• Tartalom

799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a tudományos és innovációs, a technológiai és az ipari parkokról1

2023.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. alapszolgáltatás: az infrastrukturális kialakítás sajátosságaiból adódó szolgáltatás, különösen a kutatás, a fejlesztés és a területhasználat;

2. betelepülési szerződés: a címviselő szervezet és a betelepülő vállalkozások vagy oktatási intézmények között létrejött kölcsönös kedvezményeket és vállalásokat rögzítő szerződés;

3. egyéb szolgáltatás: alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltatás;

4. fókuszterület: nemzetgazdasági szempontból stratégiai szakterület, amely fejlesztéséhez a tudományos és innovációs park biztosítja az infrastrukturális és szolgáltatási környezetet;

5. ipari park: ipari és vállalati bázisú, termelési és feldolgozóipari kapacitásokra építő, elsősorban piac által vezérelt, olyan infrastruktúrával ellátott terület, ahol termelési, illetve szolgáltatási tevékenység zajlik, továbbá az ipari, önkormányzati és befektetési szereplők között integrált az együttműködés;

6. konzorcium: a részes felek polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködés, amelyben a munkamegosztást meghatározó szavazati jogok legalább 51%-a a felsőoktatási intézményt illeti meg;

7. szolgáltatás: az alapszolgáltatás, a szakmai szolgáltatás és az egyéb szolgáltatás;

8. technológiai park: ipari és vállalati bázisú, technológiai intenzív fejlesztési tevékenységekre építő, elsősorban technológiai verseny által vezérelt olyan infrastruktúrával ellátott terület, ahol különösen a vállalati környezetben kialakított kompetenciák, szolgáltatások – fejlesztő és gyártó központokon, inkubátorokon keresztül – elérhetővé válnak a piac, az ipar és a tudomány számára, továbbá az ipari, kutatási és egyetemi szereplők között integrált az együttműködés;

9. tudományos és innovációs park: a 6. §-ban a Tudományos és Innovációs Parkra vonatkozóan meghatározott feltételeknek megfelelő, tudományvezérelt park, mely a lehetséges termelő egységeken túl elsősorban az egyetemi bázisú innovációs ökoszisztémára és kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekre épít, olyan infrastruktúrával ellátott területen, ahol elsősorban a kutató egyetemi környezetben kialakított ökoszisztémára épített tudás közvetlenül áramlik az ipari és a tudományos szereplők között.

2. Az Ipari Park, a Technológiai Park, valamint a Tudományos és Innovációs Park cím megszerzésének és viselésének szabályai

2. § (1) Az Ipari Park, a Technológiai Park, valamint a Tudományos és Innovációs Park cím az ipari parkok és technológiai parkok esetén az iparügyekért felelős miniszter, a tudományos és innovációs parkok esetén a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által a kormányzati portálon közzétett listában szereplő ipari parkot, technológiai parkot, tudományos és innovációs parkot e rendelet alapján megillető jogok és kötelezettségek összessége.

(2) A címviselő szervezet az Ipari Park és Technológiai Park esetében az a gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása vagy – a Tudományos és Innovációs Park esetében – felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézményt fenntartó jogi személy, – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. § (1) bekezdése szerinti – többségi befolyás alatt álló gazdasági társaság, illetve konzorcium, amely az Ipari Park, a Technológiai Park, a Tudományos és Innovációs Park cím viselésének jogát elnyerte és a parkot fejleszti.

(3) Az Ipari Park, a Technológiai Park, valamint a Tudományos és Technológiai Park cím viselője jogosult a jogszabályokban meghatározott támogatást igényelni, illetve a jogszabályokban vagy pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatásra, kedvezményre pályázni. A cím megszerzése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

(4) A Technológiai Park, valamint a Tudományos és Innovációs Park címhez kötött támogatás, illetve kedvezmény a vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a 3. § (2) bekezdése szerinti közzététel napjától pályázható.

3. Az Ipari Park, a Technológiai Park, valamint a Tudományos és Innovációs Park cím elnyerésére irányuló pályázati eljárás

3. § (1) Az Ipari Park és a Technológiai Park címek elnyerésére irányuló pályázatot az iparügyekért felelős miniszterhez, a Tudományos és Innovációs Park cím elnyerésére irányuló pályázatot a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterhez kell benyújtani. A pályázati felhívást a kormányzati portálon közzé kell tenni.

(2) A pályázatok értékelése alapján – a Tudományos és Innovációs, Technológiai és Ipari Park Tanács (a továbbiakban: Tanács) javaslatának figyelembevételével – az Ipari Parkok és Technológiai Parkok esetében az iparügyekért felelős miniszter, a Tudományos és Innovációs Parkok esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter dönt az Ipari Park, a Technológiai Park, valamint a Tudományos és Innovációs Park cím odaítéléséről. A Tanács a javaslatát a pályázat benyújtását követő 60 napon belül küldi meg az Ipari Parkok és Technológiai Parkok esetében az iparügyekért felelős miniszternek, a Tudományos és Innovációs Parkok esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszternek. A címet elnyert szervezetek listáját a kormányzati portálon közzé kell tenni, valamint az Ipari Parkok és Technológiai Parkok esetében az iparügyekért felelős miniszter, a Tudományos és Innovációs Parkok esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter írásban közli döntését.

(3) A címet elnyert szervezet az erről szóló döntés kézhezvételétől jogosult a cím viselésére, és köteles az e rendeletben meghatározott, továbbá a pályázatában vállalt kötelezettségeket teljesíteni.

(4) Az Ipari Park, a Technológiai Park, valamint a Tudományos és Innovációs Park címet kizárólag a 6. § szerint meghatározott feltételeket és a 7. § szerinti követelményrendszert teljesítő és a címet elnyert szervezetek viselhetik.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését a címpályázatban meghatározott módon a Tanács vizsgálja.

(6) A pályázati rendszer szervezési feladatait az iparügyekért felelős miniszter és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter látja el.

(7) A pályázatok elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a pályázatot, amelyben szereplő Ipari Park, Technológiai Park vagy Tudományos és Innovációs Park kialakítását részben vagy egészben felhagyott, alulhasznosított, szennyezett földrészlet, vagy az ingatlan-nyilvántartás szerint művelés alól kivett bel- vagy külterületi földrészlet felhasználásával tervezi megvalósítani.

4. § Az Ipari Park, a Technológiai Park, valamint a Tudományos és Innovációs Park cím elnyerésére irányuló pályázat részletes szakmai követelményrendszerét, valamint a pályázat értékelési szempontjait a pályázati felhívás határozza meg.

4. Az Ipari Park, a Technológiai Park, valamint a Tudományos és Innovációs Park címek egymáshoz való viszonya

5. § (1) A Technológiai Park címet elnyert szervezet az Ipari Park cím viselésére is jogosult.

(2) Az Ipari Park cím viselésére jogosult szervezet is pályázhat a Technológiai Park címre.

(3) A Tudományos és Technológiai Park címmel rendelkező parkok a Technológiai Parkok minősítési szempontrendszerének történő megfelelés esetén újabb pályázat nélkül elnyerik a Technológiai Park címet is. Az a Tudományos és Technológiai Park, amely ezen minősítési szempontrendszernek nem felel meg, a Technológiai Park címet nem viselheti, de Ipari Park cím viselésére továbbra is jogosult, ha annak feltételrendszerét teljesíti.

5. Pályázókra vonatkozó feltételek

6. § (1) Az Ipari Park és a Technológiai Park cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot vagy technológiai parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó, e célból megfelelő stratégiát kidolgozó gazdasági társaság, helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása.

(2) A Tudományos és Innovációs Park cím elnyerésére pályázhat tudományos és innovációs parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó, e célból megfelelő stratégiát kidolgozó felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézményt fenntartó jogi személy, felsőoktatási intézmény többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, konzorcium.

(3) A hasznosító szervezet a tudományos és innovációs park céljainak megvalósítását szakmai szolgáltatás biztosításával szolgáló

a) felsőoktatási intézmény szervezeti egysége,

b) konzorcium,

c) elsősorban közhasznú jogállású nonprofit gazdasági társasági formában működő vállalkozás, amelyben a címviselő szervezet többségi befolyással rendelkezik.

(4) Az Ipari Park, a Technológiai Park, valamint a Tudományos és Innovációs Park cím elnyerésének feltétele, hogy a pályázó rendelkezik a tervezett parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal, valamint a Tudományos és Innovációs Park esetében tudományos és üzleti tervvel is.

(5) Ipari és Technológiai Park esetén a pályázó vállalja, hogy a pályázat benyújtásakor már legalább öt vállalkozás a tervezett Ipari és Technológiai Park területén működik, és a vállalkozások által teljes munkaidőben foglalkoztatottak együttes létszáma Ipari Park esetén legalább 100 fő, Technológiai Park esetén legalább 75 fő.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni arra a pályázóra, amely gazdasági társaságként, a saját tulajdonában lévő területen ipari vagy technológiai parkot kíván létrehozni. Ebben az esetben a pályázat feltétele az, hogy a társaság ipari tevékenységet végezzen a területen, és az általa foglalkoztatott munkavállalók száma legalább 50 fő legyen.

(7) Az Ipari Park és a Technológiai Park esetén a pályázó vállalja, hogy a fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább tíz, valamint a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma az ipari park esetében együttesen legalább 350 fő, a Technológiai Park esetében együttesen legalább 150 fő lesz.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a pályázóra, mely gazdasági társaságként, a saját tulajdonában lévő területen ipari vagy technológiai parkot kíván létrehozni, esetükben a foglalkoztatott munkavállalók száma legalább 150 fő lesz.

(9) A pályázónak a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell a helyi önkormányzat támogató nyilatkozatával az ipari park és a technológiai park létrehozásának vonatkozásában.

(10)2 A pályázónak rendelkeznie kell a területfejlesztés térségi feladatait ellátó, területileg érintett szervek – a vármegyei önkormányzat, a fővárosi önkormányzat, a regionális területfejlesztési konzultációs fórum, a vármegyei területfejlesztési konzultációs fórum, a térségi fejlesztési tanács, a kiemelt térségi fejlesztési tanács vagy a területi államigazgatási szervek – ipari park, technológiai park vagy tudományos és innovációs park létrehozását támogató nyilatkozatával.

(11) Az Ipari Park és a Technológiai Park esetében a pályázónak rendelkeznie kell betelepülési szerződéssel.

(12) A (10) bekezdésben meghatározottaktól eltérhetnek azon gazdasági társaságok, melyek a saját tulajdonukban lévő területen ipari vagy technológiai parkot kívánnak létrehozni.

(13) A Tudományos és Innovációs Park esetében a pályázó vállalja, hogy

a) a működése megkezdésétől számított 10 éven belül a tudományos és innovációs park használatba vett területek működési költségeit tekintve – ideértve a bérköltségeket is – önfenntartóvá válnak,

b) folyamatosan ösztönözi a regionális kutatási-fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) tevékenységet, a külső vállalati együttműködéseket a tudományos és innovációs parkban folyó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységek kapcsán, technológiai intenzív vállalkozások alakulását, szám- és méretbeli növekedését,

c) a tudományos és innovációs park célterületéhez kapcsolódó – a pályázó intézményben a pályázat benyújtásának évében létező szakok kapcsán – duális képzéseket alakít ki a pályázat benyújtásától számított 5 éven belül,

d) a tudományos és innovációs park célterületéhez kapcsolódó alapképzésekre épülő új mesterképzések létesít a pályázat benyújtásától számított 5 éven belül,

e) a tudományos és innovációs park célterületéhez kapcsolódó új doktori képzések létesít a pályázat benyújtásától számított 7 éven belül,

f) a tudományos és innovációs parkhoz kapcsolódó nem KFI pályázatait – lehetőség szerint – a régióban telep- vagy székhellyel rendelkező külső partnerrel vagy partnerekkel konzorciumban valósítja meg,

g) a hazai a tudományos és innovációs parkhoz – szakmai vagy célterülethez vagy a KFI tevékenységhez – kapcsolódó együttműködéseinek számát minden évben növeli, amelyet a két fél által együttesen aláírt együttműködési megállapodás formájában igazol,

h) a külföldi tudományos és innovációs parkhoz – szakmai vagy célterülethez vagy KFI tevékenységhez – kapcsolódó együttműködéseinek számát minden évben növeli, amelyet a két fél által együttesen aláírt együttműködési megállapodás formájában igazol,

i) törekszik a tudományos és innovációs parkban részben vagy egészben végzett kutatótevékenység nyomán bejegyzett szabadalmak számának növelésére,

j) a tudományos és innovációs park kialakításakor tervez és kivitelez konferenciatermeket, közösségi tereket és szolgáltatásokat, oktatási termeket, valamint közösségi irodákat,

k) minden év június 15-ig a tudományos és innovációs park portálról letölthető adatlap kitöltésével elektronikus úton beszámol éves tevékenységéről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszternek,

l) a tudományos és innovációs park cím viselésének napjától számított 60 napon belül elkészíti saját weboldalát magyar és angol nyelven, amelyet a cím viselésének ideje alatt fenntart és mind a két nyelven folyamatosan frissít,

m) törekszik arra, hogy az igazoltan a tudományos és innovációs parkban végzett munka eredményeként készült magyar nyelvű publikációk száma folyamatosan növekedjen,

n) törekszik arra, hogy az igazoltan a tudományos és innovációs parkban végzett munka eredményeként készült idegennyelvű publikációk száma folyamatosan növekedjen.

(14) A Tudományos és Innovációs Park esetében a megvalósíthatósági tanulmánynak tartalmaznia kell

a) az infrastrukturális és szolgáltatási beruházások tekintetében a tervezett megvalósítási ütemezést,

b) a környezeti, városrendezési hatástanulmányokat és a területi vizsgálatok eredményét,

c) az érintett földrajzi terület bemutatását és területre tervezett infrastrukturális átalakítások és adottságok bemutatását,

d) a tervezett szolgáltatások bemutatását,

e) a pályázó és ha van, a kapcsolódó intézmény, a Tudományos és Innovációs Park területén tervezett képzéseinek listáját,

f) a Tudományos és Innovációs Park kockázatelemzését,

g) a projekt célját,

h) vezetői összefoglalót,

i) a Tudományos és Innovációs Park kapcsolódási pontjait az Irinyi Tervben vagy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott fejlesztendő területekkel,

j) a tervezett működési költségeket legalább a teljes körű kivitelezést követő 5 évig,

k) a tervezett tervezési, kivitelezési, szolgáltatási és humánerőforrás-költségeket,

l) a pénzügyi fenntarthatósági tervezetet,

m) a Tudományos és Innovációs Park területére tervezett épületek elhelyezésének rajzát és megvalósíthatóságának vizsgálatát,

n) a Tudományos és Innovációs Park célterületének meghatározását és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztések kifejtését és annak megvalósításának ütemezését, valamint

o) a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó terveket.

(15) A (14) bekezdés e) pontja tekintetében kapcsolódó intézmény az a felsőoktatási intézmény, amely címmel nem rendelkezik, és a tudományos és innovációs park által nyújtott lehetőségek okán a címviselő szervezettel kötött megállapodás szerint tevékenységet folytat.

(16) Az (5)–(7) bekezdés alkalmazásában egy vállalkozásnak kell tekinteni azokat a vállalkozásokat, amelyek a köztük fennálló kapcsolat alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.

(17) Nem pályázhat az Ipari Park cím és a Technológiai Park cím elnyerésére az a szervezet, amely

a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint – a pályázat benyújtásakor – nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok társulása kivételével saját tőkéjét elvesztette, vagy saját tőkével nem rendelkezik,

c) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét – a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül – nem teljesítette.

(18) A (17) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező – ha a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel – a köztartozás-mentességről 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

(19) Technológiai Park címre pályázhat az az Ipari Park címmel rendelkező szervezet vagy az (1) bekezdésben meghatározott pályázó, amelynek fennálló együttműködési vagy kutatási szerződése van felsőoktatási intézménnyel vagy a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 42/A. §-a szerinti kutatóhellyel, és a park területére betelepült vállalkozások közül legalább három együttműködik KFI tevékenység végzésében.

(20) Ha a Tudományos és Innovációs Park cím elnyerése iránti pályázatot konzorcium nyújtja be, akkor a felsőoktatási intézménynek vagy a kapcsolódó intézménynek rendelkeznie kell szellemi tulajdon hasznosítására vonatkozó szabályzattal.

6. Területre vonatkozó követelmények

7. § (1) Az ipari és technológiai park céljára kialakított területnek legalább 10 hektár nagyságúnak, a tudományos és innovációs parknak legalább 1 hektár nagyságúnak kell lennie. Az ipari és a technológiai park törzsterületből vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll. Az ipari park törzsterülete egybefüggő területet alkot.

(2) A részterületek a tudományos és innovációs parkok területének megvalósítási ütem szerinti egységei, amelyek elnevezése tükrözi elkészültük megvalósítási ütemét:

a) elsődleges terület: az a legalább 2000 négyzetméter nagyságú, a címviselő 25 kilométeres körzetében lévő bel- vagy külterület, amely alkalmas – vagy alkalmassá tehető – a tudományos és innovációs park számára az e rendeletben előírt feltételek szerint, valamint a tudományos és innovációs park központi területeként szolgál, és amelyen az infrastrukturális, szolgáltatási és egyéb fejlesztések a kivitelezés első ütemében megvalósulnak,

b) másodlagos terület: az elsődleges területen kívüli további terület, amely az elsődleges területtel egybefüggő vagy attól különálló lehet, azzal, hogy a megvalósítási ütemezés szerint ezek a másodlagos, a harmadlagos, valamint a további ütemek számozásának megfelelő területek.

(3) Az ipari parkok és a technológiai parkok vonatkozásában legalább 10 hektár nagyságú, a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselő-testületének határozata szerinti iparterület, amely rendelkezik a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó végleges ingatlanügyi hatósági engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része termőföldnek minősül.

(4) A törzsterület a használat szerint lehet

a) betelepített törzsterület, amely esetén a betelepült vállalkozások nyilatkozata szükséges arról, hogy csatlakoznak az ipari park megvalósításához, vagy

b) betelepíthető törzsterület, amely esetén a pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós – legalább 25 éves – használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolattal igazolja annak per- és igénymentességét, valamint a terület ipari parki hasznosításának lehetőségét.

(5) Fejlesztési terület szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 10 hektárt, vagy tartalékterületként kell megjelölni a megvalósítás során jelentkező további fejlesztési igények kielégítéséhez.

(6) Fejlesztési terület olyan terület lehet,

a) amelyet a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselő-testületének határozata iparterületté nyilvánított,

b) amely rendelkezik az illetékes ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosítása tárgyában történő állásfoglalásával, illetve a más célú hasznosítással kapcsolatban az illetékes ingatlanügyi hatóság kifogást nem emel,

c) amelynél a pályázó a – 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett – tulajdonosok nyilatkozatával igazolja a terület ipari park megvalósítására irányuló hasznosításának lehetőségét, és

d) amelyre iparterületként történt korábbi hasznosítás esetén rendelkezésre áll a terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó dokumentáció.

(7) Ha a (6) bekezdés d) pontjában megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, a pályázónak rendelkeznie kell a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési beavatkozási tervvel.

7. Változtatás kérelmezése

8. § (1) A címviselő szervezet az Ipari Park, a Technológiai Park esetében az iparügyekért felelős miniszterhez és a Tudományos és Innovációs Park esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterhez kérelmet nyújt be, ha

a) a parkot a 7. § szerinti területre vonatkozó követelmények betartásával növelni vagy csökkenteni kívánja, vagy

b) az adott területre vonatkozó Ipari Park, Technológiai Park vagy Tudományos és Innovációs Park címet más szervezet számára kívánja átadni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelmet a címviselő szervezet a címet átvenni kívánó szervezettel közösen nyújtja be.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemről – a Tanács javaslatát figyelembe véve – az Ipari Park, a Technológiai Park esetében az iparügyekért felelős miniszter és a Tudományos és Innovációs Park esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter dönt, aki írásban közli a címviselő szervezettel – címátadás esetén annak közlésével egyidejűleg – a döntését.

(4) A kérelem elfogadása esetén az abban foglalt változtatások a (3) bekezdésben meghatározott közlést követően – a cím átadása esetén a címet átadó és a címet átvevő szervezet általi kézhezvételtől – állnak be. A cím átadása esetében a címet átvevő szervezet jogosult a cím viselésére, és köteles a pályázatban és a korábbi változtatásokban vállalt, illetve amennyiben a cím használatát korábban megállapodás rendezte, az abban és annak módosításaiban foglalt kötelezettségek teljesítésére.

(5) Amennyiben a címviselő szervezet az ipari parkot a 7. § szerinti feltételek mellett növelni kívánja, úgy rendelkeznie kell a bővítéssel érintett területre vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmánnyal.

(6) A címviselő szervezet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján történő felszámolása esetén az Ipari Park és a Technológiai Park cím elsősorban az ipari parkba betelepült vállalkozásnak, vagy az illetékes települési önkormányzatnak, míg a Tudományos és Innovációs Park cím együttműködő felsőoktatási intézménynek adható át.

8. Ellenőrzés és értékelés

9. § (1) Az Ipari Park és a Technológiai Park címet viselő szervezet minden év június 30-ig az iparügyekért felelős miniszternek, a Tudományos és Innovációs Park címet viselő szervezet a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszternek 6. § (13) bekezdés k) pontjában meghatározott időpontig a kormányzati portálról letölthető adatlapon elektronikus úton beszámol éves tevékenységéről.

(2) Az iparügyekért felelős miniszter az ipari parknál, a technológiai parknál a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter a tudományos és innovációs parknál helyszíni ellenőrzés keretében szakmai ellenőrzést végez. A helyszíni ellenőrzés keretében az (1) bekezdésben meghatározott beszámolóban foglaltakat is ellenőrizheti. A beszámoló és a helyszíni ellenőrzés során tapasztaltak alapján értékelést készít minden, a pályázatban vállalt kötelezettség teljesítéséről az Ipari Parkok esetében a cím elnyerését követő 6. évtől, a Technológiai Parkok esetében a 4. évtől, a Tudományos és Innovációs Park esetében a cím elnyerésétől számított 2. évtől évente legalább egy alkalommal. A helyszíni ellenőrzésre a Tanács egy tagját meg kell hívni.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti éves beszámoló, a (2) bekezdés szerinti szakmai értékelés vagy a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai alapján készült értékelés azt állapítja meg, hogy a cím viselője nem teljesítette az Ipari Park, a Technológiai Park vagy a Tudományos és Innovációs Park cím elnyerésére irányuló pályázatban vállalt kötelezettségeit, az Ipari Park, a Technológiai Park esetében az iparügyekért felelős miniszter és a Tudományos és Innovációs Park esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter a Tanács javaslatát kéri az (5) bekezdés szerinti döntés meghozatala előtt.

(4) A Tanács részére az éves beszámolót meg kell küldeni. A Tanács a javaslata megtételéhez további dokumentumok megküldését kérheti, illetve indítványozhatja a helyszíni ellenőrzés megismétlését. A Tanács a javaslattételt megalapozó információk rendelkezésére állásától számított 30 napon belül írásbeli jelentést és javaslatot készít az iparügyekért felelős miniszter, illetve a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter számára.

(5) Az Ipari Park, a Technológiai Park esetében az iparügyekért felelős miniszter és a Tudományos és Innovációs Park esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter a Tanács javaslatát figyelembe véve – a kötelezettségek nem teljesítésének mértékétől függően – elrendelheti

a) a cím viselőjének írásbeli figyelmeztetését követően az értékelés legfeljebb egy éven belüli megismétlését,

b) az a) pontban foglaltakat követően az Ipari Park, a Technológiai Park vagy a Tudományos és Innovációs Park cím megvonását.

(6) A Technológiai Park címet viselő szervezetek esetében az Ipari Park cím megvonása a Technológiai Park cím megvonását is jelenti.

(7) Az (1) bekezdés szerinti éves beszámolóhoz, a (2) bekezdés szerinti szakmai értékeléshez szükséges dokumentáció tartalmát és a helyszíni ellenőrzés során bemutatandó dokumentáció tartalmát a pályázati felhívás rögzíti.

9. Az Ipari Park, a Technológiai Park, valamint a Tudományos és Innovációs Park cím viselésére való jogosultság megszűnése vagy felfüggesztése

10. § (1) Az Ipari Park, a Technológiai Park cím viselésére való jogosultság megszűnik a címviselő szervezet iparügyekért felelős miniszterhez és a Tudományos és Innovációs Park esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterhez tett egyoldalú jognyilatkozatával vagy Ipari Park, a Technológiai Park esetében az iparügyekért felelős miniszter és Tudományos és Innovációs Park esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter általi megvonásával.

(2) A cím viselésére vonatkozó jogosultságot felfüggeszti, ha

a) az Ipari Park, a Technológiai Park címet viselő szervezet az iparügyekért felelős miniszter a 9. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségét elmulasztotta,

b) a Tudományos és Innovációs Park címet viselő szervezet a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter a 9. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségét elmulasztotta,

c) az iparügyekért felelős miniszter által megállapítást nyer, hogy az Ipari Park, a Technológiai Park címet viselő szervezet a 9. § (1) bekezdése szerinti szakmai beszámolója lényeges valótlan adatokat tartalmaz,

d) a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által megállapítást nyer, hogy a Tudományos és Innovációs Park címet viselő szervezet a 9. § (1) bekezdése szerinti szakmai beszámolója lényeges valótlan adatokat tartalmaz,

e) az iparügyekért felelős miniszter által megállapítást nyer, hogy az Ipari Park, a Technológiai Park címet viselő szervezet az e címhez kötött pályázaton elnyert támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel,

f) a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által megállapítást nyer, hogy a Tudományos és Innovációs Park címet viselő szervezet az e címhez kötött pályázaton elnyert támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel,

és a címviselő a felszólítás közlését követő 45 napon belül nem pótolja vagy korrigálja a kötelezettség teljesítését.

(3) Az Ipari Park, a Technológiai Park esetében az iparügyekért felelős miniszter és a Tudományos és Innovációs Park esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter megvonja a címet a 9. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén, ha a címviselő a (2) bekezdésben meghatározott felfüggesztés hatálybalépését követő 30 napon belül sem pótolja vagy korrigálja a kötelezettség teljesítését.

(4) Az Ipari Park, a Technológiai Park esetében az iparügyekért felelős miniszter és a Tudományos és Innovációs Park esetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter a (2) bekezdés e) és f) pontja esetében a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott monitoring adatokat veszi figyelembe.

(5) Az Ipari Park, a Technológiai Park és a Tudományos és Innovációs Park cím viselésére való jogosultság megszűnését a kormányzati portálon közzé kell tenni.

(6) Az Ipari Park, a Technológiai Park és a Tudományos és Innovációs Park cím viselésére való jogosultság megszűnése esetén megszűnnek az ezzel járó jogosultságok és kötelezettségek, illetve a címhez kötött további támogatások és kedvezmények lehetősége.

(7) Ha az Ipari Park, a Technológiai Park és a Tudományos és Innovációs Park cím viselésére való jogosultság megszűnik, a betelepült vállalkozás a megszűnésig megszerzett támogatásait és kedvezményeit nem veszíti el, de nem szerezhet olyan újabb támogatást és kedvezményt, amelynek feltétele, hogy a vállalkozásnak helyet adó terület Ipari Park, Technológiai Park vagy Tudományos és Innovációs Park címmel rendelkezzen.

(8) Az a szervezet, amelynek Ipari Park, Technológiai Park vagy Tudományos és Innovációs Park cím viselésére való jogosultsága megszűnt, a címre legkorábban a jogosultság megszűnését követő egy év eltelte után pályázhat újra.

10. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

12. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján Ipari Park címmel rendelkező parkok e cím viselésére vonatkozó jogosultságát e rendelet hatálybalépése nem érinti, azzal, hogy e parkok az e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül az iparügyekért felelős miniszter részére az éves beszámolóban nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek az e rendelet 6. és 7. §-ában az Ipari Parkokra meghatározott követelményeknek.

(2) Az Ipari Parkok által készített beszámolók alapján a Tanács – a beszámoló Tanács részére történő megküldésétől számított 60 napon belül – javaslatot készít az iparügyekért felelős miniszter részére.

(3) Az iparügyekért felelős miniszter a megküldött beszámoló és a Tanács javaslata alapján dönt arról, hogy az Ipari Park megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek. Ha az Ipari Park megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek, akkor e cím viselésére továbbra is jogosult, ha nem, akkor a cím viselésére való jogosultsága megszűnik, és a döntéstől számított 1 év elteltével nyújthat be új pályázatot a cím elnyerésére.

13. §3

1

A rendeletet a 161/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 6. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 13. §-át.

2

A 6. § (10) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 320. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 13. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére