• Tartalom

8/2021. (III. 17.) BM rendelet

8/2021. (III. 17.) BM rendelet

a körözési célú mintabiztosításhoz és mintavételhez, a biometrikus adatok körözési célú rögzítéséhez, valamint a körözési célú biometrikus adatok nyilvántartásaihoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

2021.03.19.

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. és 25. §, valamint a 11. és 12. melléklet tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. DNS-marker: az a hely, lókusz a DNS-molekulán, amely az egyénekre vagy egyedekre vonatkozó genetikai információkat tartalmazza,

2. DNS-minta rögzítése: a DNS-profil meghatározására feltételezhetően alkalmas körözési célú mintabiztosítás,

3. DNS-mintavétel: a DNS-profil meghatározására alkalmas DNS-mintának a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Körtv.) alapján az eltűnés miatt körözött személy esetén a vele egy háztartásban élők kizárása érdekében történő levétele, vér szerinti hozzátartozójától való levétele, valamint az ismeretlen holttestből vagy holttestrészből történő biztosítása,

4. eseti DNS-profil: az eltűnés, a holttest megtalálásának helyszínén vagy az eltűnt személy kizárólagos használatú személyes tárgyáról rögzített anyagmaradványból meghatározott DNS-marker tulajdonságok (allélok) összessége,

5. Intézet: a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendeletben DNS-vizsgálatra kijelölt szerv,

6. körözési célú minta: a körözést elrendelő szerv által rögzített és az Intézet részére átadott vagy az Intézet által rögzített biológiai anyag, anyagmaradvány, az ismeretlen holttestből vagy holttestrészből biztosított minta, valamint az élő személyektől levett összehasonlító minta,

7. körözési célú mintabiztosítás: a biológiai anyagmaradványoknak az eltűnt személy kizárólagos használatú személyes tárgyáról történő, Intézet általi felkutatása, az anyagmaradvány DNS-elemzésre feltételezhetően alkalmas részének biztosítása, valamint a DNS-elemzéshez történő mintabiztosítás,

8. körözési célú minta szemléje: a biológiai anyagmaradványoknak az eltűnt személy kizárólagos használatú személyes tárgyáról történő, Intézet általi felkutatása és a DNS-elemzéshez történő mintabiztosítás,

9. laboratóriumi tevékenység: a DNS-profilok meghatározása során a tárgyakon hagyott nyomok felkutatásakor és megtalálásakor, valamint igazságügyi bizonyítékok előhívásakor, elemzésekor és értelmezésekor a laboratóriumban végzett bármilyen tevékenység szakértői vélemény elkészítése céljából,

10. laboratóriumi tevékenység eredménye: a laboratóriumi tevékenység bármilyen analitikai eredménye és ahhoz közvetlenül kapcsolódó értelmezése,

11. személyi DNS-profil: a körözési eljárás során ismert személyazonosságú személytől származó mintából meghatározott DNS-marker tulajdonságok (allélok) összessége,

12. ujj- és tenyérnyomat rögzítése: az ujj- és tenyérnyomtöredéknek a körözési eljárás során az eltűnt személy kizárólagos használatú személyes tárgyáról való rögzítése,

13. ujj- és tenyérnyomatvétel: az ujj- és tenyérnyomatnak az eltűnés miatt körözött személy esetében az egy háztartásban élők kizárása érdekében történő felvétele, valamint az ismeretlen holttestről vagy holttestrészről való felvétele.

2. Az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének körözési eljáráshoz kapcsolódó technikai szabályai

2. § (1) Eltűnés miatti körözés, illetve ismeretlen személyazonosságú holttest, holttestrész azonosítása érdekében elrendelt körözés esetén a körözést elrendelő szerv hajtja végre

a) az ujj- és tenyérnyomat és a DNS-minta rögzítését, valamint

b) az ujj- és tenyérnyomatvételt és a DNS-mintavételt.

(2) A körözést elrendelő szerv a mintavételt megelőzően – a mintavétel módjának megválasztása érdekében – egyeztet az ismeretlen holttest vagy holttestrész DNS-profiljának meghatározására jogosult szervvel.

3. § (1) A körözési eljáráshoz kapcsolódó ujj- és tenyérnyomatvételt

a) élő személy esetén az 1. mellékletben,

b) ismeretlen holttest vagy holttestrész esetén a 2. mellékletben

meghatározott módon kell elvégezni.

(2) A körözési eljáráshoz kapcsolódó DNS-mintavételt

a) eltűnés miatti körözés esetén a 3. mellékletben,

b) ismeretlen személyazonosságú holttest vagy holttestrész azonosítása érdekében elrendelt körözés esetén a 4. mellékletben

meghatározott tartalmú mintavételi egységcsomaggal, az ott meghatározott módon kell elvégezni.

(3) Az ujj- és tenyérnyomatvétel és a DNS-mintavétel során eljáró szerv kódját, valamint az eljárás adatainak a kódjait a körözést elrendelő szerv tölti ki.

4. § (1) A DNS-minta rögzítését a szakértői nyilvántartó szerv által előzetesen jóváhagyott eszközzel és módon kell elvégezni. A szakértői nyilvántartó szerv a jóváhagyott eszközöket és módszereket a honlapján közzéteszi.

(2) Az ujj- és tenyérnyomat, valamint DNS-minta rögzítését, illetve az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-minta levételét követően a körözési célú biometrikus adatok nyilvántartásba vételét kezdeményező szerv, illetve a szakértői nyilvántartó szerv a kölcsönös adatszolgáltatást az 5. melléklet szerinti tartalommal teljesíti.

5. § A körözést elrendelő szerv a Körtv. 14/C. alcíme szerinti körözési célú daktiloszkópiai nyilvántartás részére az adatközlést – az ujj- és tenyérnyomat levételétől számított nyolc munkanapon belül – a 6. és 7. melléklet szerinti adattartalommal kitöltött, belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomatlap és tenyérnyomatlap, valamint az ujjnyomról, illetve a tenyérnyomról egyéb képalkotó eljárással rögzített, azonosításra alkalmas felvétel megküldésével teljesíti

a) élő személy esetén az 1. mellékletben,

b) ismeretlen személyazonosságú holttest vagy holttestrész esetén a 2. mellékletben

meghatározott módon.

6. § A körözést elrendelő szerv a Körtv. 14/D. alcíme szerinti körözési célú DNS-profil-nyilvántartás részére az adatközlést – a DNS-mintavételtől számított nyolc munkanapon belül – a mintavételi egységcsomag, valamint a kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott jegyzőkönyv, illetve a DNS-profil szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével teljesíti

a) eltűnés miatti körözés esetén a 3. mellékletben,

b) ismeretlen személyazonosságú holttest vagy holttestrész azonosítása érdekében elrendelt körözés esetén a 4. mellékletben

meghatározott módon.

3. A DNS-profil meghatározásának szakmai követelményei

7. § Eseti DNS-profil-meghatározást az Intézet akkor végezhet, ha rendelkezik igazságügyi szakértői névjegyzékbe igazságügyi genetikai szakterületre bejegyzett legalább kettő olyan, az Intézet nevében eljárni jogosult szakértővel, akiknek igazságügyi szakértői kamarai tagsági viszonya nem szünetel vagy nincs felfüggesztve.

8. § (1) A vizsgálandó tárgyat, mintát és az abból létrehozott származékokat óvni kell a jogosulatlan hozzáféréstől, fizikai megsemmisüléstől és a vizsgálhatóságot negatívan befolyásoló külső környezeti hatásoktól.

(2) Az Intézetnek a következő tevékenységeket egymástól elkülönített helyiségben kell végeznie:

a) a biológiai anyagmaradványok kezelése és tárolása,

b) körözési célú minta szemléje és a körözési célú mintabiztosítás,

c) DNS kinyerése és mennyiségi meghatározása,

d) a polimorf DNS-lókuszok láncreakcióval történő sokszorosítása (a továbbiakban: PCR-sokszorosítás), valamint a sokszorosított termékek kezelése és tárolása, valamint

e) a kiértékelési, a véleményezési és az adminisztrációs feladatok ellátása.

(3) Az Intézetnek rendelkeznie kell a laboratóriumi vizsgálatok PCR-sokszorosítás előtti és PCR-sokszorosítás utáni munkafolyamatait egymástól egyértelműen elkülönítő, a laboratóriumi rendszerbe pozitív és negatív légnyomáskülönbséggel illeszkedő, lokális légelszívással ellátott helyiségekkel.

(4) Az Intézet a körözési célú minta szemléjét kizárólag erre a célra kialakított, a felülszennyezés kizárását biztosító, a laboratóriumi rendszerbe illeszkedő, pozitív légnyomáskülönbséggel és lokális légelszívással rendelkező, elsötétíthető helyiségben végezheti.

9. § (1) Az Intézet a vizsgálati anyagokat, valamint származékaikat a hitelességláncolat sértetlenségének biztosítása érdekében egyedileg beazonosíthatóan köteles megjelölni, egymástól elkülönítve csomagolni és tárolni.

(2) Az Intézetnek rendelkeznie kell legalább három, legalább 100 liternyi, +4 °C-ra hűthető és legalább három, legalább 50 liternyi, –20 °C-ra mélyhűthető, valamint legalább 400 liternyi, –70 °C-ra mélyhűthető mintatároló-kapacitással, amelyeknek a szünetmentes üzemeltetése biztosított.

(3) Az Intézet a mintákat, valamint a laboratóriumi tevékenység alatt létrejött félkész és kész vizsgálati anyagokat úgy köteles tárolni, hogy azokhoz jogosulatlan személy ne férhessen hozzá.

10. § (1) Az Intézetnek rendelkeznie kell saját szabályzattal, amely tartalmazza

a) a körözési célú mintabiztosításra,

b) a vizsgálati anyagok kezelésére, megőrzésére,

c) az alkalmazott, szakmailag megfelelő vizsgálati módszerek részletes leírására,

d) az alkalmazott eszközök és berendezések megfelelő üzemelésének ellenőrzésére,

e) a vizsgálati eredmények értékelésére, értelmezésére, valamint

f) a szakértői vélemények elkészítésére, kibocsátására, tárolására

vonatkozó részletes szakmai előírásokat.

(2) Az Intézet a vizsgálati dokumentációját úgy köteles elkészíteni, hogy a laboratóriumi tevékenység és a laboratóriumi tevékenység eredményének valamennyi eleme visszakereshető és ellenőrizhető legyen.

(3) Az Intézet – ha az eszköz vagy a berendezés jellege nem zárja ki – a laboratóriumi tevékenységét kalibrált, hitelesített, igazságügyi alkalmazásra validált eszközzel és berendezéssel végzi.

(4) Az Intézet köteles biztosítani az analitikai és az informatikai rendszer folyamatos és szünetmentes elektromos ellátását.

11. § Az eseti DNS-profil meghatározását végző Intézet köteles évente dokumentáltan és sikeresen részt venni az eseti és a személyi DNS-profilok meghatározására vonatkozó, szaktudást és felkészültséget bizonyító, a Forenzikus Tudományos Intézetek Európai Hálózata által meghatározott nemzetközi szervezet által szervezett külső jártassági kontrollteszten (a továbbiakban: külső jártassági kontrollteszt).

4. A DNS-profil meghatározásának módszertani követelményei

12. § (1) A körözési célú minta szemléjét az Intézet legalább kettő alkalmazottja végzi, akik közül az egyik az igazságügyi szakértői névjegyzékbe igazságügyi genetika szakterületre bejegyzett olyan szakértő, akinek igazságügyi szakértői kamarai tagsága nem szünetel vagy nincs felfüggesztve.

(2) A minta körözési célú szemléjéről, a körözési célú mintabiztosításról és a vizsgálatokról az Intézet munkatervet készít, amelyet írásban rögzít. A munkatervtől való eltérés esetén az eltérés tényét és okát dokumentálni szükséges. A dokumentációban fel kell tüntetni, hogy az eltérés kihatással van-e a DNS-profil megállapítására.

(3) A körözési célú minta szemléjéről és a mintabiztosításról az Intézet digitális fotó- vagy videódokumentációt készít.

(4) Az Intézet a körözési célú minta szemléjéről – a vizsgálati dokumentáció mellékleteként kezelendő – jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza

a) a körözési célú minta szemléjének időpontját,

b) a körözési célú minta szemléje vezetőjének és résztvevőinek nevét,

c) a körözési célú minta szemléjének vizsgálati tervét, röviden bemutatva az ügy szakértői szempontból releváns körülményeit, a vizsgálat célját és annak megvalósítási tervét,

d) a szemlével érintett körözési célú minták jelölését, leírását és szakértői jellemzését,

e) a körözési célú minta szemléje során a mintákban bekövetkező változások dokumentálását,

f) a nyomkutatás eredményét,

g) a DNS-elemzésre biztosított körözési célú minták jelölését, leírását és szakértői jellemzését, valamint a mintabiztosítás módját és

h) a körözési célú mintán elvégzendő laboratóriumi tevékenységek rövid jelölését.

13. § (1) A körözési célú minta szemléjét végző személyek védőöltözetet viselnek, amely egyszer használatos laboratóriumi köpenyből, gumikesztyűből, szájmaszkból, hajsapkából, szükség esetén védőszemüvegből áll.

(2) Minden körözési célú minta a többitől elkülönítve, kizárólag egyesével szemlézhető. A különböző személyektől vagy a körözési eljárás során foganatosított különböző eljárási cselekmények során biztosított minták és tárgyak szemléjét térben vagy időben el kell különíteni. Térben vagy időben külön kezelendők az alacsony és a magas DNS-tartalmú biológiai minták is.

(3) Minden körözési célú minta szemléje után a vizsgálati helyszín érintett felületén, valamint minden mintabiztosítás után a használt eszközökön hatékony DNS-mentesítő tisztítást kell végezni.

(4) Az Intézet a biztosított körözési célú mintákat egyesével, az esetleges mintacsere és mintaszennyezés lehetőségének kizárásával, anonimizált azonosítóval ellátva tárolja.

(5) A csomagbontás során figyelemmel kell lenni a csomagolás hitelesítésére, a bontás során a hitelesítést nem lehet megsérteni. Ha az eredeti csomagolóanyag kerül visszazárásra, a zárás oldalát hitelesíteni kell úgy, hogy a zárást végző aláírásával igazolja azt, és dátummal, intézeti bélyegzővel látja el.

14. § (1) A DNS-profil meghatározásához a mintának legfeljebb a fele használható fel, kivéve, ha a minta fele nem elégséges a sikeres vizsgálat elvégzéséhez. Ha a vizsgálat elvégzéséhez a minta több mint fele szükséges volt, azt a vizsgálati dokumentációban külön jelezni kell.

(2) Az eseti DNS-profil meghatározására szolgáló minta típusát, szöveti eredetét lehetőség szerint meg kell határozni.

(3) A körözési célú mintából kinyert DNS emberi eredetű összetevőjének mennyiségi meghatározását a minta jellegének meghatározása és a további vizsgálatok eredményes kivitelezése érdekében el kell végezni. Ha erre a vizsgálat jellege vagy sürgőssége miatt nincs lehetőség, akkor a koncentrációmeghatározás elmaradásának okát rögzíteni kell.

(4) A DNS-profil meghatározása során külső jártassági kontrollteszt szerinti vizsgáló és analizáló berendezések, szoftverek, eljárások és vegyszercsomagok alkalmazandóak.

(5) Minden vizsgálandó mintacsoporthoz ismert DNS-profilú biológiai mintát, valamint DNS-t nem tartalmazó mintát kell rendelni, amelyeket a teljes laboratóriumi munkafolyamat során együtt kell kezelni a körözési célú mintákkal. A mérési eredménnyel járó vizsgálatokhoz az egyéb mérési kontrollok is társítandóak.

(6) A körözési célú mintákból történő DNS kinyeréséhez a vizsgálati sikeresség érdekében alternatív eljárások alkalmazásának lehetőségét is szükséges biztosítani.

(7) Az Intézet az alacsony kópiaszámú minták vizsgálatát a normál kópiaszámú minták vizsgálatától térben vagy időben elkülönülten végzi.

15. § (1) A DNS-profil meghatározásakor a 9. mellékletben megjelölt DNS-markereket kell meghatározni. Ha az adott minta vizsgálata során a megfelelő bizonyítóerő elérése érdekében a 8. melléklet szerinti markereken túl további DNS-markerek vizsgálata is indokolt, meg kell kísérelni a 9. mellékletben meghatározott DNS-markerek vizsgálatát is.

(2) Ha a szakértői kirendelésben foglalt szakkérdés a 8. és 9. mellékletben megjelölt DNS-markerek segítségével nem válaszolható meg, más DNS-marker is vizsgálható.

(3) Ha a DNS-elemzés indokolt, és az első analízis DNS-profilt nem eredményez – feltéve, hogy a körözési célú minta mennyisége lehetővé teszi –, a DNS-elemzést meg kell ismételni. Az ismételt analízis során előnyben kell részesíteni az alternatív vizsgálati eljárásokat.

(4) Ha egy minta töredékes vagy kevert genetikai DNS-profilt eredményez, azt a vizsgálati dokumentációban egyértelműen jelölni kell.

(5) Ha a kiértékelés során a DNS-markeren rendkívül ritka, új allél vagy normálistól eltérő allélszám kerül kimutatásra, illetve felmerül az alacsony kópiaszámból eredő tulajdonságvesztés lehetősége, azt ismételt vizsgálattal meg kell erősíteni.

16. § (1) Vizsgálatra alkalmas DNS-t megfelelő mennyiségben tartalmazó biológiai minták azonos személyi eredete kizártnak tekintendő, ha legalább kettő lókuszon vagy legalább kettő mitokondriális DNS-pozícióban eltérés észlelhető. A csak egyetlen lókuszon vagy pozícióban megfigyelt eltérés esetén mérlegelni kell a mutáció, allélkiesés, heteroplazmia, degradáció és más, genetikai vagy technológiai sajátosságokra visszavezethető okok lehetőségét.

(2) Ha az eseti DNS-profil és a személyi DNS-profil összevetése során megállapítást nyer, hogy a minták azonos személyi eredete nem kizárt, a minta származásának bizonyítása érdekében a bizonyítóerő számításának a valószínűségszámítás Bayes-elvén kell alapulnia.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt valószínűségi hányadost a 10. mellékletben megjelölt módon kell megállapítani.

(4) A haploid genomok vizsgálata során annak eredményét külön kell értékelni, és a genetikai statisztikai számítást elvégezni.

(5) Több személytől származó kevert, valamint vizsgálatra alkalmas DNS-t minimális mennyiségben, alacsony kópiaszámban tartalmazó biológiai minták elemzése során figyelembe kell venni az allélkiesés vagy allélbeesés lehetőségét.

17. § (1) A körözési célú DNS-profil-nyilvántartásbavétel céljából elsődlegesen a 8. mellékletben megjelölt DNS-markerek meghatározására irányuló vizsgálatot kell végezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a DNS-profil akkor alkalmas személyazonosításra, illetve felel meg a nyilvántartásba vétel céljára, ha a DNS-profil a 9. mellékletben megjelölt DNS-markerek közül legalább tizenötöt vagy annál többet tartalmaz.

18. § (1) Személyi DNS-profil meghatározása során a 7–17. §-ban foglalt rendelkezéseket a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Személyi DNS-profil-meghatározást az Intézet akkor végezhet, ha rendelkezik igazságügyi szakértői névjegyzékbe igazságügyi genetikai szakterületre bejegyzett legalább egy olyan, az Intézet nevében eljárni jogosult szakértővel, akiknek a szakértői kamarai tagsági viszonya nem szünetel vagy nincs felfüggesztve.

19. § Az Intézet laboratóriumi tevékenységet akkor végezhet, ha e tevékenységét nemzeti akkreditáló testület az MSZ ISO/IEC 17025 szabványnak megfelelően akkreditálta.

5. A szakértői nyilvántartó szerv és az Intézet közötti együttműködés

20. § A szakértői nyilvántartó szerv és az Intézet az együttműködés rendjének meghatározására – így különösen az adatközlés technikai részletei, a kapcsolattartás és a kommunikáció módja, valamint a felmerülő kérdések rendezésének módja tekintetében – együttműködési megállapodást köthet.

6. A körözési eljáráshoz kapcsolódó biometrikus adatok nyilvántartása technikai vezetésével összefüggő szabályok

21. § (1) A szakértői nyilvántartó szerv a körözést elrendelő szerv közvetlen megkeresésével adategyeztetést kezdeményez

a) akkor, ha a körözést elrendelő szerv a Körtv. 14/C. vagy 14/D. alcíme szerinti nyilvántartás részére adatközlést teljesít, és az abban közölt adattartalommal kapcsolatban az adategyeztetés szükségessége felmerül, vagy

b) a várt adatközlés hiánya miatt.

(2) Ha a szakértői nyilvántartó szerv a Körtv. 14/C. vagy 14/D. alcíme szerinti nyilvántartás részére történő ismételt adatközlés vagy annak hiánya alapján megállapítja, hogy az (1) bekezdés alapján kezdeményezett adategyeztetés harminc napon belül nem eredményezte az érintett tételek vonatkozásában a megfelelő adatközlési kötelezettség teljesítését, illetve az érintett szerv a megküldött ujj- és tenyérnyomat, illetve szájnyálkahártya-törlet vonatkozásában egyéb kezelési kérelemmel nem élt, az érintett tételeket visszaküldi a mintavételt végző vagy arra köteles szerv részére.

(3) Ha a szakértői nyilvántartó szerv nyilvántartásbavételi tevékenysége során megállapítja, hogy az ujj- és tenyérnyomat, illetve a szájnyálkahártya-törlet nyilvántartásba vételre alkalmatlan, ennek tényét a megfelelő hibajavító intézkedésekre történő felhívással egyidejűleg közli a körözést elrendelő és mintavételt végző szerv részére, annak közvetlen megkeresésével.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott adategyeztetést és tényközlést lehetőség szerint elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével kell teljesíteni.

7. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

a) az ismeretlen holttestek, holttestrészek ujj- és tenyérnyomatának, valamint DNS-profiljának nyilvántartása,

b) az eltűnt személyek ujj- és tenyérnyomatának, valamint DNS-profiljának nyilvántartása, illetve

c) az eltűnés miatt körözött személyek vér szerinti hozzátartozói DNS-profiljainak nyilvántartása

létrehozásához szükséges informatikai fejlesztések megvalósításától kell alkalmazni.

24. §1

25. §2

1. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez

Az ujj- és tenyérnyomatvétel technikai szabályai élő személy esetében

1. Az ujjnyomatot ujjnyomatfestékes eljárással vagy a szakértői nyilvántartó szerv által jóváhagyott digitális nyomatfelvételi berendezéssel kell felvenni.

2. Az ujj- és tenyérnyomat felvétele előtt az ujj-, illetve tenyérnyomatvétellel érintett személy kezeit szappannal, meleg vízzel meg kell mosni, és szárazra kell törölni.

3. A festékes eljárással készített ujjnyomatlap és tenyérnyomatlap anyaga legalább 80 g/m2 minőségű papír.

4. Az ujjnyomatlapot és a tenyérnyomatlapot kettő példányban, tollal, nyomtatott betűkkel vagy gépírással, olvashatóan kell kiállítani, és az ujj-, illetve tenyérnyomatvétellel érintett személynek, valamint az ujj- és tenyérnyomatot felvevő személynek alá kell írnia.

5. Az ujjnyomatlapot és a tenyérnyomatlapot belső azonosító kóddal kell ellátni.

6. Az ujjnyomatok felvételét az ujjaknak a befestékezett lemezre történő ráforgatásával, majd az ujjak körömszéltől körömszélig történő átforgatásával kell elvégezni.

7. A rá- és az átforgatást a jobb hüvelykujjal kezdve, – sorban haladva – a bal kisujjal befejezve kell végrehajtani.

8. Az együttes nyomatok rovatba a hüvelykujjakat egyenként, a többi ujjakat együttesen, átforgatás nélkül kell a papírra helyezni.

9. Ha valamelyik ujjról nem lehet nyomatot venni (hiányzik, csonkolt stb.), annak okát fel kell tüntetni a megfelelő rovatban.

10. A bal és jobb kéz tenyérnyomatát külön lapra kell felvenni.

11. A tenyérnyomat felvételét hengerrel kell végrehajtani úgy, hogy a bőrfodorszál-rajzolatok, valamint a tenyér minden része – így a hüvelykujjpárna, a kisujjpárna, a csukló feletti rész, az ujjak alatti rész, valamint a tenyér közepe is – jól látható legyen.

12. A digitális nyomatfelvételi berendezéssel rögzített ujj- és tenyérnyomat a berendezés használati utasításában leírtaknak megfelelően készül.

2. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez

Az ujj- és tenyérnyomatvétel részletes technikai szabályai ismeretlen holttest vagy holttestrész azonosítása érdekében elrendelt körözés esetén

1. Az ujj- és tenyérnyomat levételére a holttest állapotának megfelelő krimináltechnikai módszert kell alkalmazni. A módszer helyes megválasztásáért és a levétel szakszerűségéért a levételt végrehajtó személy felel. Ha a körülmények indokolttá teszik, különleges szakismerettel rendelkező személyt kell igénybe venni.

2. Az ujj- és tenyérnyomatok levételénél a bőrfelület állapotától függően kell az ujj- és tenyérnyomat felvételét elvégezni az alábbiak szerint:

2.1. friss, ép holttest esetén, függetlenül attól, hogy beállt-e a hullamerevség: az ujj-, illetve tenyérnyomatot az 1. melléklet megfelelő alkalmazásával kell rögzíteni,

2.2. vízi holttestek esetén, ha az ujj-, illetve tenyérnyomat festékezéssel nem rögzíthető az ujjnyomatlapra, és a bőr nem válik le a kézről, akkor az ujjak végeinek forró vízbe mártásával, meleg vizes vagy glicerines feltöltésével kell a bőrt kisimítani, azzal, hogy ha a hámréteg kesztyűszerűen leválik a kézről, ezt követően kerülhet sor a nyomatolásra,

2.3. részleges vagy teljes mumifikálódás, illetve szélsőségesen dehidratálódott test esetén az ujjbegyek feltöltésénél használandó folyadékok segítségével rehidratálni kell az ujjakat és a tenyeret, a feltöltést a 2.2. pontban meghatározott módon kell végrehajtani,

2.4. ha valamelyik ujjról nem lehet nyomatot venni, így különösen hiányzik vagy csonkolt, annak okát fel kell tüntetni a megfelelő rovatban.

3. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez

A DNS-mintavétel részletes technikai szabályai eltűnés miatt elrendelt körözés során

1. A DNS-mintavételt akkor lehet megkezdeni, ha a mintavétellel érintett személy a mintavételt megelőző húsz percben nem fogyasztott sem ételt, sem italt, illetve nem dohányzott.

2. A DNS-minta biztosítására a nyilvántartásbavételi kötelezettség alá eső terhelteken kívüli egyéb személyektől történő mintavételhez rendszeresített, egyedi vonalkóddal ellátott, „FEHÉR” színű egységcsomag (a továbbiakban: fehér színű csomag) használható.

3. A fehér színű csomag kinyitása után ellenőrizni kell az alábbiak hiánytalan meglétét:

3.1. egy darab használati útmutató,

3.2. egy darab, mintavételi jegyzőkönyvként szolgáló adatlap,

3.3. egy darab vonalkóddal ellátott, szájnyálkahártya-törlet biztosítására alkalmas eszköz, zárt nejlontasakban,

3.4. négy darab vonalkódos matrica az eszköz nejlontasakján,

3.5. egy darab páramegkötő tasak,

3.6. egy pár egyszer használatos kesztyű,

3.7. egy darab piros színű öntapadós zárócímke.

4. Az adatlap felső részén lévő mezőbe a mintavevő eszköz nejlontasakján található vonalkódmatricák közül egyet fel kell ragasztani.

5. Az adatlapon tollal, nyomtatott betűvel vagy gépírással, olvashatóan fel kell tüntetni:

5.1. a mintavétellel érintett személy családi és utónevét, születési családi és utónevét, nemét, születési helyét és idejét,

5.2. a mintavétellel érintett személy anyja születési családi és utónevét,

5.3. a mintavétellel érintett személy személyi azonosítóját, előző családi és utónevét, állampolgárságát, előző állampolgárságát, lakóhelyét,

5.4. az eljárás megnevezését,

5.5. az érintett eljárási státuszát,

5.6. az eljáró hatóság megnevezését és kódját,

5.7. a mintavétel alapjául szolgáló eljárás iktatószámát,

5.8. a mintavétel helyét és időpontját év, hónap és nap megjelölésével,

5.9. az erre szolgáló kipontozott helyen – az adatlapon található „egyéb” vagy „hozzátartozó” kategóriák bármelyikének bejelölése esetén – a pontosító információt.

6. Az adatlapot a mintavételt végzőnek és a mintavétellel érintett személynek alá kell írnia.

7. A mintavételt végző személy a fehér színű csomagban található egyszer használatos kesztyűt a mintavétel teljes tartama alatt köteles viselni.

8. A szájnyálkahártya-törlet biztosítására szolgáló eszköz mintavevő papír felületével az érintett szájüregének oldalfalát határozott mozdulatokkal ötször ki kell törölni.

9. A mintavevő eszközt a csúszófedelének lezárását követően az eredeti csomagolására szolgáló nejlontasakba vissza kell helyezni, mellé téve a páramegkötő tasakot.

10. Ha a mintavevő eszköz szájnyálkahártya-törlet biztosítására szolgáló felülete a mintavétel során az érintett szájüregén kívül más felülettel is érintkezett, a mintavételt meg kell szakítani, és a mintát új fehér színű csomag felhasználásával kell biztosítani.

11. Az egyedi vonalkódmatricával ellátott, kitöltött adatlapot, a szájnyálkahártya-törletet és páramegkötő tasakot tartalmazó nejlontasakot legalább kettő további, a későbbiekben felhasználható vonalkóddal vissza kell helyezni a fehér színű csomagba, majd azt – a fehér színű csomag fülének öntapadós zárófelülete és a piros színű öntapadós zárócímke segítségével – a mintavétellel érintett személy jelenlétében le kell zárni.

12. A mintavétel befejezését követően az összegyűjtött hulladékot és az egyszer használatos kesztyűt a veszélyeshulladék-tárolóba kell dobni.

13. A DNS-mintát a szakkérdés vizsgálatára kirendelt szerv részére kell megküldeni.

4. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez

A DNS-mintavétel részletes technikai szabályai ismeretlen személyazonosságú holttest vagy holttestrész azonosítása érdekében elrendelt körözés esetén

1. Az ismeretlen holttest vagy holttestrész kapcsán felmerülő szakkérdések minél teljesebb körű megválaszolhatósága érdekében a DNS-mintavételi megoldás kiválasztása során tekintettel kell lenni az egyes biológiai szövettípusok külső tényezőktől függő, várható vizsgálati sikerességre.

2. A DNS-mintavételt a szakértői nyilvántartó szerv által előzetesen jóváhagyott eszközzel és módon kell végezni. A szakértői nyilvántartó szerv a jóváhagyott eszközöket és módszereket a honlapján közzéteszi.

3. A DNS-mintavételi módszer helyes megválasztásáért és a levétel szakszerűségéért a levételt végrehajtó személy felel. A DNS-minta további bomlásának megelőzése érdekében szükséges tárolás biztosításáról – a DNS-minta Intézet általi átvételéig – az eljáró szerv gondoskodik.

4. A DNS-mintát a szakkérdés vizsgálatára kirendelt szerv részére kell megküldeni.

5. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez

Adattartalom a körözési célú biometrikus adatok nyilvántartásához kapcsolódó adatszolgáltatáshoz

1. A körözést elrendelő hatóság által közölt adatok

1.1. az adatközléssel érintett nyilvántartás megjelölése (daktiloszkópiai vagy DNS-profil-nyilvántartás),

1.2. a nyilvántartásba vételt kezdeményező hatóság megnevezése,

1.3. a körözési eljárás iktatószáma,

1.4. a körözés azonosítására szolgáló kapcsolati kód,

1.5. a beküldött minta megnevezése (minta, nyom, nyomat),

1.6. belső azonosító kód.

2. A szakértői nyilvántartó szerv által közölt adatok:

2.1. szakrendszeri azonosító kód,

2.2. a nyilvántartásba vétel eredményessége,

2.3. adategyeztetési igény a nyilvántartás technikai vezetésével összefüggésben.

6. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez

Az ujjnyomatlap adattartalma

1. Az eljáró hatóság megnevezése,

2. az eljáró hatóság ügyszáma,

3. az ujjnyomatvétellel érintett személy

3.1. viselt neve,

3.2. születési neve,

3.3. anyja neve,

3.4. születési helye és ideje,

3.5. neme,

3.6. állampolgársága, személyi azonosítója,

3.7. lakcíme,

4. az ujjnyomatvételt foganatosító neve, aláírása,

5. az ujjnyomatvétel időpontja,

6. átforgatott ujjnyomatok, így a jobb kéz és a bal kéz

6.1. hüvelykujja nyomata,

6.2. mutatóujja nyomata,

6.3. középujja nyomata,

6.4. gyűrűsujja nyomata,

6.5. kisujja nyomata,

7. bal kéz együttes nyomata,

8. jobb kéz együttes nyomata.

7. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez

A tenyérnyomatlap adattartalma

1. Az eljáró hatóság megnevezése,

2. az eljáró hatóság ügyszáma,

3. szakrendszeri (AFIS) azonosító,

4. a tenyérnyomatvétellel érintett személy,

4.1. neve,

4.2. születési neve,

5. ujjnyomat-azonosító,

6. tenyérnyomat,

7. tenyérél nyomata,

8. azonos kéz mutatóujjnyomata,

9. tenyérnyomatvételt foganatosító neve, aláírása,

10. tenyérnyomatvétel időpontja.

8. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez

A DNS-profil meghatározása során elsődlegesen meghatározandó DNS-markerek

1. D3S1358

2. FGA

3. D8S1179

4. HUMTH01

5. VWA

6. D18S51

7. D21S11

8. D2S1338

9. D19S433

10. D16S539

11. AMEL

12. D1S1656

13. D2S441

14. D10S1248

15. D12S391

16. D22S1045

17. D5S818

18. D13S317

19. D7S820

20. TPOX

21. CSF1PO

22. SE33

9. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez

A megfelelő bizonyító erő elérése érdekében alkalmazható további DNS-markerek

1. Penta D

2. Penta E

10. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez

A valószínűségi hányados számításának módja

VH =

Valószínűség (megfigyelt DNS-profilok, azt feltételezve, hogy a származás fennáll)

Valószínűség (megfigyelt DNS-profilok, azt feltételezve, hogy a származás nem áll fenn)

11. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez3

12. melléklet a 8/2021. (III. 17.) BM rendelethez4

1

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére