• Tartalom

707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

2022.01.02.

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában,
a 12. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 13.4. alpontjában,
a 13. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában, valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pont da) alpontjában,
a 14. és 15. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is – a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység csak az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), valamint az e rendeletben foglaltak szerinti használatával végezhető.

2. Az üzemeltető és a tárhelyszolgáltató kijelölése

2. § (1) A Kormány az Üvegkapu üzemeltetőjeként a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: üzemeltető) jelöli ki.

(2) A Kormány az Üvegkapu tárhelyszolgáltatójaként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: tárhelyszolgáltató) jelöli ki.

3. Az adatbiztonsággal és az adatátadással kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) Az Üvegkapu az építési munkaterületre történő, vendégek és foglalkoztatottak általi belépés, továbbá az építési munkaterületről történő kilépés adatait deperszonalizált módon, a tárhelyszolgáltató adatbázisában tárolja.

(2) Az Üvegkapu az állami adóhatóság, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részére a tárhelyszolgáltató által tárolt, az Étv. 57/J. §-a szerinti adatokat folyamatos valós idejű adathozzáféréssel biztosítja.

(3) Az üzemeltető az Üvegkapu üzemszerű karbantartási idejéről a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer elektronikus felületén előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról – a karbantartás ideje alatt – tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

4. Üvegkapu-regisztráció

4. § (1) Az építési beruházás Üvegkapuban történő regisztrációjára az e-építési napló készenlétbe helyezésével kerül sor.

(2) Az építtető az (1) bekezdés szerinti regisztráció során megjelöli, hogy az építési munkaterület környezetében a beléptetőrendszer telepítésére

a) beléptetőkapu,

b) beléptetőpont, illetve

c) a beléptetést biztosító alkalmazás

elhelyezésével, illetve használatával fog-e sor kerülni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti regisztráció létrehozása során

a) az állami adóhatóság nyilvántartása automatizált, közvetlen adatátadással ellenőrzi az e-építési naplóban rögzített adószámok érvényességét,

b) az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelezőt, továbbá a fővállalkozó kivitelező útján az alvállalkozó kivitelezőt elektronikus levélben tájékoztatja az adatszolgáltatási kötelezettségekről, valamint az Üvegkapu használatáról,

c) az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelező adatszolgáltatása alapján – az alvállalkozó kivitelezőre, valamint a kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásra tekintettel – a foglalkoztatók regisztrációjára szolgáló regisztrációs aloldalt hoz létre.

(4) A beruházás (1) bekezdés szerinti regisztrációján felül valamennyi foglalkoztató köteles regisztrálni az Étv. 57/I. §-a szerinti tartalommal.

(5) A (4) bekezdés szerinti regisztrációt

a) az e-építési naplóba bejegyzésre jogosult vállalkozó kivitelező az e-építési naplón keresztül,

b) az a) pontban nem szereplő foglalkoztató közvetlenül az Üvegkapu felületén

köteles elvégezni.

(6) A megrendelő vállalkozó kivitelező, valamint az alvállalkozó kivitelező (3) bekezdés c) pontja szerinti regisztrációs aloldalon történő regisztrációját

a) a fővállalkozó kivitelező végzi el, vagy

b) a fővállalkozó kivitelező erre az érintettnek meghatalmazást ad

azzal, hogy a regisztráció e rendeletnek megfelelő elvégzéséért a fővállalkozó kivitelező tartozik felelősséggel.

(7) A foglalkoztatott regisztrációjáért a foglalkoztató felelős.

(8) A (7) bekezdésben foglaltak megsértése esetében a foglalkoztatott felelőssége kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a foglalkoztató személye nem állapítható meg.

5. Az Üvegkapu eszközeinek biztosítása

5. § (1) A fővállalkozó kivitelező az Üvegkapuhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatás igénybe vételére irányuló, az adatfeldolgozási kérdésekre is kiterjedő szolgáltatási szerződést köt az üzemeltetővel.

(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti eszközök kiépítéséért és üzemetetéséért a fővállalkozó kivitelező felel, aki az eszközökhöz illesztett felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles.

6. Az építési munkaterületen való tartózkodás naplózásának egyes szabályai

6. § (1) A vendég részére többszöri be- és kilépésre jogosító regisztráció nem adható.

(2) Üzemzavar vagy más olyan rendkívüli esemény bekövetkezésekor, amely az Üvegkapu eszközeinek rendeltetésszerű használatát akadályozza, a jelenléti adatokat manuálisan kell rögzíteni. Az Üvegkapu eszközeinek ismételt rendeltetésszerű használatára alkalmassá válását követő 24 órán belül az adatokat utólag kell az Üvegkapu rendszerének e célból kialakított felületén rögzíteni a manuálisan felvett ívek digitális feltöltése mellett.

(3) Az Üvegkapu az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők naplózott tartózkodási adataiból – szakágak szerinti bontásban – valamennyi munkavégzési nap tekintetében automatikusan az előző napra vonatkozó napi bejegyzést generál, és a bejegyzést az e-építési naplóhoz csatolja.

7. Ellenőrzés

7. § (1) Az Üvegkapu használatának ellenőrzésére

a) az állami adóhatóság,

b) a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint

c) az építésfelügyeleti hatóság

rendelkezik hatáskörrel.

(2) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköre nem terjed ki az Étv. 57/K. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

(3) Az Üvegkapu használatával kapcsolatos – jogsértésre vagy annak hiányára vonatkozó – megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt az ellenőrzést végző hatóság az e-építési naplóhoz csatolja.

(4) Az ellenőrzést végző hatóság az Üvegkapu használatával kapcsolatos megállapításairól minden esetben – a hatáskörébe tartozó tényállási elemek vizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyvön, feljegyzésen vagy hatósági bizonyítványon felül – külön jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt vesz fel vagy ad ki.

8. § Ha az építési munkaterületen tartózkodás adataival kapcsolatban az Üvegkapuban rögzített és a más módon felvett jelenléti adatok eltérnek, a hatóság az Üvegkapu adatait veszi alapul, ha a tényállás más alkalmas módon nem tisztázható.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. § Az 1–8. §-ban foglalt előírásokat azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek közbeszerzési eljárásai e rendelkezések hatálybalépését követően indultak meg.

11. § (1) A 2. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 2. §-nak a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

(3) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. §1

13. §2

14. §3

15. §4

1

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére