• Tartalom

682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet

682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet

a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről

2021.12.07.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben meghatározott közfeladatot (a továbbiakban: kulturális közfeladat) ellátó intézményekben vagy azon kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülnek, – a 2. §-ban foglaltak kivételével – 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti béremelés

a) az alapbér, valamint a bérpótlék és egyéb bérelemek együttes bruttó összegének, továbbá az illetmény – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – bruttó összegének és

b) a 2022. január 1-jétől hatályos, a kötelező legkisebb munkabérre vonatkozó szabályok

figyelembevételével megállapított összeg alapulvételével történik.

(3) A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a kultúrstratégiai intézmények foglalkoztatottjai esetében az (1) bekezdés szerinti béremelés a Korm. határozat által biztosított források terhére és a már megvalósított bérfejlesztés figyelembevételével történik.

2. § (1) A kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel differenciált módon történő 20%-os béremelésben részesülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti béremelés

a) az illetmény – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – bruttó összegének és

b) a 2022. január 1-jétől hatályos, kötelező legkisebb munkabérre vonatkozó szabályok

figyelembevételével megállapított összeg alapulvételével történik.

3. § (1) A központi költségvetés támogatásban részesíti azt az egyházi fenntartású, kulturális közfeladatot ellátó intézményt vagy szervezetet, amely vállalja, hogy kulturális foglalkoztatottjainak munkabérét 2022. január 1-jétől beépülő jellegű 20%-kal emeli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti béremelésnek – a 2022. január 1-jétől hatályos, a kötelező legkisebb munkabérre vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított – a bruttó bér összegének alapulvételével kell megtörténnie.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó, igazoltan kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatott foglalkoztatója 2021. december 15-ig köteles az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium honlapján az e célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni az e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatottjai számát, munkaköreik felsorolását, valamint a részükre havonta kifizetett bértömeg összegét.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján az érintett intézmények és szervezetek részére 2022. március 1-jéig juttatja el az 1. § (1) bekezdése, a 2. § (1) bekezdése, valamint a 3. § (1) bekezdése szerinti béremelés megvalósításához szükséges forrást, amely kizárólag az 1. § (2) és (3) bekezdésében, a 2. § (2) bekezdésében, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok szerinti béremelés megvalósítására használható fel.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére