• Tartalom

764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2022.08.02.

A Kormány
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím, valamint az 5. és a 6. melléklet tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím és a 7. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1)3

(2)4

(3)5

3. §6

4. §7

5. §8

6. §9

7. §10

8. §11

9. §12

10. §13

11. §14

12. §15

13. §16

14. §17

3. Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

15. §18

4. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

16. §19

5. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. §20

18. §21

19. §22

20. §23

21. §24

6. Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. §25

23. §26

7. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

24. §27

25. §28

8. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

26. §29

27. §30

9. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

28. §31

10. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1)32

(2)33

(3)34

30. §35

31. §36

32. §37

11. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 3. és 4. alcím, a 6. alcím, a 8. alcím, a 29. § (1) bekezdése, a 3–4. és 7. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § (3) bekezdése és a 6–12. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 29. § (2) és (3) bekezdése és 31. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

34. § (1) E rendelet 2. § (3) bekezdése és 6–12. §-a a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet 5. alcíme az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének való megfelelést szolgálja.

(3) E rendelet 29. §-a és 31. §-a a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez38

2. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez39

3. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez40

4. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez41

5. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez42

6. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez43

7. melléklet a 764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez44

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 29. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 29. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére