• Tartalom

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

2023.12.08.

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1–3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § és a 11. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés f) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.1

1. §

2.2

2. §

3. §

3.3

4. §

4.4

5. §

5.5

6. §

7. §

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § és a 15. § (2) bekezdése 2021. december 2-án lép hatályba.

(3) A 11. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

9. §6 (1) Az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ jogutódja

a) az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó vagy egyéb, jogszabályon alapuló igényjogosultjainak egészségügyi szakellátási feladatához kapcsolódó, továbbá

b)7 a 6. mellékletben felsorolt, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ székhelyeként vagy telephelyeként működő ingatlanok üzemeltetéséhez és használatához szükséges

2022. december 31-én a Magyar Honvédség Egészségügyi Központhoz tartozó vagyoni értékű jogok, követelések és kötelezettségek, továbbá a szerződésből fakadó jogosultságok és kötelezettségek tekintetében, ideértve azokat is, amelyeket 2023. január 1-jét megelőzően a Magyar Honvédség Egészségügyi Központtal fennállt bármely jogviszonyból eredően a jogutóddal szemben 2022. december 31-ét követően érvényesítenek a követelés jogosultjai, az e §-ban meghatározott kivételekkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás nem terjed ki azon vagyoni értékű jogokra, követelésekre és kötelezettségekre, valamint szerződésből fakadó jogosultságokra és kötelezettségekre, amelyek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/C. § (18) bekezdése alapján a honvédelmi szervezet által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.

(3)8 Az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház működéséhez szükséges, de 2023. január 1-jén még a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyonelemeket legkésőbb 2023. június 30. napjáig kell az Országos Kórházi Főigazgatóság vagyonkezelésébe és az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház használatába adni. A vagyonkezelői jog Országos Kórházi Főigazgatóság részére történő átruházásáig a működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyonelemeket és azok üzemeltetését honvédelmi szervezet biztosítja. A felmerült költségeket az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház teljes egészében megtéríti a honvédelmi szervezetnek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás nem terjed ki a Magyar Honvédség Egészségügyi Központnál 2023. január 1. napján fenntartás alatt vagy folyamatban lévő, kizárólag katonai egészségügyi feladatokat támogató európai uniós és más nemzetközi projektekre, projektrészekre.

(5) A 2022. december 31-ig számfejtett személyi juttatások és egyéb nem rendszeres vagy rendszeres személyi jellegű kifizetések – ideértve a 2022. december havi illetményt is – vonatkozásában a kifizetést a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ teljesíti azon személyek vonatkozásában is, akiknek a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya az Eütv. 244/C. § (3) bekezdése alapján 2023. január 1. napján egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul.

(6) Az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház fenntartója, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2023. február 15-ig jegyzőkönyvben rögzítik a jogutódlással érintett vagyoni értékű jogok és kötelezettségek körét, valamint a vagyonelemek értékét, amelyeket a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2023. június 30-ig átad, külön kitérve a külső forrásból megvalósuló fejlesztésekre.

10. §9 (1) Az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház jogi képviseletét

a) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központot a 2022. december 31. napjáig bármilyen jogviszony alapján megillető, olyan igényekkel kapcsolatos ügyekben, amelyek érvényesítése iránt a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2022. december 31. napjáig peres, illetve nemperes eljárást kezdeményezett, ilyen eljárásba bekapcsolódott, illetve jogi igényérvényesítésre átadott,

b) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központtal szemben a 2022. december 31. napjáig bármilyen jogviszonyból eredően megindított peres vagy nemperes eljárásokban,

c) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központot érintően a 2022. december 31. napjáig megindult közigazgatási hatósági eljárásokban

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 68. § (2) bekezdése alapján az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház kamarai jogtanácsosa látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogi képviseletet az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház kamarai jogtanácsosán kívül az Üttv. 66. § (3a) bekezdésére tekintettel 2023. december 31. napjáig a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium kamarai jogtanácsosa is elláthatja.

11. §10 (1) Ha az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház részére jogszabály alapján a honvédelmi szervezet infokommunikációs szolgáltatásokat nyújt, a szolgáltatást nyújtó honvédelmi szervezet megbízásából, az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház részére 2023. november 10. napján, az érintett infokommunikációs szolgáltatásokhoz szükséges eszközöket és szoftvereket (a továbbiakban együtt: eszközök) biztosító, 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság (a továbbiakban: gazdasági társaság) ezen, a tulajdonában álló eszközöket közfeladat zavartalan ellátása érdekében, térítésmentesen, mennyiségbeli és értékbeli leltárral a magyar állam tulajdonába adhatja. Az így a magyar állam tulajdonába adott eszközök mint ingóságok és immateriális javak az átadást követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá, az Országos Kórházi Főigazgatóság mint vagyonkezelő és az MNV Zrt. mint vagyonkezelésbe adó közötti vagyonkezelési szerződés hatálya alá kerülnek, mely eszközök használója az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház.

(2) Az (1) bekezdés szerint átadott eszközökhöz, azok üzemeltetéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatási szerződések közül azon szerződések esetében, amelyek hatálya kizárólag az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház területére, működésére terjed ki, és a szolgáltatásnak a honvédelmi szervezet felé fenntartása nem szükséges, a szerződésben a gazdasági társaság helyébe jogutódként – az (1) bekezdés szerinti tulajdonszerzés időpontjával – az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház lép.

(3) Ha a gazdasági társaság az (1) bekezdés szerinti átadásról dönt, az Országos Kórházi Főigazgatóság és a gazdasági társaság 2023. december 15-ig jegyzőkönyvet vesznek fel az (1) bekezdés szerinti feladat végrehajtásáról, valamint a (2) bekezdés szerinti szerződések jogutódlásáról.

12. §11

13. §12

14. §13

15. § (1)14

(2)15

1. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez16

2. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez17

3. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez18

4. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez19

4/A. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez20

5. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez21

6. melléklet22

ÉPC-HK 1. telephely, székhely
A Budapest XIII. kerület 27630 hrsz.-ú „kivett kórház” művelési ágú, természetben Budapest XIII. ker., Róbert Károly krt. 44. szám alatti ingatlan (Székhely)
ÉPC-HK 2. Podmaniczky utcai telephely
A Budapest VI. kerület 28229 hrsz.-ú „kivett kórház” és a 28233 hrsz.-ú „kivett üzem” művelési ágú természetben a 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109-111. alatti ingatlan
ÉPC-HK 3. Szanatórium utcai telephely (Rehabilitációs és Krónikus Utókezelő Intézet)
A Budapest XII. kerület 10886/44 hrsz.-ú „kivett üzem” és a Budakeszi 1670 hrsz.-ú „kivett szanatórium” művelési ágú természetben a 1121 Budapest, Szanatórium utca 2/A. alatti ingatlan
ÉPC-HK Hévízi Rehabilitációs Intézet
A Hévíz 1083 hrsz.-ú „kivett üdülőépület és udvar” hrsz.-ú természetben a Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A. szám alatti ingatlan (HRI volt BM)
ÉPC-HK Balatonfüredi telephely, Kardiológiai Rehabilitációs Intézet (BKRI)
A Balatonfüred 360/2 hrsz.-ú „kivett kórház” művelési ágú, természetben a Balatonfüred, Szabadság u. 5. szám alatti ingatlan.
1

Az 1. alcímet (1. §-t) a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 2. alcímet (2-3. §-t) a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. alcímet (4. §-t) a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 4. alcímet (5. §) az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. alcímet (6-7. §-t) a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

7

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. § (3) bekezdése a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 445/2023. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 533/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 1. mellékletet a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 2. mellékletet a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 3. mellékletet a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 4. mellékletet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte. [Nem vezethető át a 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 16. § c) pontja, amely szerint a 4. melléklet 4. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.] [A 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 319. § b) pontjával elrendelt módosítás nem vezethető át.]

20

A 4/A. mellékletet a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be, az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte. [Nem vezethető át a 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 16. § b) pontja, amely szerint a 4/A. melléklet 2. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.] [A 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 319. § b) pontjával elrendelt módosítás nem vezethető át.]

21

Az 5. mellékletet a 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére