• Tartalom

712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról

2021.12.31.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állományú katonára (a továbbiakban: katona),

b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagjára (a továbbiakban: hivatásos szolgálati jogviszonyban álló) és

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Navtv.) hatálya alá tartozó pénzügyőri státuszú foglalkoztatott – a 11. § szerinti szűkítéssel – (a továbbiakban: pénzügyőr)

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: hivatásos szolgálatot ellátó személy] terjed ki.

2. § Az e rendelet szerinti, a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás (a továbbiakban: szolgálati juttatás) nem képezi részét a hivatásos szolgálatot ellátó személy illetményének, azonban a szolgálati juttatás elszámolására és kifizetésére az illetmény elszámolására és kifizetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2. A szolgálati juttatás és a szolgálati juttatásra jogosultak köre

3. § (1) A hivatásos szolgálatot ellátó személyek Magyarország biztonsága érdekében végzett munkájuk elismeréseként – az e rendeletben meghatározottak szerint – egyszeri szolgálati juttatásban részesülnek.

(2) A szolgálati juttatásra jogosultságról és annak összegéről a munkáltatói jogkör gyakorló munkáltatói intézkedést ad ki.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedésben a visszafizetési kötelezettséggel érintetteket a 4. alcímben foglaltakról tájékoztatja.

(4) A szolgálati juttatást az e rendeletben foglalt kivételekkel 2022. február 15. napjáig kell kifizetni.

4. § A szolgálati juttatásra jogosult – az 5. és a 12. § szerinti kivétellel –

a) a 2021. december 31. napján hivatásos szolgálatot ellátó személy, függetlenül attól, hogy a jogviszonya határozott vagy határozatlan időre áll fenn,

b) akinek 2021. január 1. napja és 2021. december 31. napja között

ba) szolgálatellátása során vagy azzal összefüggésben szerzett sérülése vagy

bb) szolgálati kötelmekkel összefüggésben bekövetkezett megbetegedése

miatt szűnt vagy szűnik meg a szolgálati jogviszonya,

c) a 2021. december 31. napján nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévő.

5. § (1) Nem jogosult a szolgálati juttatásra

a) az a hivatásos szolgálatot ellátó személy, aki lemondási idejét tölti,

b) az a hivatásos szolgálatot ellátó személy, aki felmentési idejét tölti, ha

ba) a felmentési idő megkezdését megelőző napon nem rendelkezett – az adott jogviszonyra érvényes számítás alapján – három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, vagy

bb) a felmentésére neki felróható okból került sor,

c) az a hivatásos szolgálatot ellátó személy, akinek a szolgálati jogviszonya szünetel,

d) az a hivatásos szolgálatot ellátó személy, aki mérlegelési jogkörben engedélyezett illetmény nélküli szabadságát tölti,

e) az a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy, aki a Hszt. 320. § szerinti szenior állomány tagja, valamint

f) az a szerződéses állományú katona, aki egyoldalú szerződésbontása esetén lemondási idejét tölti

2021. december 31. napján.

(2) E § alkalmazásában felróható okból következik be a felmentés, ha

a) a katona teljesítményértékelése alapján vagy nemzetbiztonsági szempontból alkalmatlanná válik,

b) a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló felmentésére

ba) alkalmatlanság vagy méltatlanság miatt kerül sor, ide nem értve az egészségi, illetve pszichológiai alkalmatlanság esetét, vagy

bb) a szolgálati beosztás felajánlásának kötelezettsége esetén a részére felajánlott szolgálati beosztás el nem fogadása miatt kerül sor,

c) a pénzügyőr felmentésére

ca) alkalmatlanság, kifogásolható életvitel megállapítása vagy méltatlanság miatt kerül sor, ide nem értve az egészségi, illetve pszichológiai alkalmatlanság esetét, vagy

cb) a munkakör felajánlásának kötelezettsége esetén a részére felajánlott munkakör el nem fogadása miatt kerül sor.

6. § (1) Az a hivatásos szolgálatot ellátó személy,

a) aki 2021. december 31. napján a próbaidejét tölti,

b) aki 2021. december 31. napján fegyelmi büntetés, fenyítés, szolgálati beosztásból vagy pénzügyőr esetén állásából felfüggesztés hatálya alatt áll,

c) akivel szemben 2021. december 31. napján büntetőeljárás, fegyelmi eljárás, vagy méltatlansági eljárás van folyamatban,

d) aki 2021. december 31. napján kifogástalan életvitel ellenőrzés alatt áll

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: korlátozó ok] jogosult a szolgálati juttatásra, de részére a szolgálati juttatás kifizetésére csak a korlátozó ok megszűnését követően – a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint – kerül sor.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint próbaidőt töltő hivatásos szolgálatot ellátó személy esetében a szolgálati juttatást a próbaidő lejártát követően, abban az esetben kell kifizetni, ha a jogviszonya nem szűnt meg. Ebben az esetben a szolgálati juttatást a próbaidő lejártát követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni, és a szolgálati juttatás alapját a 2021. december 31-én érvényes illetményből, a 7. §-ban foglaltak alapján kell számítani.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetén a szolgálati juttatást abban az esetben kell kifizetni, ha a büntetőeljárás, a fegyelmi eljárás vagy a méltatlansági eljárás nem a hivatásos szolgálatot ellátó személy jogviszonyának megszűnésével zárult, azzal, hogy a kifizetésre akkor kerülhet sor, ha a hivatásos szolgálatot ellátó személy nem áll fegyelmi büntetés vagy fenyítés hatálya alatt. Ebben az esetben a szolgálati juttatást a korlátozó ok megszűnését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni, és a szolgálati juttatás alapját a 2021. december 31. napján érvényes illetményből, a 7. §-ban foglaltak alapján kell számítani.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja esetén a szolgálati juttatást abban az esetben kell kifizetni, ha a hivatásos szolgálatot ellátó személy életvitele kifogástalan. Ebben az esetben a szolgálati juttatást az eljárás megszűnését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni, és a szolgálati juttatás alapját a 2021. december 31. napján érvényes illetményből, a 7. §-ban foglaltak alapján kell számítani.

3. A szolgálati juttatás számításának alapja és mértéke

7. § A szolgálati juttatás alapja – az ezen alcím szerinti kivétellel –

a) a katona és a pénzügyőr vonatkozásában a részére megállapított illetményből számított távolléti díj összege, illetve

b) a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló vonatkozásában a távolléti díjnak, valamint – ha ilyen megállapítására sor került – a miniszter által rendeletben megállapított kiegészítő juttatásnak az együttes összege,

amely a hivatásos szolgálatot ellátó személyt 2021. december 31. napján megilleti.

8. § (1) A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévő hivatásos szolgálatot ellátó személy esetében a 7. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban, 2021. december 31. napján járó illetmény összege.

(2) A katona vezénylése esetén – ideértve a más szervhez vezénylést is – a 7. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szolgálati juttatás alapja a Hjt. 122. § (4) bekezdése szerint megállapított illetmény alapján számított távolléti díj. A más szervhez vezényelt katona esetében nem lehet figyelembe venni a más szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó illetményszabályokat vagy egyedi illetménymegállapítást. A Hjt. 122. § (4) bekezdése alapján e tekintetben munkáltatói jogkör gyakorlójának a vezénylő szervezetet kell tekinteni.

(3) A 7. §-tól eltérően a Hszt. 37. alcíme alapján munkakör vagy meghatározott feladat ellátására más szervhez vezényelt hivatásos szolgálati jogviszonyban álló esetében a szolgálati juttatás alapja a szolgálati idő figyelembevételével

a) tiszti besorolás esetén „E” besorolási kategória és 100%-os mértékű hivatásos pótlék, vagy

b) tiszthelyettesi besorolás esetén „D” besorolási kategória és 150%-os mértékű hivatásos pótlék

és a részére megállapított címpótlék, szolgálatiidő-pótlék, idegennyelv-tudási pótlék és kiegészítő juttatás együttes összegével kalkulált illetmény.

(4) A 4. § b) pontja szerinti esetben a juttatás alapja,

a) ha a szolgálati jogviszony 2021. december 31. napját megelőzően szűnt meg, a jogosultat a szolgálati viszony megszűnését megelőző napon,

b) ha a szolgálati jogviszony 2021. december 31. napján vagy ezt követően szűnt meg, a jogosultat a 2021. december 31. napján

megillető illetményből a 7. § figyelembevételével számított összeg.

9. § (1) A szolgálati juttatás mértéke a 7. és a 8. § szerinti számított összeg hatszorosa.

(2) A vezényelt hivatásos szolgálatot ellátó személy esetében a szolgálati juttatást a vezénylő szerv fizeti.

4. A visszatérítési kötelezettség

10. § (1) A szolgálati juttatás teljes összegének visszatérítésére köteles – a (2)–(4) bekezdés szerinti kivétellel – a hivatásos szolgálatot ellátó személy, aki 2021. december 31. napján nem rendelkezett három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, és szolgálati jogviszonya a létesítéstől számított három év folyamatos szolgálati jogviszony elérését megelőzően megszűnik.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően időarányos visszatérítési kötelezettség terheli azt a hivatásos szolgálatot ellátó személyt, aki 2021. december 31. napján nem rendelkezett három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, és szolgálati jogviszonya a három év folyamatos szolgálati jogviszony elérését megelőzően

a) azonnali hatályú lemondással vagy

b) fizikai alkalmatlanság megállapítása miatt

szűnik meg.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően időarányos visszatérítési kötelezettség terheli azt a pénzügyőrt, aki 2021. december 31. napján nem rendelkezett három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, és a három év folyamatos szolgálati jogviszony elérését megelőzően, kérelmére, tisztviselői munkakörbe kerül kinevezésre.

(4) Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően mentesül a visszatérítési kötelezettség alól az a hivatásos szolgálatot ellátó személy, aki 2021. december 31. napján nem rendelkezett három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, és a szolgálati jogviszonya a három év folyamatos szolgálati jogviszony megszerzését megelőzően

a) a hivatásos szolgálatot ellátó személy halálával,

b) egészségügyi, illetve pszichológiai alkalmatlanság megállapítása miatt felmentéssel,

c) szolgálati beosztás vagy pénzügyőr esetén munkakör felajánlásának kötelezettsége esetén részére szolgálati beosztás vagy pénzügyőr esetén munkakör felajánlására nincs lehetőség, és ezen okból felmentéssel,

d) a hivatásos szolgálatot ellátó személy szolgálati jogviszonya, folytatólagosan időbeli megszakítás nélkül jogszabály alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá, közszolgálati jogviszonnyá, közalkalmazotti jogviszonnyá, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonnyá, honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá vagy igazságügyi alkalmazotti jogviszonnyá és politikai szolgálati jogviszonnyá történő átalakulással, áthelyezéssel

e) a Navtv., a Hszt. és a Hjt. szerinti egészségkárosodási ellátásra való jogosultságra figyelemmel

szűnik meg.

(5) A szolgálati juttatásra való jogosultság szempontjából a hivatásos szolgálatot ellátó személy szolgálati jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni, ha a jogosultsági idő alatt a Hszt., a Hjt. vagy a Navtv. hatálya alá tartozó szolgálati viszonyok közötti áthelyezésre kerül sor.

(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak alkalmazásában, a pénzügyőr esetén a három év folyamatos szolgálati jogviszony fennállását a 2021. január 1-jét megelőzően fennálló, a Hszt. szerinti hivatásos szolgálati jogviszony figyelembevételével kell megállapítani.

5. Különös rendelkezések

11. § A Navtv. hatálya alá tartozó pénzügyőri státuszú foglalkoztattak közül csak a pénzügyőri munkakört betöltő pénzügyőri státuszú foglalkoztatottak jogosultak a szolgálati juttatásra.

12. § Az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem jogosult a szolgálati juttatásra a hivatásos szolgálatot ellátó személy, illetve – amennyiben részére a juttatás már kifizetésre került – a 2021. december 31-ig megszerzett szolgálati jogviszony időtartamától függetlenül a 10. § (1) bekezdése szerinti visszatérítési kötelezettség terheli azt a hivatásos szolgálatot ellátó személyt, akinek a részére a munkáltatója a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló kormányrendelet alapján illetmény nélküli szabadságot rendelt el, vagy akinek a részére illetmény nélküli szabadság elrendelésének van helye.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2021. december 31-én lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére