• Tartalom
Oldalmenü

7/2021. (II. 25.) MNB rendelet

a forint- és az euróérmék utánzatáról

2021.04.02.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés g) és h) pontjában,
a 7. § (5) bekezdése tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kibocsátott, illetve forgalomba hozott és forgalomban lévő, valamint az MNB által forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre átváltható

aa) forgalmi érmék,

ab) forgalmiérme-emlékváltozatok és

ac) emlékérmék

(a továbbiakban együtt: forintérme) utánzatára,

b) a 10. § tekintetében – az euro-érmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló, 2004. december 6-i 2182/2004/EK tanácsi rendeletben nem szabályozott kérdésekben, valamint a szankciókra vonatkozó szabályok kivételével – az euróérmék utánzatára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. emlékérem: törvényes fizetőeszköznek nem minősülő, fémből készült (többnyire) kerek, kisplasztikai alkotás, amelyet történelmi, politikai, társadalmi események vagy személyek tiszteletére, öntés vagy sajtolás, azaz verés alkalmazásával készítenek;

2. emlékérme: az MNB által kibocsátott, illetve forgalomba hozott forintérme, amelynek elsődleges szerepe nem a készpénzben teljesítendő fizetésekhez történő felhasználás, hanem történelmi és kulturális értékek közvetítése, a közfigyelem ezen értékekre való ráirányítása, ismeretterjesztés és a rajta megörökített személyről, eseményről, kiemelkedő évfordulóról való megemlékezés, tisztelgés;

3. forgalmi érme: az MNB által a készpénzben teljesítendő fizetésekhez történő felhasználás céljából kibocsátott forintérme;

4. forgalmiérme-emlékváltozat: olyan forgalmi érme, amely kibocsátásának célja nemcsak a készpénzben teljesítendő fizetésekhez történő felhasználás, hanem valamely kiemelt jelentőségű, össztársadalmi, nemzeti, illetve egyetemes értéket megtestesítő eseményről, évfordulóról való megemlékezés, valamint a közfigyelem ezen értékekre való ráirányítása;

5. forintérme-utánzat: a forintérme egészének, egy részének vagy egyes egyedi képi elemeinek, továbbá tematikájának a felhasználásával – bármely eljárással – készült olyan tényleges (kézzelfogható) vagy virtuális (kézzel nem fogható) ábrázolás, amely alkalmas lehet arra, hogy forintérme látszatát keltse, függetlenül az ábrázolás méretétől, anyagától, színétől és attól, hogy az adott forintérmével megegyező, módosított vagy az azon nem szereplő alkotóelemet is tartalmazó érmeképet jelenít meg;

6. forintérme egyedi képi elemei: az adott forintérme kibocsátásáról rendelkező jogi normában meghatározott alábbi elemek:

a) az értékjelzés,

b) a „forint” megnevezés vagy annak a gyakorlatban használatos – magyar vagy idegen nyelvű – rövidítése,

c) hazánknak az adott forintérme kibocsátási időpontja szerinti – magyar vagy idegen nyelvű – hivatalos megnevezése vagy annak a gyakorlatban használatos rövidítése,

d) a verési évszám,

e) a „BP.” verdejel,

f) az elő- és hátlapon megjelenített ábrázolás;

7. kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti fogalom;

8. műszaki jellemzők: az adott forintérme kibocsátásáról rendelkező jogi normában meghatározott alábbi jellemzők:

a) átmérő,

b) tömeg,

c) peremvastagság és -kialakítás,

d) anyagösszetétel;

9. tematika: adott emlékérme, forgalmiérme-emlékváltozat kibocsátásának alapjául szolgáló történelmi, politikai, társadalmi esemény, személy, helyszín, műalkotás stb., ide nem értve az ezen tárgyköröket rendszerező gyűjtői sorozatot.

3. Tiltó rendelkezések

3. § (1) Tilos olyan forintérme-utánzat készítése, készíttetése (a továbbiakban együtt: készítés), amely valamely forintérmével összetéveszthető, vagy ahhoz képi megjelenésében hasonló.

(2) A 6. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 7. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével tilos fémből olyan forintérme-utánzatnak minősülő tárgy – így különösen az emlékérem, a zseton, a fémkorong, a játék- és a kellékpénz, ide nem értve az érmeveréshez használt félgyártmányokat – készítése, amely

a) tartalmazza a „forint” megnevezést vagy annak a gyakorlatban használatos – magyar vagy idegen nyelvű – rövidítését,

b) tartalmazza hazánknak az adott forintérme kibocsátási időpontja szerinti – magyar vagy idegen

nyelvű – hivatalos megnevezését vagy annak a gyakorlatban használatos rövidítését,

c) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon belül van, vagy

d) a forintérme elő- és hátlapján megjelenített ábrázoláshoz részben vagy egészben hasonlító motívumot, képi elemet jelenít meg.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti tilalom mind a forintérme-utánzat készítése, mind annak tényleges felhasználása (pl. forgalmazás) időpontjára vonatkozóan fennáll.

4. § Tilos a forintérme-utánzaton, valamint a forintérme-utánzathoz kapcsolódóan bármely formában – így különösen a csomagoláson és a kereskedelmi kommunikáció során – az „érme”, „emlékérme”, „forgalmiérme-emlékváltozat” kifejezés használata.

5. § Tilos a forintérme egyedi képi elemeinek kereskedelmi célból bármely eljárással (pl. festés, gravírozás, aranyozás, ezüstözés) történő módosítása.

4. Engedély nélkül készíthető forintérme-utánzat

6. § (1) Az MNB engedélye nélkül készíthető a fém alapanyagú forgalmiérme-utánzat, ha

a) nem tartalmazza a „forint” megnevezést vagy annak a gyakorlatban használatos – magyar vagy idegen nyelvű – rövidítését, és

b) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon kívül van, vagy

c) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon belül van, feltéve, hogy

ca) anyagösszetétele eltér az 1. melléklet 2. pontjában az adott átmérő-tartományra meghatározott anyagösszetételtől, és

cb) átmérőjének és peremvastagságának kombinációja egyértelműen kívül esik az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott átmérő- és peremvastagság-tartományokon, és

d) forgalmiérme-emlékváltozat utánzata esetén az adott forgalmiérme-emlékváltozat kibocsátásától számított 20 év eltelt.

(2) Az MNB engedélye nélkül készíthető a fém alapanyagú emlékérme-utánzat az adott emlékérme kibocsátásától számított 20 év elteltét követően, amennyiben a tervezett emlékérme-utánzat készítése a 3. §-ban meghatározott rendelkezések alapján nem tiltott.

(3) Az MNB engedélye nélkül készíthető nem fém alapanyagból a forintérme-utánzat, amennyiben valamely forintérmével nem téveszthető össze, vagy ahhoz képi megjelenésében nem hasonló.

(4) Az MNB engedélye nélkül készíthető a forintérme-utánzat illusztrációként papír és egyéb nem fém alapanyagon, valamint az elektronikus eszköz útján, internetes honlapon, vezetékes vagy vezeték nélküli eszközzel hozzáférhetővé tett forintérme-utánzat.

5. Engedélyhez kötött forintérme-utánzat

7. § (1) Az MNB-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 45. § d) pontja szerinti jogkörében kiadott engedélye alapján készíthető fém alapanyagból

a) emlékérme, forgalmiérme-emlékváltozat utánzata – függetlenül annak méretétől, alapanyagának összetételétől és a rajta megjelenítendő egyedi képi elemektől – az adott emlékérme, illetve forgalmiérme-emlékváltozat kibocsátásától számított 20 éven belül,

b) emlékérme, forgalmiérme-emlékváltozat utánzata az adott emlékérme, illetve forgalmiérme-emlékváltozat kibocsátásától számított 20 év elteltét követően, ha a készítendő utánzat

ba) forgalmiérme-emlékváltozat utánzata esetén a 6. § (1) bekezdésében foglalt előírások,

bb) emlékérme utánzata esetén a 6. § (2) bekezdésében foglalt előírások

bármelyikétől eltér, vagy az azoknak való megfelelése tekintetében kétség merül fel,

c) forgalmi érme utánzata, ha a készítendő utánzat a 6. § (1) bekezdésében foglalt előírások bármelyikétől eltér, vagy az azoknak való megfelelése tekintetében kétség merül fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyeztetési kötelezettség mind a forintérme-utánzat készítése, mind annak tényleges felhasználása (pl. forgalmazás) időpontjára vonatkozóan fennáll.

(3) Az engedélykérelmet a forintérme-utánzat készíttetője vagy – ha a forintérme-utánzatot annak tényleges előállítója használja fel – készítője (a továbbiakban együtt: felhasználó) a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtja be.

(4) Az engedélykérelemhez a felhasználó mellékeli a forintérme-utánzat grafikai tervét vagy képét.

(5) A forintérme-utánzat készítésére irányuló hatósági engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

8. § (1) Az MNB engedélye alapján elkészített forintérme-utánzat mintapéldányát vagy elektronikus megjelenítését a felhasználó nyolc munkanappal a felhasználás megkezdése előtt bemutatja az MNB-nek.

(2) Ha az MNB engedélye alapján a forintérme-utánzat eltérhet a 6. § (1) és (2) bekezdésében foglalt előírásoktól, a felhasználó a forintérme-utánzat előállítása és felhasználása során gondoskodik a forintérme-utánzat zárt helyen történő biztonságos tárolásáról és őrzéséről, valamint olyan nyilvántartásról, amelyből pontosan megállapítható az elkészített, a felhasznált, a fel nem használt – ideértve a selejtet is – és a megsemmisített forintérme-utánzat darabszáma. A felhasználó gondoskodik továbbá az előállítás során keletkezett selejt és a fel nem használt forintérme-utánzatok megsemmisítéséről.

6. A forintérme-utánzat készítésére és felhasználására vonatkozó egyéb előírások

9. § A forintérme-utánzat készítésének és felhasználásának e rendeletben nem szabályozott kérdései tekintetében a szerzői jogról szóló törvény megfelelően irányadó.

7. Az euróérme-utánzat

10. § (1) Az euróérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogok jogosultja a Bizottság.

(2) Az euróérme-utánzatra a 2182/2004/EK tanácsi rendelet, valamint a Bizottság által az euróérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemre meghatározott előírások az irányadók.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

12. §1

13. § E rendelet 10. §-a az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről szóló, 2011. február 10-i 2011/C 41/03 bizottsági közleménynek (HL C 41., 2011.2.10., 4–6. o.) való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 7/2021. (II. 25.) MNB rendelethez

A forgalmi érméről, valamint a forgalmiérme-emlékváltozatról készített utánzat egyes paraméterei

1. A forgalmi érme, valamint a forgalmiérme-emlékváltozat utánzata készítésénél figyelembe veendő referenciasáv meghatározása

A forgalmi érme, valamint a forgalmiérme-emlékváltozat utánzatának méretére vonatkozó referenciasáv az átmérő és a peremvastagság referenciatartományába tartozó átmérő- és peremvastagság-értékek kombinációja, az alábbiak szerint:

1.1. Az átmérő referenciatartománya 20,50 millimétertől 29,00 milliméterig terjed.

1.2. A peremvastagság referenciatartománya az átmérő referenciatartományába tartozó átmérő-értékek 5,0%-a és 13,1%-a közötti valamennyi érték.

2. A forgalmi érme, valamint a forgalmiérme-emlékváltozat utánzatának anyagösszetételére vonatkozó korlátozások meghatározása

 

Átmérő (mm)

Anyagösszetétel

1

20,50–23,39

Cu75/Ni4/Zn21

2

23,40–24,39

Galvanizált lágyacél

3

23,40–24,39

Cu65/Ni15/Zn20 és Cu75/Ni4/Zn21

4

24,40–29,00

Cu75/Ni4/Zn21 és Cu75/Ni25

3. A forgalmi érme, valamint a forgalmiérme-emlékváltozat utánzatának átmérő- és peremvastagság tartományára vonatkozó korlátozások meghatározása

 

Átmérő (mm)

Peremvastagság (mm)

1

20,8–21,6

1,25–2,05

2

24,4–25,2

1,30–2,10

3

25,9–26,7

1,40–2,20

4

27,0–27,8

1,40–2,20

5

27,9–28,7

1,60–2,40

6

23,4–24,2

2,25–3,05

4. Grafikus ábrázolás

Az alábbi ábra – tájékoztató jelleggel – az 1–3. pontban foglaltakat szemlélteti, a forgalmi érmékről, valamint a forgalmiérme-emlékváltozatokról készített utánzatokra vonatkozó paraméterekkel.

2. melléklet a 7/2021. (II. 25.) MNB rendelethez

Forintérme-utánzat készítésére, készíttetésére irányuló kérelem

1. A forintérme-utánzat felhasználójára* és annak képviselőjére vonatkozó adatok

Felhasználó neve:

 

 

Felhasználó lakcíme vagy székhelye:

 

 

Képviselő neve:

 

 

Képviselő lakcíme vagy székhelye:

 

 

Elektronikus levél (e-mail) cím**:

 

 

Telefon**:

 

 

Telefax**:

 

2. A forintérme-utánzatra vonatkozó adatok

Felhasználás célja:

 

 

Készítendő darabszám:

 

 

Sokszorosítás módja:

 

 

Alapanyag megnevezése:

 

 

Forintérme-utánzat megnevezése és leírása:

 

 

Kereskedelmi forgalomba hozatal módja, tervezett időpontja és időtartama:

 

*    Felhasználó: a forintérme-utánzat készíttetője vagy – ha a forintérme-utánzatot annak tényleges előállítója használja fel – készítője.
**    Az adat megadása nem kötelező.
Dátum: .......................................................
...........................................................................
Felhasználó aláírása
1

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.