Design

környezettervező szakember

Environmental Designer

6

127.

kézműves tárgykultúra

Craftsmanship

kézműves tárgykultúra szakember

Craftsman Artist

6

128.

zenekultúra

Music Culture

zenekultúra szakember

Music Culture Expert

6

3. melléklet a 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelethez

Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és MKKR szint

2.

Agrár

Agricultural Science

állatorvosi

Veterinary Medicine

okleveles állatorvos doktor

Veterinary Surgeon

7

3.

agrármérnöki

Agricultural Engineering

okleveles agrármérnök

Agricultural Engineer

7

4.

állattenyésztő mérnöki

Animal Husbandry Engineering

okleveles állattenyésztő mérnök

Animal Husbandry Engineer

7

5.

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

Food Safety and Quality Engineering

okleveles élelmiszerbiztonsági és
-minőségi mérnök

Food Safety and Quality Engineer

7

6.

élelmiszermérnöki

Food Science and Technology Engineering

okleveles élelmiszermérnök

Food Science and Technology Engineer

7

7.

erdőmérnöki

Forestry Engineering

okleveles erdőmérnök

Forestry Engineer

7

8.

kertészmérnöki

Horticultural Engineering

okleveles kertészmérnök

Horticultural Engineer

7

9.

környezetgazdálkodási agrármérnöki

Agricultural Environmental Management Engineering

okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

Agricultural Environmental Management Engineer

7

10.

mezőgazdasági biotechnológus

Agricultural Biotechnology

okleveles mezőgazdasági biotechnológus

Agricultural Biotechnologist

7

11.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry

okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry

7

12.

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

Agricultural Water Management Engineering

okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök

Agricultural Water Management Engineer

7

13.

növényorvosi

Plant Protection

okleveles növényorvos

Plant Protection Engineer

7

14.

növénytermesztő mérnöki

Crop Production Engineering

okleveles növénytermesztő mérnök

Crop Production Engineer

7

15.

szőlész-borász mérnöki

Viticulture and Oenology Engineering

okleveles szőlész-borász mérnök

Viticulture and Oenology Engineer

7

16.

tájépítész mérnöki

Landscape Architecture

okleveles tájépítész mérnök

Landscape Architect

7

17.

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

Animal Nutrition and Feed Safety Engineering

okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

Animal Nutrition and Feed Safety Engineer

7

18.

természetvédelmi mérnöki

Nature Conservation Engineering

okleveles természetvédelmi mérnök

Nature Conservation Engineer

7

19.

vadgazda mérnöki

Wildlife Management Engineering

okleveles vadgazda mérnök

Wildlife Management Engineer

7

20.

vidékfejlesztési agrármérnöki

Rural Development Engineering

okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

Rural Development Engineer

7

21.

Bölcsészettudomány

Arts and Humanities

afrikanisztika

African Studies

okleveles afrikanisztika szakos bölcsész

Philologist in African Studies

7

22.

alkalmazott nyelvészet

Applied Linguistics

okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész

Applied Linguist

7

23.

altajisztika

Altaic Studies

okleveles altajisztika szakos bölcsész

Altaicist

7

24.

amerikanisztika

American Studies

okleveles amerikanisztika szakos bölcsész

Philologist in American Studies

7

25.

andragógia

Adult Education

okleveles andragógus

Adult Educator

7

26.

anglisztika

English Studies

okleveles anglisztika szakos bölcsész

Philologist in English Studies

7

27.

angol nyelvoktató

Instruction of English as a Foreign Language

okleveles angol nyelvoktató bölcsész

Instructor of English as a Foreign Language

7

28.

arabisztika

Arabic Studies

okleveles arabisztika szakos bölcsész

Expert in Arabic Studies

7

29.

asszíriológia

Assyriology

okleveles asszíriológia szakos bölcsész

Assyriologist

7

30.

Balkán-tanulmányok

Balkan Studies

okleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsész

Expert in Balkan Studies

7

31.

beszédtudomány

Speech Science

okleveles beszédtudomány szakos bölcsész

Philologist in Speech Science

7

32.

bizantinológia

Byzantine Studies

okleveles bizantinológia szakos bölcsész

Philologist in Byzantine Studies

7

33.

bolgár nyelv és irodalom

Bulgarian Language and Literature

okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Bulgarian Language and Literature

7

34.

buddhizmus tanulmányok

Buddhist Studies

okleveles buddhizmus tanulmányok szakos bölcsész

Philologist in Buddhist Studies

7

35.

családpedagógiai tanácsadó

Consultancy in Family Education

okleveles családpedagógiai tanácsadó

Family Education Consultant

7

36.

cseh nyelv és irodalom

Czech Language and Literature

okleveles cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Czech Language and Literature

7

37.

digitális bölcsészet

Digital Humanities

okleveles bölcsész digitális bölcsészet szakon

Expert in Digital Humanities

7

38.

egyiptológia

Egyptology

okleveles egyiptológia szakos bölcsész

Egyptologist

7

39.

elméleti nyelvészet

Theoretical Linguistics

okleveles elméleti nyelvész

Philologist in Theoretical Linguistics

7

40.

emberi erőforrás tanácsadó

Human Resource Counselling

okleveles emberi erőforrás tanácsadó

Human Resource Counsellor

7

41.

esztétika

Aesthetics

okleveles esztétika szakos bölcsész

Aesthetician

7

42.

etika

Ethics

okleveles etika szakos bölcsész

Expert in Ethics

7

43.

filmtudomány

Film Studies

okleveles filmtudomány szakos bölcsész

Expert in Film Studies

7

44.

filozófia

Philosophy

okleveles filozófia szakos bölcsész

Philosopher

7

45.

finnugrisztika

Finno-Ugric Studies

okleveles finnugrisztika szakos bölcsész

Philologist in Finno-Ugric Studies

7

46.

fordító és tolmács

Translation and Interpreting

okleveles fordító és tolmács

Translator and Interpreter

7

47.

francia nyelv, irodalom és kultúra

French Language, Literature and Culture

okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in French Language, Literature and Culture

7

48.

gyermekkultúra

Culture of Early Childhood

okleveles gyermekkultúra szakos szakember

Expert in Early Childhood Culturea Studies

7

49.

hebraisztika

Hebrew Studies

okleveles hebraisztika szakos bölcsész

Expert in Hebrew Studies

7

50.

horvát nyelv és irodalom

Croatian Language and Literature

okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Croatian Language and Literature

7

51.

hungarológia

Hungarian Studies

hungarológia szakos bölcsész

Hungarologist

7

52.

indológia

Indian Studies

okleveles indológia szakos bölcsész

Expert in Indian Studies

7

53.

iranisztika

Iranian Studies

okleveles iranisztika szakos bölcsész

Expert in Iranian Studies

7

54.

irodalom- és kultúratudomány

Literary and Cultural Studies

okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész

Philologist of Literary and Cultural Studies

7

55.

iszlám tanulmányok

Islamic Studies

okleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsész

Expert in Islamic Studies

7

56.

Japán-tanulmányok

Japanese Studies

okleveles Japán-szakértő

Expert in Japanese Studies

7

57.

klasszika-filológia

Classical Philology

okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész

Classical Philologist

7

58.

Korea-tanulmányok

Korean Studies

okleveles Korea-szakértő

Expert in Korean Studies

7

59.

Közép-Európa tanulmányok

Central European Studies

okleveles Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész

Central European Studies Expert

7

60.

kreatív írás és művészeti kritika

Creative Writing and Art Criticism

okleveles kreatív írás és művészeti kritika szakos bölcsész

Philologist in CreativeWriting and Art Criticism

7

61.

kulturális mediáció

Cultural Mediation

okleveles kulturális mediátor

Culture Mediator

7

62.

kulturális örökség tanulmányok

Cultural Heritage Studies

okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember

Specialist of CulturalHeritageStudies

7

63.

Latin-Amerika tanulmányok

Latin American Studies

okleveles Latin-Amerika tanulmányok szakos bölcsész

Expert in Latin American Studies

7

64.

lengyel nyelv és irodalom

Polish Language and Literature

okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Polish Language and Literature

7

65.

levéltár

Archival Science

okleveles levéltáros

Archivist

7

66.

logika és tudományfilozófia

Logic and Philosophy of Science

okleveles logika és tudományfilozófia szakos bölcsész

Expert in Logic and Philosophy of Science

7

66/A.16

magyar mint idegennyelv- oktató

Instruction of Hungarian as a Foreign Language

okleveles magyar mint idegennyelv- oktató bölcsész

Instructor of Hungarian as a Foreign Language

7

67.

magyar nyelv és irodalom

Hungarian Language and Literature Studies

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Hungarian Language and Literature

7

68.

mentálhigiénés családkonzulens

Mental Health Family Consultant

okleveles mentálhigiénés családkonzulens

Mental Health Family Consultant

7

69.

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő

Mental Health in Relations and Community Development

okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember

Expert in Mental Health in Relations and Community Development

7

70.

Mongólia-tanulmányok

Mongolian Studies

okleveles Mongólia-szakértő

Expert in Mongolian Studies

7

71.

művészettörténet

Art History

okleveles művészettörténész

Art Historian

7

72.

néderlandisztika

Dutch Language and Culture Studies

okleveles néderlandisztika szakos bölcsész

Philologist of Dutch Language and Culture

7

73.

német nemzetiségi nyelv és irodalom

Language and Literature of Germanas a Minority Language

okleveles német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist of Germanas a Minority Language

7

74.

német nyelv, irodalom és kultúra

German Language, Literature and Culture

okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in German Language, Literature and Culture

7

75.

néprajz

Ethnolgy

okleveles néprajz szakos bölcsész

Ethnologist

7

76.

neveléstudomány

Educational Science

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész

Educational Scientist

7

77.

olasz nyelv, irodalom és kultúra

Italian Language, Literature and Culture

okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in Italian Language, Literature and Culture

7

78.

orosz nyelv és irodalom

Russian Language and Literature

okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Russian Language and Literature

7

79.

örmény tanulmányok

Global Armenian Studies

okleveles örmény tanulmányok szakos bölcsész

Expert in Global Armenian Studies

7

80.

portugál nyelv, irodalom és kultúra

Portuguese Language, Literature and Culture

okleveles portugál nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in Portuguese Language, Literature and Culture

7

81.

pszichológia

Psychology

okleveles pszichológus

Psychologist

7

82.

régészet

Archaeology

okleveles régész

Archaeologist

7

83.

román nyelv, irodalom és kultúra

Romanian Language, Literature and Culture

okleveles román nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in Romanian Language, Literature and Culture

7

84.

romológia

Roma Studies

okleveles romológus

Romologist

7

85.

ruszisztika

Russian Studies

okleveles ruszisztika szakos bölcsész szakember

Philologist in Russian Studies

7

86.

Kína-tanulmányok

Chinese Studies

okleveles Kína-szakértő

Expert in Chinese Studies

7

87.

skandinavisztika

Scandinavian Studies

okleveles skandinavisztika szakos bölcsész

Philologist in Scandinavian Languages and Literature

7

88.

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

Spanish Language, Literature and Culture

okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in Spanish Language, Literature and Culture

7

89.

szemiotika

Semiotics

okleveles szemiotika szakos bölcsész

Semiotician

7

90.

szerb nyelv és irodalom

Serbian Language and Literature

okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Serbian Language and Literature

7

91.

színháztudomány

Theatre Studies

okleveles színháztudomány szakos bölcsész okleveles

Theatre Studies Expert

7

92.

szlavisztika

Slavic Studies

okleveles szlavisztika szakos bölcsész

Philologist in Slavic Studies

7

93.

szlovák nyelv és irodalom

Slovakian Language and Literature

okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Slovakian Language and Literature

7

94.

szlovén nyelv és irodalom

Slovenian Language and Literature

okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Slovenian Language and Literature

7

95.

társadalmi befogadás tanulmányok

Social Integration

okleveles társadalmi befogadás tanácsadó

SocialIntegration Counsellor

7

96.

tibetológia

Tibetan Studies

okleveles tibetológia szakos bölcsész

Philologist in Tibetan Studies

7

97.

történelem

History

okleveles történész

Historian

7

98.

történeti muzeológia

Historical Museology

okleveles történeti muzeológus

Historical Museologist

7

99.

turkológia

Turkic Studies

okleveles turkológia szakos bölcsész

Expert in Turkic Studies

7

100.

újgörög nyelv, irodalom és kultúra

Modern Greek Language, Literature and Culture

okleveles újgörög nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in Modern Greek Language, Literature and Culture

7

101.

ukrán nyelv és irodalom

Ukrainian Language and Literature

okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Ukrainian Language and Literature

7

102.

vallástörténet

History of Religion

okleveles vallástörténész

Expert in History of Religion

7

103.

vallástudomány

Religious Studies

okleveles vallástudomány szakos bölcsész

Expert in Religious Studies

7

104.

Társadalomtudomány

Social Science

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás

Health Policy, Planning and Financing

okleveles egészségpolitikai szakértő

Expert in Health Policy, Planning and Financing

7

105.

humánökológia

Human Ecology

okleveles humánökológia szakember

Expert in Human Ecology

7

106.

interdiszciplináris családtudomány

Interdisciplinary Family Studies

okleveles interdiszciplináris családtudományi szakember

Expert in Interdisciplinary Family Studies

7

107.

Kelet-Ázsia tanulmányok

East Asian Studies

okleveles Kelet-Ázsia elemző

Expert in East Asian Studies

7

108.

kisebbségpolitika

Ethnic and Minority Policy

okleveles kisebbségpolitikai szakember

Ethnic and Minority Policy Expert

7

109.

kommunikáció- és médiatudomány

Communication and Media Studies

okleveles kommunikáció- és médiaszakértő

Communications and Media Studies Expert

7

110.

könyvtár- és információtudomány

Library and Information Science

okleveles informatikus könyvtáros

Librarian and Information Scientist

7

111.

közösségi és civil tanulmányok

Community and Civil Development Studies

okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember

Expert in Community and Civil Development Studies

7

112.

kulturális antropológia

Cultural Anthropology

okleveles kulturális antropológus

Cultural Anthropologist

7

113.

nemzetközi tanulmányok

International Relations

okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

International Relations Expert

7

114.

politikai gazdaságtan

Political Economy

okleveles politológus közgazdász

Political Economist

7

115.

politikatudomány

Political Science

okleveles politológus

Political Scientist

7

116.

survey statisztika és adatanalitika

Survey Statistics and Data Analysis

okleveles survey statisztika és adatanalitikai szakértő

Survey Statistician and Data Analyst

7

117.

szociális munka

Social Work

okleveles szociális munkás

Social Worker

7

118.

szociálpedagógia

Social Pedagogy

okleveles szociálpedagógus

Social Pedagogue

7

119.

szociálpolitika

Social Policy

okleveles szociálpolitikus

Social Policy Expert

7

120.

szociológia

Sociology

okleveles szociológus

Sociologist

7

121.

társadalmi-viselkedéselemzés

Social Behavior Analysis

okleveles társadalmi-
viselkedéselemző

Social Behavior Analyst

7

122.

Informatika

Computer Science and Information Technology

autonómrendszer-informatikus

Computer Science for Autonomous Systems

okleveles autonómrendszer-
informatikus

Computer Scientist for Autonomous Systems

7

123.

adattudomány

Data Science

okleveles adattudós

Data Scientist

7

124.

gazdaságinformatikus

Business Informatics

okleveles gazdaságinformatikus

Business Informatics Engineer

7

125.

mérnökinformatikus

Computer Science Engineering

okleveles mérnökinformatikus

Computer Science Engineer

7

126.

orvosi biotechnológia

Medical Biotechnology

okleveles orvosi biotechnológus

Medical Biotechnologist

7

127.

programtervező informatikus

Computer Science

okleveles programtervező informatikus

Computer Scientist

7

128.

Jogi

Legal Science

európai és nemzetközi üzleti jog

European and International Business Law

európai és nemzetközi üzleti mesterjogász

European and International Business Lawyer

7

129.

jogász

Law

okleveles jogász

Jurist

7

130.

kodifikátor

Legal Regulation in Public Administration

okleveles kodifikátor

Legal Expert in Regulation

7

131.

kriminológia

Criminology

okleveles kriminológus

Criminologist

7

132.

személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás

Labour Relations and Social Security Administration

okleveles személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakember

Labour Relations and Social Security Expert

7

133.

összehasonlító állam- és jogtudományok

Comparative Law

összehasonlító jogi mesterjogász

Expert in Comparative Law

7

134.

Gazdaság-
tudományok

Economic Sciences

agrárközgazdász

Agricultural Ecomomics

okleveles közgazdász agrárközgazdász szakon

Agricultural Ecomomist

7

135.

biztosítási és pénzügyi matematika

Actuarial and Financial Mathematics

okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász

Actuarial and Financial Mathematician-Economist

7

136.

családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana

Economics of Family Policy and Public Policiesfor Human Development

okleveles közgazdász családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana szakon

Economist in Family Policy and in Public Policiesfor Human Development

7

137.

ellátásilánc-menedzsment

Supply Chain Management

okleveles ellátásilánc menedzser

Supply Chain Manager

7

138.

gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés

Economic and Financial Mathematical Analysis

okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés szakon

Economist in Economic and Financial Mathematical Analysis

7

139.

körforgásos gazdaság menedzsment

Circular Economy Management

okleveles körforgásos gazdaság menedzser

Circular Economy Manager

7

140.

közgazdálkodás és közpolitika

Public Policy and Management

okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon

Economist in Public Policy and Management

7

141.

közgazdasági elemző

Economic Analysis

okleveles közgazdasági elemző

Economic Analyst

7

142.

kutatási menedzser

Research Management

okleveles közgazdász kutatási menedzser szakon

Economist in Research Management

7

143.

marketing

Marketing

okleveles közgazdász marketing szakon

Economist in Marketing

7

144.

Master of Business Administration (MBA)

Master of Business Administration (MBA)

okleveles közgazdász MBA szakon

Economist

7

145.

nemzetközi adózás

Master in International Taxation

okleveles közgazdász nemzetközi adózás szakon

Economist in International Taxation

7

146.

nemzetközi fejlesztés

International Development

okleveles közgazdász nemzetközi fejlesztés szakon

Economist in International Development

7

147.

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

International Economy and Business

okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

Economist in International Economy and Business

7

148.

pénzügy

Finance

okleveles közgazdász pénzügy szakon

Economist in Finance

7

149.

regionális és környezeti gazdaságtan

Regional and Environmental Economic Studies

okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon

Economist in Regional and Environmental Economic Studies

7

150.

sportközgazdász

Sports Economics

okleveles sportközgazdász

Sports Economist

7

151.

számvitel

Accounting

okleveles közgazdász számvitel szakon

Economist in Accountancy

7

152.

turizmus-menedzsment

Tourism Management

okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon

Economist in Tourism Management

7

153.

vállalatgazdaságtan

Business Economics

okleveles közgazdász vállalatgazdaság szakon

Economist in Business Management

7

154.

vállalkozásfejlesztés

Business Development

okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon

Economist in Enterprise Development and Entrepreneurship

7

155.

vezetés és szervezés

Management and Leadership

okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon

Economist in Management and Leadership

7

156.

Műszaki

Engineering Science

alapanyaggyártási folyamatmérnöki

Process Engineeringfor Raw Material Production

okleveles alapanyaggyártási folyamatmérnök

Process Engineerfor Raw MaterialProduction

7

157.

anyagmérnöki

Materials Engineering

okleveles anyagmérnök

Materials Engineer

7

158.

autonóm járműirányítási mérnöki

Autonomous Vehicle Control Engineering

okleveles autonóm járműirányítási mérnök

Autonomous Vehicle Control Engineer

7

159.

bánya- és geotechnikai mérnöki

Mining and Geotechnical Engineering

okleveles bánya- és geotechnikai mérnök

Mining and Geotechnical Engineer

7

160.

biomérnöki

BiochemicalEngineering

okleveles biomérnök

Biochemical Engineer

7

161.

biztonságtechnikai mérnöki

Safety and Security Engineering

okleveles biztonságtechnikai mérnök

Safety and Security Engineer

7

162.

egészségügyi mérnöki

Biomedical Engineering

okleveles egészségügyi mérnök

Biomedical Engineer

7

163.

energetikai mérnöki

Energy Engineering

okleveles energetikai mérnök

Energy Engineer

7

164.

építész

Architect

okleveles építész

Architect

7

165.

építészmérnöki

Architecture

okleveles építészmérnök

Architect

7

166.

építményinformatikai mérnöki

Construction Information Technology Engineering

okleveles építményinformatikai mérnök

Construction Information Technology Engineer

7

167.

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki

Building Service and Process Engineering

okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök

Building Service and Process Engineer

7

168.

faipari mérnöki

Timber Industry Engineering

okleveles faipari mérnök

Timber Industry Engineer

7

169.

földmérő- és térinformatikai mérnöki

Land Surveying and Geoinformatics Egineering

okleveles földmérő- és térinformatikai mérnök

Land Surveying and Geoinformatics Engineer

7

170.

földtudományi mérnöki

Earth Sciences Engineering

okleveles földtudományi mérnök

Earth Sciences Engineer

7

171.

gépészeti modellezés

Mechanical Engineering Modelling

okleveles gépészeti modellező mérnök

Mechanical Modelling Engineer

7

172.

gépészmérnöki

Mechanical Engineering

okleveles gépészmérnök

Mechanical Engineer

7

173.

gyógyszervegyész-mérnöki

Pharmaceutical Engineering

okleveles gyógyszervegyész-
mérnök

Pharmaceutical Engineer

7

174.

hidrogeológus mérnöki

Hydrogeological Engineering

okleveles hidrogeológus mérnök

Hydrogeological Engineer

7

175.

info-bionika mérnöki

Info-Bionics Engineering

okleveles info-bionikus mérnök

Info-Bionics Engineer

7

176.

infrastruktúra-építőmérnöki

Infrastructural Engineering

okleveles infrastruktúra-
építőmérnök

Infrastructural Engineer

7

177.

ipari terméktervező mérnöki

Industrial Design Engineering

okleveles ipari terméktervező mérnök

Industrial Design Engineer

7

178.

járműmérnöki

Vehicle Engineering

okleveles járműmérnök

Vehicle Engineer

7

179.

kohómérnöki

Metallurgical Engineering

okleveles kohómérnök

Metallurgical Engineer

7

180.

könnyűipari mérnöki

LightIndustrial Engineering

okleveles könnyűipari mérnök

LightIndustry Engineer

7

181.

körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnöki

Design an Development Engineeringfor a CircularEconomy

okleveles körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnöki

Design an Development Engineer for a Circular Economy

7

182.

környezetmérnöki

Environmental Engineering

okleveles környezetmérnök

Environmental Engineer

7

183.

közlekedésmérnöki

Transportation Engineering

okleveles közlekedésmérnök

Transportation Engineer

7

184.

létesítménymérnöki

Construction Engineering

okleveles létesítménymérnök

Construction Engineer

7

185.

logisztikai mérnöki

Logistics Engineering

okleveles logisztikai mérnök

Logistics Engineer

7

186.

mechatronikai mérnöki

Mechatronical Engineering

okleveles mechatronikai mérnök

Mechatronical Engineer

7

187.

műanyag- és száltechnológiai mérnöki

Polymer and FibreTechnology Engineering

okleveles műanyag- és száltechnológiai mérnök

Polymer and Fibre Technology Engineer

7

188.

műszaki menedzser

Engineering Management

okleveles műszaki menedzser

Engineering Manager

7

189.

olaj- és gázmérnöki

Oil and Gas Engineering

okleveles olaj- és gázmérnök

Oil and Natural Gas Engineer

7

190.

olajmérnöki

Petroleum Engineering

okleveles olajmérnök

Petroleum Engineer

7

191.

sportmérnöki

Sports Engineering

okleveles sportmérnök

Sports Engineer

7

192.

szerkezet-építőmérnöki

Structural Engineering

okleveles szerkezet-építőmérnök

Structural Engineer

7

193.

szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki

Petroleum Geoengineering

okleveles szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök

Petroleum Geoengineer

7

194.

településmérnöki

Urban Systems Engineering

okleveles településmérnök

Urban Systems Engineer

7

195.

űrmérnöki

Space Engineering

okleveles űrmérnök

Space Engineer

7

196.

védelmi infokommunikációs rendszertervező

Defence C3 Systems Management

okleveles védelmi infokommunikációs rendszertervező

Defence C3 Systems Manager

7

197.

vegyészmérnöki

Chemical Engineering

okleveles vegyészmérnök

Chemical Engineer

7

198.

villamosmérnöki

Electrical Engineering

okleveles villamosmérnök

Electrical Engineer

7

199.

Orvos- és egészségtudomány

Medical and Health Science

általános orvos

Medicine

okleveles orvosdoktor

Doctor of Medicine

7

200.

kiterjesztett hatáskörű ápoló

Advanced Practice in Nursing

okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló

Advanced Practice Nurse

7

201.

egészségpszichológia

Health Psychology

okleveles egészségpszichológus

Health Psychologist

7

202.

egészségügyi menedzser

Health Care Management

okleveles egészségügyi menedzser

Health Care Manager

7

203.

egészségügyi szociális munka

Social Work in Health Care

okleveles egészségügyi szociális munkás

Social Worker in Health Care

7

204.

fizioterápia

Physiotherapy

okleveles fizioterapeuta

Physiotherapist

7

205.

fogorvos

Dentistry

okleveles fogorvos doktor

Dentist (D.M.D. -
doctormedicinaedentariae)

7

206.

gyógyszerész

Pharmacy

okleveles gyógyszerész

Pharmacist
(Pharm. D - doctorpharmaciae)

7

207.

klinikai laboratóriumi kutató

Clinical Laboratory Sciences

okleveles klinikai laboratóriumi kutató

Clinical Laboratory Scientist

7

208.

komplex rehabilitáció

Complex Rehabilitation

okleveles rehabilitációs szakember

Rehabilitationist

7

209.

népegészségügyi

Public Health

okleveles népegészségügyi szakember

Expert in Public Health

7

210.

radiográfia

Radiography

okleveles radiográfus

Radiographer

7

211.

szakvédőnő

Health Visitor

okleveles szakvédőnő

Advanced Heatlh Visitor

7

212.

szülészeti-nőgyógyászati szonográfia

Obstetric and Gynecological Sonography

okleveles szülészeti-nőgyógyászati szonográfus

Obstetric and Gynecological Sonographer

7

213.

táplálkozástudományi

Nutritional Sciences

okleveles táplálkozástudományi szakember

Nutritionist

7

214.

Sporttudomány

Sport Science

humánkineziológia

Human Kinesiology

okleveles humánkineziológus

Human Kinesiologist

7

215.

sportmenedzser

Sports Management

okleveles sportmenedzser

Sports Manager

7

216.

szakedző

Sports Coaching

okleveles szakedző (a sportág megjelölésével)

Sports Coachspecialized in (Name of Sport)

7

217.

Természettudomány

Natural Science

alkalmazott matematikus

Applied Mathematics

okleveles alkalmazott matematikus

Applied Mathematician

7

218.

anyagtudomány

Materials Science

okleveles anyagkutató

Materials Scientist

7

219.

biológus

Biology

okleveles biológus

Biologist

7

220.

biotechnológia

Biotechnology

okleveles biotechnológus

Biotechnologist

7

221.

csillagász

Astronomy

okleveles csillagász

Astronomer

7

222.

fizikus

Physics

okleveles fizikus

Physicist

7

223.

földtudomány

EarthSciences

okleveles földtudományi kutató

EarthScientist

7

224.

geofizikus

Geophysics

okleveles geofizikus

Geophysicist

7

225.

geográfus

Geography

okleveles geográfus

Geographer

7

226.

geoinformatika

Geoinformatics

okleveles geoinformatikus

Expert in Geoinformatics

7

227.

geológus

Geology

okleveles geológus

Geologist

7

228.

hidrobiológus

Hydrobiology

okleveles hidrobiológus

Hydrobiologist

7

229.

környezettudomány

Environmental Science

okleveles környezetkutató

Environmental Scientist

7

230.

kutató zoológus

Zoology

okleveles kutató zoológus

ZoologyResearcher

7

231.

matematikus

Mathematics

okleveles matematikus

Mathematician

7

232.

meteorológus

Meteorology

okleveles meteorológus

Meteorologist

7

233.

molekuláris biológia

Molecular Biology

okleveles molekuláris biológus

Molecular Biologist

7

234.

számítógépes és kognitív idegtudomány

Computational and Cognitive Neuroscience

okleveles számítógépes és kognitív idegtudományi kutató

Computational and Cognitive Neuroscientist

7

235.

térképész

Cartography

okleveles térképész

Cartographer

7

236.

vegyész

Chemistry

okleveles vegyész

Chemist

7

237.

Művészet

Arts

animáció

Animation

okleveles animációs filmrendező művész

Animation Film Director

7

238.

belsőépítész tervezőművész

Interior and Spatial Design

okleveles belsőépítész tervezőművész

Interior and Spatial Designer

7

239.

cirkuszművészet

Circus Arts

okleveles cirkuszművész

Circus Artist

7

240.

design- és művészetmenedzsment

Art and Design Management

okleveles design- és művészetmenedzser

Art and Design Manager

7

241.

designelmélet

Design Theory

okleveles design- és művészet teoretikus

Expert in Design Theory

7

242.

divat- és textiltervezés

Fashion and Textile Design

okleveles divat- és textiltervező művész

Fashion and Textile Designer

7

243.

dokumentumfilm-rendező művész

Documentary Film Directing

okleveles dokumentumfilm-
rendező művész

Documentary Film Director

7

244.

egyházzene-művész

Church Music

okleveles egyházzene-művész

Church Musician

7

245.

építőművész

Architectural Design

okleveles építőművész

Architectural Designer

7

246.

ékszertervezés és fémművesség

Jewellery and Metal Design

okleveles ékszer- és fémműves tervező művész

Jewellery and Metal Designer

7

247.

festőművész

Painting

okleveles festőművész

Painter

7

248.

film- és médiaproducer

Film and Media Production

okleveles film- és médiaproducer

Film and Media Producer

7

249.

filmoperatőr művész

Cinematography

okleveles filmoperatőr művész

Cinematographer

7

250.

filmrendező művész

Film Directing

okleveles filmrendező művész

Film Director

7

251.

forgatókönyvíró

Screenwriting

okleveles forgatókönyvíró

Screenwriter

7

252.

formatervező művész

Design

okleveles formatervező művész

Designer

7

253.

fotográfia

Photography

okleveles fotográfustervező művész

Photographer

7

254.

grafikusművész

Graphic Arts

okleveles grafikusművész

GraphicArtist

7

255.

hangművészet

Sound Art

okleveles hangművész

SoundArtist

7

256.

immerzív film

Immersive Film

okleveles immerzívfilm-alkotó

Immersive Media Filmmaker

7

257.

interakció tervezés

Interaction Design

okleveles interakció- és felhasználói élmény tervező

Interaction and User Experience Designer

7

258.

intermédia-
művész

Intermedia Art

okleveles médiaművész

IntermediaArtist

7

259.

jazzének-művész

Jazz Singing

okleveles jazzének-művész

Jazz Singer

7

260.

jazzhangszer-művész

Instrumental Jazz Performance

1. okleveles jazz-zongoraművész

1. Jazz Pianist

7

2. okleveles jazzgitár-művész

2. Jazz Guitarist

3. okleveles jazzbasszusgitár-művész

3. Jazz BassGuitarist

4. okleveles jazzbőgő-művész

4. Jazz Double Bass Performer

5. okleveles jazzszaxofon-művész

5. Jazz Saxophonist

6. okleveles jazztrombita-művész

6. Jazz Trumpeter

7. okleveles jazzharsona-művész

7. Jazz Trombonist

8. okleveles jazzdob-művész

8. Jazz Drummer

261.

jazz-zeneszerző

Jazz Composition

okleveles jazz-zeneszerző

Jazz Composer

7

262.

karmester (zenekari karmester, fúvószenekari karnagy szakirányok)

Conducting

1. okleveles zenekari karmester-művész

1. Orchestra Conductor

7

2. okleveles fúvószenekari karnagy-művész

2. Wind Band Conductor

263.

képzőművész

Fine Arts

okleveles képzőművész

Fine Artist

7

264.

kerámiatervezés

Ceramics Design

okleveles kerámiatervező művész

Ceramics Designer

7

265.

klasszikus énekművész (operaének, oratórium- és dalének szakirányok)

Classical Singing

1. okleveles operaének-művész

1. Opera Singer

7

2. okleveles oratórium- és dalénekművész

2. Oratorio and Song Performer

266.

klasszikus hangszerművész

Classical Musical Instrumental Performance

1. okleveles zongoraművész

1. Pianist

7

2. okleveles zongorakísérő-
korrepetitor

2. Piano Accompanist and Repetitor

3. okleveles orgonaművész

3. Organist

4. okleveles csembalóművész

4. Harpsichordplayer

5. okleveles hárfaművész

5. Harpist

6. okleveles gitárművész

6. Guitarist

7. okleveles cimbalomművész

7. Cimbalom/Dulcimer player

8. okleveles harmonikaművész

8. Accordion player

9. okleveles hegedűművész

9. Violinist

10. okleveles mélyhegedűművész

10. Violist

11. okleveles gordonkaművész

11. Cellist

12. okleveles gordonművész

12. Double Bassist

13. okleveles fuvolaművész

13. Flautist

14. okleveles klarinétművész

14. Clarinetist

15. okleveles szaxofonművész

15. Saxophonist

16. okleveles oboaművész

16. Oboist

17. okleveles fagottművész

17. Bassoonist

18. okleveles kürtművész

18. Horn Player

19. okleveles trombitaművész

19. Trumpeter

20. okleveles harsonaművész

20. Trombonist

21. okleveles tubaművész

21. Tubist

22. okleveles ütőhangszerművész

22. Percussionist

267.

klasszikusbalett-művész

Classical Ballet

okleveles klasszikusbalett-művész

Classical Ballet Artist

7

268.

Kodály-zenepedagógia

Kodály Music Pedagogy

okleveles Kodály-zenepedagógiai szakértő

Expert in Kodály Music Pedagogy

7

269.

koreográfus

Choreography

okleveles koreográfus

Choreographer

7

270.

kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek

Contemporary Art Theory and Curatorial Studies

okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor

Expert in Contemporary Art Theory and Curatorial Studies

7

271.

kortárstánc művész

Contemporary Dance

okleveles kortárstánc művész

Contemporary Dance Artist

7

272.

kóruskarnagy

Choir Conducting

okleveles kóruskarnagy művész

Choir Conductor

7

273.

látványtervező művész

Art of Scenography

okleveles látványtervező művész

Artist in Scenography

7

274.

média design

Media Design

okleveles média designer

Media Designer

7

275.

muzikológus

Musicology

okleveles muzikológus

Musicologist

7

276.

néptáncművész

Hungarian Folk Dance

okleveles néptáncművész

Hungarian Folk Dance Artist

7

277.

régi-zene hangszerművész

Early Music Instrumental Performance

1. okleveles régi-zene művész (csembaló)

1. Early Music Performer (Harpsichord)

7

2. okleveles régi-zene művész (fortepiano)

2. Early Music Performer (Fortepiano)

3. okleveles régi-zene művész (barokk hegedű)

3. Early Music Performer (Baroque Violin)

4. okleveles régi-zene művész (viola da gamba)

4. Early Music Performer (Viola da Gamba)

5. okleveles régi-zene művész (barokk gordonka)

5. Early Music Performer (Baroque Cello)

6. okleveles régi-zene művész (blockflöte)

6. Early Music Performer (Recorder)

7. okleveles régi-zene művész (barokk fuvola)

7. Early Music Performer (Baroque Flute)

8. okleveles régi-zene művész (barokk oboa)

8. Early Music Performer (Baroque Oboe)

9. okleveles régi-zene művész (barokk fagott)

9. Early Music Performer (Baroque Bassoon)

10. okleveles régi-zene művész (cornetto)

10. Early Music Performer (Cornett)

11. okleveles régi-zene művész (natúrtrombita)

11. Early Music Performer (Natural Trumpet)

12. okleveles régi-zene művész (natúrkürt)

12. Early Music Performer (Natural Horn)

13. okleveles régi-zene művész (barokk harsona)

13. Early Music Performer (Baroque Trombone)

14. okleveles régi-zene művész (lant)

14. Early Music Performer (Lute)

278.

restaurátor-művész

Art Conservation-Restoration

okleveles restaurátorművész

Art Conservator-Restorer

7

279.

dramaturg

Dramaturgy

okleveles dramaturg

Dramaturg

7

280.

színházrendező

Stage Directing

okleveles színházrendező

StageDirector

7

281.

színművész

Acting

okleveles színművész

Actor/Actress

7

282.

szobrász-
művész

Sculpture

okleveles szobrászművész

Sculptor

7

283.

tájépítészet és kertművészet

Landscape Architecture and Garden Design

okleveles tájépítész-kertművész

Landscape Architect and Garden Designer

7

284.

tárgyalkotás

Designer-Maker

okleveles tárgyalkotó művész

Designer-Maker

7

285.

televíziós műsorkészítő művész

Television Production Arts

okleveles televíziós műsorkészítő művész

Expert in Television Production Arts

7

286.

tervezőgrafika

Graphic Design

okleveles tervezőgrafikus művész

Graphic Designer

7

287.

zeneszerző

Music Composition

okleveles zeneszerző

Composer

7

288.

Művészetközvetítés

Art Education

művészeti instruktor

Arts Communication

okleveles művészeti instruktor

Arts Communication Expert

7

1

A 2. § (1) bekezdése az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (3) bekezdése a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (4) bekezdés g) pontját a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (3) bekezdését a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6/A. §-t az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 8. §-a iktatta be.

6

A 6/B. §-t az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 8. §-a iktatta be.

7

A 11. §-t az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 9. §-a iktatta be.

8

A 12. §-t a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés időpontja 2023. december 31.

10

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sorát az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 2. mellékletben foglalt táblázat 16. sora az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. mellékletben foglalt táblázat 78/A. sorát a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 2. §-a iktatta be.

14

A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 2. mellékletben foglalt táblázat 92/A. sorát a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 2. §-a iktatta be.

16

A 3. mellékletben foglalt táblázat 66/A. sorát az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére