• Tartalom

2021. évi LXIX. törvény

2021. évi LXIX. törvény

egyes adótörvények módosításáról1

2023.02.14.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

a) 11
b) 12
c) 13
d) 14
e) 15
f) 16
g) 17

10. §18

a) 19
b) 20
c) 21
d) 22
e) 23

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

11. §24

12. §25

13. § (1)26

(2)27

(3)28

(4)29

14. §30

15. §31

16. §32

17. §33

18. §34

19. §35

20. § (1)36

(2)37

(3)38 c

21. §39

22. §40

23. §41

a) 42
b) 43
c) 44
d) 45
e) 46
f) 47
g) 48
h) 49

24. §50

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

25. §51

26. §52

27. §53

28. §54

29. §55

30. §56

31. §57

32. §58 1

33. §59

34. § (1)60

(2)61

(3)62

35. §63

36. § (1)64

(2)65

(3)66

(4)67

(5)68

37. §69

1. 70
2. 71
3. 72
4. 73

38. §74

39. § Hatályát veszti az Áfa tv.

a)75

b)76

4. Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvény módosítása

40. §77

5. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

41. §78

42. § (1)79

(2)80

(3)81

(4)82

(5)83

(6)84

(7)85

(8)86

(9)87

(10)88

(11)89

(12)90

(13)91

43. §92

44. §93

45. § (1)94

(2)95

(3)96

46. §97

47. §98

48. §99

49. §100

50. §101

51. §102

52. §103

53. §104

54. §105

55. §106

56. §107

57. §108

58. §109

59. § (1)110

(2)111

(3)112

(4)113

(5)114

(6)115

60. §116

61. §117

62. §118

63. § (1)119

(2)120

(3)121

64. §122

a) 123
b) 124
c) 125
d) 126
e) 127
f) 128
g) 129
h) 130
i) 131
j) 132
k) 133
l) 134

65. §135

a) 136
b) 137
c) 138
d) 139
e) 140
III. Fejezet

HELYI ADÓK

6. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

66. §141

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓK

7. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

67. §142

68. §143

69. §144

8. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

70. § (1)145

(2)146

(3)147

71. §148

72. §149

73. §150

V. Fejezet

ILLETÉKEK

9. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

74. §151

75. §152

76. §153

77. § (1)154

(2)155

78. §156

79. §157

80. §158

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

10. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

81. §159

82. §160

83. §161

84. §162

85. §163

86. §164

87. §165

88. §166

a) 167
b) 168
c) 169
d) 170
e) 171
f) 172
g) 173

89. §174

11. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

90. §175

91. §176

92. §177

93. §178

94. §179

VII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

12. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

95. §180

96. §181

97. §182

98. §183

99. §184

100. §185

101. §186

102. §187

103. §188

104. §189

105. §190

106. §191

107. §192

108. §193

109. §194

110. §195

111. §196

112. §197

113. §198

a) 199
b) 200
c) 201
d) 202
e) 203
f) 204
g) 205

114. §206

115. §207

13. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

116. §208

117. §209

14. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

118. §210

119. §211

120. §212

121. §213

122. §214

123. §215

VIII. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

15. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

124. §216

125. §217

126. §218

127. §219

128. §220

129. §221

130. §222

IX. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZERVEZETÉT ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

131. §223

132. §224

133. §225

134. §226

135. §227

136. §228

137. §229

138. §230

139. §231

140. §232

141. §233

142. §234

143. §235

X. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

17. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

144. §236

145. §237

146. §238

147. §239

148. §240

149. §241

150. §242

151. §243

152. § Hatályát veszti az Szt.

1.244

2.245

3.246

18. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

153. §247

154. §248

155. §249

156. §250

157. §251

158. §252

XI. Fejezet

NEMZETKÖZI ADÓÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK

19. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

159. §253

160. §254

161. §255

162. §256

163. §257

164. §258

165. §259

166. §260

167. §261

168. §262

169. §263

170. §264

1. 265
2. 266
3. 267

171. §268

XII. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

20. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

172. §269

173. §270

21. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

174. §271

22. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

175. §272

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Hatályba léptető rendelkezések

176. § (1) Ez a törvény – a (2)–(11) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 125. §–130. § az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 37. § 1. pontja, 118. §, 123. § és a 124. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § a) pontja, 12. §, 19. §, 20. § (3) bekezdése, 75. §, 76. §, 77. § (1) bekezdése, 78. §–80. §, 121. § és az 5. melléklet az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) A 96. § és 99. § 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(6) A 111. §, 113. § c)–f) pontja, 163. §, 167. §, 169. § és 170. § 3. pontja 2021. október 1-jén lép hatályba.

(7)273 Az 1. §, a 3. §–6. §, a 9. § b) és d)–g) pontja, a 10. § c) pontja, a 11. §, a 13. § (1) bekezdése, a 16. §, a 23. § b) és g) pontja, a 67. §–69. §, a 82. §, a 88. § c) pontja, a 90. §–93. §, a 98. §, a 112. §, a 115. §, a 144. §–147. §, a 149. §–151. §, a 152. § 1–2. pontja, a 154. §, a 161. §, a 168. §, a 170. § 1. pontja, 171. §–173. §, az 1. melléklet 4. és 7. pontja, a 3. melléklet 1. pontja, a 6. és a 7. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(10) A 29. § és 34. § (3) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 36. § (5) bekezdése és a 39. § b) pontja az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett – Magyarország és az Egyesült Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját megállapító – egyedi határozat közzétételét követő 31. napon lép hatályba.

24. Az Európai Unió jogának való megfelelés

177. § (1) E törvény 11. §-a, 13. § (4) bekezdése, 16. §-a és 23. § b) pontja az (EU) 2016/1164 irányelvnek a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákból adódó diszkrepanciák tekintetében történő módosításáról szóló 2017. május 29-i 2017/952 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 34. § (1) bekezdése a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról szóló 2020. november 20-i 2020/1756 (EU) tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 41. §-a, 42. § (1)–(12) bekezdése, 43–44. §-a, 45. § (1), (3) bekezdése, 46. §-a, 49. § (1)–(3) bekezdése, 50. § (1) bekezdése, 52. §–55. §-a, 57. §-a, 59. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdése, 60. §-a, 63. § (1) bekezdése, 64. § b)–d), f) és h)–i) pontja, 65. § a)–b) pontja a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 42. § (13) bekezdése és 63. § (2) bekezdése az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló, 2020. július 29-i (EU) 2020/1151 tanácsi irányelvvel módosított, az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E törvény 29. §-a és 34. § (3) bekezdése a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló 2020. február 18-i Tanács 2020/284 (EU) tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

(6) E törvény 25. §-a, 26. §-a, 28. §-a, 34. § (2) bekezdése, 45. § (2) bekezdése, 58. §, 63. § (3) bekezdése és 64. § a) és e) pontja a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. december 16-i (EU) 2019/2235 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(7) E törvény 149. §-a a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018. december 17-i 2019/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletének végrehajtásához szükséges rendelkezést állapítja meg.

(8) E törvény 160. §-a a 2011/16/EU tanácsi irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 6-i 2016/2258/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(9) E törvény 164. §–166. §-a az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló 2017. október 10-i 2017/1852/EU tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdés b) pontjának, 6. cikk (2) bekezdésének, 11. cikk (2) bekezdés b) pontjának való megfelelést szolgálja.

(10) E törvény 3. melléklet 1. pontjának a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez275

1.276

2.277

3.278

4.279

5.280

6.281

7.282

8.283

2. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez

1.284

2.285

3. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez

1.286

2.287

3.288

4. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez289

5. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez290

6. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez291

7. melléklet a 2021. évi LXIX. törvényhez292

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 9.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 9. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 10. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 10. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 10. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 10. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 13. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 23. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 23. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 23. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 23. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 23. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 23. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 23. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 23. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 23. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 29. § a 176. § (10) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

56

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 34. § (3) bekezdése a 176. § (10) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

63

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 36. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 36. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 36. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 36. § (5) bekezdése a 176. § (11) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett – Magyarország és az Egyesült Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját megállapító – egyedi határozat közzétételét követő 31. napon lép hatályba.

69

A 37. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 37. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 37. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 37. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 37. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 39. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 39. § b) pontja a 176. § (11) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett – Magyarország és az Egyesült Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját megállapító – egyedi határozat közzétételét követő 31. napon lép hatályba.

77

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 42. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 42. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 42. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 42. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 42. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 42. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 42. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 42. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 42. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 42. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 42. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 42. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 42. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 45. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 45. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 59. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 59. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 59. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 59. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 59. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 59. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 63. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 63. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 63. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 64. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 64. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 64. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 64. § c) pontja a 2022. évi XLV. törvény 60. §-a alapján nem lép hatályba.

126

A 64. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 64. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 64. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 64. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 64. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 64. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 64. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 64. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 64. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 65. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 65. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 65. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 65. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 65. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 65. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 70. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 70. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 70. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 77. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 77. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 83. § a 2021: CXXXI. törvény 14. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

162

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 86. § a 2021: CXXXI. törvény 14. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

165

A 87. § a 2021: CXXXI. törvény 14. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

166

A 88. § nyitó és záró szövegrésze a 2021: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 88. § a 2021: CXXXI. törvény 14. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

168

A 88. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 88. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 88. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 88. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 88. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 88. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 113. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 113. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 113. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 113. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 113. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 113. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 113. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 113. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 152. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 152. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 152. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 170. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 170. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 170. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 170. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 176. § (7) bekezdése a 2021: CXXXI. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

274

A 176. § (8) bekezdése a 2021: CXXXI. törvény 13. §-a szerint módosított szöveg.

275

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

Az 1. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

Az 1. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

Az 1. melléklet 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

Az 1. melléklet 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

Az 1. melléklet 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

Az 1. melléklet 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

Az 1. melléklet 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 2. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 2. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 3. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 3. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 3. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére