• Tartalom

2021. évi LXIX. törvény

2021. évi LXIX. törvény

egyes adótörvények módosításáról1

2022.07.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

a)11

b)12

c)13

d)14

e)15

f)16

g)17

10. §18

a)19

b)20

c)21

d)22

e)23

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

11. §24

12. §25

13. § (1)26

(2)27

(3)28

(4)29

14. §30

15. §31

16. §32

17. §33

18. §34

19. §35

20. § (1)36

(2)37

(3)38 c

21. §39

22. §40

23. §41

a)42

b)43

c)44

d)45

e)46

f)47

g)48

h)49

24. §50

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

25. §51

26. §52

27. §53

28. §54

29. §55

30. §56

31. §57

32. §58 1

33. §59

34. § (1)60

(2)61

(3)62

35. §63

36. § (1)64

(2)65

(3)66

(4)67

(5)68

37. §69

1.70

2.71

3.72

4.73

38. §74

39. § Hatályát veszti az Áfa tv.

a)75

b)76

4. Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvény módosítása

40. §77

5. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

41. §78

42. § (1)79

(2)80

(3)81

(4)82

(5)83

(6)84

(7)85

(8)86

(9)87

(10)88

(11)89

(12)90

(13)91

43. §92

44. §93

45. § (1)94

(2)95

(3)96

46. §97

47. §98

48. §99

49. §100

50. §101

51. §102

52. §103

53. §104

54. §105

55. §106

56. §107

57. §108

58. §109

59. § (1)110

(2)111

(3)112

(4)113

(5)114

(6)115

60. §116

61. §117

62. §118

63. § (1)119

(2)120

(3)121

64. § A Jöt.

a)122

b)123

c)124

d)125

e)126

f)127

g)128

h)129

i)130

j)131

k)132

l)133

lép.

65. § Hatályát veszti a Jöt.

a)134

b)135

c)136

d)137

e)138

III. Fejezet

HELYI ADÓK

6. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

66. §139

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓK

7. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

67. §140

68. §141

69. §142

8. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

70. § (1)143

(2)144

(3)145

71. §146

72. §147

73. §148

V. Fejezet

ILLETÉKEK

9. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

74. §149

75. §150

76. §151

77. § (1)152

(2)153

78. §154

79. §155

80. §156

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

10. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

81. §157

82. §158

83. §159

84. §160

85. §161

86. §162

87. §163

88. §164

a)165

b)166

c)167

d)168

e)169

f)170

g)171

89. §172

11. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

90. §173

91. §174

92. §175

93. §176

94. §177

VII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

12. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

95. §178

96. §179

97. §180

98. §181

99. §182

100. §183

101. §184

102. §185

103. §186

104. §187

105. §188

106. §189

107. §190

108. §191

109. §192

110. §193

111. §194

112. §195

113. §196

a)197

b)198

c)199

d)200

e)201

f)202

g)203

114. §204

115. §205

13. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

116. §206

117. §207

14. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

118. §208

119. §209

120. §210

121. §211

122. §212

123. §213

VIII. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

15. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

124. §214

125. §215

126. §216

127. §217

128. §218

129. §219

130. §220

IX. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZERVEZETÉT ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

131. §221

132. §222

133. §223

134. §224

135. §225

136. §226

137. §227

138. §228

139. §229

140. §230

141. §231

142. §232

143. §233

X. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

17. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

144. §234

145. §235

146. §236

147. §237

148. §238

149. §239

150. §240

151. §241

152. § Hatályát veszti az Szt.

1.242

2.243

3.244

18. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

153. §245

154. §246

155. §247

156. §248

157. §249

158. §250

XI. Fejezet

NEMZETKÖZI ADÓÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK

19. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

159. §251

160. §252

161. §253

162. §254

163. §255

164. §256

165. §257

166. §258

167. §259

168. §260

169. §261

170. §262

1.263

2.264

3.265

171. §266

XII. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

20. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

172. §267

173. §268

21. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

174. §269

22. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

175. §270

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Hatályba léptető rendelkezések

176. § (1) Ez a törvény – a (2)–(11) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 125. §–130. § az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 37. § 1. pontja, 118. §, 123. § és a 124. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § a) pontja, 12. §, 19. §, 20. § (3) bekezdése, 75. §, 76. §, 77. § (1) bekezdése, 78. §–80. §, 121. § és az 5. melléklet az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) A 96. § és 99. § 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(6) A 111. §, 113. § c)–f) pontja, 163. §, 167. §, 169. § és 170. § 3. pontja 2021. október 1-jén lép hatályba.

(7)271 Az 1. §, a 3. §–6. §, a 9. § b) és d)–g) pontja, a 10. § c) pontja, a 11. §, a 13. § (1) bekezdése, a 16. §, a 23. § b) és g) pontja, a 67. §–69. §, a 82. §, a 88. § c) pontja, a 90. §–93. §, a 98. §, a 112. §, a 115. §, a 144. §–147. §, a 149. §–151. §, a 152. § 1–2. pontja, a 154. §, a 161. §, a 168. §, a 170. § 1. pontja, 171. §–173. §, az 1. melléklet 4. és 7. pontja, a 3. melléklet 1. pontja, a 6. és a 7. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(10) A 29. § és 34. § (3) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 36. § (5) bekezdése és a 39. § b) pontja az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett – Magyarország és az Egyesült Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját megállapító – egyedi határozat közzétételét követő 31. napon lép hatályba.

24. Az Európai Unió jogának való megfelelés

177. § (1) E törvény 11. §-a, 13. § (4) bekezdése, 16. §-a és 23. § b) pontja az (EU) 2016/1164 irányelvnek a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákból adódó diszkrepanciák tekintetében történő módosításáról szóló 2017. május 29-i 2017/952 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 34. § (1) bekezdése a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról szóló 2020. november 20-i 2020/1756 (EU) tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 41. §-a, 42. § (1)–(12) bekezdése, 43–44. §-a, 45. § (1), (3) bekezdése, 46. §-a, 49. § (1)–(3) bekezdése, 50. § (1) bekezdése, 52. §–55. §-a, 57. §-a, 59. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdése, 60. §-a, 63. § (1) bekezdése, 64. § b)–d), f) és h)–i) pontja, 65. § a)–b) pontja a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 42. § (13) bekezdése és 63. § (2) bekezdése az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló, 2020. július 29-i (EU) 2020/1151 tanácsi irányelvvel módosított, az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E törvény 29. §-a és 34. § (3) bekezdése a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló 2020. február 18-i Tanács 2020/284 (EU) tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(6) E törvény 25. §-a, 26. §-a, 28. §-a, 34. § (2) bekezdése, 45. § (2) bekezdése, 58. §, 63. § (3) bekezdése és 64. § a) és e) pontja a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 16-i (EU) 2019/2235 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(7) E törvény 149. §-a a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018. december 17-i 2019/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletének végrehajtásához szükséges rendelkezést állapítja meg.

(8) E törvény 160. §-a a 2011/16/EU tanácsi irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 6-i 2016/2258/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(9) E törvény 164. §–166. §-a az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló 2017. október 10-i 2017/1852/EU tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdés b) pontjának, 6. cikk (2) bekezdésének, 11. cikk (2) bekezdés b) pontjának való megfelelést szolgálja.

(10) E törvény 3. melléklet 1. pontjának a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez273

1.274

2.275

3.276

4.277

5.278

6.279

7.280

8.281

2. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez

1.282

2.283

3. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez

1.284

2.285

3.286

4. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez287

5. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez288

6. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez289

7. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez290

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 9.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 9. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 10. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 10. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 10. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 10. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 13. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 23. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 23. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 23. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 23. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 23. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 23. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 23. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 23. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 23. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 29. § a 176. § (10) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

56

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 34. § (3) bekezdése a 176. § (10) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

63

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 36. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 36. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 36. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 36. § (5) bekezdése a 176. § (11) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett – Magyarország és az Egyesült Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját megállapító – egyedi határozat közzétételét követő 31. napon lép hatályba.

69

A 37. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 37. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 37. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 37. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 37. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 39. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 39. § b) pontja a 176. § (11) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett – Magyarország és az Egyesült Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját megállapító – egyedi határozat közzétételét követő 31. napon lép hatályba.

77

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 41. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

79

A 42. § (1) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

80

A 42. § (2) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

81

A 42. § (3) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

82

A 42. § (4) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

83

A 42. § (5) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

84

A 42. § (6) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

85

A 42. § (7) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

86

A 42. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 42. § (9) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

88

A 42. § (10) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

89

A 42. § (11) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

90

A 42. § (12) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

91

A 42. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 43. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

93

A 44. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

94

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 45. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 45. § (3) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

97

A 46. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

98

A 47. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

99

A 48. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

100

A 49. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

101

Az 50. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

102

Az 51. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

103

Az 52. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

104

Az 53. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

105

Az 54. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

106

Az 55. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

107

Az 56. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

108

Az 57. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

109

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 59. § (1) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

111

Az 59. § (2) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

112

Az 59. § (3) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

113

Az 59. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 59. § (5) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

115

Az 59. § (6) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

116

A 60. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

117

A 61. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

118

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 63. § (1) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

120

A 63. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 63. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 64. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 64. § b) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

124

A 64. § c) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

125

A 64. § d) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

126

A 64. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 64. § f) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

128

A 64. § g) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

129

A 64. § h) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

130

A 64. § i) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

131

A 64. § j) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

132

A 64. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 64. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 65. § a) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

135

A 65. § b) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

136

A 65. § c) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

137

A 65. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 65. § e) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

139

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 70. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 70. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 70. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 77. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 77. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 83. § a 2021: CXXXI. törvény 14. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

160

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 86. § a 2021: CXXXI. törvény 14. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

163

A 87. § a 2021: CXXXI. törvény 14. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

164

A 88. § nyitó és záró szövegrésze a 2021: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 88. § a) pontja a 2021: CXXXI. törvény 14. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

166

A 88. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 88. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 88. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 88. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 88. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 88. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 113. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 113. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 113. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 113. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 113. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 113. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 113. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 113. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 152. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 152. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 152. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 170. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 170. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 170. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 170. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 176. § (7) bekezdése a 2021: CXXXI. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

272

A 176. § (8) bekezdése a 2021: CXXXI. törvény 13. §-a szerint módosított szöveg.

273

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

Az 1. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

Az 1. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

Az 1. melléklet 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

Az 1. melléklet 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

Az 1. melléklet 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

Az 1. melléklet 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

Az 1. melléklet 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 2. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 2. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 3. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 3. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 3. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére