• Tartalom

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól

2023.11.01.

A Kormány

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § d)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § és az 1. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § és a 2. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6., 13., 14. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § és a 3. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. §, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.1 közreműködő: az adatváltozás-kezelési szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételével kapcsolatos regisztrációs és bejelentési folyamatokban az ügyfél nevében és megbízásából eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának kormányablaka;

2.2 szolgáltatói kapcsolattartó: a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti csatlakozó szolgáltató és a Tkmtv. 1. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti harmadik fél szolgáltató által szerződéses dokumentációban kijelölt természetes személy, aki az üzemeltetővel a szerződéses jogviszony keretében kapcsolatot tart, illetve eljár;

3.3 ügyfél: a Tkmtv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott személy.

2. Az üzemeltetőre és az AVSZ rendszerre vonatkozó általános rendelkezések

2. § (1)4 A Kormány adatváltozás-kezelési szolgáltatóként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: üzemeltető) jelöli ki.

(2)5 Az ügyfél a szolgáltatást közreműködő útján is igénybe veheti. A közreműködő a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 53. §-a alapján jár el.

3. § (1) Az üzemeltető feladatai:

a) a csatlakozás- és szolgáltatás-menedzsment ellátása;

b) a csatlakozási szerződésnek a csatlakozott szolgáltatókkal és a harmadik fél szolgáltatókkal való megkötése, szükség esetén módosítása, megszüntetése;

c)6 a szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási, panaszkezelési és adminisztratív feladatok ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét;

d) a szolgáltatással kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok koordinációja és

e) az adatváltozás-kezelési szolgáltatási rendszer (a továbbiakban: AVSZ rendszer) üzemeltetése.

(2) Az AVSZ rendszer elektronikus felületének használatát érintő lakossági ügyfélszolgálati feladatok ellátását az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 40. § 3. pontja szerinti Kormányzati Ügyfélvonal (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) biztosítja. Az ügyfélszolgálat ennek keretében a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

a) segítségnyújtás az AVSZ rendszerbe való belépéshez;

b) ügyfelek támogatása az AVSZ rendszer használata során;

c) az AVSZ rendszer működésével összefüggő panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása és továbbítása az üzemeltető felé.

(3)7 Az AVSZ rendszer alkalmazásüzemeltetésének támogatását az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság – az üzemeltetővel megkötött direkt finanszírozási szerződés keretében – biztosítja.

3. A csatlakozott szolgáltató regisztrációjának feltételei, csatlakozási szerződés

4. § (1)8 Az üzemeltető a Tkmtv. 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti csatlakozott szolgáltatókkal, valamint a Tkmtv. 1. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti harmadik fél szolgáltatókkal (a továbbiakban együtt: csatlakozott szolgáltató) köthet szerződést a szolgáltatás igénybevételéről, amely egyedi szerződésből és általános szerződési feltételekből áll (a továbbiakban együtt: csatlakozási szerződés).

(2) A csatlakozási szerződés tartalmazza

a) a csatlakozott szolgáltató nevét, székhelyét,

b) a szolgáltatói kapcsolattartó személy elérhetőségét,

c) a csatlakozással kapcsolatos feladatok vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

d) a csatlakozás tesztelésére és az éles üzem megkezdésére vonatkozó szabályokat,

e) a felek felelősségére vonatkozó rendelkezéseket, a felek közötti vitarendezés módját,

f) a felek közötti együttműködés szabályait, valamint

g) a szerződés módosításának, megszűnésének feltételeit.

(3)9 Az üzemeltető a csatlakozási szerződés megkötését megelőzően ellenőrzi, hogy a csatlakozott szolgáltató a Tkmtv. 12. § (3) bekezdése és az e rendelet alapján jogosult-e csatlakozásra. Az üzemeltető a csatlakozó szolgáltatót szükség esetén hiánypótlására hívja fel.

(4) A csatlakozott szolgáltató a szolgáltatásban való részvételre akkor jogosult, ha a csatlakozási szerződést az üzemeltetővel megkötötte, és minden, az üzemeltető által a csatlakozási szerződésben előírt feltételt teljesít.

4. A csatlakozási szerződés módosítása, megszűnése

5. § (1) A csatlakozott szolgáltató 8 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőt minden olyan változásáról, amely kihatással van a csatlakozási szerződésre, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.

(2)10 Az üzemeltető a csatlakozott szolgáltatót a csatlakozási szerződés tervezett módosításáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 30. napig az általános szerződési feltételekben meghatározott módon értesíti.

(3) Ha a csatlakozott szolgáltató a csatlakozási szerződés (2) bekezdés szerinti módosítását nem tudja teljesíteni, vagy az számára egyéb hátrányos rendelkezést tartalmaz, arról az üzemeltetőt haladéktalanul, de legkésőbb az üzemeltető értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül írásban értesíti az akadályok részletes ismertetése mellett. Az üzemeltető és a csatlakozott szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül egyeztet az akadályok elhárítása érdekében. A csatlakozott szolgáltató a módosítás végrehajtását kizárólag alapos okkal tagadhatja meg. Alapos oknak minősül különösen, ha a módosítás végrehajtásának technikai feltételei nem állnak fenn, és annak időigénye vagy költsége miatt a módosítás végrehajtása nem lehetséges, vagy ha a módosítás végrehajtása jogszabályba ütközne.

(4)11 Ha a csatlakozott szolgáltató a (2) bekezdésben rögzített értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a módosítással kapcsolatban kifogást az üzemeltetővel nem közöl, az a szerződésmódosítás elfogadásának minősül. A csatlakozott szolgáltató figyelmét a jelen bekezdésben rögzítettekre az üzemeltető a (2) bekezdés szerinti értesítésben felhívja.

(5)12 A csatlakozási szerződés megszűnik a csatlakozott szolgáltató szolgáltatói engedélyének visszavonásával.

5. A szolgáltatás tartalma

6. § (1) A szolgáltatás biztosítása keretében az üzemeltető

a) azonosítja az ügyfelet, valamint a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságát,

b) kezeli az ügyfél által közölt, továbbá közhiteles nyilvántartásból származó, törvényben meghatározott adatokat,

c) összeállítja és elküldi az ügyféli bejelentéseket tartalmazó adatcsomagokat a csatlakozott szolgáltatók részére,

d) a csatlakozott szolgáltató jelzése alapján értesíti az ügyfelet, ha a csatlakozott szolgáltató nem tudja azonosítani az ügyfelet,

e) az ügyfél ez irányú rendelkezése esetén értesítést küld az ügyfél által megadott kapcsolattartási címre.

(2) A szolgáltatás igénybevételekor a csatlakozott szolgáltató

a) fogadja az AVSZ rendszer által továbbított adatcsomagokat,

b) azonosítja az ügyfelet és kezeli a továbbított adatokat,

c)13 a Tkmtv. szerint értesítést küld az üzemeltető felé a nem beazonosítható ügyfélről.

7. § Az ügyfélnek a felhasználó-változási bejelentés során a szerződés megkötéséhez szükséges jogcímmel kell rendelkeznie, és erről a bejelentés során nyilatkoznia kell. A csatlakozott szolgáltató a szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult az ügyféltől bekérni. Ha a csatlakozott szolgáltató tudomására jut, hogy az ügyfél a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek regisztrációja és jogosultságai

8. § (1)14 Az ügyfél a szolgáltatást az általános szerződési feltételek elfogadása, valamint a Tkmtv. 12. § (1) bekezdése szerinti regisztrációt követően jogosult igénybe venni.

(2) Az ügyfél a regisztráció során megadott adatokon túl a regisztrációt követően létrehozott ügyfélprofiljában rögzítheti az automatizált adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó nyilatkozatait.

(3)15 Az ügyfélprofilban rögzített adatainak naprakészen tartásáról az ügyfél gondoskodik, kivéve

a) automatizált adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatással érintett adatokat, illetve

b) a Tkmtv. 13. § (4) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartásból átvett adatokat.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6–8. §, a 10–14. § és az 1–5. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §16

11. §17

12. §18

13. §19

14. §20

1. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez21

2. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez22

3. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez23

4. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez24

5. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez25

1

Az 1. § 1. pontja a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 2. pontja a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § 3. pontja a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdését a 119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

8

A 4. § (1) bekezdése a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdése a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (4) bekezdése a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (5) bekezdése a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 48. §-ával megállapított szöveg.

13

A 6. § (2) bekezdés c) pontja a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (1) bekezdése a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (3) bekezdése a 487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére