• Tartalom

765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzeti sportinformációs rendszerről

2023.01.01.

A Kormány

a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bh), bj), bn) és bo) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. adatszolgáltató: minden olyan, a nemzeti sportinformációs rendszerben (a továbbiakban: NSR) regisztrált szervezet vagy személy, amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.), az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletben vagy az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít, illetve az NSR-be személyes vagy személyes adatnak nem minősülő adatot szolgáltat,

2. állami sportcélú támogatás: a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből nyújtott, sportcélú támogatás,

3. kétirányú interfész: a kapcsolat végpontjai közötti adatáramlást lehetővé tevő adatkapcsolat,

4. szervezet: az NSR részére adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett jogi személy,

5. felhasználó: az NSR-ben regisztrált természetes személy vagy szervezet,

6. jogosultság: az NSR-ben műveletek végzésére vonatkozó lehetőség,

7. szerepkör: egy természetes személy felhasználó jogosultságainak összessége,

8. NSR-üzemzavar: az NSR-ben végzett olyan karbantartás, tervezett leállítás vagy nem tervezett leállás, amely az NSR szolgáltatásainak igénybevételét korlátozza vagy megakadályozza,

9. NSR Portál: információs tartalmat megjeleníteni képes, bárki számára hozzáférhető, nyilvános webes felület, amely biztosítja az NSR-be való regisztráció és bejelentkezés lehetőségét, az NSR használatával összefüggő általános tudnivalókat, az e rendeletben meghatározott módon az NSR-ben szereplő nyilvános adatok megjelenítését, valamint a regisztrált szabadidő-sportolónak biztosított kedvezmények megismerhetőségét.

2. Az NSR létrehozása és működtetése

2. § (1) A miniszter az NSR működtetése keretében biztosítja az NSR ügyviteli és rendszerszervezési feltételeit, valamint jogszabályokkal összhangban lévő működését.

(2) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi az NSR üzemeltetését, valamint a Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül az NSR-rel kapcsolatos általános tájékoztatási feladatokat, a használatát érintő lakossági ügyfélszolgálati feladatokat, az egyéb ügyfélmegkeresések, hibabejelentések kezelését.

3. § (1) Az NSR az NSR Portálból, valamint a felhasználó által hozzáférhető modulokból épül fel.

(2) Az NSR moduljai a következők:

a) nyilvántartó modulok, amelyek

aa) a „Személyek” modul,

ab) a „Szervezetek” modul,

ac) a „Sportegészségügy” modul,

ad) a „Versenyengedély” modul,

ae) az „Események” modul,

af) a „Létesítmények” modul,

b) az állami sportcélú támogatások biztosítását, felhasználásának dokumentálását és annak ellenőrzését támogató modul (a továbbiakban: „Támogatás és ellenőrzés” modul),

c) a regisztrált szabadidő-sportolói kedvezményrendszer modulja (a továbbiakban: „Szolgáltatás” modul).

3. Az NSR-be való regisztráció és bejelentkezés

4. § Az NSR moduljainak használatához az NSR-ben való regisztráció (a továbbiakban: regisztráció) és bejelentkezés szükséges.

5. § Szervezet regisztrációja a regisztrációt végző személy részére elektronikus úton megküldött, a regisztrációt kezdeményező szervezet és első természetes személy felhasználója regisztrációjához szükséges adatokat tartalmazó regisztrációigénylés (a továbbiakban: regisztrációigénylés) alapján, annak a regisztrációt végző személy általi jóváhagyásával, és a jóváhagyás alapján a regisztrációt kezdeményező szervezet, valamint első természetes személy felhasználója egyidejű regisztrációjával történik. A regisztrációt végző személy a regisztrációigénylést – a regisztráció feltételeinek való megfelelés esetén – 3 munkanapon belül jóváhagyja, és egyidejűleg a regisztrációt elvégzi.

6. § (1) A sportköztestület, a sportszövetség és bármely, sportszövetséggel tagsági viszonyban nem álló szervezet esetében a regisztrációt végző személy a miniszter.

(2) Az NSR részére adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett sportszervezet esetében a regisztrációt végző szervezet az a sportszövetség, amellyel a sportszervezet a regisztrációigénylés megküldésének időpontjában tagsági viszonyban áll. Ha a sportszervezet a regisztrációigényléskor több sportszövetséggel is tagsági viszonyban áll, a regisztrációigénylést közülük bármely sportszövetséghez benyújthatja, és regisztrációját követően kezdeményezi az NSR-en belül a többi sportszövetséggel a tagszervezeti kapcsolat megjelenítését.

(3) A jogi személy szervezeti egység esetében a regisztrációt végző szervezet a jogi személy.

7. § (1) Természetes személy regisztrációja történhet regisztrált szabadidő-sportolóként az Stv.-ben meghatározott adatok megadásával vagy felhasználó szervezet által.

(2) A természetes személy szervezet által történő regisztrációja a természetes személy neve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele adatainak felhasználásával történik.

(3) A felhasználó szervezet által regisztrált természetes személy felhasználó az NSR-ben regisztrált szabadidő-sportoló minőségben is regisztrálhat.

8. § Az NSR-be történő bejelentkezés a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás útján történik.

4. Az NSR részére történő adatszolgáltatás módjai

9. § Az NSR részére az adatszolgáltatás és az NSR moduljainak használata elektronikus úton történik az NSR Portálon történő bejelentkezést követően, jogosultság alapján. Az adatokat az NSR adott modulja által elvárt szerkezetben és tartalommal kell rögzíteni.

10. § Az adatszolgáltató felelős adatszolgáltatásának teljes körű és pontos teljesítéséért, az általa szolgáltatott adatok naprakészen tartásáért, ideértve az adatban történő változás átvezetését is. Az adatszolgáltatási kötelezettség körébe tartozó, újonnan keletkező adatot, valamint az NSR részére szolgáltatott adatban bekövetkező változást – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – legkésőbb az adat keletkezését vagy változását követő 3 munkanapon belül rögzíteni kell az NSR-ben.

11. § (1) Az NSR részére adatszolgáltatás történhet

a) elektronikus úton történő közvetlen adatrögzítéssel,

b) elektronikus úton vezetett közhiteles nyilvántartással való interfész útján,

c) a miniszterrel kötött megállapodás alapján az NSR által biztosított interfész (a továbbiakban: szervezeti interfész) útján.

(2) Az NSR az (1) bekezdés b) pontja alapján interfészkapcsolatban áll

a) a cégnyilvántartással,

b) a civil szervezetek nyilvántartásával,

c) a törzskönyvi nyilvántartással,

d) a köztartozásmentes adózói adatbázissal.

12. § A szervezet regisztrációjakor a szervezetnek a szervezetet nyilvántartó, a 11. § (2) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartásban szereplő, a szervezet azonosítására alkalmas nyilvános adatai – a közhiteles és nyilvános adatok lekérdezését követően – rögzítésre kerülnek az NSR-ben, és az ezen adatokban bekövetkező változások interfész útján kerülnek módosításra az NSR-ben.

13. § A felhasználó szervezet kezdeményezheti a miniszternél a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodás megkötését. A megállapodás alapján a miniszter vállalja, hogy az NSR a felhasználó szervezettel szervezeti interfész útján, kétirányú interfészkapcsolatot tart fenn az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése és az NSR-ben tárolt adatai átvétele érdekében.

14. § Ha a sportszövetség rendelkezik saját elektronikus nyilvántartási rendszerrel és a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodással, a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló szervezet adatszolgáltatási kötelezettségét a sportszövetség szervezeti interfésze útján teljesíti.

15. § A felhasználó szervezet nevében az NSR-ben történő adatszolgáltatást és más műveletet végző természetes személy felhasználó regisztrációját, jogosultságának és szerepkörének – jogszabályokkal, valamint a szervezet belső szabályzataival és működési rendjével összhangban történő – meghatározását a felhasználó szervezet végzi.

16. § Ha az adatszolgáltatás vagy az NSR-en belüli más művelet elvégzése az NSR-hez kapcsolódó bármely, a 11. § (2) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartással fennálló interfészkapcsolat rendelkezésre állásának átmeneti hiányából vagy hibájából (a továbbiakban együtt: átmeneti hiba) fakad, az adatszolgáltatás vagy más művelet elvégzésének határideje az átmeneti hiba időtartamával meghosszabbodik.

17. § A „Támogatás és ellenőrzés modul”-t érintő átmeneti hiba vagy egyéb NSR-üzemzavar esetén – ha az az állami sportcélú támogatás nyújtását vagy felhasználását veszélyezteti –, az adatszolgáltatás vagy az NSR-ben szükséges más művelet elvégzése papíralapon is teljesíthető. Az átmeneti hiba vagy egyéb NSR-üzemzavar megszűnése esetén, a felhasználó által az állami sportcélú támogatás kapcsán benyújtott papíralapú dokumentáció az NSR-ben rögzítésre kerül és az abban foglaltak irányadóak.

5. A „Szervezetek” modul

18. § (1) A „Szervezetek” modul biztosítja az NSR részére történő adatszolgáltatásban, a regisztrált szabadidő-sportolói kedvezményrendszerben és az állami sportcélú támogatásban érintett szervezetek NSR-ben való nyilvántartását és ezen szervezetek részére az NSR használatát.

(2) A „Szervezetek” modul tartalmazza a szervezet

a) nevét,

b) nyilvántartási számát,

c) székhelyét,

d) jogi személy típusát,

e) adószámát,

f) más felhasználó szervezettel fennálló tagszervezeti kapcsolatát.

(3) A (2) bekezdésben szereplő azon adatot, amely valamely, a 11. § (2) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartásban szerepel, interfész útján kell rögzíteni az NSR-ben.

(4) Az NSR lehetőséget biztosít a felhasználó szervezet részére, hogy saját szervezetére vonatkozóan a (2) bekezdésben nem szereplő adatokat is megadjon az NSR-ben.

19. § Valamely szervezettel való tagsági viszony létesítését követő 3 munkanapon belül a sportszövetség, a sportköztestület az NSR-en belül kialakítja a szervezettel a tagszervezeti kapcsolatot.

6. A „Személyek” modul

20. § A „Személyek” modul biztosítja

a) az Stv. X/B. Fejezete szerinti sportoló és sportszakember,

b) a regisztrált szabadidő-sportoló,

c) a felhasználó szervezet nevében az NSR-ben történő adatszolgáltatást és más műveletet végző természetes személy,

d) az NSR működtetésében és üzemeltetésben közreműködő természetes személy,

e) az állami sportcélú támogatás természetes személy kedvezményezettje,

valamint velük kapcsolatban az Stv. szerint szolgáltatandó adatok nyilvántartását, és ezen természetes személyek részére az NSR használatát.

21. § (1) A felhasználó szervezet a hazai versenyrendszerben résztvevő sportolóra vagy állami sportcélú támogatással érintett sportolóra, sportszakemberre vonatkozóan felmerülő adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése céljából felhívhatja az érintett természetes személyt a 7. § szerinti regisztrációs feltételek megteremtésére.

(2) Az NSR lehetőséget biztosít a természetes személy felhasználó részére, hogy a „Személyek” modulban szereplő, az Stv. alapján szolgáltatandó adatokon kívül saját személyére vonatkozóan, a sporttevékenységével összefüggő további adatokat is megadjon az NSR-ben.

22. § A felhasználó szervezet a természetes személyt az adatszolgáltatást vagy regisztrációt megalapozó jogviszonyuk létrejöttét követő 3 munkanapon belül regisztrálja az NSR-ben, és teljesíti a rá vonatkozó, Stv. szerinti adatszolgáltatást.

7. A „Sportegészségügy” modul

23. § A „Sportegészségügy” modul a természetes személy felhasználó sportorvosi engedélye érvényességének ellenőrzését biztosítja az Országos Sportegészségügyi Intézet sportorvosi engedélyeket nyilvántartó rendszerével történő interfészkapcsolat útján.

8. A „Versenyengedély” modul

24. § (1) A „Versenyengedély” modul a sportszövetség által kiállított verseny- és rajtengedélyek (a továbbiakban együtt: versenyengedély) és érvényességük nyilvántartását biztosítja.

(2) A „Versenyengedély” modul biztosítja a sportszövetség részére a versenyengedély NSR-ben történő kiállításának és kezelésének lehetőségét.

25. § A sportszövetség az NSR-ben a versenyengedélyre vonatkozóan nyilvántarthat

a) a sporttevékenységgel összefüggő személyes adatnak nem minősülő adatot,

b) – az Stv. rendelkezése vagy a sportoló írásbeli hozzájárulása alapján – a sporttevékenységgel összefüggő személyes adatot.

26. § A sportszövetség az általa kiadott versenyengedély adatait és az azokban történő változást – a 10. §-ban foglaltaktól eltérően – a versenyengedély kiadásának vagy az adatváltozás napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon rögzíti az NSR-ben.

9. Az „Események” modul

27. § (1) Az „Események” modul biztosítja a sportszövetségi versenyek, versenyrendszerek és szabadidős sportesemények (a továbbiakban együtt: sportesemény), az azokon elért eredmények, valamint a versenyengedéllyel rendelkezők sporteseményen való tényleges részvételének nyilvántartását.

(2) Az „Események” modulban tartja nyilván

a) a sportszövetség és a sportköztestület az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló kormányrendelet szerinti sport világeseményt és azon elért eredményeket,

b) a sportszövetség a sportági felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban megrendezésre kerülő világ-, Európa-bajnokságot, hazai rendezésű kiemelt nemzetközi sporteseményt, és ezeken elért eredményeket,

c) a sportszövetség valamennyi országos versenyrendszerét és annak sporteseményeit, és azokon elért eredményeket,

d) a sportesemény szervezője (a továbbiakban: szervező) az állami sportcélú támogatással megvalósuló, az a)–c) pontban nem szereplő sporteseményt és azon elért eredményeket.

(3) A szervező a (2) bekezdésben nem szereplő, általa szervezett sporteseményt és azon elért eredményt is nyilvántarthat az „Események” modulban.

28. § (1) Az „Események” modul tartalmazza a sportesemény megnevezését, időpontját, helyszínét, sportszövetségi versenyrendszerbe történő besorolását és a sporteseményeken elért eredményeket, amely adatok az NSR Portálon is elérhetőek.

(2) Az NSR biztosítja a lehetőséget a szervező részére, hogy az „Események” modulban a sporteseményre vonatkozóan

a) személyes adatnak nem minősülő további adatokat,

b) – az Stv. rendelkezése vagy a sportoló írásbeli hozzájárulása alapján – személyes adatot

megadjon.

(3) Az „Események” modul az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a szervező által biztosított, a regisztrált szabadidő-sportoló által sporttevékenységével összefüggésben igénybe vehető támogatást, kedvezményt, annak feltételeit és mértékét, amely adatok az NSR Portálon is elérhetőek.

29. § (1) A szervező a sportesemény megrendezésére vonatkozó döntését, vagy a sportesemény megrendezésére vonatkozó támogató döntésről való értesülését követő 3 munkanapon belül adatot szolgáltat az NSR részére a sporteseményről.

(2) A sportesemény elmaradása adatváltozásnak minősül, amelyet a szervező legkésőbb az erre vonatkozó döntésről való értesülését követő 3 munkanapon belül átvezet az NSR-ben.

(3) A szervező az „Események“ modulban nyilvántartandó eredményről vagy annak változásáról legkésőbb az eredmény elérését vagy a változásról való értesülését követő 3 munkanapon belül adatot szolgáltat az NSR részére.

10. A „Létesítmények” modul

30. § (1) A „Létesítmények” modul biztosítja a sportlétesítményekre vonatkozó adatok nyilvántartását.

(2) A „Létesítmények” modulban kell nyilvántartani

a) tulajdoni hányadtól függetlenül az állam, helyi önkormányzat, sportszövetség vagy sportszervezet tulajdonában vagy fenntartásában lévő, vagy

b) a fenntartásához, üzemeltetéséhez, felújításához, karbantartásához, korszerűsítéséhez, illetve fejlesztéséhez állami sportcélú támogatással érintett

sportlétesítmény megnevezését, helyrajzi számát, címét, tulajdonos és fenntartó szervezetének megnevezését.

(3) A „Létesítmények” modulban a 31. § szerinti adatszolgáltató – a szervező által szolgáltatott adatok alapján – feltünteti a sportlétesítményben megrendezésre kerülő sporteseményt.

(4) A 31. § szerinti adatszolgáltató a sportlétesítményről a (2), (3) és (5) bekezdésben nem szereplő további – személyes adatnak nem minősülő és a sporttevékenységgel összefüggő – adatokat is megadhat az NSR-ben.

(5) A „Létesítmények” modul tartalmazza a sportlétesítmény fenntartója által biztosított, a regisztrált szabadidő-sportoló által sporttevékenységével összefüggésben igénybe vehető támogatást, kedvezményt, annak feltételeit és mértékét, amely adatok az NSR Portálon is elérhetőek.

(6) A „Létesítmények” modulban nyilvántartott sportlétesítmények és azok nyilvános adatai az NSR Portál térképes kereső felületén is elérhetőek.

31. § A sportlétesítménnyel kapcsolatos adatokat a sportlétesítmény tulajdonosa vagy fenntartója szolgáltatja az NSR részére. A tulajdonos vagy fenntartó a 30. § (2) bekezdésében nem szereplő sportlétesítményről is szolgáltathat adatot az NSR részére.

32. § A 31. § szerinti adatszolgáltató – a 10. §-ban foglaltaktól eltérően – a sportlétesítmény üzembe helyezésének időpontját követő legfeljebb 15 napon belül adatot szolgáltat a sportlétesítményre vonatkozóan az NSR részére. A nyilvántartott adatokban bekövetkező változást – a 10. §-ban foglaltaktól eltérően – a 31. § szerinti adatszolgáltató legkésőbb a változást követő 15 napon belül rögzíti az NSR-ben.

33. § Fenntartás, üzemeltetés, felújítás, karbantartás, korszerűsítés, fejlesztés céljára állami sportcélú támogatás kizárólag olyan sportlétesítmény kapcsán nyújtható, amely az NSR-ben szerepel.

11. A „Támogatás és ellenőrzés” modul

34. § (1) A „Támogatás és ellenőrzés” modul az állami sportcélú támogatás biztosításával, felhasználásával, elszámolásával és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátását biztosító integrált, folyamatkezelő modul.

(2) A „Támogatás és ellenőrzés” modul használatához szükséges feltételeket a felhasználó biztosítja.

35. §1

12. A „Szolgáltatás” modul

36. § A „Szolgáltatás” modul a regisztrált szabadidő-sportoló részére sporttevékenységével összefüggésben, közvetett vagy közvetlen módon nyújtott állami sportcélú vagy egyéb támogatás, valamint kedvezmény (a továbbiakban együtt: kedvezmény) igénybevételének informatikai feltételeit biztosítja.

37. § A miniszter a szervezővel vagy a sportlétesítmény fenntartójával a kedvezmény feltételeit és mértékét is tartalmazó szolgáltatói megállapodást (a továbbiakban: szolgáltatói megállapodás) köthet kedvezmény biztosítása érdekében. Szolgáltatói megállapodás megkötése esetén a miniszter a kedvezmény vagy egy része biztosításának ellentételezéseként a szervező vagy a sportlétesítmény fenntartója számára állami sportcélú támogatás nyújt.

38. § A regisztrált szabadidő-sportolói kedvezmény igénybevételéhez az NSR mobilalkalmazásának használata szükséges.

13. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 28. § (3) bekezdése, a 30. § (5) bekezdése, a 12. alcím és a 41. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 33. § és a 35. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

40. § (1) Az Stv. szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett szervezet legkésőbb 2022. június 30-ig regisztrál az NSR-be.

(2) Az Stv. szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett szervezet legkésőbb 2022. szeptember 30-ig teljeskörűen teljesíti az NSR részére az Stv. és az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó adatszolgáltató a regisztrációját követő 90 napon belül teljesíti az Stv. és az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

41. §2

42. §3

43. §4

1. melléklet a 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez5

1

A 35. § az 552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 28. §-a alapján nem lép hatályba.

2

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére