• Tartalom

769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

2022.07.01.

A Kormány
a Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLIV. törvény 8. § (1)–(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3., a 4. alcím és a 27. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Kormány a Földmegfigyelési Operatív Központ (a továbbiakban: FOK) feladatait ellátó szervezetként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) jelöli ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) beszerzési stratégia: a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiája szerinti beszerzési igények hatékony kielégítését szolgálja;

b) eFöld modul: a Földmegfigyelési Információs Rendszer (a továbbiakban: FIR) részét képező alkalmazás a FIR adatbázisaihoz való széles körű hozzáférést biztosítja;

c) kereskedelmi űrfelvétel beszerzés: az a tevékenység, amelynek célja űrfelvétel beszerzésre irányuló visszterhes szerződés megkötése;

d) kereskedelmi űrfelvétel beszerzési igény: az éves űrfelvétel beszerzési tervben szereplő kereskedelmi űrfelvétel beszerzést előírt részletességgel felsoroló elektronikus dokumentáció;

e) kereskedelmi űrfelvétel szolgáltató: a központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatott eljárás eredményeképpen keretmegállapodást vagy egyedi közbeszerzési szerződést kötő ajánlattevő;

f) rendkívüli kereskedelmi űrfelvétel beszerzésre vonatkozó igény: előre nem látható, a FOK részére benyújtott beszerzési tervben nem szereplő kereskedelmi űrfelvétel beszerzést részletesen felsoroló elektronikus dokumentáció;

g) űrfelvétel: műholdakon elhelyezett szenzorok által a Föld felszínéről készített távérzékelt adat;

h) űrfelvétel beszerzési irány: az űrfelvétel-megrendelők által a FOK részére benyújtott, formai és tartalmi szempontból megfelelő űrfelvétel beszerzési tervek összesítéséből és az előző évek kereskedelmi űrfelvétel beszerzéseinek tapasztalataiból kialakított beszerzési tendenciát tartalmazó dokumentum;

i) űrfelvétel beszerzési terv: az űrfelvétel-megrendelő éves kereskedelmi űrfelvétel beszerzési igényét összesítő elektronikus dokumentáció.

2. A Földmegfigyelési Információs Rendszer működésének részletes szabályai

3. § (1) A FIR működtetője a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), aki e feladatát a FOK bevonásával látja el.

(2) A FIR szakmai feladatait és alkalmazás üzemeltetését a FOK látja el. A FIR üzemeltetési feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét központi költségvetési támogatás biztosítja.

(3) A FIR hardver eszközeinek informatikai üzemeltetését és a FIR rendszer virtuális környezetének üzemeltetését a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség látja el.

(4) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti KAK Hoszting szolgáltatást, valamint KAK Felhő szolgáltatást biztosít a FIR üzemeltetéséhez.

(5) A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) központi közbeszerző szervként a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) szerint ellátja a kereskedelmi űrfelvételek beszerzésével kapcsolatos feladatokat.

(6) A Lechner Nonprofit Kft. az üzemeltetési feladatok ellátására szerződést köt a miniszterrel.

(7) A Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: FIR tv.) szerinti FIR adatbázisok adatainak előállítását és a hozzáférés technikai szabályait a FOK a honlapján közzéteszi.

(8) A honvédelemért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, illetve a rendészetért felelős miniszter a FOK részére a tárgyév március 31. napjáig megküldi írásos véleményét a védendő adatkört illetően. A honvédelemért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, illetve a rendészetért felelős miniszter indokolt esetben jogosult egyedi véleményt is kiadni, amelyet soron kívül megküld a FOK részére.

(9)1 A FIR tv. 6. § (5) bekezdése szerinti feltétel fennállásáról a FOK megkeresésére a Védelmi Tanács dönt. A Védelmi Tanács a döntése kialakítása előtt bevonhatja a feladatköre szerinti érintett állami szervet is.

4. § (1) Az eFöld modul feladata a FIR tv. szerinti FIR adatbázisok adatainak egységes megjelenítése és rendelkezésre bocsátása a természetes és jogi személyek számára.

(2) Az alkalmazás használatával az eFöld portálon a FIR tv. 5. § (2) bekezdése szerinti nyilvános adatok

a) megtekintése azonosítás nélkül,

b) letöltése az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Központi Azonosítási Ügynökön keresztüli elektronikus azonosítást követően

internetes kapcsolattal rendelkező eszközről vagy a FIR indítópulton, ügyfél portálon keresztül lehetséges.

5. § A FIR tv. szerinti nem nyilvános földmegfigyelési tematikus adatok a FIR ügyfélportáljáról érhetők el a jogosultak számára.

6. § A FOK azzal a szervezettel köthet csatlakozási megállapodást, amelynek a hatósági, igazgatási eljárásában vagy közfeladata ellátásához olyan földmegfigyelési tematikus adat szükséges, amely a FIR tv. szerinti Tematikus Földmegfigyelési Adatbázisban rendelkezésre áll, vagy előállítható.

7. § (1) A csatlakozási megállapodásban a FOK vállalja, hogy a csatlakozó szervezet részére átadásra kerülő földmegfigyelési tematikus adat biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja, és vállalja, hogy azt a csatlakozó szervezet hozzájárulása nélkül csak törvényben meghatározott esetben teszi hozzáférhetővé.

(2) A csatlakozási megállapodás – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmazza legalább

a) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,

b) a kapcsolattartók adatait,

c) a földmegfigyelési tematikus adat előállítására vonatkozó rendelkezéseket,

d) a csatlakozás technikai, valamint informatikai meghatározását.

8. § A Földmegfigyelési Információs Rendszerből adatok rendelkezésre bocsátásához (hasznosítás, újrahasznosítás és piaci tájékoztatási szolgáltatás) a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletének szabályai alkalmazandók.

9. § Az eFöld portál használatával az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti közigazgatási eljárás megindítására vonatkozó kérelem is benyújtható az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti Központi Azonosítási Ügynökön keresztüli elektronikus azonosítást követően.

3. A miniszter, a FOK és a DKÜ kereskedelmi űrfelvétel beszerzéssel kapcsolatos feladatai

10. § (1) A miniszter kereskedelmi űrfelvétel beszerzéssel kapcsolatos feladatai körében

a) az űrfelvétel-megrendelő kifogása alapján, a FOK előterjesztésére elbírálja az űrfelvétel-megrendelő rendkívüli kereskedelmi űrfelvétel beszerzésre vonatkozó igényét,

b) dönt a FOK által javasolt beszerzési irány megvalósíthatóságáról.

(2) A FOK

a) közreműködik a miniszter ezen alcímben meghatározott feladatainak ellátásában,

b) meghatározza, és a honlapján közzéteszi az űrfelvétel beszerzési terv tartalmi és formai követelményeit,

c) ellátja a kereskedelmi űrfelvételek beszerzésével kapcsolatos, e rendeletben szabályozott egyéb feladatokat.

(3) A DKÜ központi beszerző szervként lefolytatja a kereskedelmi űrfelvételek központosított beszerzéséhez szükséges keretmegállapodások megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokat.

4. A kereskedelmi űrfelvételek központosított beszerzésével kapcsolatos eljárás

11. § A kereskedelmi forgalomban beszerezhető űrfelvételek (a továbbiakban: kereskedelmi űrfelvételek) beszerzéseire – a honvédelmi, nemzetbiztonsági célú kereskedelmi űrfelvétel beszerzések kivételével – e rendeletet kell alkalmazni, ha a beszerző

a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,

b) az a) pont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó területi és helyi költségvetési szerv,

c) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

d) az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság,

e) az a)–d) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a központosított közbeszerzési rendszer alkalmazását önként vállalja

(a továbbiakban együtt: űrfelvétel-megrendelő).

12. § Kereskedelmi űrfelvétel beszerzés – a 20. §-ban meghatározott kivétellel – kizárólag az e rendeletben meghatározott jóváhagyás esetén valósítható meg. Az e rendeletben meghatározott kötelezettségek megsértése, így különösen a jóváhagyás hiányában vagy a jóváhagyás megadásától számított három hónapon túl megkezdett kereskedelmi űrfelvétel beszerzés alapján megkötött szerződés semmis.

13. § (1) Az űrfelvétel-megrendelő az Űrfelvétel-megrendelő Rendszer portálra (a továbbiakban: Portál) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti Központi Azonosítási Ügynökön keresztüli elektronikus azonosítást követően tud belépni.

(2) Az űrfelvétel-megrendelő a Portálon elektronikusan nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a változást követő öt munkanapon belül az (1) bekezdésben meghatározott módon módosítja.

(3) Az űrfelvétel-megrendelők űrfelvétel-beszerzési igényeiket nem a DKÜ rendelet szerinti Portálon nyújtják be, hanem e rendelet szerinti eljárásban jelentik be.

14. § (1) Az űrfelvétel-megrendelő valamennyi előre tervezhető kereskedelmi űrfelvétel iránti igényét tartalmazó éves űrfelvétel beszerzési tervet a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig nyújthatja be.

(2) Rendkívüli kereskedelmi űrfelvétel beszerzésre vonatkozó igény az űrfelvétel-beszerzési terv egyidejű módosításával kérhető.

15. § (1) A FOK az űrfelvétel-megrendelő részére hiánypótlásra a beérkezést követő 12 munkanapon belül visszaküldi az olyan tervet, amely nem felel meg a FOK által meghatározott és közzétett formai, tartalmi követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelményeket a FOK a honlapján teszi közzé.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a FOK döntésének indokolásában megjelöli azokat a követelményeket, amelyeknek nem felel meg a terv, és javaslatot tehet a beszerzési terv átdolgozásának szempontjaira.

(4) A FOK által meghatározott indokolás és szempontok alapján átdolgozott tervet a FOK részére az űrfelvétel-megrendelő a FOK hiánypótlási értesítésének kézhezvételét követő 5 munkanapon belül küldi vissza.

16. § (1) A FOK a formai és tartalmi szempontból megfelelő beszerzési tervet űrfelvétel-megrendelőnként nyilvántartásba veszi, azokat összesíti.

(2) Az összesítést követően a FOK elkészíti az űrfelvétel beszerzési irányra vonatkozó javaslatot (a továbbiakban: javaslat). A FOK-nak a javaslat kidolgozása során törekednie kell arra, hogy az űrfelvétel forgalmazókkal olyan keretmegállapodások jöjjenek létre, amelyek a FIR felhasználók minél szélesebb köre számára biztosítják egyidejűleg a megrendelésre kerülő űrfelvételekhez való hozzáférést.

(3) A FOK a javaslatot a honlapján a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig közzéteszi, amelyre bármely űrfelvétel-megrendelő észrevételt tehet a közzétételtől számított 5 munkanapon belül.

(4) A FOK a (3) bekezdés szerinti észrevétel alapján módosított vagy változatlanul hagyott javaslatot megküldi a miniszter részére.

(5) A miniszter a javaslatot 10 munkanapon belül elfogadja vagy átdolgozásra – az átdolgozás szempontjait konkrétan megjelölve – visszaküldi a FOK részére.

(6) A FOK az átdolgozott javaslatot 5 munkanapon belül ismételten megküldi a miniszternek, aki az (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(7) A miniszter általi elfogadást követően vagy az (5) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a FOK a javaslat alapján beszerzési stratégiát alakít ki.

(8) A FOK a beszerzési stratégiát és a hatályos keretmegállapodásokat is figyelembe véve, a keretmegállapodásból történő ellátás folyamatosságának biztosítása mellett összesíti és a szükséges időközönként benyújtja a DKÜ részére az űrfelvételek központosított beszerzésére vonatkozó informatikai beszerzési igényt.

17. § (1) Az űrfelvétel-megrendelő a kereskedelmi űrfelvétel beszerzési eljárás megindítása előtt a Portálon közzétett módon és formában bejelenti a kereskedelmi űrfelvétel vagy rendkívüli kereskedelmi űrfelvétel beszerzési igényét.

(2) A FOK az (1) bekezdés szerinti igényt 3 munkanapon belül megvizsgálja, és megállapítja, hogy van-e olyan hatályos keretmegállapodás, melynek terhére a kereskedelmi űrfelvétel beszerzés lefolytatható.

(3) Ha nincs olyan hatályos keretmegállapodás, melynek terhére a beszerzés megvalósítható, a FOK a beszerzési igényt a (2) bekezdés szerinti határidőn belül elutasítja.

(4) A tényállás tisztázásához különleges igény esetén bekéri a DKÜ nyilatkozatát.

(5) Ha a FOK vizsgálata megállapítja, hogy a beszerzés szakmailag indokolt, és van olyan hatályos keretmegállapodás, melynek terhére a kereskedelmi űrfelvétel beszerezhető, a beszerzést támogatólag véleményezi, és intézkedik a keretmegállapodás használatával történő beszerzés megindításáról.

18. § (1) A miniszter a kifogásról a kézhezvételt követő 15 napon belül dönt.

(2) A miniszter eljárása során a FOK döntésének megalapozottságát vizsgálja, melynek során

a) a FOK-ot a megküldött véleménye kiegészítésére hívhatja fel,

b) bármely központi államigazgatási szervet közvetlenül megkereshet,

c) a kifogás előterjesztőjétől kiegészítést és hiánypótlást kérhet.

(3) A miniszter (2) bekezdés b) pontjában meghatározott megkeresésére az érintett a miniszter által meghatározott határidőben megadja a kért felvilágosítást. Amennyiben erre nem kerül sor, a miniszter a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

(4) A miniszter döntése során a (2) bekezdés a) pontja alapján közölt vélemény kiegészítéstől, valamint a (2) bekezdés b) pontja alapján megküldött válaszban foglaltaktól eltérhet.

(5) A miniszter vizsgálata eredményeként a beszerzési igényt

a) jóváhagyja,

b) feltételekkel jóváhagyja, vagy

c) elutasítja.

(6) A miniszter a beszerzési igényt akkor utasíthatja el, ha

a) ha a beszerzési igény teljesítése a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokra figyelemmel veszélyeztetné a többi űrfelvétel-megrendelő beszerzési tervében foglalt beszerzéseinek teljesítését,

b) a kifogás előterjesztője határidőben nem tett eleget a (2) bekezdés c) pontja szerinti felhívásnak.

(7) A miniszter a döntését a kifogás előterjesztője részére küldi meg. Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a miniszter meghatározza a jóváhagyás feltételeit. Az elutasító döntést nem kell megindokolni, de meghatározhatóak azok a szempontok, amelyek alapján az átdolgozott beszerzési igény újra előterjeszthető.

(8) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyás csak az abban meghatározott feltételek teljesítését követően tekinthető megadottnak. A miniszter (5) bekezdés a) pontja szerinti jóváhagyó és b) pontja szerinti feltételes jóváhagyó döntése, a döntés közlését követő hat hónapig hatályos. E határidő elmulasztása esetén a beszerzés nem hajtható végre. Az (5) bekezdés b) pontja esetén a feltételek teljesítése a hat hónapos határidőbe beszámít.

(9) Ha a kereskedelmi űrfelvétel beszerzési igényt a FOK és kifogás esetén a miniszter is elutasítja, az űrfelvétel-megrendelő a kereskedelmi űrfelvételt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a megrendelőre vonatkozó ágazati jogszabályok alapján, saját hatáskörben szerzi be.

(10) A (9) bekezdés szerinti saját hatáskörben való beszerzéshez, amennyiben az űrfelvétel-megrendelő igényli, a FOK szakmai támogatást nyújt.

19. § (1) A hazai és uniós forrásból megvalósuló beszerzések esetén az űrfelvétel-megrendelő a (3) bekezdés szerinti keretmegállapodásból valósítja meg beszerzési igényét.

(2) Az űrfelvétel-megrendelő három munkanapon belül tájékoztatja a FOK-ot a megrendelések, a szerződések teljesítéséről, valamint annak pontos adatairól.

(3) A keretmegállapodásból általa megvalósított, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszertől (a továbbiakban: EKR) eltérő informatikai rendszerben lefolytatott beszerzések tekintetében az űrfelvétel-megrendelő gondoskodik a Kbt. 31. § (5) bekezdésében hivatkozott, az EKR-ben teljesítendő közzétételi és adatrögzítési feladatok végrehajtásáról.

20. § (1) Az űrfelvétel-megrendelő a kereskedelmi űrfelvétel beszerzését – a 18. § (9) bekezdésében foglaltakon kívül – saját hatáskörben valósíthatja meg, ha

a) a működéshez szükséges kereskedelmi űrfelvétel beszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik és a hatályos keretmegállapodás alapján a közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható, vagy

b) a kereskedelmi űrfelvétel beszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás.

(2) Az űrfelvétel-megrendelő az (1) bekezdésben foglalt körülmények mérlegelésekor a legnagyobb gondossággal jár el. Az (1) bekezdés alkalmazása nem eredményezheti az e rendelet szerinti központosított közbeszerzési rendszer keretén belül történő közbeszerzés indokolatlan mellőzését.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés további feltétele, hogy az űrfelvétel-megrendelő beszerzési igényét előzetesen bejelentette.

(4) Az űrfelvétel-megrendelő a saját hatáskörben megvalósított beszerzés eredményeként megkötött szerződés alábbi alapadatait a Portálon elektronikus úton tölti fel:

a) a szerződő felek megnevezését,

b) a szerződés tárgyát,

c) a szerződés mennyiségét,

d) az ellenszolgáltatás mértékét,

e) a teljesítés határidejét,

f) a szerződés tárgyára vonatkozó műszaki, minőségi feltételeket,

g) a szerződés időtartamát

hivatkozva az előzetes beszerzési igényre és a saját hatáskörű beszerzést megalapozó körülményekre.

(5) A bejelentéshez csatolni kell a megkötött szerződés teljesítésének dokumentumait.

21. § A 19–20. §-ban foglaltak megsértése esetén a DKÜ az űrfelvétel-megrendelők vonatkozásában a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezésére jogosult.

5. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

23. § A 19. § szerinti beszerzési eljárás esetében a Kbt. 31. § (5) bekezdése szerinti körben e rendelet lehetővé teszi az elektronikus közbeszerzési rendszeren kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, ha a más informatikai rendszer megfelel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

24. § (1) E rendelet 4. alcímében meghatározott kereskedelmi űrfelvétel beszerzéssel kapcsolatos eljárást 2022. január 15. napjától kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépése és 2022. december 31. napja között az űrfelvétel-megrendelő által kereskedelmi űrfelvétel beszerzésére kötött, valamint a 2021. december 31. napján folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások, keretszerződések, valamint egyedi szerződések hatályát e rendelet nem érinti.

(3) Az űrfelvétel-megrendelő 2022. március 30. napjáig a Portálon regisztrálja magát, és a 2022. évi, e rendeletben meghatározott éves űrfelvétel beszerzési tervet 2022. május 30-ig a Portálra feltölti.

(4) A (3) bekezdés alapján a feltöltött éves űrfelvétel beszerzési tervet e rendelet szabályai alapján kell elbírálni azzal az eltéréssel, hogy az e rendeletben meghatározott határidőket úgy kell alkalmazni, hogy az éves beszerzési terv elbírálása, és a formai, tartalmi követelményeknek való megfeleltetése legkésőbb 2022. július 15. napjáig megtörténjen.

25. §2

26. §3

27. §4

28. §5

1

A 3. § (9) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 218. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére