• Tartalom

2021. évi LXIX. törvény

egyes adótörvények módosításáról1

2022.01.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

a)11

b)12

c)13

d)14

e)15

f)16

g)17

10. §18

a)19

b)20

c)21

d)22

e)23

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

11. §24

12. §25

13. § (1)26

(2)27

(3)28

(4)29

14. §30

15. §31

16. §32

17. §33

18. §34

19. §35

20. § (1)36

(2)37

(3)38 c

21. §39

22. §40

23. §41

a)42

b)43

c)44

d)45

e)46

f)47

g)48

h)49

24. §50

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

25. §51

26. §52

27. §53

28. §54

29. §55

30. §56

31. §57

32. §58 1

33. §59

34. § (1)60

(2)61

(3)62

35. §63

36. § (1)64

(2)65

(3)66

(4)67

(5)68

37. §69

1.70

2.71

3.72

4.73

38. §74

39. § Hatályát veszti az Áfa tv.

a)75

b)76

4. Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvény módosítása

40. §77

5. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

41. §78

42. § (1)79

(2)80

(3)81

(4)82

(5)83

(6)84

(7)85

(8)86

(9)87

(10)88

(11)89

(12)90

(13)91

43. §92

44. §93

45. § (1)94

(2)95

(3)96

46. §97

47. §98

48. §99

49. §100

50. §101

51. §102

52. §103

53. §104

54. §105

55. §106

56. §107

57. §108

58. §109

59. § (1)110

(2)111

(3)112

(4)113

(5)114

(6)115

60. §116

61. §117

62. §118

63. § (1)119

(2)120

(3)121

64. § A Jöt.

a)122

b)123

c)124

d)125

e)126

f)127

g)128

h)129

i)130

j)131

k)132

l)133

lép.

65. § Hatályát veszti a Jöt.

a)134

b)135

c)136

d)137

e)138

III. Fejezet

HELYI ADÓK

6. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

66. §139

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓK

7. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

67. §140

68. §141

69. §142

8. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

70. § (1)143

(2)144

(3)145

71. §146

72. §147

73. §148

V. Fejezet

ILLETÉKEK

9. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

74. §149

75. §150

76. §151

77. § (1)152

(2)153

78. §154

79. §155

80. §156

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

10. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

81. §157

82. §158

83. §159

84. §160

85. §161

86. §162

87. §163

88. § A Szocho tv.

a)164

b)165

c)166

d)167

e)168

f)169

g)170

lép.

89. §171

11. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

90. §172

91. §173

92. §174

93. §175

94. §176

VII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

12. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

95. §177

96. §178

97. §179

98. §180

99. §181

100. §182

101. §183

102. §184

103. §185

104. §186

105. §187

106. §188

107. §189

108. §190

109. §191

110. §192

111. §193

112. §194

113. §195

a)196

b)197

c)198

d)199

e)200

f)201

g)202

114. §203

115. §204

13. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

116. §205

117. §206

14. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

118. §207

119. §208

120. §209

121. §210

122. §211

123. §212

VIII. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

15. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

124. §213

125. §214

126. §215

127. §216

128. §217

129. §218

130. §219

IX. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZERVEZETÉT ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

131. §220

132. §221

133. §222

134. §223

135. §224

136. §225

137. §226

138. §227

139. §228

140. §229

141. §230

142. §231

143. §232

X. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

17. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

144. §233

145. §234

146. §235

147. §236

148. §237

149. §238

150. §239

151. §240

152. § Hatályát veszti az Szt.

1.241

2.242

3.243

18. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

153. §244

154. §245

155. §246

156. §247

157. §248

158. §249

XI. Fejezet

NEMZETKÖZI ADÓÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK

19. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

159. §250

160. §251

161. §252

162. §253

163. §254

164. §255

165. §256

166. §257

167. §258

168. §259

169. §260

170. §261

1.262

2.263

3.264

171. §265

XII. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

20. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

172. §266

173. §267

21. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

174. §268

22. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

175. §269

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Hatályba léptető rendelkezések

176. § (1) Ez a törvény – a (2)–(11) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 125. §–130. § az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 37. § 1. pontja, 118. §, 123. § és a 124. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § a) pontja, 12. §, 19. §, 20. § (3) bekezdése, 75. §, 76. §, 77. § (1) bekezdése, 78. §–80. §, 121. § és az 5. melléklet az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) A 96. § és 99. § 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(6) A 111. §, 113. § c)–f) pontja, 163. §, 167. §, 169. § és 170. § 3. pontja 2021. október 1-jén lép hatályba.

(7)270 Az 1. §, a 3. §–6. §, a 9. § b) és d)–g) pontja, a 10. § c) pontja, a 11. §, a 13. § (1) bekezdése, a 16. §, a 23. § b) és g) pontja, a 67. §–69. §, a 82. §, a 88. § c) pontja, a 90. §–93. §, a 98. §, a 112. §, a 115. §, a 144. §–147. §, a 149. §–151. §, a 152. § 1–2. pontja, a 154. §, a 161. §, a 168. §, a 170. § 1. pontja, 171. §–173. §, az 1. melléklet 4. és 7. pontja, a 3. melléklet 1. pontja, a 6. és a 7. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(10) A 29. § és 34. § (3) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 36. § (5) bekezdése és a 39. § b) pontja az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett – Magyarország és az Egyesült Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját megállapító – egyedi határozat közzétételét követő 31. napon lép hatályba.

24. Az Európai Unió jogának való megfelelés

177. § (1) E törvény 11. §-a, 13. § (4) bekezdése, 16. §-a és 23. § b) pontja az (EU) 2016/1164 irányelvnek a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákból adódó diszkrepanciák tekintetében történő módosításáról szóló 2017. május 29-i 2017/952 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 34. § (1) bekezdése a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról szóló 2020. november 20-i 2020/1756 (EU) tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 41. §-a, 42. § (1)–(12) bekezdése, 43–44. §-a, 45. § (1), (3) bekezdése, 46. §-a, 49. § (1)–(3) bekezdése, 50. § (1) bekezdése, 52. §–55. §-a, 57. §-a, 59. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdése, 60. §-a, 63. § (1) bekezdése, 64. § b)–d), f) és h)–i) pontja, 65. § a)–b) pontja a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 42. § (13) bekezdése és 63. § (2) bekezdése az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló, 2020. július 29-i (EU) 2020/1151 tanácsi irányelvvel módosított, az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E törvény 29. §-a és 34. § (3) bekezdése a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló 2020. február 18-i Tanács 2020/284 (EU) tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(6) E törvény 25. §-a, 26. §-a, 28. §-a, 34. § (2) bekezdése, 45. § (2) bekezdése, 58. §, 63. § (3) bekezdése és 64. § a) és e) pontja a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 16-i (EU) 2019/2235 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(7) E törvény 149. §-a a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018. december 17-i 2019/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletének végrehajtásához szükséges rendelkezést állapítja meg.

(8) E törvény 160. §-a a 2011/16/EU tanácsi irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 6-i 2016/2258/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(9) E törvény 164. §–166. §-a az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló 2017. október 10-i 2017/1852/EU tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdés b) pontjának, 6. cikk (2) bekezdésének, 11. cikk (2) bekezdés b) pontjának való megfelelést szolgálja.

(10) E törvény 3. melléklet 1. pontjának a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez272

1.273

2.274

3.275

4.276

5.277

6.278

7.279

8.280

2. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez

1.281

2.282

3. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez

1.283

2.284

3.285

4. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez286

5. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez287

6. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez288

7. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez289

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 9.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 9. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 10. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 10. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 10. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 10. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 13. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 23. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 23. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 23. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 23. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 23. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 23. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 23. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 23. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 23. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 25. § a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

52

A 26. § a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

53

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 28. § a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

55

A 29. § a 176. § (10) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

56

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 34. § (2) bekezdése a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

62

A 34. § (3) bekezdése a 176. § (10) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

63

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 36. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 36. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 36. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 36. § (5) bekezdése a 176. § (11) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett – Magyarország és az Egyesült Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját megállapító – egyedi határozat közzétételét követő 31. napon lép hatályba.

69

A 37. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 37. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 37. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 37. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 37. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 39. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 39. § b) pontja a 176. § (11) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett – Magyarország és az Egyesült Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját megállapító – egyedi határozat közzétételét követő 31. napon lép hatályba.

77

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 41. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

79

A 42. § (1) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

80

A 42. § (2) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

81

A 42. § (3) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

82

A 42. § (4) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

83

A 42. § (5) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

84

A 42. § (6) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

85

A 42. § (7) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

86

A 42. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 42. § (9) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

88

A 42. § (10) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

89

A 42. § (11) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

90

A 42. § (12) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

91

A 42. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 43. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

93

A 44. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

94

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 45. § (2) bekezdése a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

96

A 45. § (3) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

97

A 46. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

98

A 47. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

99

A 48. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

100

A 49. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

101

Az 50. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

102

Az 51. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

103

Az 52. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

104

Az 53. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

105

Az 54. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

106

Az 55. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

107

Az 56. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

108

Az 57. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

109

Az 58. § a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

110

Az 59. § (1) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

111

Az 59. § (2) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

112

Az 59. § (3) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

113

Az 59. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 59. § (5) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

115

Az 59. § (6) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

116

A 60. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

117

A 61. § a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

118

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 63. § (1) bekezdése a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

120

A 63. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 63. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 64. § a) pontja a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

123

A 64. § b) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

124

A 64. § c) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

125

A 64. § d) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

126

A 64. § e) pontja a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

127

A 64. § f) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

128

A 64. § g) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

129

A 64. § h) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

130

A 64. § i) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

131

A 64. § j) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

132

A 64. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 64. § l) pontja a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

134

A 65. § a) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

135

A 65. § b) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

136

A 65. § c) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

137

A 65. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 65. § e) pontja a 176. § (9) bekezdése alapján 2023. február 13-án lép hatályba.

139

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 70. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 70. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 70. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 77. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 77. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 82. § a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

159

A 83. § a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

160

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 86. § a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

163

A 87. § a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

164

A 88. § a) pontja a 176. § (8) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

165

A 88. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 88. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 88. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 88. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 88. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 88. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 113. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 113. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 113. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 113. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 113. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 113. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 113. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 113. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 152. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 152. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 152. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 170. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 170. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 170. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 170. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 176. § (7) bekezdése a 2021: CXXXI. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

271

A 176. § (8) bekezdése a 2021: CXXXI. törvény 13. §-a szerint módosított szöveg.

272

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

Az 1. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

Az 1. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

Az 1. melléklet 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

Az 1. melléklet 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

Az 1. melléklet 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

Az 1. melléklet 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

Az 1. melléklet 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 2. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 2. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 3. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 3. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 3. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére