• Tartalom

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól1

2022.11.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére és 51/A. §-ára,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Kvtv. 5. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2022. évben 5000,0 millió forint lehet.

3. § A Kvtv. 5. § (6) bekezdésétől eltérően a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, a honvédelemért felelős miniszter döntése alapján honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséből származó, 2022. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím bevételeként kell elszámolni. E bevétel a 2022. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére, valamint a honvédelmi szervezeteknél keletkezett hulladékok kezelésének, ártalmatlanításának kiadásainak fedezetére használható fel. E bevétel együttes összege 3000,0 millió forintot meg nem haladó részének felhasználásáról a honvédelemért felelős miniszter dönt, a bevétel együttes összege 3000,0 millió forint feletti részének felhasználását az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti a honvédelemért felelős miniszter javaslata alapján.

4. § (1) A Kvtv. 9. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Kormány a központi költségvetési szervek, az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek és a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szervek intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatain a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarításának befizetési, illetve átcsoportosítási kötelezettségét rendeli el.

(2) E § alkalmazásában a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarítás összegén a központi költségvetési szerveknek, az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületeknek és a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerveknek az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzatain a 2022. évi elemi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett személyi juttatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban közölt, az államháztartásért felelős miniszter által elfogadott összeget kell érteni.

(3) A fejezetet irányító szerv – költségvetési szervenkénti és fejezeti kezelésű előirányzatonkénti bontásban, az államháztartásért felelős miniszter által kért formában – 2022. február 15-ig tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert a megtakarítás összegéről.

(4) A megtakarítás összegét a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2022. március 10-ig kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár „Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó megtakarítás” megnevezésű, 10032000-01033986-00000000 számú számlájára.

(5) A megtakarítás összegét a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek további intézkedésig nem használhatják fel, illetve – a feladatátadás esetét kivéve – nem csoportosíthatják át.

(6) A feladatok intézmények közötti átadás-átvétele esetén a befizetési kötelezettséggel érintett megtakarítást az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

4/A. §3 (1) A Kvtv. 30. § (1) bekezdésétől eltérően az Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz esetében a Kvtv. 1. mellékletében meghatározott kiadási előirányzat erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Európai Bizottság általi elfogadását követően az abban meghatározott kötelezettségvállalási keret és a kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A Kvtv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően a Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében az Európai Bizottság vonatkozó jogi aktusában meghatározott kötelezettségvállalási keret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és kapcsolódó központi költségvetési forrásának erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) A Kvtv. 30. § (3) bekezdésétől eltérően a fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe sorolt, az (1) és (2) bekezdésben nevesített előirányzatok terhére fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat végre. A támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) és (2) bekezdés szerinti pénzügyi alapok (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértékein túl az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

4/B. §4 A Kvtv. 27. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. címe esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése nem szükséges.

4/C. §5 (1) A Kvtv. 51. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2022. évben 2 800 000,0 millió forint.

(2) A Kvtv. 52. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2022. évben 2 800 000,0 millió forint.

(3) A Kvtv. 53. § (7) bekezdésétől eltérően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya – a Kvtv. 53. § (8) bekezdése szerinti kezességek kivételével – 2022. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

5. § (1) A Kvtv. VI. Fejezetében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által vállalt, az alapul szolgáló pénzügyi kötelezettség 80%-át meg nem haladó mértékű kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(6) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2)6 Az állami viszontgarancia mértéke a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által vállalt kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség

a)7 hitel- és kölcsönügyletekhez, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kezességvállalás esetében 85%-a,

b) kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 100%-a.

(3)8 A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával vállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel- és kölcsönszerződésből, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásokból, továbbá az általuk kibocsátott, legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

(4) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával alternatív befektetési alapok által kibocsátott, legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

(5) A kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény vagy

b) kötvénytulajdonos.

(6) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt kezesség állománya 2022. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

6. §9 A Kvtv. 68. § (4) bekezdésétől eltérően a 2022. évben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti

a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,

b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.

7. § A Kvtv. 73. §-ától eltérően a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2022. évben magyar filmalkotás esetén 370,6 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 640,9 millió forint.

8. § (1) Az Áht. 33. §-ában meghatározottaktól eltérően az Országos Atomenergia Hivatal Kvtv.-ben meghatározottól eltérő címrendi besorolásához szükséges előirányzatok létrehozására az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2)10 Az Áht. 29. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi határozatot a Kormánynak a 2021. és a 2022. évben nem kell kiadnia. A fejezetet irányító szervnek nem kell az Ávr. 33/B. §-ában meghatározott szakmai és költségvetési tervet a 2022. évben megküldenie az államháztartásért felelős miniszternek.

(3)11 A Kvtv. 1 melléklet XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető a Kormány jóváhagyásával a kedvezőtlen gazdasági következmények megelőzése és csökkentése, valamint az állami vagyon gyarapodása céljából, amennyiben e túllépéssel is teljesül az államadósság-mutató csökkenése a 2022. évben.

(4)12 A Kvtv. 2. melléklet 22.6.2. pontjától eltérően a támogatás szempontjából a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” kormányzati funkción elszámolt kiadások is figyelembe vehetők.

8/A. §13 (1) A központi költségvetés fejezetrendjében az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az L. Rezsivédelmi Alap fejezet jön létre.

(2) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 23. Energiaügyi kiadások jogcímcsoport elnevezése és címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címre változik.

(3) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 11. Energiaellátók jövedelemadója alcím elnevezése és címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Energia ágazat befizetései címre változik.

(4) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 7. Bányajáradék alcím elnevezése és címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Bányajáradék címre változik.

(5) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet a 4. Légitársaságok hozzájárulása címmel egészül ki.

(6) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 4. Távközlési adó alcím elnevezése és címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Távközlési adó címre változik.

(7) A Kvtv. 4. mellékletétől eltérően az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

(8) Az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím előirányzat felhasználásáról a Kormány egyedi határozattal dönt.

8/B. §14 (1) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a központi költségvetés fejezetrendjében az LI. Honvédelmi Alap fejezet jön létre.

(2) A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet bevételi forrását az (5)–(7) bekezdés szerinti központi kezelésű előirányzatokra beérkező bevételek képezik.

(3)15 A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadásait a (4) bekezdés szerinti központi kezelésű előirányzat biztosítja.

(4)16 Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet a 10. Központi kezelésű előirányzatok címmel és azon belül az 5. Fejlesztési és működési kiadások alcímmel egészül ki.

(5) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 4. Pénzügyi szervezetek különadója alcím elnevezése és címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Pénzügyi szervezetek befizetései alcímre változik.

(6) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 5. Pénzügyi tranzakciós illeték alcím elnevezése és címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Pénzügyi tranzakciós illeték alcímre változik.

(7) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 6. Biztosítási adó alcím elnevezése és címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Biztosítási adó alcímre változik.

(8)17 Az államháztartásért felelős miniszter a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. Fejlesztési és működési kiadások alcím előirányzatát az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a és 16. §-a szerinti különadókból származó, a költségvetési év végéig várhatóan elszámolható bevételnek megfelelő összeggel megemelheti, és a kiadási előirányzat terhére a Kormány döntése alapján átcsoportosítást hajthat végre.

8/C. §18

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–7. §, a 8. § (1) és (3) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § 2022. január 14-én lép hatályba.

10. §19

1

A rendelet a 10. § (2) bkezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 13. pontja alapján, a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022. június 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd ez utóbbi rendelet 1. § (3) bekezdését és 3. §-át. A rendelet hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 14. pontja a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 9. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését. A rendeletet az 568/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2023. december 17. napjával.

2

Az 1. § a 357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 270/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 270/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 270/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § a 196/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8. § (2) bekezdése a 357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § (3) bekezdése a 282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 8. § (4) bekezdését a 196/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

15

A 8/B. § (3) bekezdése a 282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 8/B. § (4) bekezdése a 282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

17

A 8/B. § (8) bekezdését a 282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

19

A 10. § a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 13. pontja alapján nem lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére